Medzinárodný deň sestier 2012

ZOZNAM A CHARAKTERISTIKY OCENENÝCH

Ocenené v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“

Alžbeta Borgoňová

Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Prešove odboru ženská sestra v roku 1978, nastúpila na gynekologické oddelenie ako sestra pri lôžku. Od roku 1993 pracuje ako staničná sestra na gynekologickom oddelení a jednotke intenzívnej starostlivosti. Svoje pracovné povinnosti vykonáva s veľkou zodpovednosťou a rešpektom. Ku každému pacientovi pristupuje vysoko odborne a ľudský. K jej vysoko hodnoteným povahovým vlastnostiam patrí pokojné vystupovanie, rozvaha pri zvládaní ťažkých životných, ale aj pracovných situácií. Svojou obetavou prácou sa zaslúžila o vybudovanie stabilného, erudovaného kolektívu. Aktívne a s vysokým zanietením, pracuje v rade regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Košiciach III, kde zastáva už tretie volebné obdobie post viceprezidentky pre pôrodnú asistenciu.

Eva Dzurjaníková

Povolanie sestry vykonáva už od roku 1975. Pracuje v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica na psychiatrickom oddelení ako ergoterapeutická sestra. Je spoluzakladateľkou a predsedkyňou občianskeho združenia Zdravá duša, kde pracuje ako dobrovoľníčka už desať rokov a kde zabezpečuje vo veľkej miere organizačnú a riadiacu činnosť, nakoľko 80% členov je duševne chorých. Pomáha duševne chorým pacientom zaradiť sa do bežného života. Taktiež spolupracuje s mestom a Ligou za duševné zdravie. Každoročne koordinuje celonárodnú zbierku Nezábudka v Považskej Bystrici a Púchove. Svojou usilovnou prácou, profesionalitou, zodpovednosťou a príjemným vystupovaním prispieva k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti.

Mgr. Mária Judičáková

Povolanie sestry vykonáva už 38 rokov. V súčasnosti pracuje na Klinike úrazovej chirurgie v prešovskej fakultnej nemocnici. Popri práci je externou učiteľkou odbornej praxe na strednej zdravotníckej škole v Prešove. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na konferenciách a kongresoch či už na domácej pôde alebo v zahraničí. Venuje sa taktiež publikačnej činnosti. Vedomosti získané celoživotným vzdelávaním uplatňuje vo svojej praxi. Pokora a ľudskosť z nej robí vzor pre ostatné kolegyne, ktorým odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti.

Mgr. Jana Kozáčková

Po skončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne v roku 1984, pracovala na rôznych pracoviskách . Od roku 2007 pracuje na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Už druhé volebné obdobie pôsobí ako prezidentka regionálnej komory v Novom Meste nad Váhom. Aktívne organizuje odborné semináre na regionálnej úrovni a zúčastňuje sa celoslovenských konferencií s medzinárodnou účasťou. Vypracovala edukačné listy u pacienta s migrénou, taktiež spolupracovala pri tvorbe interných štandardov pre oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Podieľa sa na praktickom vzdelávaní študentov Strednej zdravotníckej školy i fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity. Je vzorom najmä pre mladé a začínajúce kolegyne, ktorým trpezlivo odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti.

Mária Michnová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Topoľčanoch v roku 1981 nastúpila pracovať na anesteziólogicko -resuscitačné oddelenie v Topoľčanoch. V roku 1992 sa stala kolostomickou sestrou a zároveň zakladateľkou ILKO klubu v Topoľčanoch – klubu kolostomikov, ktorý vedie doteraz. Aktívne spolupracuje s Ligou proti rakovine, so Slovenským Červeným krížom. Každoročne organizuje odborné semináre zamerané pre pacientov a zdravotníkov na edukáciu pacientov s kolostómiami. V súčastnosti zastáva funkciu vedúcej sestry poliklinického oddelenia klinickej onkológie. Jej ochota a obetavosť je často vzorom aj pre iných. Od roku 2009 je členkou Kontrolného výboru Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Topoľčanoch.

PhDr. Adriana Mikušová

Odbor detská sestra ukončila na Strednej zdravotníckej škole v Prešove v roku 1989. Pracuje ako sestra na ambulancii pri detskom oddelení v nemocnici vo Svidníku. V roku 2005 absolvovala kurz pre laktačné poradkyne a v roku 2007 získala certifikát neurofeedback terapeut. Pôsobí vo funkcii predsedníčky celoslovenskej odbornej sekcie sestier pracujúcich v pediatrii. Organizuje a aktívne sa zúčastňuje na celoslovenských konferenciách. Bohatá je jej prednášková činnosť, a to napríklad Prvá pomoc pre seniorov, Valentínska kvapka krvi, Deň boja proti AIDS, Týždeň mozgu a iné. Bezplatne poskytuje laktačné poradenstvo pre matky. V roku 2011 jej bola udelené strieborná plaketa Dr. Jánskeho. Taktiež jej bolo udelené vyznamenanie Slovenského červeného kríža za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa.

Bc. Renáta Popundová

V roku 1989 ukončila Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene vo vtedajšom odbore detská sestra. V súčasnosti vykonáva prácu na pozícii dokumentačnej sestry. Už dve volebné obdobia pôsobí vo funkcii prezidentky Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene. V rámci organizovania podujatí a aktivít sústavného vzdelávania, či už na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni spolupracuje s odbornými sekciami a inými regionálnymi komorami. Bohatá je jej publikačná, prednášková a edukačná činnosť. Spolupracovala pri tvorbe Charty práv sestier a pôrodných asistentiek. V rámci presadzovania záujmov nielen sestier, ale aj pacientov, uplatnila svoju odhodlanosť ako jedna s tímu pri záchrane geriatrickéh o oddelenia vo Zvolene v roku 2010.

Jarmila Šafárová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Nitre v roku 1981 nastúpila pracovať do nemocnice Komárno na detské oddelenie. 19 rokov pracovala na očnom oddelení, najprv ako sestra pri lôžku, neskôr ako staničná a vrchná sestra. Svoju odbornosť si pravidelne dopĺňala sústavným vzdelávaním. Od roku 2004 pracuje v zariadení sociálnych služieb Dafné v Novej Stráži ako sestra 3 zmennej prevádzke. Je vyrovnaná, úprimná, dobrosrdečná, zodpovedná, pozorná. Jej láskavý prístup ,vľúdne ľudské slovo spríjemní deň nielen obyvateľom domova, ale aj kolegom.

Mgr. Emöke Takáčová

Štúdium Strednej zdravotníckej školy v Trnave v odbore ženská sestra ukončila v roku 1986. V roku 2002 si doplnila vzdelanie v odbore diplomovaná pôrodná asistentka a v tom istom roku získala certifikát na vedenie kurzov psychofyzickej prípravy na pôrod. Vďaka jej organizačným schopnostiam sa uplatnila na pozícii staničnej sestry na oddelení šestonedelia. Od roku 2006 pracuje samostatne ako licencovaná pôrodná asistentka. Jej hlavným cieľom je starostlivosť o ženu v komunite a psychofyzická príprava na pôrod, ktorú môže uplatniť vo vlastnom Štúdiu pre ženy v Šali. V roku 2008 začala externe vyučovať na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pravidelne sa zúčastňuje na celoslovenských a medzinárodných konferenciách, je spoluautorkou skrípt „Techniky pôrodnej asistencie“, „E-learningu“.

Erika Teplanová

Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v roku 1984 začala pracovať ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke na chirurgickom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Od roku 1999 zastáva funkciu staničnej sestry na Jednotke intenzívnej starostlivosti na neurochirurgickej klinike. Aktívne sa zapája do implementácie nových metód ošetrovateľského procesu, ošetrovateľskej dokumentácie a ošetrovateľských štandardov do ošetrovateľskej praxe. Zúčastňuje sa na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných vzdelávacích aktivitách. Je autorkou a spoluautorkou článkov pre časopis Sestra a lekár v praxi. V roku 2008 bola členkou pracovnej skupiny, ktorá vypracovala Chartu práv sestier a pôrodných asistentiek. Jej srdcovou záležitosťou je práca v regionálnej komore Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch, v ktorej pôsobí tretie volebné obdobie.

Eva Toldiová

Strednú zdravotnícku školu ukončila v roku 1992 v Nových Zámkoch v odbore detská sestra. Začala pracovať na detskom oddelení v Leviciach. Od roku 2001 pracuje v zariadení sociálnych služieb „Vek nádeje“ v Nových Zámkoch, kde sa snaží vytvárať vhodné podmienky pre rovnoprávny a aktívny život starších ľudí. Aktívne sa podieľa na tvorbe a príprave ošetrovateľských štandardov starostlivosti o seniorov taktiež sa zapája do organizovania seminárov a konferencií na miestnej, alebo celoslovenskej úrovni. Od roku 2007 je predsedníčkou Výboru sekcie sestier pracujúcich v Zariadeniach sociálnych služieb. Vedomosti si rozširuje štúdiom na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, v odbore ošetrovateľstvo. Jej charakterové črty a entuziazmus pre prácu nás presvedčili, že je správnou kandidátkou na udelenie ocenenia Biele srdce.

Mgr. Mária Tóthová

V roku 1987 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch v odbore všeobecná sestra. Spočiatku pracovala ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke na oddelení dlhodobo chorých. V rokoch 2002 až 2011, kedy bolo toto oddelenie zrušené, zastávala funkciu staničnej sestry. Momentálne pracuje na oddelení centrálneho príjmu. Jej celoživotná práca je zameraná na ošetrovateľskú starostlivosť o chorých. Vo vzdelávacej organizácii „PERFEKT“ pracuje ako edukátorka a lektorka teoretickej a praktickej časti kurzov opatrovateľstva, kde využíva dlhoročné skúsenosti nadobudnuté pri ošetrovaní chorých na oddelení dlhodobo chorých. Je poslankyňou a predsedníčkou sociálno – zdravotnej komisie pri Občianskom združení Nesvady a z tejto pozície pomáha starým a chorým občanom v mieste svojho bydliska.

Ocenené v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka – manažérka“

Mgr. Ružena Borovičová

V zdravotníctve pracuje už viac ako 33 rokov. Svoj profesionálny život zasvätila práci na oddelení detskej neurológie Košickej detskej fakultnej nemocnice, kde od roku 1992 pracuje vo funkcii vedúcej sestry. Podieľa sa na prípravách seminárov, na štandardizácii výkonov, participuje na organizovaní aktivít sústavného vzdelávania pre sestry. Zúčastňuje sa aktívne aj pasívne na viacerých celoslovenských konferenciách. Svoje postrehy a názory publikuje aj v odborných periodikách. Svojimi vedomosťami a manažérskymi zručnosťami vedie sestry k zodpovednému prístupu k práci. Je dlhoročnou členkou regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I., a členkou výboru odbornej sekcie sestier pracujúcich v neurológii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Vlasta Gašparíková

Pani Gašparíková má bohatú 37 ročnú prax. Po skončení Strednej zdravotníckej školy a nástupnej praxi začala pracovať v Poliklinike Sereď, kde pôsobí vo funkcii hlavnej sestry. Okrem práce hlavnej sestry koordinuje prácu sestier v ADOS, kde pôsobí ako odborný zástupca a zároveň aktívne pracuje. Podieľa sa na tvorbe ošetrovateľských štandardov ProCare a ich implementácii v praxi. V rámci svojej činnosti podporuje aktivity komory, zúčastňuje sa aktívne na vzdelávacích seminároch, či už na regionálnej, alebo celoslovenskej úrovni. Už tretie volebné obdobie pôsobí vo funkcii viceprezidentky regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Galante. Aktívne pracuje v Slovenskom červenom kríži, zúčastňuje sa ako rozhodkyňa na okresných súťažiach žiakov ZŠ pri poskytovaní prvej pomoci.

Mgr. Monika Kožejová

Profesionálna kariéra pani Kožejovej začala po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Košiciach v roku 1985, kedy nastúpila na novorodeneckom oddelení ako sestra pri lôžku. Od roku 2006 pracuje ako vedúca sestra na II. Psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Aktívne sa spolupodieľa na výskumných projektoch a prieskumoch v rámci činnosti II. Psychiatrickej kliniky. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Čisté duše, ktoré je zamerané na edukáciu pacientov s duševným ochorením a ich príbuzných. Mimo pracovnej činnosti sa venuje psychoterapeutickej práci na Linke dôvery. Svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti odovzdáva mladým sestrám a študentom Strednej zdravotníckej školy a absolventom Lekárskej fakulty.

Bc. Terézia Lengyelová

Povolanie sestry vykonáva už od roku 1969. Počas svojej viac ako 40 ročnej praxe pracovala na rôznych oddeleniach ako sestra pri lôžku. Snaha zachraňovať ľudské životy a myšlienka pomáhať ľuďom v domácom prostredí ju motivovala natoľko, že v roku 1995 medzi prvými založila ADOS v Košiciach, kde je riaditeľkou a odborným garantom. Bohatá je aj jej publikačná činnosť v odborných časopisoch ako Zdravotnícke noviny a Sestra. Aktívne sa zúčastňuje na celoslovenských a medzinárodných odborných podujatiach. Naplno využíva svoje odborné a manažérske schopnosti pri metodickom riadení ošetrovateľstva na regionálnej úrovni ako aj pri tvorbe regionálnej zdravotnej politiky a implementácii legislatívy do praxe.

Mgr. Monika Matošová

Svoje povolanie vykonáva zodpovedne a kvalifikovane viac ako 22 rokov. V súčastnosti pracuje ako vedúca sestra na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Riadi vzdelávanie na oddelení, upravuje dokumentáciu a štandardy oddelenia. Presadzuje odborné a legislatívne zmeny v odbore anesteziológie a intenzívnej starostlivosti. Podieľa sa na organizácii a aktívne sa zúčastňuje na odborných podujatiach na národnej a medzinárodnej úrovni. Dlhé roky pôsobí vo funkcii predsedníčky Sekcie sestier pracujúcich v anesteziológii a intenzívnej medicíne Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je dobrovoľnou členkou Slovenského červeného kríža, ako členka traumatologického tímu využila svoje vedomosti pri zabezpečovaní starostlivosti o pacientov dopravných nehôd, ktoré sa zapísali do histórie SR, napr. dopravná nehoda pri Polomke.

Mgr. Júlia Molnárová

Pracuje v Psychiatrickej nemocnici Hronovce od roku 1982, kde vykonávala prax na rôznych pozíciách a v súčasnosti zastáva funkciu vedúcej sestry na oddelení pre liečbu drogových závislostí a interného audítora psychiatrickej nemocnice. Počas svojej odbornej praxe sa neustále vzdeláva a svoje vedomosti uplatňuje pri konzultovaní diplomových prác študentov odboru ošetrovateľstvo a zavádzaní nových postupov do praxe. Je dlhoročnou aktívnou členkou výboru odbornej sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Svoju profesionalitu uplatňuje aj v Občianskom združení EFKO, ktorého cieľom je prispieť k prekonaniu tabuizácie problematiky duševného zdravia a odstraňovaniu diskriminácie psychosociálne stigmatizovaných ľudí.

PhDr. Magda Ozogányová

Po ukončení štúdia v odbore sestra v rokoch 1976 až 1983 pracovala ako sestra pri lôžku a od roku 1984 až doteraz je vedúcou sestrou na oddelení hrudníkovej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove. Je odborným asistentom na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity. Popri svojej práci aktívne pomáha pri odborných aktivitách regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava II. Taktiež sa aktívne zúčastňuje mnohých konferencií na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Odborné vedomosti publikuje v odborných periodikách. Na svojom oddelení zavádza a uplatňuje nové postupy systému kvality v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a štandardizáciu ošetrovateľských procesov.

Mgr. Viera Priesolová

V zdravotníctve pracuje už 29 rokov, pracovala vo viacerých ambulantných aj lôžkových pracoviskách. V súčasnosti pracuje ako vedúca sestra na Neurologickej klinike v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. Aktívne sa zapája do procesu premien v ošetrovateľstve. Pracuje v nemocničnej rade pre ošetrovateľstvo, kde sa zapájala do tvorby prvých ošetrovateľských záznamov, tvorby denného ošetrovateľského záznamu a do tvorby ošetrovateľských štandardov v rámci Ústrednej vojenskej nemocnice. Udržiava spoluprácu s Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity, kde vyučuje predmet Ošetrovateľské techniky. Na Neurologickej klinike vedie študentov počas praktickej výučby ako mentorka ošetrovateľskej praxe. Venuje sa aj práci v SM centre, kde sa venuje pacientom, ktorým diagnostikovali sklerózu multiplex.

Bc. Marta Scheryová

Pani Scheryová začala svoju ošetrovateľskú prax v roku 1977 ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke. Od roku 1992 pracuje na pozícii vedúcej sestry v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. Aktívne organizuje odborné semináre na miestnej úrovni a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní celoslovenských seminárov a iných vzdelávacích aktivít pre sestry. Participovala na tvorbe rámcových procesuálnych štandardov ošetrovateľských výkonov, ako i na aplikácii ošetrovateľského procesu do praxe. Pracuje ako mentor odbornej praxe študentov denného štúdia odboru ošetrovateľstvo a záchranár na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Je dlhoročnou členkou komory a v súčasnosti pôsobí ako prezidentka regionálnej komory v Bratislave III.

Eva Sotáková

Po skončení Strednej zdravotníckej školy začala pracovať vo Fakultnej nemocnici v Košiciach na I. internej klinike ako sestra v trojzmennej prevádzke a v roku 1971 sa stala vrchnou sestrou, neskôr vedúcou sestrou polikliniky. Podieľala sa na spracovaní zoznamu výkonov pre sestry v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pripomienkovala množstvo legislatívnych predpisov v súvislosti s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V roku 1996 založila Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti pri Fakultnej nemocnici v Košiciach, ktorú o rok neskôr pretransformovala na neštátne zdravotnícke zariadenie ADOS EM s.r.o. a ktorú riadi dodnes. Podieľa sa aktívne na vzdelávaní sestier, prednáša na kurzoch riadenia a organizácie zdravotníctva pre vrchné sestry. Pravidelne sa zúčastňuje celoslovenských aj medzinárodných seminárov, konferencii organizovaných sekciou ADOS.

Mgr. Anna Tóthová

V roku 1980 nastúpila na Kliniku popálenín ako sestra pri lôžku. Od roku 1992 pracuje ako staničná sestra na jednotke intenzívnej starostlivosti Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Košiciach. Jej prácu prezentuje vysoká odbornosť, zodpovednosť, pedantnosť a pohotová reakcia v nepredvídaných situáciách. Prejav dobrých manažérskych schopností je výsledkom vysoko erudovaného kolektívu pracovníkov jednotky intenzívnej starostlivosti. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na odborných seminároch organizovaných nemocnicou Košice – Šaca a.s. Aktívne sa zúčastňuje na celoslovenských a medzinárodných konferenciách. Svojou aktívnou edukačnou činnosťou prekračuje bežný rámec svojich pracovných povinností. Jej bakalárska práca bola zaradená medzi 10 najlepších a odprezentovaná ako vzor tak pre študentov ošetrovateľstva ako aj kolegyne mesta Košice.

Mgr. Anna Vargová

Pani Vargová pracuje v povolaní sestra už 25 rokov, z toho 12 rokov ako manažérka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Krištal s.r.o. v Rožňave. Je členkou odbornej sekcie pracujúcich v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Aktívne pristupuje k zmenám týkajúcich sa práce sestier v odbore Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a taktiež k implementácii vzdelávania na pracovisku. Presadzuje odborné a legislatívne zmeny v odbore Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň je aj viceprezidentkou regionálnej komory v Rožňave Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Podieľa sa na organizovaní odborných podujatí a aktívne zastupuje a reprezentuje odbornú sekciu Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na aktivitách komory, či už na národnej, alebo medzinárodnej úrovni. Zvýšila povedomie sestier na svojom pracovisku o odborných organizáciách v zdravotníctve.

Mgr. Zina Vežďúrová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v odbore detská sestra v roku 1983 nastúpila na detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou Brezno, kde prešla všetkými úsekmi detského oddelenia od kojencov, veľkých detí a jednotke intenzívnej starsotlivosti. Od roku 1998 zastáva funkciu vrchnej sestry detského a novorodeneckého oddelenia Nemocnice s poliklinikou Brezno. Nielen koordinuje, organizuje, kontroluje a metodicky usmerňuje svojich pracovníkov, ale sama aj vykonáva činnosť pri lôžku detí, novorodencov a detskej SONO ambulancii. Zabezpečuje a organizuje semináre pre sestry a taktiež celoslovenské konferencie pediatrických sestier. Aplikuje inovatívne ošetrovateľské postupy do praxe na detskom oddelení breznianskej nemocnice a aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí na celoslovenskej úrovni. Je členkou Slovenského červeného kríža a predsedníčkou Spoločnosti sestier Slovenskej lekárskej spoločnosti v pediatrickom odbore.

Lýdia Zaujecová

V zdravotníctve pracuje ako sestra už 39 rokov. V manažérskej pozícii pôsobí 20 rokov v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie, kde sa aktívne podieľa na zriaďovaní nových klinických ošetrovateľských jednotiek. Už druhé volebné obdobie pôsobí ako aktívna členka rady regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nitre. Svojou neúnavnou prácou a aktívnou spoluprácou s regionálnou komorou v Nitre, vo veľkej miere prispieva k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva ako vedného odboru a zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne sestier. Pravidelne sa pasívne aj aktívne zúčastňuje celoslovenských konferencií psychiatrických sestier. Je spoluorganizátorkou a aktívnou účastníčkou odborných seminárov a vzdelávacích aktivít na regionálnej a okresnej úrovni.

Ocenené v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg“

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Už 17-ty rok pracuje na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v štúdijnom odbore ošetrovateľstvo, čím výraznou mierou prispela k rozvoju ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie najmä vo vedeckom smere. Pracuje v medzinárodných organizáciách v pôrodnej asistencii a zaslúžila sa o vytvorenie prvého magisterského štúdia v štúdijnom programe pôrodná asistencia na Slovensku. Je členka v mnohých odborných organizáciách. Je spoluautorkou vedeckých monografií. Spoluautorkou vysokoškolských učebníc a skrípt. Je autorkou a spoluautorkou vedeckých a odborných prác v domácich odborných časopisoch, zborníkov z konferencii a vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných odborných časopisoch.

Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch. Je aktívna členka redakčnej rady časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.

PhDr. Beáta Bugyíková

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v roku 1979 nastúpila pracovať ako sestra na anesteziologicko resuscitačné oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Nitre. Od roku 1987 pôsobila ako pedagóg na Strednej zdravotníckej škole vo funkcii odborná učiteľka, vedúca praktického vyučovania až po funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie, garant študijného odboru zdravotnícky asistent, vedúca predmetovej komisie odborných predmetov. V súčasnosti pôsobí na fakulte ošetrovateľstva sv. Ladislava v Nových Zámkoch, kde je členkou akademického senátu a taktiež ako zástupkyňa riaditeľa Strednej zdravotníckej školy pre odborné predmety. Vypracovala viacero návrhov, stanovísk a podklady pre vypracovanie koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon zdravotníckeho povolania a odborných činností do roku 2015.

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Pôsobí na Ústave ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine ako odborná asistentka. Najskôr pracovala ako sestra na jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, neskôr ako stredoškolská učiteľka ošetrovateľstva. Podieľa sa na príprave ošetrovateľskej dokumentácie, štandardov, edukácie z oblasti chirurgického ošetrovateľstva, čím prispieva ku skvalitneniu a prepojeniu odborných poznatkov s poskytovanou perioperačnou starostlivosťou na chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. Podieľala sa na príprave projektu „Vzdelávanie mladistvých vo výkone trestu – prvá pomoc, zdravotnícke minimum“ a zároveň bola jeho lektorkou. V rokoch 2006 a 2007 bola garantom a lektorkou kurzu Martinskej letnej ošetrovateľskej školy.

PhDr. Alica Slamková

Vo funkcii pedagóg vzdelávajúci sestry pôsobí 24 rokov. Ako pedagóg pôsobila na Strednej zdravotníckej škole vo funkcii odborná učiteľka od roku 1988, dva roky vo funkciu vedúcej praktického vyučovania. Od roku 2004 pôsobí na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je spoluautorkou dvoch vedeckých monografí a jedenástich vysokoškolských učebníc a skrípt. Je autorkou a spoluautorkou vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch z konferencii. Je spoluorganizátorkou medzinárodných vedeckých konferencií a medzinárodného sympózia zameraného na problematiku ošetrovateľstva. Svoj voľný čas venuje práci v Hospici u Bernadetky – dom pokoja a zmieru, kde pôsobí ako dobrovoľník.

„Mimoriadne ocenenie“ IN MEMORIAM

Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková, PhD.

profesijný životopis pani Doc. PhDr. Alžbety Hanzlíkovej, PhD je veľmi rozsiahly a rôznorodý. Začala ako sestra, odišla ako umelkyňa a vedkyňa, ktorá písala a tvorila nové dejiny ošetrovateľskej profesie. Nie je umením o niečom premýšľať. Umením je vymyslieť a uplatniť, zmeniť, zlepšiť. Celý profesijný životopis vychádza z tohto jej umenia.

Zmysluplný život tejto jedinečnej ženy vyhasol daždivého 16. apríla tohto roku... Správa o tejto strate sa šírila rýchlo. V ten večer slovenské sestry plakali.... Písali, že za ňu zapaľujú sviece... Mnohé neverili, nechceli. Ešte jej predsa na všetko neodpovedali, ešte im predsa na všetko neodpovedala. Nestihla. Je niekto mocnejší, než naša vôľa. Ona bola tak múdra, že tomu niečomu vyššiemu sa podrobila bez slova, bez argumentov. Keby bolo možné osud presvedčiť, ona by bola prvou, ktorej by sa to podarilo.

Áno, aj sestričky odchádzajú. V ten smutný deň odišla mimoriadne nadaná sestra, bádajúca učiteľka, celoživotná študentka, realistická vizionárka, významná expertka ošetrovateľstva Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, členka vedeckej rady a odborných komisií, členka redakčnej rady, autorka odborných publikácií, nezabudnuteľná priateľka, ale aj manželka a mamička, stará matka...

Jej myšlienky sú tu však ďalej nezmazateľne s nami, jej slová v knihách písaných rozumom i srdcom nás formujú a budú formovať aj naďalej. Jej maily, spomienky na rozhovory s ňou, či podania rúk, alebo trebárs slovo „kolegyňa“ vyslovené jej pokojným, rozvážnym, no rozhodným hlasom nám nedovoľujú a nikdy nedovolia zabudnúť na ňu. Bola našou minulosťou, žili sme jej prítomnosťou a bude našou budúcnosťou, pretože ona postavila pomyselný most do profesijnej budúcnosti našich sestier, našich pôrodných asistentiek, nášho ošetrovateľstva.

Istá kolegyňa sa raz vyjadrila, že otázky adresovaná jej – pani docentke – boli zárukou toho, že sa dozvieme podstatu vecí, na ktoré sa pýtame a s ktorými si nevieme často rady. A v toľkej múdrosti, v toľkej inteligencii sme našli oveľa, oveľa viac – bolo tam srdce a bola tam láska, ktorou obdarúvala svet a vytvárala okolo seba auru výnimočnosti a nezabudnuteľnosti v živote, v škole, v hospicoch, kolektívoch.

Ona nehovorila bez toho, aby zároveň nekonala dobro a ľudské dielo. Priťahovala ľudí ako magnet silou svojej energie, svojho nadčasového myslenia, svojho inteligentného a decentného humoru, svojou prirodzenou dobrotou a vzácnou pokorou tak ojedinelou u ľudí, ktorí vyčnievajú z radov. Nedá sa – a ani nechceme rozlúčiť sa úplne s niekým, kto je v našich myšlienkach pevne uložený, kto žil a dal nám toľko zo svojej veľkosti, že na neho zabudnúť ani nechceme...