Medzinárodný deň sestier 2009

Jubilejný desiaty ročník udeľovania ocenenia BIELE SRDCE sa uskutoční  dňa 22. mája 2009 v Bratislave. V súlade s odporúčaním Medzinárodnej rady sestier (ICN ) bude na odbornom seminári rezonovať téma:

„Poskytovanie kvality, služba spoločnosti: Sestra v úlohe  inovátorky ošetrovateľskej starostlivosti“.

Záštitu nad oslavou Medzinárodného dňa sestier 2009 prevzala Ing. Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej Republiky a MUDr. Richard Raši MPH., minister zdravotníctva Slovenskej republiky.

Generálny partner:

Partneri:

Mediálny partneri:

 
ZOZNAM OCENENÝCH
 
Biele srdce v kategórii Sestra v praxi
 
Mgr. Oľga Kolenčíková.
Počas svojej 27 ročnej praxe na dialyzačnom oddelení, v ambulancii praktického lekára, pedagogickej praxe, ako aj v ADOS sa neustále snažila o rozvoj profesie tak v zavádzaní nových metód do praxe, ako aj v publikačnej činnosti. Od roku 2003 pôsobí ako prezidentka v regionálnej komore Púchov. Je považovaná za odborníčku s vysokým odborným a morálnym kreditom, kedykoľvek ochotná pomôcť a poradiť.
 
PhDr. Mackovčáková Jarmila
Počas svojej viac ako 30 ročnej praxe na gynekologicko – pôrodníckom oddelení, pneumologickej ambulancii, operačnej sále, či počas pôsobenia ako pedagogička sa vždy zameriavala na rozvoj nových trendov v ošetrovateľstve a organizáciu odborných podujatí. Pravidelne realizuje stretnutia zamerané na edukáciu dôchodcov v kardioklube a žiakov Zš. Svojím humánnym a empatickým spôsobom a profesionalitou získala rešpekt a úctu zdravotníckych pracovníkov a pacientov.
 
Edita štrbová
Jej profesná dráha je spojená s prácou na operačných sálach, či už na chirurgii, gynekológii, urológii, ortopédii, reumatochirurgii, čo si vyžaduje oboznamovanie sa s najnovšími technológiami a neustále vzdelávanie v odbore. Ocenená sa mnohokrát zapájala do publikačnej a prednáškovej činnosti a s nadšením jej vlastným vždy ochotne odovzdávala svoje vzácne rady a skúsenosti mladším kolegyniam, dôkazom čoho je aj jej práca v regionálnej komore, či už vo funkcii viceprezidentky, alebo prezidentky. Keď k tomu pridáme ešte aj jej osobné vlastnosti, ako sú cieľavedomosť, zodpovednosť, pracovitosť a skromnosť, môžeme si len želať, aby sme takých sestier mali a stretávali čo najviac.
 
Vlasta Beňadiková
Prácu neonatologickej sestry vykonáva zodpovedne na vysokej odbornej úrovni už 31 rokov. Trpezlivo usmerňuje a vedie nové kolegyne, zúčastňuje sa a organizuje vzdelávacie semináre pre odbornú verejnosť. Pôsobí ako sestra edukátorka a laktačná poradkyňa v Materskom centre. Je pravidelnou prispievateľkou do odborných periodík a na webové stránky, ktoré sa zaoberajú poradenstvom v tehotenstve a po pôrode. Je aktívnou členkou RK a popritom všetkom ešte aj navštevuje Univerzitu tretieho veku v odbore Psychológia. V jej stopách kráča aj jej dcéra, ktorá je lekárkou – gynekologičkou.
 
Darina Talapková
Počas svojej 40 ročnej praxe sa stala pilierom pri vzdelávaní a profesijnom raste dvoch generácií sestier. Pracovala ako staničná sestra na hemodialýze v MFN, v súčasnosti pracuje ako staničná sestra na kardiologickom oddelení 1. Internej kliniky MFN. V rámci projektu HOPE koordinovala prácu na ošetrovacej jednotke, čím významnou mierou prispela k podpore Vš vzdelania sestier.
 
Danka Masárová
Takmer 15 rokov pracovala v MFN na Chirurgickej klinike ako smenová sestra. Spolupodieľala sa pri zakladaní klubu stomikov, takmer 13 rokov pracuje na chirurgickej ambulancii. Svojimi organizačnými schopnosťami významnou mierou prispela k podpore sústavného vzdelávania ambulantných sestier. Svojou aktívnou účasťou obohatila mnoho odborných seminárov a konferencií. Je zároveň členkou Rady RK Martin.
 
Zvarová Anna 
Počas svojej 35 ročnej praxe už 30 rokov pracuje v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej ako sociálna sestra. Zúčastňuje sa pravidelných stáží a študijných pobytov v zahraničí. Nepochybne aj to jej pomáha vždy nájsť optimálne riešenia sociálnych problémov pacientov a ich príbuzných. Pri zaraďovaní do ďalšieho života s často krát zmenenou kvalitou života týchto pacientov.
 
Ida Kortvélyová
Svoju 35. ročnú profesijnú prax zasvätila práci na oddelení popálenín, najskôr ako sestra pri lôžku, t.č. pracuje ako sestra na operačnej sále rekonštrukčnej chirurgie. Intenzívne sa zapája do klinických štúdií a projektov zameraných na liečbu popálenín, aktívne prezentuje prácu oddelenia popálenín tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Je to sestra s vysokým odborným a ľudským kreditom.
 
Mária Čáporová
Vo Fakultnej nemocnici v Nitra pracuje už takmer 30 rokov. Pôsobila na rôznych oddeleniach, neskôr vo funkcii aj námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľstvo a neskôr ako zástupkyňa námestníčky pre ošetrovateľstvo. V súčasnosti pracuje ako vedúca sestra psychiatrickej kliniky. Svoje bohaté profesné a odborné skúsenosti odovzdáva na odborných podujatiach sestrám tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Je aktívnou členkou RK Nitra.
 
Mária šamajová
Počas svojej dlhoročnej odbornej praxe pracovala na rôznych oddeleniach: na anestéziologickom, operačných sálach, gynekologicko – pôrodníckom oddelení, ako aj na stomatologickej ambulancii. Svojimi odbornými skúsenosťami prispela k výchove viacerých generácií sestier. V roku 1990 bola na fóre SZP signatárom založenia únie SZP a je aj spoluautorkou jej koncepcie. Bola aktívnou členkou Rady slovenskej únie, ako aj a Rady komory. Podieľala sa na tvorbe etického kódexu sestry, ktorý bol schválený v roku 1994. Bola prezidentkou RK Čadca 3 volebné obdobia a jej členkou je aj v súčasnosti. 13 rokov aktívne pracovala aj v odborovej organizácii, aby aj touto formou prispela k zlepšeniu sociálneho a spoločenského postavenia sestier.
 
PhDr. Anna Zmrhalová
V zdravotníctve pracuje viac ako 10 rokov. Hlavnou náplňou jej pracovného života je komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Od roku 1998 pracuje ako sestra v ADOS v Žiline. Pre svoju láskavú povahu je u pacientov veľmi obľúbená a vo svojej profesii je veľmi aktívna. Významná je aj jej edukačná činnosť, v tejto sfére aktívne spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb. Podieľa sa na organizácii vzdelávacích aktivít, je spoľahlivá, flexibilná a má vysoký morálny kredit. Neustále sa vzdeláva. 
 
Bc. Vanická Renáta
Viac ako 15 rokov pracuje ako pôrodná asistentka a pôrodnou asistentkou je celou svojou dušou. Svojim vysoko profesionálnym, humánnym a empatickým prístupom k rodičkám je príkladom pre študentov, ale aj pre kolegov. Je spoľahlivá a dôsledná. Vedie psychofyzickú prípravu tehotných žien, aktívne sa zúčastňuje vzdelávacích aktivít a participuje aj pri ich organizácii. Spolupodieľala sa na vypracovaní štandardov ošetrovateľskej starostlivosti na Gynekologicko – pôrodníckej klinike v Martine. Tiež spolupracuje na aktívnej a dôslednej informovanosti pôrodných asistentiek o aktivitách regionálnej komory SKSaPA.
 
Biele srdce v kategórii Sestra manažér - manažérka
 
Mgr. Jaroslav Straka
Svoju profesijnú kariéru začal ako sanitár na chirurgickom oddelení. Keďže práca v snahe zachraňovať ľudské životy ho pohltila natoľko, postupne si dopĺňal vzdelanie – od všeobecnej sestry, cez Vš vzdelanie v ošetrovateľstve, až po špecializáciu v urgentnej starostlivosti. Pracoval ako vedúca sestra Záchrannej Služby Detva, kde v súčasnosti pôsobí aj ako jej konateľ a vedúci záchranár. Už druhé volebné obdobie je aktívnym členom Rady komory. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných konferencií, napr. konferencie ICN a v Lipsku Je členom pracovných skupín pre tvorbu legislatívnych noriem pre záchranárov, vedúci pracovnej skupiny pre tvorbu štandardov a odborný konzultant na viacerých Vš na Slovensku. Na odborných podujatiach ZSS a ich súťažiacich v roku 2007 jeho záchranná služba získala 2. miesto, v roku 2008 4. miesto v súťaži.
 
Bažíková Agneša
Počas svojej takmer 40. ročnej praxe pracovala ako sestra pri lôžku, staničná sestra interného oddelenia, neskôr ako vedúca sestra polikliniky v Trnave, aj ako vedúca sestra FN Trnava. Počas svojej dlhoročnej kariéry sa vždy zameriavala na odborný rast sestier manažériek a sestier v praxi. Svoje skúsenosti ochotne odovzdávala aj študentom SZš ako externá učiteľka. Spolupracovala aj s Trnavskou Univerzitou. Podieľala sa na príprave medzinárodných seminárov, zúčastnila sa odbornej stáže v USA. Podieľala sa na zavádzaní projektu Lemon vo FN. Bohatá je aj jej publikačná činnosť v odborných periodikách zameraných na ošetrovateľstvo. Mimoriadne schopnosti prejavila pri manažovaní poskytovania prvej pomoci pri viacerých hromadných nešťastiach v okolí Trnavy. Svojou činorodosťou, progresívnym myslením a ľudskými vlastnosťami prispela k posilneniu postavenia odboru ošetrovateľstva nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni.
 
Bc. Hudáková Mária
Dlhé roky pracovala ako sestra v trojzmennej prevádzke na chirurgickom oddelení nemocnice v Nových Zámkoch, neskôr v ambulancii. V súčasnosti pracuje ako vedúca sestra cievnej chirurgie v nemocnici v NZ. Je nielen manažérkou, ale aj spoluautorkou inovačných zmien v ošetrovateľstve, o ktorých v rámci publikačnej činnosti informovala širokú odbornú verejnosť. Svoje organizačné schopnosti využila aj pri obnovení sekcii sestier pracujúcich v chirurgických odboroch pri SKSaPA. Aktívne pracuje ako členka rady RK Nové Zámky a v súčasnosti je prezidentkou RK Nové Zámky a organizuje aktivity SV.
 
PhDr. Chanáthová Dagmar
Počas svojej 35 ročnej praxe pôsobila ako sestra na JIS a tiež ako koordinátorka sociálnych a zdravotníckych služieb. Na základe získaných odborných skúseností a osobnej zaangažovanosti stála pri zrode založenia agentúr DOS v grécko – katolíckej diecéznej charite, kde pôsobí ako odborný zástupca. Zúčastnila sa niekoľkých odborných stáží doma a v zahraničí (2001Freiburg). K rozvoju ošetrovateľstva prispela svojou bohatou prednáškovou a publikačnou činnosťou na reg. a aj celoslovenskej úrovni. Už druhé volebné obdobie pôsobí v rade RK. Zároveň je členkou výboru sekcie ADOS pri SKSaPA. 
 
Bc. Marta Janíčková
Takmer 30 rokov pracuje na OAIM vo FN L. Pasteura v Košiciach. Skôr, ako sa stala vedúcou sestrou OAIM, dlhé roky pracovala ako sestra v 3 zmennej prevádzke. Je členkou mnohých pracovných skupín rámci FN, či už na vypracovanie ošetrovateľských štandardov, zavádzanie indikátorov kvality do praxe. Vždy sa aktívne a odborne zapájala do organizovania odborných vzdelávacích Aktivít. Aj vďaka jej odborným a manažérskym vlastnostiam sa určite podarilo na OAIM zachrániť mnoho ľudských životov.
 
PhDr. Mária šupínová
Od pracovného zaradenia sestra pri lôžku sa postupne vypracovala až na post vedúcej sestry detského oddelenia, ktorý zastávala až do roku 2008. V súčasnosti pracuje na úrade Verejného zdravotníctva v Lučenci a zároveň externe prednáša na fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici Slovenskej zdravotníckej univerzity. Je členkou viacerých spoločenských a záujmových združení. Spolupracuje s RK, kde si ju nesmierne vážia pre jej vysoký morálny a spoločenský kredit pre jej empatiu, otvorenosť, rozvážnosť a ochotu pomôcť.
 
Helena Kapturová
Viac ako 35 rokov pracuje na klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, a to najskôr ako sestra pri lôžku, staničná sestra a v súčasnosti pôsobí ako vedúca sestra kliniky. Okrem manažérskej činnosti sa aktívne zapája do práce na klinike pri ošetrovaní popálených pacientov. Podieľala sa na mnohých výskumných projektoch. Vďaka svojím bohatým praktickým skúsenostiam je aj autorkou mnohých publikačných prác zameraných na oblasť ošetrovania popálenín. Bohatá je aj jej prednášková činnosť, tak na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Niekoľko rokov prednášala sestrám študujúcim v špecializačnom štúdiu starostlivosti v chirurgii, pripravovala semináre pre útvary civilnej obrany, ako aj pre základné školy zamerané na prevenciu popálenín a úrazov. Už tretie volebné obdobie zastáva post regionálnej prezidentky v RK Košice III. 
 
Mgr. Iveta Michalcová
Počas svojej takmer 20 ročnej praxe pracovala na oddeleniach JIS na internom oddelení,  kde v súčasnosti pôsobí ako vrchná sestra. Intenzívne sa zapájala na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni do podpory vzdelávania. Je autorkou mnohých odborných prednášok. K jej osobnostným atribútom patrí komunikatívnosť, rozhodnosť, pracovitosť, flexibilita, ktoré naplno využíva vo svojej manažérskej funkcii. Zároveň už druhé volebné obdobie zastáva funkciu predsedu kontrolného výboru SKSaPA. 
 
Mgr. Eva Krekovicsová
Po ukončení štúdia na SZš pracovala v Leviciach na JIS urologického oddelenia. Počas svojej profesijnej kariéry si vyskúšala prácu v ambulancii i prácu pedagóga na SZš v Nových Zámkoch. Jej manažérske schopnosti, odborné vedomosti získané počas štúdia a praxe ju predurčili k tomu, že na základe výsledkov výberového konania zastávala od roku 2003 funkciu riaditeľky kancelárie SKSaPA, kde naplno rozvíjala svoju kreativitu, flexibilitu, manažérske, koncepčné a organizačné schopnosti. Podieľala sa na tvorbe mnohých koncepčných materiálov, pripomienok k legislatíve v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Jej zanietenosť, nezdolnosť a obetavosť a ľudskosť by mali byť príkladom pre všetkých manažérov.
 
Mgr. Dudičová Bernadetta
Už od roku 1991 bola členkov Slovenskej komory SZP. Takmer tridsať rokov pracuje na neurologickom oddelení FN Luisa Pasteura v Košiciach. Najskôr pracovala ako sestra v trojsmennej prevádzke pri lôžku, ambulancii, a na JIS. Neskôr pracovala ako staničná sestra. V súčasnosti pôsobí ako vedúca sestra neurologickej kliniky a zároveň je aj zástupkyňou námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľstvo v spomínanej nemocnici. Svojou nEÚnavnou odbornou prácou, húževnatosťou, výkonnosťou, ľudskosťou, pochopením, toleranciou a vysokým odborným kreditom je dôležitým článkom a veľkým prínosom pre RK Košice I.
 
Mgr. Monika Turacová
V ošetrovateľskom povolaní pôsobí už viac ako 20 rokov. O jej kvalitách svedčí aj jej dosiahnuté vzdelanie, ktoré si aj v súčasnosti zvyšuje. Svoju kvalifikáciu v ošetrovateľstve a v sociálnej práci obdivuhodne skĺbila dokopy a v súčasnosti pôsobí v terénnej službe, vrátane poradenstva a požičiavania pomôcok pre klientov a ich rodinných príslušníkov v deviatich obciach okresu Ružomberok. Pravidelná a aktívne sa zúčastňuje na organizovaní seminárov zameraných na problematiku ADOS a hospicovej starostlivosti. S prácou v tejto sfére má bohaté skúsenosti, ktoré využila pri podieľaní sa na tvorbe štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS a v hospicoch. Svoje odborné vedomosti a bohaté skúsenosti odovzdáva aj mladším generáciám – študentom ošetrovateľstva a sociálnej práce v rámci ich odbornej praxe.
 
Mgr. Eva Medvecká
Viac ako 30 rokov pracuje ako sestra, najskôr na chirurgickom oddelení, neskôr na OAIM v NsP Trstená. Vďaka svojmu svedomitému a spoľahlivému prístupu k práci, pôsobí od roku 1980 na OAIM ako vedúca sestra. Svojím pozitívnym prístupom a trpezlivým odovzdávaním vedomostí a skúseností vedie mladé kolegyne k precíznosti a zodpovednosti k práci. Dlhoročné skúsenosti odovzdáva aj študentom, záchranárom, členom horskej služby a diakonom počas ich praxe na oddelení. Je odborným garantom ADOS v Tvrdošíne. V súčasnosti prednáša na detašovanom pracovisku v Trstenej Vš sv. Alžbety v Bratislave. Členkou regionálnej komory je od jej vzniku. Aktívne participuje na organizovaní aktivít sústavného vzdelávania pre sestry, na ktorých aj prednáša.
 
Biele srdce v kategórii Sestra pedagóg
 
PhDr. Dana Zrubcová
Možno povedať, že svoj profesijný život zasvätila psychiatrickému ošetrovateľstvu. Od roku 1991 až do roku 2004 pracovala na psychiatrickom oddelení NsP v Nitre, najskôr ako sestra pri lôžku, neskôr aj ako staničná sestra. Od roku 2004 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka – odborná asistentka na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa okrem iných predmetov venuje aj výučbe psychiatrického ošetrovateľstva. Je aktívnou spolupracovníčkou komory, či už ako členka rady komory, tak aj aktívna členka redakčnej rady časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Od roku 2004 je členkou Vedeckej rady Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
 
Mgr. Ľudmila Zimanová
Pedagogickej činnosti sa venuje už takmer 34 rokov. Dlhé roky pôsobila ako učiteľka odborných predmetov a vedúca praktického vyučovania na Strednej zdravotníckej škole v Martine. Od roku 2003 svoje bohaté skúsenosti odovzdáva študentom ako odborná asistentka na ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine. Zameriava sa najmä na výučbu ošetrovateľstva vo vnútornom lekárstve, gerontológii a neurológii. Jej záber odborných aktivít je naozaj široký. Pracuje ako školiteľka a oponentka kvalifikačných prác, recenzentka učebných textov, lektorka pri vzdelávaní opatrovateliek, či spolu riešiteľka grantových projektov. Svoju kreativitu, flexibilitu a spoľahlivosť denne preukazuje vo výučbe a príprave študentov na profesiu sestry.
 
Mgr. Emília Chrvalová
Pedagogickej činnosti sa venuje už viac ako 30 rokov. Za tento čas vychovala množstvo sestier - odborníčiek. Aj vďaka jej vlastnostiam, ako sú kreativita, flexibilita, činorodosť a progresívne myslenie sa neustále darilo zdokonaľovať študijné podmienky pre žiakov. Zriaďovala odborné učebne, prípravovne a kabinety, ktoré sa neustále snažila dopĺňať novými didaktickými pomôckami a technikou, aby čo najviac skvalitňovala výučbu. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných učebných textov, lektorkou, koordinátorkou projektov, konzultantkou a oponentkou kvalifikačných prác. O jej kvalitách svedčí aj ocenenie Medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
 
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Vzdelávaniu sestier sa venuje už takmer 25 rokov. Najskôr pôsobila ako učiteľka odborných predmetov na SZš v Nitre. Od roku 2002 pracuje ako odborná asistentka na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Svoj život zasvätila vzdelávaniu sestier a s veľkým zanietením a trpezlivosťou odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti študentom ošetrovateľstva. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých učebníc a monografií, vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich i v zahraničných odborných periodikách. Aktívne sa zúčastňuje vedeckých konferencií a odborných seminárov. Je spolu riešiteľkou projektov, ako sú Leonardo da Vinci – mobility, Erazmus, či KEGA. Je to výrazná, kreatívna a spoľahlivá osobnosť. Je držiteľkou Ceny rektora UKF v Nitre.
 
PhDr. Katarína Zrubáková
Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 2003. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Venuje sa výučbe predmetov Geriatrické ošetrovateľstvo, Výskum, Ročníková práca v odboroch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Paliatívna a hospicová starostlivosť. Je autorkou niekoľkých učebných textov. Je aktívnou účastníčkou zahraničných konferencií. Publikuje v zborníkoch domácich konferencií. Je húževnatou usporiadateľkou vzdelávacích seminárov, konferencií a diskusných stretnutí pre sestry a pôrodné asistentky. Podieľa sa na vypracúvaní štandardov v spolupráci s ústrednou vojenskou nemocnicou SNP v Ružomberku. Je realizátorkou viacerých projektov, členkou Akademického senátu KU, Vedeckej rady FZ KU, členka pracovnej skupiny pre prípravu komplexnej akreditácie na úrovni KU. 
 
PhDr. Mariana Magerčiaková
Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 2003. Predtým pracovala 11 rokov ako sestra NsP Liptovský Mikuláš. V súčasnosti pôsobí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej Univerzity ako odborná asistentka a zástupkyňa vedúceho katedry ošetrovateľstva. Vyučuje predmety Chirurgické ošetrovateľstvo, Ošetrovateľstvo v ambulantnej a v domácej starostlivosti, Ošetrovateľský proces a potreby v odboroch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Edukácia v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Je autorkou a spoluautorkou viacerých učebných textov. Je tiež školiteľkou laickej prvej pomoci v rámci SČK.
 
Mimoriadne ocenenie Biele srdce
 
Mgr. Oľga Hanselová
Podstatnú časť svojho profesného života zasvätila príprave a výučbe budúcich sestier, najskôr v Ružomberku, potom v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia v odbore psychológia – starostlivosť o chorých, nastúpila do ústavu pre ďalšie vydelávanie SZP v Bratislave ako odborná asistentka, kde sa podieľala na výučbe učiteliek ošetrovateľstva. Na základe výsledkov prvých výskumných prác v oblasti ošetrovateľstva, vypracovala návrh na zriadenie katedry starostlivosdti o chorých. Táto prvá katedra v ČSSR bola zriadená v roku 1970 a ocenená tu pôsobila ako vedúca. Základným cieľom katedry bol rozvoj ošetrovateľstva a nových progresívnych organizačných princípov a metód práce v ošetrovateľskej starostlivosti. K dosiahnutiu tohto cieľa prispievala najmä svojou prednáškovou činnosťou, riešením prieskumných úloh a zavádzaním viacstupňového systému ošetrovania chorých na vybraných druhoch oddelenia. úspechy a činnosť katedry reprezentovala tak na domácej pôde, ako aj v zahraničí. Keďže sa nestotožňovalka s ideami vtedajšieho režimu, bola odvolaná z funkcie vedúcej katedry a venovala sa oblasti sociálnej politiky a práce. V roku 1990 bola ocenená rehabilitovaná občiansky i pracovne a na základe absolvovania konkurzu bola menovaná do funkcie námestníčky riaditeľa pre pedagogicko – vedeckú činnosť inštitútu pre ďalšie vzdelávanie SZP. V tejto funkcii sa zamerala na rozvoj špecializačných foriem štúdia zameraných na zavádzanie metódy ošetrovateľského procesu do praxe. Po zrušení katedry sa naďalej intenzívne venovala aktivitám smerujúcim k upevňovaniu postavenia ošetrovateľstva medzi inými vednými disciplínami. Počas svojho života spolupracovala s viacerími organizácimi. Participovala pri tvorbe právnych predpisov, návrhu etického kódexu sestry, či koordinácii rôznych projektov. Jej osobná a profesná zaangažovanosť je príkladom pre všetky sestry a pôrodné asistentky.