Medzinárodný deň sestier 2015

Sestra/pôrodná asistentka v praxi:

 • Mgr. Jana Baranová

Povolanie sestry vykonáva od roku 1990. Pracovala na internom oddelení NsP v Lučenci, neskôr na jednotke intenzívnej starostlivosti, pôsobila aj ako staničná sestra na oddelení vnútorného lekárstva, ambulantná sestra, edukačná diabetologická sestra. Vzdelanie si doplnila štúdiom v odbore ošetrovateľstva v bakalárskom i magisterskom stupni, postgraduálnym špecializačným štúdiom v odbore ošetrovateľstvo v odboroch vnútorného lekárstva. Je školiteľkou a odbornou konzultantkou záverečných prác mnohých študentov v odbore ošetrovateľstvo. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Lučenci.

 • Anna Benková

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku v roku 1977 počas svojej 38 ročnej praxe pracovala na oddelení ORL v NsP Žilina, neskôr na neurologickom oddelení, v EEG a EMG laboratóriu v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou Dolný Kubín. V regionálnej komore je vo funkcii hospodárky od jej založenia a od roku 2008 aj na pozícii člena kontrolného výboru. Vždy rada pomôže, poradí. Vďaka svojej práci sa stala dušou regionálnej komory za čo jej patrí vďaka. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Dolnom Kubíne.

 • Mgr. Jana Gerecová

Svoju profesijnú prax začala vykonávať po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši v odbore zdravotná sestra v roku 1988. Svoje povolanie napriek veľmi vážnemu ochoreniu vykonáva už 26 rokov. Vzdelanie si doplnila v prvom i druhom stupni vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo, absolvovala kurz Rozvoj asertívneho správania, Rozvoj komunikačných zručností, Procesný manažment. Napriek neľahkej situácii sa prihlásila na rigorózne konanie a napísala odbornú vedeckú prácu na tému Osteoporóza. Bola spolutvorcom web stránky pre ľudí, ktorí sa na toto ochorenie liečia, či majú podozrenie, že sa u nich vyskytlo, aktívne na nej odpovedá aj na otázky týkajúce sa práve tohto ochorenia. Návrh na ocenenie podali sestry z endokrinológie v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.

 • Mgr. Irena Janščová

Pracuje v zdravotníctve 41 rokov, z toho 20 rokov ako sestra pri lôžku, 21 rokov na pozícii manažéra. Počas svojej praxe absolvovala diplomantské štúdium, špecializačné štúdium ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Angažuje sa v dobrovoľných organizáciách, bola zakladajúcou členkou Ligy proti rakovine v Čadci a niekoľko rokov v nej aktívne pôsobila. Ak prvá založila agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto. Má silné sociálne cítenie. Počas svojej dlhoročnej praxe mnohokrát pracovala i pracuje vysoko nad rámec svojich povinností. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Čadci.

 • Mgr. Viera Kormaníková

Povolanie sestry vykonáva 22 rokov, 21 rokov v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Ako sestra pri lôžku aktívne pristupuje k zmenám týkajúcich sa sestier v tomto odbore a rovnako aktívne pristupuje k implementácii vzdelávania na pracovisku, zvyšuje povedomie sestier o organizáciách v zdravotníctve, podieľa sa na príprave legislatívnych zmien v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť. V roku 2014 zastupovala Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek na II. Kongrese národnej asociácie združení pracovníkov v zdravotníctve v Srbsku. Okrem vysokoškolského vzdelania je magisterka Kormaníková aj sestrou špecialistkou v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, je autorkou troch článkov v odborných periodikách na národnej a zborníka na medzinárodnej úrovni. Návrh na ocenenie podal predseda sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti PhDr. Milan Laurinc.

 • Mgr. Magdaléna Kovačovičová

Odbor detská sestra na Strednej zdravotníckej škole v Trnave ukončila v roku 1984. Jej prvé profesionálne kroky smerovali k lôžku pacienta na internom oddelení, neskôr na jeho koronárnu jednotku. Pracovala i na kardiologickej ambulancii, neskôr na oddelení funkčnej diagnostiky na endoskopickej ambulancii. Vzdelanie si doplnila o špecializačné i certifikačné štúdium, ukončila aj vysokoškolské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Na základe odporúčania zamestnancov nemocnice v Piešťanoch bola navrhnutá do správnej rady nemocnice. Poukázala na predražené nákupy i nekalé praktiky a stáva sa symbolom boja proti korupcii v zdravotníctve. Je rozhľadená a možno sa na ňu obrátiť s akoukoľvek požiadavkou či prosbou. Vysoko si ju cenia i členovia regionálnej komory. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Piešťanoch.

 • Alena Krajňáková

V povolaní sestra pôsobí už viac ako 33 rokov. Po ukončení strednej zdravotníckej školy absolvovala aj štúdium na strednej pedagogickej škole v nadstavbovom štúdiu kultúrno – výchovná práca. V súčasnom období pracuje na pozícii sestra v psychologickej ambulancii Ústavu leteckej a preventívnej medicíny v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach. Jej hlavnou pracovnou činnosťou je samostatne vykonávať zadávanie a vyhodnocovanie vybraných psychodiagnostických testov v oblasti psychológie pri výbere vojenských a civilných špecialistov a vodičov, vrátane spracovania výsledkov. Pani Krajňáková sa podieľa na príprave seminárov na regionálnej úrovni, je oddaná svojej profesii, vedomosti získané celoživotným vzdelávaním flexibilne a kreatívne aplikuje v praxi. Je profesionálnou sestrou s veľkým srdcom. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Košiciach I.

 • PhDr. Ľuboslava Kundraciková

Po ukončení strednej zdravotníckej školy v nadstavbovom štúdiu pracovala na doliečovacom oddelení ako sestra pri lôžku v Nemocnici s poliklinikou v Starej Ľubovni. V súčasnosti už od roku 1998 pracuje na chirurgickom oddelení v trojzmennej prevádzke ako sestra pri lôžku. Vzdelanie si doplnila o špecializačné štúdium v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, absolvovala bakalársky i magisterský stupeň vzdelania, rigoróznu skúšku v odbore ošetrovateľstvo. V zdravotníckom zariadení, kde pracuje, je členkou komisie pre vzdelávanie. Svojim empatickým a profesionálnym prístupom vedie sestry k zodpovednému prístupu k práci. Od roku 2012 zastáva pozíciu prezidentky Regionálnej komory v Starej Ľubovni. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Starej Ľubovni.

 • Mgr. Katarína Ligačová

Ako sestra v praxi pôsobí 26 rokov vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Vzdelávanie chápe ako celoživotný proces. Po ukončení strednej zdravotníckej školy absolvovala vyššie odborné štúdium, špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, bakalársky i magisterský stupeň štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Absolvovala kurz „Vzdelávanie mentorov pre vyučovanie a štúdium, založené na klinickej praxi v odbore ošetrovateľstvo“. Spolupodieľa sa na organizovaní okresných seminárov, aktívne sa zapája s prednáškami s rôznym zameraním. Je aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža. Od roku 2011 je držiteľkou zlatej Jánskeho plakety. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Nitre.

 • Mgr. Anna Mláková

Pracuje v zdravotníctve od roku 1974 a v súčasnosti štyridsiaty prvý rok pôsobí na Internej klinike. Počas tohto obdobia absolvovala okrem množstva aktívnych účastí na rôznych konferenciách aj špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, manažment v ošetrovateľstve, úspešne ukončila bakalársky i magisterský stupeň štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Svoje skúsenosti i vedomosti obetavo odovzdáva mladej generácii študentov na Internej klinike. Kolegovia si ju vysoko cenia pre jej obetavosť a profesionálny prístup. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Ružomberku.

 • Alžbeta Modrócka

Svoj sen o práci pôrodnej asistentky si začala napĺňať nadstavbovým štúdiom na zdravotníckej škole v Bratislave v rokoch 1974 – 1976. Absolvovala aj špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť o ženu. Tieto i mnohé situácie počas vykonávania tak náročného povolania ju dôsledne pripravili na ťažkú a zodpovednú prácu pôrodnej asistentky. Miluje prvý pohľad matky na svoje dieťa. Vždy vie spríjemniť atmosféru, pozitívne pôsobí na matky vyľakané nečakanými situáciami a s empatiou a vysoko profesionálne im pomáha prekonávať viachodinové bolestivé očakávanie nového života. Je otvorená a flexibilná pri zavádzaní nových ošetrovateľských postupov v pôrodnej asistencii. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Komárne.

 • Mgr. Jaroslava Nemogová

Strednú zdravotnícku školu ukončila v odbore všeobecná sestra ukončila v roku 1994, neskôr pokračovala štúdiom v odbore diplomovaná všeobecná sestra, bakalársky i magisterský stupeň v odbore ošetrovateľstvo. Má bohatú publikačnú činnosť, rovnako bohatú aktívnu účasť na seminároch i konferenciách, kde prezentuje prácu sestier v ambulanciách štátnych i neštátnych lekárov. Baví ju pomáhať ľuďom slovom, objatím, rozumom a hlavne srdcom. Práca s ľuďmi je pre ňu školou života – tak ako ona učí ich, učia aj oni ju, hoci o tom často ani nevedia. O práci tvrdí, že je síce náročná, no napĺňa ju po všetkých stránkach. Návrh na ocenenie podala podpredsedníčka sekcie sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach Mgr. Petra Oláhová.

 • Mgr. Petra Oláhová

Po ukončení štúdia na strednej zdravotníckej škole si postupne dopĺňala vzdelania štúdiom v bakalárskom i magisterskom stupni v odbore ošetrovateľstvo. Od roku 1996 až do súčasnosti pracuje v ambulancii praktického lekára pre dospelých. Je prezidentkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Spišskej Novej Vsi, od roku 2012 aj podpredsedníčkou sekcie sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach. Pani magisterka Oláhová je čestná, charakterná sestra a priateľka. Hoci s kolegyňami nezdieľa vždy rovnaký názor, je prístupná kompromisom, nepozná hádky a intrigy, profesijné veci rieši s jej vlastnou ľahkosťou. Návrh na ocenenie podala Mgr. Jaroslava Nemogová.

 • Mgr. Bibiana Saloková

Svoj profesionálny život zasvätila práci s deťmi. V Detskom domove v Prešove pracuje 27 rokov. Počas tohto obdobia absolvovala špecializačné štúdium, ako i štúdium ošetrovateľstva v bakalárskom i magisterskom stupni. Odbornú starostlivosť poskytuje deťom v špecializovanej skupine s rôznymi vývojovými chybami a poruchami. Svojím vzdelaním, osobnostnými predpokladmi a s nadhľadom ženy a matky si získala obdiv a uznanie vysokoškolských pedagógov na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Svoju výnimočnosť potvrdzuje využitím nadobudnutých vedomostí a praktických zručností v praxi. Jej tvorivé myslenie, cítenie, schopnosti v starostlivosti o dieťa, priblíženie citovej väzby ju robí ženou, matkou a výnimočnou sestrou zároveň, pretože práca, ktorú vykonáva, formuje jej osobnosť, prináša radosť, uspokojenie a rozdáva lásku, ktorá prevláda nad rutinou ošetrovateľskej starostlivosti. Návrh na ocenenie podala Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

 • Mgr. Alena Schvarczová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Prešove v odbore všeobecná sestra pracovala na internom oddelení v NsP Prešov, neskôr na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení v Košiciach, na oddelení všeobecného lekárstva, na kardiologickej ambulancii. Vzdelanie si doplnila o vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra, špecializáciu „Príprava pre prácu v územnom a závodnom zdravotnom obvode“. 16 rokov bola na pozícii vedúcej sestry Kardiocentra FNsP Reinmana v Prešove, podieľala sa na budovaní a odbornom raste zdravotníckeho personálu. Od roku 2013 pracuje ako sestra na neinvazívnej jednotky Kardiocentra v Prešove. Od roku 2006 aktívne pracuje aj v kontrolnom výbore Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Prešove.

 • Judita Vadkertiová

V roli sestry pôsobí 27 rokov. Po ukončení štúdia na strednej zdravotníckej škole pracovala vo FNsP Nové Zámky na Klinike vnútorného lekárstva. Práca pri lôžku sa jej páčila, avšak stále inklinovala k práci plnej napätia a rýchlej pomoci pacientom a aj preto si vzdelanie doplnila o certifikačnú činnosť kardiologické vyšetrovacie metódy a pracovala na jednotke intenzívnej starostlivosti. Stretala sa s pacientmi s ochorením srdca a svoje poslanie našla v práci na kardiologickej ambulancii a pri implantácii kardiostimulátorov. Táto práca ju napĺňa a aj kolegovia chvália nielen jej odborné poznatky, ale i hlboký zmysel pre zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť a triezvy pohľad na život. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Nových Zámkoch.

 • Mgr. Emília Zlochová

Na pozícii sestry pracuje od roku 1980 po ukončení strednej zdravotníckej školy v Michalovciach najskôr ako sestra pri lôžku na ARO, neskôr na stomatologickom oddelení a od roku 2006 až do súčasnosti na Pedostomatickom oddelení v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Je aktívnou účastníčkou zmien, bola členkou pracovnej skupiny, ktorej predmetom bola ošetrovateľská dokumentácia a zavádzanie ošetrovateľského procesu do praxe, vytváranie štandardov v oblasti starostlivosti o ústnu hygienu, zhotovovanie edukačných materiálov pre deti a ich rodičov. Aktívne sa spolupodieľa aj na výskumných projektoch a tak prispieva k posilneniu odboru ošetrovateľstva.Mgr. Zlochová vyniká svojou erudovanosťou, odbornosťou, no i záujmom a láskou k človeku, ktorými poukazuje na jedinečnosť a dôstojnosť ľudskej osoby. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Košiciach II.

Sestra/pôrodná asistentka manažér:

 • Mgr. Jana Bojková

Odborný rast Mgr. Bojkovej začal v roku 1994 kedy ukončila Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch. Ukončila dva stupne vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo, absolvovala špecializačné štúdium v odboroch vnútorného lekárstva. Od roku 2011 sa aktívne podieľa na organizovaní celoslovenských konferencií v Sekcii sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Má bohatú prednáškovú činnosť zameranú vždy na aktuálne problémy, ich analýzu ako i výstupy potrebné pre prax. Aktívne sa snaží vyhľadávať nové možnosti ošetrovateľskej starostlivosti s následnou aplikáciou do praxe. Je pravidelnou prispievateľkou do časopisu, ktorý vydáva Nemocnica v Bojniciach. Svoj voľný čas venuje aj lektorskej činnosti pri vzdelávaní opatrovateľov. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Prievidzi.

 • PhDr. Jana Kapaková

Strednú zdravotnícku školu v Humennom ukončila v roku 1988, postupne si vzdelanie zvyšovala v prvom, druhom i treťom stupni vysokoškolského štúdia, absolvovala špecializačné štúdium v intenzívnej starostlivosti v chirurgických odboroch, v špecializovanej urgentnej starostlivosti i v zdravotníckom manažmente a financovaní. Od roku 2009 pracuje na pozícii námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. PhDr. Kapaková je konzultantkou diplomových prác, lektorkou kurzov prvej pomoci, aktívnou organizátorkou vzdelávacích aktivít na celoslovenskej úrovni, ako i editorkou zborníkov z prednášok i konferencií. Kolegovia ju charakterizujú ako osobu komunikatívnu, kreatívnu, odolnú voči stresu a vždy s úsmevom na perách. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Humennom.

 • PhDr. Margita Kostúriková

Viac ako 30 rokov pracuje na jednom pracovisku v Centre sociálnych služieb LIKAVA na pozícii sestra, od roku 1999 v manažérskej funkcii. Od roku 2013 je vedúcou novovzniknutého špecializovaného zariadenia kde jej snaha vyústila do umiestnenia klientov na jednotlivé oddelenia podľa lekárskych diagnóz, čím sa zlepšila kvalita života klientov. Na Sneme Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v roku 2006 bola zvolená do Rady komory a na pozíciu viceprezidentky pre nezdravotnícke zariadenia. Túto funkciu zastáva tretie volebné obdobie. Ako viceprezidentka bojuje za zachovanie pozície sestry v Zariadeniach sociálnych služieb, bojuje o to, aby klienti aj v nezdravotníckych zariadeniach mali dostupnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Zúčastňuje sa rokovaní o pracovných podmienkach sestier, presadzuje dodržiavanie právnych noriem v starostlivosti o pacientov – klientov. Publikuje v odborných periodikách, organizuje odborné konferencie ako i vzdelávacie aktivity pre zamestnancov špecializovaného zariadenia v oblasti starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Ružomberku.

 • Mgr. Zuzana Magdinová

Svoj profesionálny rast začala rozvíjať v Národnom onkologickom ústave. Počas práce na pozícii sestra si zvyšovala odbornú spôsobilosť v bakalárskom i magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo, absolvovala i špecializačné štúdium v komunitnom i onkologickom ošetrovateľstve. Získané vedomosti a zručnosti uplatňuje na svojom pracovisku ako i pri spracovávaní štandardov, implementácii ošetrovateľského procesu do praxe. Pracovala ako vedúca sestra zdravotného úseku v Centre sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti a mládež. V súčasnosti z pozície odborného garanta vedie Dom ošetrovateľskej starostlivosti v Nitrianskom Rudne. Je dlhoročnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, jedno volebné obdobie zastávala pozíciu prezidentky a dve volebné obdobia pozíciu viceprezidentky Regionálnej komory v Prievidzi. Ako člen pracovnej skupiny výrazne prispela k vydaniu Charty práv sestier a pôrodných asistentiek. Vo voľnom čase sa podieľa na vzdelávaní opatrovateľov ako i budúcich vodičov ako inštruktor prvej pomoci. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Prievidzi.

 • Mgr. Marek Marcinek

Pracuje ako manažér a odborný garant ADOS Harris Slovakia. Na celoslovenskej úrovni koordinuje tím pracovníkov v troch pobočkách – Bratislava, Košice a Prešov. Aktívne sa zapájal prednáškovou činnosťou na odborných dňoch Asociácie poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska. Podieľa sa na presadzovaní odborných a legislatívnych zmien v odbore ADOS. Bol členom komisie na prípravu Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Úspešne rozbieha zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domovoch pre seniorov v Bratislave. Od roku 2009 pracuje ako lektor Slovenského Červeného kríža a v súčasnosti je aj odborným garantom Opatrovateľských kurzov. V povolaní sestra pracuje 18 rokov, 10 rokov na pozícii manažéra a odborného garanta. Okrem vysokoškolského vzdelania v odbore ošetrovateľstvo je magister Marcinek aj sestrou špecialistom v komunitnom ošetrovateľstve i v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých. Odborné vedomosti si neustále prehlbuje. V súčasnosti študuje odbor Magister administrácie v zdravotníctve. Návrh na ocenenie podala Anna Vargová, Krištal spol. s. r. o. Rožňava.

 • PhDr. Mária Papíková

Odbor zdravotná sestra vyštudovala v Žiline. Po ukončení štúdia pracovala na ORL oddelení, neskôr na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení na úseku sálovej anestézie. V pozícii vedúcej sestry viedla hemodialyzačné stredisko. Doposiaľ pôsobí na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny na úseku sálovej anestézie a od roku 2011 aj na pozícii námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľstvo. Svoje vzdelanie si neustále prehlbovala, okrem troch stupňov vysokoškolského štúdia absolvovala i špecializačné štúdium. Aktívne sa zúčastňuje i celoslovenských odborných aktivít, je spoluautorkou knižnej publikácie „Štyridsaťpäť rokov Kysuckej nemocnice v Čadci“. V nemocnici zaviedla inovačné ošetrovateľské postupy pri zavádzaní zvodových anestézií. Pri vykonávaní povolania sestry sa u PhDr. Papíkovej naplno prejavuje empatia, láskavosť, obetavosť a ústretovosť. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Čadci.

 • PhDr. Iveta Pospíšilová

Pani doktorka Pospíšilová patrí k sestrám, ktoré sú oddané ošetrovateľstvu celou dušou. Jej profesionálna kariéra začala pri lôžku pacientov v nemocnici v Považskej Bystrici. Neskôr a až do súčasnosti zastáva pozíciu vedúcej sestry oddelenia paliatívnej starostlivosti, je interným audítorom ak i členkou etickej komisie NsP Považská Bystrica. Celý svoj život vníma ako súhrn výziev, ktoré sa snaží naplniť. Aktívne sa zapája do organizovania aktivít pre sestry, je externou lektorkou Slovenského Červeného kríža pre odbornú prípravu opatrovateliek pre prax. Pedagogickú spôsobilosť využíva pri výučbe študentov na Strednej zdravotníckej škole, zapája sa i do politického diania ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva. Jedno volebné obdobie zastávala pozíciu prezidentky regionálnej komory, tretie volebné obdobie je členkou disciplinárnej komisie pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Ako sama o sebe hovorí, jej profesia je aj jej záľubou. Návrh na ocenenie podala Disciplinárna komisia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

 • PhDr. Beáta Ružbacká, MPH.

Po ukončení štúdia na strednej zdravotníckej škole pracovala ako sestra pri lôžku na neurologickom oddelení a JIS, neskôr na pozícii sestry na neurologickej ambulancii. Od roku 2002 pôsobila ako vedúca sestra, neskôr až do súčasnosti pôsobí ako námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči. Počas svojej praxe si neustále zvyšovala vzdelanie, rozširovala pohľad na zdravotníctvo a ošetrovateľskú prax. Aktívne sa zasadzuje za aplikovanie inovatívnych ošetrovateľských postupov do praxe, aktívne spolupracuje aj s orgánmi komory na regionálnej úrovni. Na regionálnych ale i celoslovenských seminároch i konferenciách mnohokrát aktívne vystupuje s aktuálnou tématikou. Zapojila sa do projektu na čerpanie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Zdravotníctvo. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča.

 • Mgr. Monika Vaľková

Od ukončenia štúdia na strednej zdravotníckej škole využíva svoje profesionálne vedomosti a zručnosti v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Pôsobila na pozícii sestra inštrumentárka na ortopedických sálach, neskôr na chirurgickom oddelení a od roku 2008 na pozícii hlavnej sestry pre privátnu polikliniku v Košiciach. Táto pozícia jej umožnila spoluprácu s významnými osobnosťami slovenského ošetrovateľstva. Vysokoškolské štúdium, samovzdelávanie ako i úspešné pôsobenie na súčasnom poste ju v profesijnom živote neustále posúvajú dopredu. Aj po 30. Rokoch tvrdí, že prácu miluje a vníma ju ako svoje poslanie. Je spoluautorkou publikácie „Štandardy v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii“. Podieľala sa i na viacerých prácach týkajúcich sa ošetrovateľskej problematiky jednodňovej chirurgie a manažmentu rizík. Ľudský prístup ju neustále núti zamýšľať sa nad riešením problémov laickej verejnosti, spolupracuje s viacerými združeniami na udržiavaní a podpore zdravia realizáciou rôznych prieskumov, odbornými príspevkami. Aktívne sa zapája do výskumných projektov, spolupracuje s Ligou proti rakovine. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Košiciach I.

Sestra/pôrodná asistentka pedagóg:

 • PhDr. Andrea Bratová, PhD.

V pozícii vysokoškolského pedagóga/odborného asistenta pôsobí od roku 2007. Je aktívnou členkou Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a reprezentuje ju na národnej i medzinárodnej úrovni. Presadzuje a podieľa sa na odborných i legislatívnych zmenách v odbore. Aktívne sa zúčastnila 14 medzinárodných a 22 národných odborných podujatí. 19 rokov pracuje na pozícii sestra, 8 rokov ako vysokoškolský pedagóg. Má bohatú publikačnú činnosť v časopisoch a zborníkoch na národnej i medzinárodnej úrovni. Je členkou riešiteľského kolektívu Trnavskej univerzity na projekte „Geriatrické ošetrovateľstvo“, členkou Slovenskej Resuscitačnej rady, Slovenského Červeného kríža, členkou redakčnej rady časopisu „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“. Je sestrou, ktorá sa stotožňuje s etickým kódexom, Chartou práv sestier a pôrodných asistentiek. Návrh na ocenenie podal predseda sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti PhDr. Milan Laurinc.

 • PhDr. Jana Cuperová, PhD.

V súčasnosti pôsobí na pozícii odborného asistenta na fakulte zdravotníckych odborov na Prešovskej univerzite v Prešove. Svoje pedagogické zručnosti sústreďuje na vedenie prednášok a seminárnych cvičení v predmetoch teória ošetrovateľstva, potreby človeka a ošetrovateľský proces, chirurgické ošetrovateľstvo, výskum v ošetrovateľstve, diplomový seminár a vedenie klinických cvičení na chirurgických pracoviskách Fakultnej nemocnice v Prešove. Je členkou Akademického senátu Prešovskej univerzity, pôsobila aj na pozícii viceprezidentky Rady regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, je autorkou 4 vysokoškolských učebníc, viacerých vedeckých a odborných článkov, aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných konferencií. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Prešove.

 • PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Ako pedagóg vzdelávajúci sestry pôsobí už 11 rokov. Najskôr ako odborná učiteľa na Strednej zdravotníckej škole v Nitre, od roku 2007 pôsobí na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S veľkým zanietením a trpezlivosťou odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti študentom ošetrovateľstva v dennej i externej forme štúdia. Je autorkou a spoluautorkou 63 vedeckých prác publikovaných v domácich odborných časopisoch a zborníkoch a autorkou 29 vedeckých odborných prác publikovaných v zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch z konferencií. Bola hlavnou riešiteľkou 2 projektov a členkou riešiteľského kolektívu v 4 národných projektoch i v 1 medzinárodnom projekte. V súčasnosti je hlavnou riešiteľkou projektu Researching complex Interventions for nursing. Návrh na oceneie podala Rada regionálnej komory v Nitre.

 • PhDr. Silvia Žultáková, PhD.

Pôsobí na Katedre pôrodnej asistencie už od vzniku Fakulty zdravotníckych odborov na Prešovskej univerzite v Prešove v roku 2002. Vo svojej činnosti sa zameriava na problematiku gynekologického ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, ošetrovateľského procesu v pôrodnej asistencii, multikultúrneho ošetrovateľstva v pôrodnej asistencii ako i praktickou prípravou na klinických cvičeniach priamo na pracovisku. Vo svojej vedecko výskumnej práci sa venuje rizikovým faktorom v tehotenstve, ich vplyvu na predčasný pôrod, ako i obezitou ako rizikovým faktorom ovplyvňujúcim reprodukčné zdravie žien. Za dôležité a dominantné považuje vzdelávanie budúcich pôrodných asistentiek a ich prípravu do klinickej praxe. V publikačnej činnosti sa zameriava na širokú problematiku v pôrodnej asistencii. Pracovala ako recenzent i ako odborný garant v redakčnej radw časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Je členkou stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR pre oblasť výskumu pre Lekárske a farmaceutické vedy. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Prešove.

Mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotné dielo In memoriamm.

 • Doc. PhDr. Gabriela Sedláková, PhD., R.N

Celý svoj život zasvätila ošetrovateľstvu a sestrám. Tvorila dejiny ošetrovateľskej profesie. Jej pracovný životopis je rozsiahly. Začala ako sestra, odišla ako vedkyňa, učiteľka, vzácny, pokorný a múdry človek. Vedela spojiť teóriu s praxou a prax s teóriou. Je jedno o akú situáciu išlo, vždy vedela ako sa zachovať, kedy čo povedať. Prísne, zodpovedne ale i ľudsky a s nadhľadom. Pani docentka Sedláková bola človekom, pri ktorom sa jednoducho vždy cítite dobre.

Jej srdce dotĺklo 11. augusta 2011 po ťažkej chorobe. V ten smutný deň odišla mimoriadne nadaná sestra, bádajúca učiteľka, celoživotná študentka, realistická vizionárka, významná expertka ošetrovateľstva, členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, členka vedeckej rady a odborných komisií, členka redakčnej rady, autorka odborných publikácií, nezabudnuteľná priateľka, ale aj mamička, stará matka... Niet odpovede na otázku „Prečo odchádzajú ľudia, veľkí učitelia, ktorých potrebujeme?“ Ešte z nich čerpáme, ešte z nich žijeme. A zrazu sa nám zdá, že sme im ani nestihli poďakovať za všetko čo nás naučili a za čas, ktorý nám venovali. Naše uznanie a veľké, úprimné ĎAKUJEM patrí v tejto chvíli pani docentke Sedlákovej.

Návrh na ocenenie podala sestra Banskobystrického samosprávneho kraja PhDr. Macková, MPH.