Kredity

Kredit je jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.
Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určeného počtu kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka je povinná za päť ročné hodnotiace obdobie získať 50 kreditov.

Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.


Prehlad o pocte pridelenych kreditov podla Vyhlasky MZ SR c. 74_2019 Z.pdf

Neodkladná podpora životných funkcií

Kurz prvej pomoci
V prípade, ak sa sestra/pôrodná asistentka zúčastní akreditovaného Kurzu prvej pomoci určeného pre verejnosť od 1. októbra 2013, nebudú jej kredity pri hodnotení SV uznané. V prípade záujmu o obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií existuje akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s názvom "Neodkladná podpora životných funkcií".

Kurz inštruktora prvej pomoci
V Zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. akreditovaný Kurz inštruktora prvej pomoci nie je zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, nakoľko si ním zdravotnícky pracovník neobnovuje a neudržiava odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. V prípade, ak sa sestra, alebo pôrodná asistentka, ako inštruktor prvej pomoci podieľa na teoretickej a praktickej výučbe v akreditovanom vzdelávacom programe sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov "Neodkladná podpora životných funkcií", získa za jeden rok preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti, alebo garantovania študijného programu 50 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2, ods. 6., Vyhlášky MZ SR č. 74/2019, Z. z.