Proces hodnotenia sústavného vzdelávania sestier pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „Komora“) sa na vás obracia s druhým oznamom vo veci týkajúcej sa hodnotenia sústavného vzdelávania (ďalej len "HSV) sestier pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe (ďalej len „Sestier ZZS“).

Oznámenie vychádza aj z výsledkov rokovania Komory s prevádzkovateľmi ZZS, t. j. zamestnávateľmi sestier ZZS, ktoré sa uskutočnilo 17. 09. 2015.

POSTUP:
Komora do konca roka 2015, za pomoci zamestnávateľov a sestier ZZS, zistí aktuálne počty sestier ZZS, aktuálne osobné údaje a posledný dátum hodnotenia. V prípade, ak v minulosti nebolo hodnotenie vykonané, alebo sestra ZZS “nesplnila” podmienky HSV, alebo je výsledok HSV “splnil” sporný, uplatní sa na tieto prípady rozhodnutie Rady Komory týkajúce sa HSV sestier ZZS za obdobie od roku 2005 do konca hodnotiaceho obdobia 2014.

Rok 2015 je prvým rokom, ktorý sa bude hodnotiť systémom a kritériami prísne podrobenými Vyhláške MZ SR č. 366/2005 Z .z. (ďalej len „Vyhláška“). Ak nebude možné preukázateľne zistiť, kedy bol zhodnotený rok 2014, nastupuje fikcia, že sestra ZZS bola zhodnotená za rok 2014 najneskôr 31. 12. 2014. Hodnotiace obdobie za rok 2015 sa takej sestre ZZS začalo počítať 01.01.2015 a skončí sa 31. 12. 2015. V prípade, ak bola sestra ZZS preukázateľne hodnotená za rok 2014, napríklad 31.08.2015, jej nové jednoročné hodnotiace obdobie začalo 01.09.2015 a skončí sa 31. 08. 2016.

Nasleduje 1 mesačná lehota, v ktorej sa sestra ZZS prihlási na hodnotenie. Súčasťou prihlásenia je “Protokol o povinných aktivitách”, s podpisom sestry ZZS, dátumom podpisu, označením zamestnávateľa a podpisu oprávnenej osoby zamestnávateľa. V prílohe sestra ZZS pripája aj originál potvrdenia o absolvovaní iných aktivít sústavného vzdelávania (ďalej len „SV“).

Komora v lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia prihlášky vykoná hodnotenie. Výsledok hodnotenia “splnil” oznamuje písomne sestre a zamestnávateľovi, spolu s dátumom hodnotenia a označením nového hodnotiaceho obdobia. V prípade, ak je výsledok “nesplnil”, Komora písomne oznamuje sestre ZZS zistené nedostatky a určí lehotu na ich odstránenie. Od tohto momentu ide výlučne o postup v kompetencii Komory, ktorý sa môže skončiť aj uložením pokuty.

Počet kreditov. Počas jednoročného hodnotiaceho obdobia musí sestra ZZS získať 30 kreditov a súčasne absolvovať aktivity A), B,) a C).

  • Aktivita A) teória zásahu sa považuje za absolvovanú, ak trvala štyri hodiny. (Čas sa môže spočítavať, ale Organizátor musí vedieť preukázať obsahovú súvislosť aktivity).
  • Aktivita B) reálny výkon zásahu v simulovaných podmienkach sa považuje za absolvovanú, ak trvala štyri hodiny.
  • Aktivita C) reálny výkon zásahu v reálnych podmienkach sa považuje za absolvovaný, ak sestra ZZS absolvovala niektorý zo zásahov uvedený vyššie (citované znenie Vyhlášky). Za riadny počet hodín zodpovedá zamestnávateľ.

Ak sestra ZZS absolvuje aktivity A), B), a C) a súčasne nedosiahne 30 kreditov, môže si ich doplniť ďalšími aktivitami uvedenými vo Vyhláške, do potrebnej výšky. O absolvovaní aktivít SV, pripája sestra ZZS potvrdenia Organizátora (alebo iné potvrdenia napr. o publikačnej, pedagogickej, prednáškovej činnosti, v zmysle Vyhlášky).

HODNOTENIE:
Výsledok hodnotenia „Splnil“ dosiahne sestra ZZS, ak absolvovala:

  • A Teóriu zásahu (v rozsahu najmenej 4 hodiny - 5 kreditov)
  • B Praktický nácvik zásahu v simulovaných podmienkach (v rozsahu najmenej 4 hodiny - 5 kreditov)
  • C Praktický výkon zásahu v reálnych podmienkach (počet hodín, a presný počet kreditov upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. takto:

1. na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny 50 hodín = 10 kreditov,
2. na urgentnom príjmovom pracovisku nemocnice 30 hodín = 5 kreditov,
3. v ambulancii záchrannej zdravotnej služby 50 hodín = 10 kreditov,
4. na zdravotníckom operačnom stredisku 50 hodín = 10 kreditov,
5. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti chirurgických odborov 30 hodín = 5 kreditov,
6. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti so zameraním na vnútorné lekárstvo a kardiológiu 30 hodín = 5 kreditov,
7. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti so zameraním na pediatriu 30 hodín = 5 kreditov,
8. na oddelení gynekológie a pôrodníctva 30 hodín = 5 kreditov.

Nie je potrebné, aby sestra ZZS absolvovala všetky aktivity SV uvedené pod písmenom „c) Praktický výkon zásahu v reálnych podmienkach”. Stačí, ak sestra ZZS absolvuje jeden druh zásahu. Počet hodín reálneho výkonu, ktorý prekročí počet hodín uvedený v znení Vyhlášky, sa už pri hodnotení sústavného vzdelávania nezohľadňuje. V praxi to znamená, že aj keď sestra ZZS pracuje celé hodnotiace obdobie na zdravotníckom operačnom stredisku, t. j. v oveľa vyššom rozsahu ako je 50 hodín, Komora v súlade s Vyhláškou pridelí maximálne 10 kreditov.

Zamestnávateľ neudeľuje kredity. Kredity udelí Komora. V prípade, ak teóriu zásahu a/alebo praktický výkon zásahu v simulovaných podmienkach neorganizuje zamestnávateľ, sestra ZZS pripojí doklad Organizátora o týchto aktivitách SV k „Protokolu povinné aktivity SV“.

Môžu nastať prípady, keď sestra robí výkon povolania sestry a súčasne výkon povolania v záchrannej zdravotnej službe (napr. polovica “úväzku” na neonatológii, polovica “úväzku” na “záchranke”). Tento súbeh je možný, jednoročné vzdelávania sa započítava do päťročného hodnotiaceho obdobia.

Rovnako môže nastať prípad, ak sa sestra stane zdravotníckym záchranárom a robí výkon povolania v záchrannej zdravotnej službe, no súčasne nerobí výkon povolania sestry. Ak taká sestra nepožiada o pozastavenie registrácie v Komore, po uplynutí päťročného cyklu, ju bude hodnotiť Komora, no tejto sestre sa výkon povolania zdravotníckeho záchranára nezapočíta do sústavného vzdelávania sestry.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Na stiahnutie:

Protokol_povinných_aktivít_sústavného_vzdelávania_sestier_prcujúcich_v_ZZS.xls