Sústava špecializačných a certifikačných štúdií

Aktualizácia k 16.3.2023


Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností v kategórii sestra a pôrodná asistentka (podľa nariadenia vlády SR č. SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)

A. KATEGÓRIA SESTRA

a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden a pol roka

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

2. inštrumentovanie v operačnej sále

3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

5. ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

6. perfuziológia

b) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

1. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

2. ošetrovateľská starostlivosť v komunite

3. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

4. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

c) Špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo

revízne ošetrovateľstvo

d) Certifikované pracovné činnosti

1. audiometria

2. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch

3. funkčné vyšetrovacie metódy

4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy

5. klasifikačný systém v zdravotníctve

6. kontinuálne renálne eliminačné metódy

7. ortoptika a pleoptika

8. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

9. ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

10. ošetrovateľská starostlivosť o pacienta napojeného na extrakorporálnu membránovú oxygenáciu

11. psychoterapia

12. sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

13. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

Špecializačné odbory s dĺžkou trvania špecializačného štúdia dlhšie ako jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

  • manažment a administrácia v oblasti zdravia (MHA)
  • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)
  • zdravotnícky manažment a financovanie

B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

  • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
  • pôrodná asistencia v rodine a komunite

Špecializačné odbory s dĺžkou trvania špecializačného štúdia dlhšie ako jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

  • manažment a administrácia v oblasti zdravia (MHA)
  • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)
  • zdravotnícky manažment a financovanie

Certifikované pracovné činnosti

  • klasifikačný systém v zdravotníctve
  • psychofyzická príprava na pôrod

Štúdium špecializačných a certifikačných študijných programov v kategóriách sestra a pôrodná sestra je možné na rôznych univerzitách a vysokých školách v SR.


Žiadosť o posúdenie rovnocennosti odbornej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistentky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadosť o posúdenie rovnocennosti špecializovanej alebo certifikovanej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistentky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo zdravotníctva SR.