Právna úprava sústavného vzdelávania a jeho hodnotenie

Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ustanovujú nasledovné právne predpisy:
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 42 a § 80, ods. 1, písm. b)
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – celoživotného vzdelávania.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. § 42 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Zdravotnícki pracovníci sú povinný sa sústavne sa vzdelávať.
  2. Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až až 11) samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Hodnotenie sústavného vzdelávania

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí piatich rokov od dátumu posledného hodnotenia. Hodnotenie sa vyhotovuje písomne.

Poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania je vo výške 10 € (raz za päť rokov)

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 6565
  • špecifický symbol: registračné číslo

Informácie o hodnotení sústavného vzdelávania vám poskytnú vedúce regionálnych centier pre HSV. Kontakty nájdete na: https://www.sksapa.sk/kontakt.html

Informácie o konaní aktivít sústavného vzdelávania sú dostupné na webovej stránke komory a na portáli SK SaPA.