Medzinárodný deň sestier 2014

"BIELE SRDCE - 2014"  

Ocenené v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi

Mária Babiková 
Povolanie sestry vykonáva od roku 1982. Pracovala na gynekologickom oddelení, chirurgickom oddelení, gynekologickej ambulancii i v školskej zubnej ambulancii. Ako sestra pracovala aj v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v Domove sociálnych služieb. Vzdelanie si doplnila štúdiom pôrodnej asistencie, vedomosti a zručnosti uplatňuje v praxi na pôrodnej sále dodnes. Je dlhoročnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, osem rokov plnila funkciu prezidentky Regionálnej komory sestier v Krompachoch. Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Mgr. Marta Buchová
Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Žiline od roku 1980 pracovala ako zdravotná sestra v Nemocnici s poliklinikou v Čadci na chirurgickom, neskôr na traumatologickom oddelení a na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. V súčasnosti pôsobí ako sestra špecialistka na oddelení dlhodobo chorých. Vzdelanie si počas viac ako 30 ročnej zdravotníckej praxe neustále dopĺňala. Absolvovala kurz so zameraním na medicínu katastrof, špecializačné štúdium v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, získala magisterský titul v študijnom programe sociálna práca. Je dlhoročnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. V súčasnosti je už druhé volebné obdobie prezidentkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Čadci. Podieľala sa aj na založení odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek v Krajskej nemocnici s poliklinikou v Čadci. V kolektíve je obľúbená pre svoj zodpovedný, profesionálny a láskavý prístup, triezvy pohľad na život. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Čadci. 

Mgr. Marica Filová
Svoju profesijnú prax začala vykonávať ako sestra pri lôžku na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou vo Zvolene. Povolanie vykonáva 34 rokov. V súčasnosti pracuje ako sestra v záchrannej službe. Vzdelanie si doplnila v odbore urgentná medicína, absolvovala aj prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Svoju prácu vykonáva s úsmevom a láskou, je vždy ochotná poradiť a pomôcť. Od roku 2002 aktívne pracuje v Kontrolnom výbore Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Návrh na ocenenie podal Kontrolný výbor Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Mária Gonščáková
Odbor zdravotná sestra na Strednej zdravotníckej škole v Žiline ukončila v roku 1979. Pracovala v žilinskej nemocnici na neurologickom oddelení, neskôr a až do súčasnosti pracuje ako sestra špecialistka na Cerebrovaskulárnej jednotke v Kysuckej Nemocnici s poliklinikou v Čadci. Vzdelanie si doplnila špecializáciou intenzívna starostlivosť v interných odboroch a kurzom bazálnej stimulácie. Prácu sestry Márie Gonščákovej charakterizuje kreativita, trpezlivý, obetavý a láskavý prístup ako ku klientovi, tak i k spolupracovníkom. Dlhoročne pracuje aj v odborovej organizácii, v Rade regionálnej komory, aktívne sa podieľa na organizovaní vzdelávacích aktivít, spolupracuje s vedúcimi sestrami. V rokoch 2010-2012 pracovala aj ako hodnotiteľka sústavného vzdelávania v Žilinskom kraji. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Čadci. 

Mgr. Zuzana Haladová
Po ukončení strednej zdravotníckej školy v Bratislave od roku 1991 pracovala ako sestra na JIS cievnej chirurgie v Ústave kardiovaskulárnych chorôb. Neskôr pracovala na metabolickej jednotke, chirurgickej klinike, na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny, v ambulancii praktického lekára, v penzióne pre seniorov v pozícii vedúca sestra. Oslovila ju aj práca s deťmi s poruchami správania, kde pôsobila ako odborná lektorka, spolupracovala s Trnavskou univerzitou na odbornej príprave študentiek pre chirurgické oddelenia. Absolvovala diplomantské štúdium, pomaturitné špecializačné štúdium, bakalársky a magisterský stupeň štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Má bohatú publikačnú činnosť, je školiteľkou absolventských a diplomových prác. Aktívne sa angažuje aj ako členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, je členkou Rady komory, členkou Prezídia komory, spoluzakladateľkou sesterských odborov, zúčastnila sa na rokovaniach s vládnymi inštitúciami, je členkou viacerých sekcií sestier a pracovných komisií zriadených pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Pani Magisterka Haladová je držiteľkou zlatej Jánskeho plakety. Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

Oľga Haringová
Ako sestra v praxi pôsobí 36 rokov. Pracovala na oddelení šestonedelia, v detských jasliach. Učarovala jej práca v Domove sociálnych služieb, kde pôsobí od roku 1991. 23 rokov sa venuje postihnutým deťom, deťom trpiacim autizmom, vykonáva diagnosticko-terapeutické rozhovory so svojimi klientmi. Svoju kvalifikáciu si zvyšovala vyšším odborným štúdiom  odbore diplomovaná psychiatrická sestra, získala osvedčenie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny „Výcvik sociálnych zručností“, osvedčenie v Canisterapii, Úvod do problematiky autizmu pre stredný zdravotnícky personál, certifikát Arbeit und Behinderung zo stáže v Nemecku, kde sa zaujímala o klientov v chránených dielňach. Získané vedomosti, poznatky a zručnosti implementuje do praxe. Je dlhoročnou aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek, aktívne sa zapája do organizovania odborných seminárov. Svoje vlastné úspechy vždy spája s prácou kolektívu, preto jej právom patrí aj uznanie kolegov. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Galante. 

Margita Hrabinská
Povolanie sestry vykonáva od roku 1980 na Košickej klinike otorinolaryngológie chirurgie hlavy a krku. Pracovala ako sestra na ambulancii, sestra pri lôžku i ako úseková sestra. Je vyštudovanou detskou sestrou, diplomovanou všeobecnou sestrou, špecialistkou v pediatrii a chirurgii, absolvovala špecializáciu manažment v ošetrovateľstve. Pani Margita Hrabinská je empatická s objektívnym a zodpovedným prístupom k pacientom i kolegom. Má bohatú prednáškovú činnosť na miestnej , celoslovenskej ale i medzinárodnej úrovni. Je autorkou názorného letáku o vestibulárnom tréningu pre pacientov so závratmi, podľa ktorého pacienti cvičia na klinike ale i v domácom prostredí. Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, členkou výboru sekcie sestier pracujúcich v ORL, členka sekcie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch, aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža Košice – Kavečany. Návrh na ocenenie podala Sekcia sestier pracujúcich v ORL. 

Gabriela Kucová
Po absolvovaní štúdia na Strednej zdravotníckej škole pracovala na oddelení patologických novorodencov v nemocnici v Poprade ako sestra pri lôžku, je špecialistkou v odbore intenzívna starostlivosť v neonatológii. Je aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža , aktívne sa zúčastňuje na celoslovenských konferenciách so svojimi príspevkami, je dlhoročnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade, členkou Rady regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek od roku 1997 a v súčasnosti zastáva post viceprezidentky regionálnej komory v Poprade. Svojou kreativitou, milým vystupovaním, ochotou pomáhať a pozitívnym prístupom k životu je príkladom mnohým, nie iba sestrám. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade. 

Bc. Kristína Lizáková
Napriek tomu, že vyštudovala Strednú poľnohospodársku školu v odbore veterinárny technik, srdce ju ťahalo k zdravotníctvu a v štúdiu pokračovala v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v odbore všeobecná sestra na Strednej zdravotníckej škole. Vzdelanie si ďalej doplnila absolvovaním vyššieho odborného štúdia ako diplomovaná všeobecná sestra, je absolventkou prvého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Absolvovala aj kurz manažmentu a špecializačné štúdium intenzívnej starostlivosti v chirurgických odboroch. Pracovala ako sestra pri lôžku i ako vedúca sestra transplantačného oddelenia v Národnom ústave srdcových chorôb, v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v pozícii sestra. V súčasnej dobe pani Bc. Kristína Lizáková pracuje ako sestra a referent pre nábor darcov krvi v Národnej transfúznej službe SR. Pripravuje a organizuje odbery krvi v teréne, organizuje i pravidelné stretnutia darcov krvi spojené s prezentáciou odborných prednášok z oblasti hematológie, transfúziológie a transplantácie krvotvorných buniek. V roku 2013 založila Občianske združenia Hematit zamerané na osvetu, informovanosť a podporu darcovstva krvi. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenského Červeného kríža, od roku 2011 je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, vo funkcii viceprezidentky aktívne pracuje v Rade Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Podieľa sa aj na organizovaní seminárov na okresnej úrovni. Na kongresoch a konferenciách na domácej pôde i v zahraničí úspešne prezentuje prácu sestier v Národnej transfúznej službe SR. Návrh na udelenie ocenenia podala Rada regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave III. 

Mgr. Helena Miková, dipl. s. 
Prax sestry začala vykonávať v roku 1988 v Nemocnici s poliklinikou v Starej Ľubovni na novorodeneckom oddelení. Od roku 1990 pracuje v pozícii sestra na operačnej sále, sestra na gynekologickom oddelení a ambulantná sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Vzdelanie si rozšírila absolvovaním vyššieho odborného štúdia v odbore diplomovaná operačná sestra, ukončila aj druhý stupeň vysokoškolského štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pracuje aj ako odborný garant v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti Šias v Starej Ľubovni. V roku 2010 ukončila pomaturitné špecializačné štúdium v komunitnom ošetrovateľstve. Od založenia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je jej aktívnou členkou, pôsobí aj v Rade regionálnej komory na pozícii viceprezidentky v starej Ľubovni. S chuťou a elánom sa zapája do aktivít týkajúcich sa zvyšovania kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, je členkou tímu interných audítorov certifikátu kvality v Ľubovnianskej nemocnici. Svojim spoľahlivým, praktickým a zodpovedným prístupom k práci je vysoko hodnotená aj medzi spolupracovníkmi. Podieľa sa na vypracovávaní edukačných materiálov, ošetrovateľských štandardov a marketingových materiálov v zdravotníckom zariadení. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Starej Ľubovni. 

Eva Molnárová
Po absolvovaní strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede pracovala na detskom oddelení nemocnice v Komárne, neskôr v nemocničných jasliach. Od roku 1990 prešla neurologickou jednotkou intenzívnej starostlivosti, príjmovou neurologickou ambulanciou, absolvovala kurz elektroencefalografie, asistovala pri elektromyografických vyšetreniach. Až do súčasnosti pôsobí na neurologickom oddelení ako sestra v jednozmennej prevádzke. Aktívne sa zúčastňuje na okresných neurologických seminároch. Jej pozitívny prístup k životu a k vzniknutým zložitým situáciám pomáha prekonávať rôzne prekážky nie iba v pracovnej oblasti. Uznanie jej právom patrí aj za záchranu mladej ženy v ťažkej životnej situácii, keď sa táto rozhodla, že svoj mladý život ukončí. Pani Eva Molnárová je človek s veľkým srdcom otvoreným pre každého, kto potrebuje utešiť, podporiť, usmerniť. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Komárne. 

Bc. Anna Senyková, dipl. s. 
Od ukončenia Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach 33. Rok vykonáva ošetrovateľskú prax. Skúsenosti má s prácou na jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia, z kožného oddelenia, pracovala aj na rádiodiagnostickom oddelení na pracovisku ultrasonografie. V súčasnosti sú skúsenosti a zručnosti pani Bc. Anny Senykovej prínosom v gynekologickej ambulancii, kde pracuje na pozícii ambulantnej sestry. Postupne si zvyšovala svoju kvalifikáciu špecializačným štúdiom Príprava sestry na špeciálne metodiky na rádiodiagnostickom oddelení“, štúdiom v odbore diplomovaná sestra a vysokoškolským štúdiom prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo. Je viceprezidentkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trebišove, spolupracuje s Ligou proti rakovine, je členkou a bola dlhoročnou prezidentkou Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Zapája sa aj do politického diania na úrovni poslankyne miestneho zastupiteľstva. Svojim vysokým pracovným nasadením a nesmierne láskavým prístupom k spolupracovníkom, ale i k pacientom a ostatným občanom, pozitívne prispieva k posilňovaniu postavenia odboru ošetrovateľstva. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Trebišove. 

Anna Trégerová
Povolanie zdravotnej sestry vykonáva 39 rokov, z toho 27 rokov v ambulancii pre deti a dorast. Jej vysoká erudícia Má pozitívny prístup k zmenám a práve aj preto sa venuje problematike minoritnej skupiny v systéme zdravotnej starostlivosti. Svoje odborné znalosti a cenné skúsenosti rada odovzdáva ostatným sestrám. Vzdelanie si dopĺňa pravidelnou účasťou na odborných podujatiach, seminároch, školeniach a kongresoch doma i v zahraničí. Stotožňuje sa s etickým kódexom a Chartou práv sestier a pôrodných asistentiek, zvláda rolu sestry i manažéra čo sa pozitívne odráža v jej každodennej práci. Je dlhoročnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 9 rokov zastávala funkciu prezidentky Regionálnej komory Stredných zdravotníckych pracovníkov, neskôr Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Brezno. Návrh na ocenenie  podala Rada regionálnej komory v Brezne. 

Mgr. Andrea Vranková
Svoje povolanie vykonáva zodpovedne a kvalifikovane 20 rokov. V súčasnosti pracuje ako  vedúca sestra na Klinike novorodencov, detí a dorastu vo fakultnej nemocnici v Nitre. Aktívne sa podieľa na zavádzaní ošetrovateľských štandardov do praxe, aktívne spolupracuje pri organizovaní celoslovenských konferencií sestier prajúcich v stomatológii, spolupodieľa sa na organizovaní okresných seminárov kde mnohokrát sú vysoko hodnotené jej aktívne príspevky. Pani Mgr. Vranková Andrea je spoľahlivá s vysokým morálnym kreditom. Vzdelanie si doplnila vysokoškolským štúdiom v odbore ošetrovateľstvo, špecializáciou v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii. Vedomosti a poznatky zo sústavného vzdelávania implementuje i do praxe. Členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je od jej založenia, predtým aktívne pôsobila aj v Komore stredných zdravotníckych pracovníkov. Je členkou Slovenského Červeného kríža. Vo svojom voľnom čase sa venuje aj zdravotno – sociálnej práci so seniormi. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Nitre.

 

Ocenené v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka

PhDr. Helena Boleková 
Od roku 1984 pracuje v zdravotníctve ako ženská sestra, vyše 25 rokov v manažérskej pozícii. Absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium intenzívnej starostlivosti v pôrodníctve, ukončila štúdium diplomovaná pôrodná asistentka, študovala Case manažment. Ukončila tri stupne vysokoškolského štúdia, od februára tohto roku je zaradená do špecializačného štúdia zdravotnícky manažment a financovanie. PhDr. Boleková je priekopníčkou pri zavádzaní alternatívnych metód pôrodov. Nemalou mierou prispela i k získaniu plakety Baby friendly hospital pre Topoľčiansku nemocnicu. Vedie seminárne školenia na miestnej i okresnej úrovni. Členkou Komory sestier a pôrodných asistentiek je od roku 2003. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Topoľčanoch.
     
PhDr. Adriana Nemčoková
Ako pôrodná asistentka pracuje 27 rokov, 9 rokov vo vedúcej pozícii na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v NsP sv. Barbory v Rožňave. Aktívne sa podieľa na organizovaní vzdelávacích aktivít, jej pedagogická činnosť je spätá s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde pôsobí ako odborný asistent. Je špecialistkou v odbore pôrodná asistencia a manažmente a financovaní v zdravotníctve. Aktívne sa spolupodieľala pri zavádzaní systému manažérstva kvality v nemocničnom zariadení, od roku 2011 pôsobí vo funkcii manažéra kvality a interného audítora v NsP sv. barbory v Rožňave. V spolupráci s vedením nemocnice zriadila Centrum psychofyzickej prípravy na pôrod. Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, sekcie pôrodných asistentiek. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Rožňave.

Mgr. Andrea Čižmáriková
Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Nitre pracovala vo fakultnej nemocnici v Nitre. Ako sestra pracuje 23 rokov na oddelení radiačnej a klinickej onkológie. V manažérskej pozícii pôsobí 13 rokov. Absolvovala špecializačné štúdium ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii, manažment v ošetrovateľstve. Aktívne sa zúčastňuje celoslovenských a medzinárodných konferencií zameraných na nové trendy v ošetrovateľstve. Svoje manažérske schopnosti a skúsenosti uplatňuje i pri organizovaní vzdelávacích aktivít na regionálnej úrovni. Pôsobí aj ako lektorka odbornej praxe študentov ošetrovateľstva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nitre, členkou Slovenského Červeného kríža, aktívnou členkou Ligy proti rakovine. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Nitre.

PhDr. Elena Drapáčová
V povolaní pôrodná asistentka pracuje od roku 1987, v manažérskej pozícii pôsobí 9 rokov. Je držiteľkou licencie odborného zástupcu v povolaní pôrodná asistentka pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Fakultnú NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, držiteľkou osvedčenia interného audítora pre oblasť kvality, je mentorkou odbornej praxe, držiteľkou osvedčenia „Humánny manažér“ z Centra aplikovanej etiky, absolvovala špecializáciu v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve, absolventkou magisterského štúdia  na Fakulte humanitných vied, odbor filozofia v špecializácii etika, v odbore etika získala titul PhDr. PhDr. Drapáčová má bohatú prednáškovú činnosť. Je dlhoročnou členkou SKSaPA, členkou vo výbore Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve. Návrh na ocenenie podala Sekcia manažmentu.

PhDr. Helena Hrušková
Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v roku 1981 pracovala ako sestra, neskôr úseková sestra na Klinike onkológie a rádioterapie vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Neskôr pracovala ako sestra v závodnej ambulancii. V roku 1994 nastúpila ako učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety v Košiciach. Od roku 2005 pracuje ako sestra Košického samosprávneho kraja, pôsobí aj ako externý učiteľ na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave v odbore ošetrovateľstvo. V roku 2005 získala diplom doktor filozofie v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Je špecialistkou v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých a v revíznom ošetrovateľstve. Vedomosti získané celoživotným vzdelávaním flexibilne a kreatívne aplikuje v praxi. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Košiciach I.

Mgr. Zuzana Kalabová
Povolanie sestra vykonáva od roku 1985, v manažérskej pozícii 10 rokov. Po ukončení Strednej zdravotníckej školy si vedomosti a zručnosti rozšírila štúdiom odboru ošetrovateľstva v bakalárskom a magisterskom stupni, je absolventkou špecializačného štúdia ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, zdravotnícky manažment a financovanie. Má bohatú prednáškovú, publikačnú a edukačnú činnosť i na medzinárodnej úrovni. Je hlavnou organizátorkou a spoluorganizátorkou viacerých celoslovenských konferencií, organizuje semináre pre sestry pracujúce v dermatovenerológii na miestnej a okresnej úrovni. Absolvovala niekoľko vzdelávacích a certifikačných pobytov, seminárov a kurzov s rôznym zameraním v oblasti ošetrovateľstva. Návrh na ocenenie podala Viceprezidentka pre zdravotnícke zariadenia pani Jarabová.

PhDr. Monika Kocanová
Vo svojej profesii pracuje už 26 rokov. Po ukončení Strednej zdravotníckej školy pracovala na kožnom oddelení, neskôr v ambulantnej prevádzke na kožnom oddelení, alergologickej poradni. Od roku 2004 pracovala ako ambulantná sestra na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, kde od roku 2005 pôsobí ako vedúca sestra. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na odborných seminároch na celoslovenskej úrovni, je aktívnou účastníčkou zmien, viedla pracovnú skupinu, ktorej predmetom bola ošetrovateľská dokumentácia a zavádzanie ošetrovateľského procesu do praxe. Svoje vedomosti a zručnosti odovzdáva študentom na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore ošetrovateľstvo – bakalársky stupeň, v odbore verejné zdravotníctvo predmet Orálne zdravie a v odbore fyzioterapia, predmet Rehabilitácia v oromaxilofaciálnej chirurgii. Je členkou Rady komory sestier a pôrodných asistentiek v Košiciach II, členkou výboru v Sekcii sestier pracujúcich v zubnom lekárstve. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Košiciach II.

Mgr. Beáta Kolouchová
Svojej profesii sa venuje 30 rokov, najskôr v pozícii sestry na pôrodnej sále gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Od roku 1988 v pozícii vedúcej sestry na Oddelení pracovného lekárstva a toxikológie a Pracovnej zdravotnej služby. Pôsobí aj ako externý učiteľ na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, na Ústave sociálnych vied a zdravotníctva v Prešove. Aktívne sa zúčastňuje odborných seminárov na rôznych úrovniach a vedeckých konferencií i so zahraničnou účasťou, kde prezentuje príspevky venované hlavne prevencii rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie zamestnancov na rizikových pracoviskách, poradenstvo zdravého životného štýlu, výchovy a podpory zdravia. Pani Mgr. Kolouchová je inštruktorom prvej pomoci v Železničnom zdravotníctve, predsedom Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek zastupujúcim železničné zdravotníctvo, členkou Rady regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I, aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Košiciach I.

PhDr. Sekaninová Oľga
V povolaní sestra pracuje od roku 1977. V manažérskej pozícii pôsobí od roku 1991 najskôr ako úseková sestra, neskôr vedúca sestra oddelenia kardiológie. V roku 2003 bola menovaná do funkcie námestníčky pre ošetrovateľstvo Detského kardiocentra SR a v roku 2011 bola menovaná do funkcie námestníčky generálneho riaditeľa pre ošetrovateľstvo Národného ústavu srdcových chorôb v Bratislave. Je spoluautorkou niekoľkých prednášok. Aktívne sa venuje študentom Stredných zdravotníckych škôl a študentom Slovenskej zdravotníckej univerzity v študijnom odbore ošetrovateľstvo pri ich sprevádzaní po jednotlivých oddeleniach Národného ústavu srdcových chorôb. Je dlhoročnou členkou Komory sestier a pôrodných asistentiek. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Bratislave III.

Beáta Štillová
Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole M. R. Štefánika v Martine pracovala ako sestra na chirurgickom oddelení, neskôr ju oslovila práca špecialistky v inštrumentovaní na operačných sálach. Disponuje schopnosťou pružne reagovať na zmeny v medicínskej oblasti. Kladie dôraz na implementáciu štandardov, dokonalé ovládanie techník a taktík inštrumentovania i na bezchybnú organizáciu a systém práce, ktoré sú na operačných sálach nevyhnutné. Pani Beáta Štillová má bohatú aktívnu účasť na odborných stretnutiach na všetkých úrovniach. Je dlhoročnou členkou Slovenského Červeného kríža v Martine, dlhoročnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a členkou Sekcie operačných sestier Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Martine.

PhDr. Gabriela Šuttová
Zdravotníckemu povolaniu sa venuje od ukončenia štúdia na Strednej zdravotníckej škole v roku 1993. S krátkou prestávkou pracuje v Ústave kardiovaskulárnych chorôb, neskôr v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Pôsobila ako sestra pri lôžku, úseková sestra. V súčasnosti na základe úspešného výberového konania pracuje na pozícii vedúcej sestry pre Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca. Je autorkou niekoľkých odborných článkov v časopise Sestra, aktívne sa venuje študentom špecializačného štúdia, aktívne prednáša na konferenciách s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou, je členkou poradného orgánu Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou. Spolupracuje s občianskym združením Dar života, spolupodieľa sa na klinických štúdiách liekov na liečbu chronického srdcového zlyhávania a pľúcnej arteriálnej hypertenzie. Je dlhoročnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Bratislave III.

Bc. Ľudmila Vápeníková
Strednú zdravotnícku školu v Rožňave ukončila v roku 1987. Pracovala na neurologickom, doliečovacom a kožnom oddelení, neskôr na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny, externe v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Od roku 2012 pracuje v pozícii vedúcej sestry v Zariadení pre seniorov v Rožňave. Má bohatú prednáškovú činnosť, aktívne sa zúčastňuje na organizovaní odborných podujatí. Je dlhoročnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, členkou výboru Regionálnej rady slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, 8 rokov bola členkou výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti a Sekcie sestier pracujúcich v anestézii a intenzívnej medicíne. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Rožňave.

Bc. Valentína Zajacová
Zdravotnícke povolanie vykonáva 29 rokov. Pracovala v Domove dôchodcov, v Ústave respiračných chorôb, v stomatologickej ambulancii a na oddelení urgentnej medicíny a medicíny katastrof ako dispečerka. V manažérskej pozícii pôsobí od roku 2006 ako vedúca sestra dispečingu dopravnej služby. Aktívne sa podieľa na príprave odborných seminárov pre sestry, 2 roky pôsobila v pozícii prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Starej Ľubovni, je dlhoročnou členkou Komory sestier a pôrodných asistentiek. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Starej Ľubovni. 

 

Ocenené v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedag

PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
V súčasnom období pôsobí na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti ako vedúca katedry. Zároveň pracuje ako špecialistka na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny Roosveltovej Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a v Nemocnici Zvolen. Okrem svojej pedagogickej činnosti na univerzite, kde odovzdáva svoje skúsenosti mladým záchranárom, pokračuje a venuje sa praktickému vykonávaniu svojho povolania na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny v Banskej Bystrici i vo Zvolene. Venuje sa rôznym aktivitám v rámci aktívnych účastí a spoluautorstva na národných i medzinárodných podujatiach. V roku 2011 absolvovala kurz Bazálnej stimulácie, z ktorého poznatky uplatňuje v praxi a dosiahnuté výsledky propaguje v rámci svojich aktivít. Profesionálny život obohatila nemalou publikačnou činnosťou. Je autorkou jednej a spoluautorkou dvoch vedeckých prác v odbornom mesačníku pre sestry a ostatných nelekárskych pracovníkov v Českej republike, spoluautorkou ôsmych vedeckých prác publikovaných v domácich i zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, autorkou a spoluautorkou dvanástich publikovaných príspevkov, abstraktov a posterov na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách, autorkou jednej a spoluautorkou ďalšej odbornej práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory vo Zvolene.

PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
Je členkou Komory sestier a pôrodných asistentiek, členkou národnej komisie pre vzdelávanie sestier pri SKSaPA, členkou komisie pre Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti pri MZ SR, členkou komisie pre udeľovanie brošní za rozvoj univerzitného vzdelávania v ošetrovateľstve na Slovensku. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je autorkou a spoluautorkou šiestich odborných skrípt a učebníc, má bohatú publikačnú činnosť odborných príspevkov v medzinárodných časopisoch, je autorkou a spoluautorkou dvanástich odborných príspevkov publikovaných v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou. Aktívne sa podieľa na organizovaní odborných seminárov, konferencií, diskusných stretnutí a iných vzdelávacích aktivít pre sestry a pôrodné asistentky. So svojimi odbornými príspevkami sa v období od roku 2005 až do súčasnosti päťdesiatpäťkrát aktívne zúčastnila na medzinárodných konferenciách, diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky. Vyše štyridsaťkrát sa aktívne zúčastnila aj na celoslovenských seminároch, konferenciách a diskusných stretnutiach, je recenzentom troch vysokoškolských učebníc a šestnástich príspevkov. Aktívne sa zúčastňuje vo výskumných projektoch, je držiteľkou bronzovej a striebornej Jánskeho plakety. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Trenčíne. 

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
Ako pedagóg vzdelávajúci sestry pôsobí od roku 2003 na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. S veľkým zanietením a trpezlivosťou odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti študentom ošetrovateľstva. Je taktiež garantom špecializačného štúdia Ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Je spoluautorkou vedeckej monografie, ôsmych vysokoškolských učebníc a štyroch skrípt a učebných textov. PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. je autorkou 62 vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich odborných časopisoch, zborníkoch 14 vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch. Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách. Je spoluorganizátorkou medzinárodných vedeckých konferencií a sympózií venovaných problematike ošetrovateľstva. Ako členka riešiteľského kolektívu participovala v národných projektoch. Svojou prácou významne prispieva k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva ako vedného odboru a k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne sestier. Vo svojom voľnom čase sa venuje postihnutým deťom, spolupodieľa sa na tvorbe projektu Akadémia XXL. Je držiteľkou zlatého Jánskeho plakety. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory v Nitre.

 

Ocenená v kategórii  Mimoriadne ocenenie  

Anna Hrbáľová 
V rámci dlhej profesionálnej kariéry pôsobila ako detská sestra pri lôžku vo Zvolenskej nemocnici na oddelení predčasne narodených detí a detí so zlou popôrodnou adaptáciou. Absolvovala školenie v Banskej bystrici, ktoré bolo ukončené absolventskou prácou o resuscitácii nedonoseného dieťaťa. Prácu s predčasne narodenými deťmi si zamilovala. I to bol dôvod jej dopytu po špecializačnom štúdiu v tomto odbore. V tom čase vzdelanie pre sestry v tomto odbore neexistovalo, okrem učebníc na stredných zdravotníckych školách bolo k dispozícii len minimum odbornej literatúry a sestry sa vzdelávali len formou seminárnych školení, alebo individuálne. Pani Anna Hrbáľová sa rozhodla pre členstvo v Českej lekárskej spoločnosti Jána Evangelisty Purkyně, kde získavala nové vedomosti prostredníctvom odborných podujatí, ktoré sa konali v Brne, v Prahe a aj študovaním učebníc pre lekárov. Bola presvedčená, že požiadavka na ďalšie vzdelávanie sestier na jednotkách intenzívnej starostlivosti je oprávnená. Žiadala možnosť, ba až nutnosť špecializačného štúdia ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca na jednotke intenzívnej starostlivosti pre všetky detské sestry, ktoré na takomto úseku pracovali. V praxi v plnej miera využila aj poznatky získané z pracovného pobytu v Holandsku, ktorý bol zameraný na domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Ako jedna z prvých nemocníc na Slovensku sa nemocnica vo Zvolene začala venovať ošetrovaniu dieťaťa spolu s matkou, len sa ešte nevravelo o roomingu. Pani Hrbáľová s veľkým entuziazmom uvítala aj zmeny, ktoré sa udiali v roku 1989. Patrila k prvým signatárom a zakladateľom Únie stredných zdravotníckych pracovníkov v Okresnom ústave národného zdravia vo Zvolene, bola zvolená za jej predsedníčku. V roku 1992 bola zvolená za člena prezídia Komory stredných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. Pracovala v sekcii pre prípravu zmeny v koncepcii vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov. Bola členkou vo viacerých poradných zboroch ministra zdravotníctva, kde presadzovala oprávnené požiadavky členov regionálnych komôr. V roku 1993 sa stala absolventkou štúdia, ktoré dlhé roky na rôznych odborných podujatiach požadovala, absolvovala špecializačné štúdium ošetrovateľskej starostlivosti o novorodencov na jednotke intenzívnej starostlivosti. V rokoch 1994 až 1998 bola Prezídiom komory stredných zdravotníckych pracovníkov poverená spolupracovať s Asociáciou nemocníc Slovenska v Martine v skupine pre prípravu Charty práv pacientov. Považovala za nutnosť, aby názor pacienta bol rešpektovaný. Pani Hrbáľová je autorkou mnohých odborných príspevkov a publikácií, organizovala tiež množstvo školení na miestnej úrovni, aktívne sa zapájala do prednáškovej činnosti na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Veľký dôraz kládla aj na neverbálnu komunikáciu a asertívne správanie sestier, denne zachraňovala ľudské životy v podmienkach, kedy neboli k dispozícii monitory a infúzne pumpy, len fonendoskop, vedomosti a zručnosti. Pani Anna Hrbáľová si svojim ľudským prístupom a neustálou snahou o vytvorenie možností ďalšieho vzdelávania sestier získala prirodzený rešpekt a autoritu nielen u kolegýň, ale aj v radoch lekárov a hoci si už 15 rokov užíva dôchodok, jej záujem o dianie v povolaní sestry stále pretrváva. Pokladala za stavovskú česť byť členkou Komory aj ako sestra – dôchodkyňa. Návrh na ocenenie podala sestra Banskobystrického samosprávneho kraja PhDr. Macková, MPH.
 

GENERÁLNY PARTNER: 
Hartmann Rico 

PARTNERI:
Všeobecná zdravotná poisťovňa 
Dôvera zdravotná poisťovňa 
Kimberley Clark 
Medirex group  
Abena 
Astra Zeneca  
Baxter 
MSM Slovakia  
Farmi Profi 
Linet 
Nestlé 
Alfamedica  
Zdravé stránky 
Nutrícia 
Seesame - Karlovarské minerální vody 
Symply You  
Zepter Slovakia  
Grada Publishing  
Curaden  

MEDIÁLNY PARTNER:
Ošetrovateľstvo pôrodná asistencia  

Fotogaléria na: https://www.sksapa.sk/obsah/fotogaleria/fotogaleria-2/biele-srdce-2014-2.html