Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Sústava špecializačných a certifikačných štúdií
Sústava špecializačných a certifikačných štúdií

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činnostív kategórii sestra a pôrodná asistentka (podľa nariadenia vlády SR č. SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)

A. KATEGÓRIA SESTRA

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
 1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 2. inštrumentovanie v operačnej sále
 3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 6. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 7. ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 8. ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 9. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 10. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 11. perfuziológia

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

 • revízne ošetrovateľstvo

c) certifikované pracovné činnosti

 1. audiometria
 2. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 3. funkčné vyšetrovacie metódy
 4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
 5. klasifikačný systém v zdravotníctve
 6. ortoptika a pleoptika
 7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 8. ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
 9. ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
 10. sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 11. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike


B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

 1. intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 2. pôrodná asistencia v rodine a komunite

b) certifikované pracovné činnosti

 1. klasifikačný systém v zdravotníctve
 2. psychofyzická príprava na pôrod

Štúdium špecializačných a certifikačných študijných programov v kategóriách sestra a pôrodná sestra je možné na fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, www.szu.sk.


Žiadosť o posúdenie rovnocennosti odbornej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistetky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadosť o posúdenie rovnocennosti špecializovanej alebo certifikovanej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistetky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo zdravotníctva SR.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri