Sústava špecializačných a certifikačných štúdií

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností v kategórii sestra a pôrodná asistentka (podľa nariadenia vlády SR č. SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)

A. KATEGÓRIA SESTRA

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • inštrumentovanie v operačnej sále
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • perfuziológia

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

 • revízne ošetrovateľstvo

Špecializačné odbory s dĺžkou trvania špecializačného štúdia dlhšie ako jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

 • manažment a administrácia v oblasti zdravia (MHA)
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)
 • zdravotnícky manažment a financovanie

Certifikované pracovné činnosti

 • audiometria
 • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • funkčné vyšetrovacie metódy
 • invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • ortoptika a pleoptika
 • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 • ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
 • ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
 • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike


B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

 • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • pôrodná asistencia v rodine a komunite

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

 • manažment v pôrodnej asistencii

Špecializačné odbory s dĺžkou trvania špecializačného štúdia dlhšie ako jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

 • manažment a administrácia v oblasti zdravia (MHA)
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)
 • zdravotnícky manažment a financovanie

Certifikované pracovné činnosti

 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • psychofyzická príprava na pôrod

Štúdium špecializačných a certifikačných študijných programov v kategóriách sestra a pôrodná sestra je možné na rôznych univerzitách a vysokých školách v SR.


Žiadosť o posúdenie rovnocennosti odbornej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistentky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadosť o posúdenie rovnocennosti špecializovanej alebo certifikovanej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistentky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo zdravotníctva SR.