Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Sústava špecializačných a certifikačných štúdií
Sústava špecializačných a certifikačných štúdií

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činnostív kategórii sestra a pôrodná asistentka (podľa nariadenia vlády SR č. SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)

A. KATEGÓRIA SESTRA

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť
2. inštrumentovanie v operačnej sále
3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
6. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
7. ošetrovateľská starostlivosť v komunite
8. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
9. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
10. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
11. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
12. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii


b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

1. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci
2. revízne ošetrovateľstvo


c) certifikované pracovné činnosti
1. audiometria
2. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
3. funkčné vyšetrovacie metódy
4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii
5. kalmetizácia
6. klasifikačný systém v zdravotníctve
7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
8. ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
9. ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách
10. ortoptika a pleoptika
11. paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
12. starostlivosť o drogovo závislých
13. sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
14. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike


d) certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom
študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

1. psychoterapia

 

B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

1. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
2. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
3. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite


b) certifikované pracovné činnosti
1. klasifikačný systém v zdravotníctve
2. plánované rodičovstvo a antikoncepcia
3. psychofyzická príprava na pôrod

 

Štúdium špecializačných a certifikačných študijných programov v kategóriách sestra a pôrodná sestra je možné na fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, www.szu.sk.

Vzor žiadosti o posúdenie rovnocennosti vysvedčenia o špecializácii na Slovenskej zdravotníckej univerzite

 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri