Medzinárodný deň sestier 2021

Biele srdce 2021 pozná svojich laureátov


Bratislava 24.9.2021 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) na štrnástom ročníku prestížneho podujatia Biele srdce odovzdala dvadsaťdeväť ocenení Biele srdce v troch kategóriách a mimoriadne ocenenie Biele srdce in memoriam. Komora zároveň udelila nové ocenenie Johanny Bórik-Hrebendovej deviatim sestrám a pôrodným asistentkám za ich výnimočný počin v boji s pandémiou in memoriam. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá osobne nositeľov tohto ocenenia príjme v prezidentskom paláci 8. 10. 2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, tak ako po iné roky, aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, zorganizovala celoslovenské slávnostné podujatie Biele srdce“. Toto podujatie bolo tento rok výnimočné, pretože si pripomíname 201. výročie narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej, a 209. výročie narodenia jej slovenskej predchodkyne Johanny Bórik-Hrebendovej. Symbol „Biele srdce“ bol vybraný a schválený pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier v roku 1999. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie, pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra bez rozdielu prijíma všetkých ľudí sveta.

Roky 2020 a 2021 sú pre sestry a pôrodné asistentky výnimočné aj tým, že ich Svetová zdravotnícka organizácia na svojom 72. zasadnutí v Ženeve vyhlásila za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“. Aj dnes, cez naše ocenené a ich životné príbehy, budeme oslavovať, spomínať a hovoriť o tom, kto sú to sestry a pôrodné asistentky, aké je ich miesto a postavenie pri udržiavaní a prinavracaní zdravia. Budeme hovoriť o krásach aj úskaliach, o nespochybniteľných prínosoch povolania sestra a pôrodná asistentka pre našu spoločnosť.

Na slávnostnom podujatí prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová privítala ďalších hostí a to Ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského, Kamila Száza, štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR, Moniku Jankechovú, riaditeľku odboru Zdravotníckeho vzdelávania na Ministerstve zdravotníctva SR, Milana Laurinca, riaditeľa odboru Ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií na Ministerstve zdravotníctva SR, Moniku Kaveckú, poslankyňu NR SR, predsedníčku Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, Helenu Gondárovú-Vyhničkovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR pre ošetrovateľstvo, Dianu Dudášovú, prezidentku Slovenskej komory fyzioterapeutov, Evu Vaskú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu, Ivetu Šluchovú, prezidentku Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (v zastúpení viceprezidentkou), Dagmar Tomčanyovú, zástupcu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Ľubicu Bezeli, zástupcu generálneho partnera Hartmann Slovensko, vrátane zástupcov partnerov, mediálnych partnerov, zástupcov poisťovní, univerzít, či občianskych združení.


Príhovor prezidentky SKSaPA Ivety Lazorovej


Ctení a vážení hostia, kolegyne, kolegovia.

Dovoľte mi, aby som pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa ošetrovateľstva 2021 v prvom rade poďakovala za Vašu nenahraditeľnú, obetavú a vysoko odbornú prácu, ktorú venujete našim pacientom.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyslovuje úprimné uznanie a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy a to prostredníctvom ocenenia Biele srdce, ktoré každoročne udeľuje svojim vybraným členom.

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek (5. máj) a Medzinárodný deň sestier (12. máj) sú každoročne dňami celosvetových osláv dvoch náročných a ušľachtilých povolaní. Je povzbudivé vidieť, ako mnoho krajín, politikov, či komunít chváli a ďakuje sestrám a pôrodným asistentkám. Na druhej strane je však nepríjemné, že sestry v mnohých krajinách čelia nedoceneniu, obťažovaniu, stigmatizácii, dokonca sú obeťami slovných, či fyzických útokov. Svetové organizácie sestier a pôrodných asistentiek – Medzinárodná rada sestier (ICN) a Medzinárodná rada pôrodných asistentiek (ICM) , ktoré zastupujú milióny sestier, pripomínajú verejnosti, že tento sviatok poskytuje príležitosť poukázať na nezastupiteľné miesto sestier a pôrodných asistentiek, vyzdvihnúť prínos ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a zamyslieť sa nad náročnou prácou a odbornou starostlivosťou, ktorú poskytujú sestry a pôrodné asistentky (PA) každý deň v roku, dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Každoročne pripomíname tieto dôležité dni, aby si verejnosť uvedomila prínos sestier a pôrodných asistentiek a uznala ich zásluhy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako nadnárodné združenie zamerané na globálne zdravie, si uvedomuje potrebu podpory sestrám a pôrodným asistentkám a vyzýva krajiny, aby v čo najvyššej miere ocenili prínos týchto povolaní pre zdravie ľudí, pre ekonomiku krajiny, pre trvalo udržateľný rozvoj a hospodársky rast. Zvyšovanie počtu sestier a PA, rozvoj ošetrovateľskej pracovnej sily a pracovnej sily v pôrodnej asistencii, zlepšenie zdravia, pôsobenie na zdravie matiek a ich detí, podpora rodovej rovnosti a hospodárskeho rastu sú neodmysliteľnou súčasťou ošetrovateľských a pôrodníckych stratégií. Vo svetle nových výziev naberá ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia na význame pre globálne zdravie ľudí. Dokazuje to aj vypracovanie prvej správy o stave ošetrovateľstva, ktorá bola historicky prvýkrát prednesená v roku 2020 pred 73. Svetovým zdravotníckym zhromaždením (WHO). V správe sa analyzuje ošetrovateľská pracovná sila v členských štátoch WHO, pričom sa poskytlo hodnotenie „prínosu povolania pre daný účel“. WHO je tiež partnerom v správe o stave pôrodnej asistencie z roku 2020, ktorá bola predložená približne v rovnakom čase.

Práca sestier

Naša profesia je krásna, ale náročná, vyžaduje si nielen primerané vzdelanie, ale aj schopnosti, ktoré nás predurčujú na pomoc iným. Povolanie sestry a pôrodnej asistentky sa dlhodobo umiestňujú na prvých priečkach vo vnímaní dôležitosti a dôveryhodnosti jednotlivých povolaní občanmi v mnohých krajinách sveta. Denne pri našej práci vidíme nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť našich pacientov. Sestry a PA počujú prvé výkriky novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších chvíľach v živote a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Sestry slúžia ľudstvu a svojou činnosťou chránia zdravie a blaho jednotlivcov, komunít a národov. Ľudia po celom svete bežne rozpoznávajú ošetrovateľstvo ako jednu z najetickejších profesií: ľudia inštinktívne veria a rešpektujú sestry a prácu, ktorú robia. Verejné chápanie ošetrovateľstva sa však veľmi líši a je často zdeformované. Obrazy sestier v očiach verejnosti ako milosrdných anjelov sú bežné, ale idú aj ruka v ruke so staromódnym vnímaním sestier, ako pomocníc a podriadených lekárov. Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí a zodpovednosti moderných sestier, a to znamená, že skutočne neocenia vynikajúcu hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka na planéte. Sme tu pre našich pacientov, pre naše ženy a ich deti, pre chorých, starých a nevládnych, pre zomierajúcich 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, kdekoľvek (v nemocniciach, v ambulanciách, v zariadeniach sociálnych služieb, v domácej starostlivosti, v integrovanom zdravotnom systéme, v ozbrojených silách, v zbore väzenskej a justičnej stráže, v školách, v odberových, či očkovacích centrách). Sme tu aj pre zdravých a prispievame k tomu, aby si každý občan udržal čo najvyššiu mieru zdravia, snažíme sa pôsobiť v prevencii chorôb. V priebehu posledných dvoch rokov sestry a pôrodné asistentky vďaka svojmu neúnavnému nasadeniu, odbornosti, profesionalite, statočnosti a doslova hrdinskými činmi zachránili veľké množstvo životov, pričom sa aj na úkor svojho zdravia starali o iných, utešovali ich, a zároveň im poskytli súcitnú starostlivosť počas konca života. Naša spoločnosť im dlhuje veľa za to, že patrili k mnohým obetavým zdravotníkom, niektoré na to doplatili svojím zdravím, nakazením rodiny, či vlastným životom. Sestry a pôrodné asistentky preukázali svoju nezastupiteľnú úlohu pri poskytovaní zdravotníckych služieb počas tejto pandémie vo všetkých krajinách sveta. Existuje obrovské množstvo dojímavých, bolestných, aj neuveriteľných príbehov o práci sestier a pôrodných asistentiek, ich súcitnej starostlivosti, ktoré čelia najväčšej a neúprosnej globálnej výzve v ich profesionálnej kariére. Ale všetky tieto dôkazy by boli zbytočné, ak by sme o nich nehovorili, nezverejňovali ich a nedávali svedectvá, pretože by sa odohrali bez angažovania verejnosti. Naše poďakovanie patrí aj tým, ktorí obetovali vlastné zdravie, či dokonca doplatili životom za to, že nezištne pomáhali zachraňovať životy iných. Pri dnešnom slávnostnom podujatí by sme preto radi spomenuli aj ich prínos a pri príležitosti Medzinárodného dňa ošetrovateľstva 2021 im udelili Pamätnú medailu Johanny Bórik-Hrebendovej za záchranu životov, výnimočný prístup a obetavosť pri výkone povolania počas pandémie. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli finančne na účet zbierky pre ich pozostalých rodinných príslušníkov, pretože ak štát doteraz nenašiel spôsob odškodnenia obetí pandémie z radov zdravotníkov, snažíme sa aspoň takto poukázať na potrebu kompenzácie ich straty. Jedným z dôležitých cieľov SKSaPA je aktívne sa zapájať do tvorby politiky zdravia v našej krajine, lebo si uvedomujeme, že iba tak máme možnosť ovplyvňovať jej podobu. Poukazujeme na nedostatky, navrhujeme riešenia, zastupujeme takmer 32 000 sestier a PA a tvoríme najväčšiu skupinu poskytovateľov v zdravotníctve, napriek tomu nás nie je dostatok na to, aby sme mohli pokojne povedať, že je o našich pacientov dostatočne postarané. Ošetrovateľská starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii tvoria takmer 80 % činností v zdravotníctve, preto si dovoľujeme konštatovať, že máme legitímny nárok na to, aby nám bola daná možnosť ovplyvňovať zdravotnú politiku štátu pre bezpečnú a kvalitnú starostlivosť o našich pacientov. Naším cieľom je preto aj podávať svedectvá a vyjadrovať názor na dianie v politike zdravotnej starostlivosti, nakoľko sme jej neoddeliteľnou súčasťou. Zástupcovia národných sesterských združení v Európskej federácii sestier (EFN) a v Európskej asociácii pôrodných asistentiek (EMA) vyvíjajú veľké úsilie, aby lobovali v inštitúciách EÚ za ochranné opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov v celej EÚ počas pandémie COVID-19 a podporu a pomoc pre tých, ktorí trpia tzv. „postkovidovým syndrómom“. Rovnako EFN vyjadruje vďačnosť a uznanie všetkým aktívnym členským organizáciám, vrátane Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, za jej aktivity v oblasti podpory a ochrany všetkých sestier a PA, ich fyzického i duševného zdravia. S veľkou hrdosťou oceňujeme individuálne a kolektívne úsilie sestier a pôrodných asistentiek, ich nezištné nasadenie, profesionalitu a odvahu poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť všetkým, ktorí to potrebujú. Vieme, že sestry a pôrodné asistentky významne ovplyvňujú životy ľudí, a s pokorou výkonný výbor a kancelária EFN ďakujú každému z vás za všetko, čo robíte“, píše v liste členom EFN prezidentka EFN Elizabeth Adams. Téma Dňa sestier 2021: „Sestry ako vedúci hlas – vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti“. #IND2021 sa zameriava na zmeny a inovácie v ošetrovateľstve a na to, ako to v konečnom dôsledku ovplyvní budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Sestry a pôrodné asistentky musia upozorňovať na nedostatky, aby im bola venovaná primeraná pozornosť a boli vypočuté ich hlasy, hlasy ich zástupcov k návrhom a tvorbe stratégií, aby s nimi diskutovali o nedostatkoch a potrebe zmien predtým, než sa o nich rozhodne. Rovnako aj bezpečnosť a spokojnosť zdravotníckych pracovníkov počas tejto pandémie aj po jej odznení bude rozhodujúca, aby sa starali o našich pacientov aj v budúcnosti.

Vážené kolegyne a kolegovia,

s pokorou vyjadrujem v mene SKSaPA veľké poďakovanie všetkým sestrám, ktoré denne zápasia o zdravie našich pacientov, podieľajú sa na vzdelávaní študentov, napomáhajú inováciám, vyslovujú otázky, hľadajú riešenia a odpovede, skúšajú nové postupy, učia sa , pracujú na svojom profesionálnom raste. Zvlášť blahoželám všetkým oceneným, ktorí svojou výnimočnosťou prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho povolania. Verím, že aj dnešný slávnostný deň, ktorý sme pre Vás pripravili, naplní tento odkaz.

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítala v mene Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v mene skvelých ľudí, ktorí každoročne pre Vás toto podujatie pripravujú. Nakoľko sme sa nemohli stretnúť v máji, sme radi, že sa nám to podarilo teraz, aj keď za trochu iných podmienok. O to viac si vážime, že ste prijali naše pozvanie na oceňovanie , na ktoré sa vždy všetci veľmi tešíme a s veľkým elánom a nasadením očakávame deň, kedy sa budeme môcť stretnúť s našimi výnimočnými kolegyňami aj ich rodinami. Vážim si, že ste prijali naše pozvanie, našli si čas a pricestovali zo všetkých kútov Slovenska, aby sme mohli spoločne zdieľať nielen radosť z ocenenia našich kolegýň, ale aj atmosféru vzájomnej úcty a spolupatričnosti, ktorú symbolizuje toto ocenenie.

Som nesmierne šťastná, že môžem medzi nami privítať ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, štátneho tajomníka MZ SR Kamila Száza, privítať aj zástupcov našich partnerských spoločností, ktoré nám pomohli pri príprave podujatia, veľmi si to vážime a v mene slovenských sestier ďakujem. Rovnako si dovoľujem privítať zástupcov samospráv, poslankyne Národnej rady SR, predstaviteľov zamestnávateľov – nemocníc, zdravotných poisťovní a priateľských organizácií zo Slovenska i zo zahraničia.

Prajem Vám všetkým príjemný večer.

Iveta Lazorová

prezidentka SKSaPA

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“:


Ocenenie v tejto kategórii Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestrám a pôrodným asistentkám, členkám komory, ktoré pracujú v svojej profesii najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o pacientov v každom období ich života. Aj keď v domácom prostredí plnia úlohy žien, matiek a dcér, v pracovnom prostredí sú v postavení tímových hráčov. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov a nerovností, ktoré sestry a pôrodné asistentky trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v svojom profesijnom živote. Podieľajú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania na regionálnej a celonárodnej úrovni. Mnohé z nich reprezentujú svoju profesiu, slovenské ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu aj na medzinárodnom poli ako členovia rôznych zahraničných organizácií. Sú mentormi pre nových členov tímu, prirodzenými neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva na Slovensku. Hľadajú a prezentujú nové formy vzdelávania a aktívne sa podieľajú na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii založenej na dôkazoch. Vo voľnom čase pracujú v odborových organizáciách, rôznych záujmových združeniach pacientov a podporných skupinách. Mnohé z nich prispeli mimoriadnym činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

Alena Dömötorová

Alena Dömötörová pracuje v slovenskom zdravotníctve od ukončenia štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Topoľčanoch. Na Internom oddelení galantskej nemocnice prikladá ruku k dielu uplynulých štyridsať rokov. O pacientov sa stará vzorne, svedomito a najmä s veľkou empatiou. Výkon, ktorý jej náročná práca vyžaduje, je schopná zamerať na jednotlivca individuálne, podľa prioritných potrieb pacienta s láskavým a trpezlivým prístupom. V kolektíve je obľúbená, zároveň je pracovitá a pri zaúčaní nového personálu ako i inováciách na oddelení vždy rada priloží ruku k dielu. Počas celosvetovej pandémie v tzv. červenej kovidovej nemocnici v Galante sa aktívne podieľala na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom s ochorením COVID-19. Vzorným, láskavým a odborným prístupom pomáhala zvládať často veľmi náročné situácie. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Galanta.

Marta Dufalová

Marta Dufalová pôsobí ako sestra v Centre pre deti a rodiny v Prešove od roku 1984. Toto dlhé obdobie svedčí o jej oddanosti tejto nie ľahkej práci. Ona však túto prácu miluje a obetuje jej svoj čas aj nad rámec toho pracovného. V rámci pôsobenia v centre sa vďaka svojim vlastnostiam a schopnostiam vypracovala na pozíciu koordinátorky ošetrovateľskej starostlivosti. V kolektíve vyniká svojou energickosťou, zodpovednosťou a poctivosťou. Svojím pozitívnym a profesionálnym prístupom k práci je vzorom pre viaceré kolegyne. Prácu nenechá nikdy nedokončenú a jej heslom je „robiť veci vždy na sto percent“. Okrem množstva administratívnej agendy, ktorú zastrešuje, je u nej nezanedbateľný pretrvávajúci láskavý vzťah k deťom, vyniká odbornosťou a zmyslom pre povinnosť. Svojich kolegov podporuje v profesionálnom raste, snaží sa o stmeľovanie kolektívu, udržiavanie dobrých vzťahov a vzájomnú spoluprácu. Ľudskosť a spoľahlivosť sú neoddeliteľnou súčasťou jej profesionality. Návrh na ocenenie podala Regionálnej komory Prešov.

Mgr. Jana Fulová

  Jana Fulová je sestrou dušou aj srdcom. Toto povolanie jej pomáha lepšie zdolávať všetky skúšky, ktoré život prináša, nakoľko si berie príklad aj od svojich pacientov, klientov v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde pracuje. V súkromnom živote je mamou štyroch synov, ktorých veľmi ľúbi a spoločnými silami s manželom Milanom sa im snažia vytvoriť krásny domov. Pani Fulová je členkou folklórnej skupiny Lúčan, kde spolu s ostatnými členmi odovzdáva tradície a spríjemňuje pobyt pacientom v kúpeľoch Lúčky. Pôsobí tiež ako členka Slovenského červeného kríža, kde pri ich aktivitách tiež uplatňuje svoje vedomosti, zručnosti sestry a bola aj poctená ocenením za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu. Pani Fulová je darkyňou krvi, doteraz absolvovala 21 odberov. Návrh na ocenenie podal kolektív ADOS Charitas Ružomberok a pacienti okresu Ružomberok.

  Mgr. Zuzana Haramiová

   V zdravotníctve na pozícii sestry pracuje takmer 20 rokov. Svoj profesionálny život začínala na oddelení cievnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Petržalke. Vždy inklinovala k odborom intenzívnej medicíny, tak po krátkej dobe prešla na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny do nemocnice v Dunajskej Strede. V roku 2010 sa rozhodla pre zmenu a prišla pracovať na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny na vysokošpecializovanom pracovisku v Detskom kardiocentre Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Okrem svojich pracovných povinností sestry sa podieľa na výchove novej generácie sestier. Sedem rokov učila na strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede a študentom bola nielen odborným a profesionálnym, ale aj morálnym vzorom. Vo svojom voľnom čase radí mamičkám ako profesionálna laktačná konzultantka. K tejto problematike sa venovala aj formou sériovej publikácie článkov v denníku Új Szó. Keďže má záujem podporiť aj veci verejné a byť príkladom pomoci a humanity, aktívne sa zapájala do celoplošného testovania a očkovania obyvateľstva v súvislosti s pandémiou COVID -19. Vo voľnom čase sa venuje horskej turistike a rekreačnému lyžovaniu. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava III.

   Eleonóra Hesterényiová

   Po skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole v roku 1978 v odbore diétna sestra začala pani Hesterényiová pracovať na stomatologickej klinike v Bratislave, kde pracuje do dnes. Po 15 rokoch práce si opäť sadla do školských lavíc a vyštudovala i druhú zdravotnícku školu v odbore všeobecná sestra. Neskôr absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v odbore stomatológia. V rokoch 1998-2002 bola pani Hesterényiová prezidentkou Regionálnej komory Bratislava IV, neskôr v Regionálnej komore Bratislava I. Od roku 2000 pracuje pani Hesterényiová v ambulancii pre hendikepovaných a ťažko ošetriteľných pacientov. V sekcii sestier pracujúcich v zubnom lekárstve pracuje ako podpredsedníčka sekcie. Na odborných podujatiach pravidelne prispieva rôznymi témami a situáciami, s ktorými sa stretáva v ambulancii. Práca s takými pacientami ju napĺňa, venuje sa jej už 21 rokov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava II.

   Mgr. Katarína Hrušková

    Pani Hrušková sa zúčastnila akcie výpovedí v rokoch 2015 až 2016. v tomto období mala pokojné miesto sestry na oftalmologickej ambulancii vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Ako jedna z mála sa zapájala do aktívnej komunikácie s ostatnými sestrami. V tomto období, aj napriek osobným útokom zo strany vedenia nemocnice, podporovala kolegyne a zúčastňovala sa všetkých stretnutí odborov. Bola medzi prvými, ktoré zamestnávateľ nahradil novými sestrami a bolo jej zabránené vrátiť sa na pôvodné pracovisko. Napriek tomu sa pani Katarína so svojimi kolegyňami nevzdala a vydržala až do konca. Pomerne rýchlo si našla nové uplatnenie v zubnej ambulancii. Tu však zistila, ako sú sestry zneužívané na neodbornú prácu. V súčasnosti pracuje na gynekologickej ambulancii v súkromnom centre, poskytuje gynekologickú a predpôrodnú starostlivosť. Je zodpovedná, dôsledná a svojim prístupom často zmierni strach a obavy pacientiek z nepríjemných vyšetrení a zákrokov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Trnava.

    Mgr. Marta Janovičová

     Od roku 1981 pracovala pani Janovičová na operačných sálach v Nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne, neskôr na operačných sálach Ortopedicko-traumatologickej kliniky v Ružomberku. Vo svojej profesii v súčasnosti pokračuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Ružomberku. Celý svoj profesijný život zasvätila tejto vysokonáročnej práci, ktorá ju nesmierne napĺňa. Pani Janovičová je pracovitá, zručná, spoľahlivá, svoju prácu vykonáva na vysokej odbornej úrovni znásobenej rokmi skúseností, flexibilitou a záujmom menovanej o nové metódy či techniky v gynekologicko-pôrodníckej operatíve ako aj operatíve na predošlých pracoviskách. Nad rámec pracovných povinností svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti dlhoročne využívala aj ako zdravotnícky dozor na rôznych súťažiach, v detských táboroch. S veľkou profesionalitou sa venovala problematike dlhodobo sa hojacich rán a pomáhala pri ošetrovaní pacientov na doliečovacom oddelení. Pani Janovičová je operačnou sestrou s vysokou úrovňou profesionality, ktorá sa odráža aj na kladnom hodnotení jej práce kolegami. Nakoľko je klinika výučbovou základňou pre študentov Katolíckej univerzity a Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku, aktívne sa zapája aj do ich vedenia počas praktickej výučby. Návrh na ocenenie podala vedúca pôrodná asistentka Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok, Mgr. Libuše Kerekešová.

     Mgr. Ľubica Juríková

      Pani Ľubica Juríková, pracuje vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch 29 rokov, z toho 27 rokov pracovala na chirurgickej klinike ako sestra pri lôžku a neskôr ako staničná sestra. Posledné dva roky pracuje na psychiatrickom oddelení, toho času ako vedúca sestra. Je členkou Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch, kde v minulosti 4 roky vykonávala aj funkciu prezidentky regionálnej Komory. Okrem toho pracuje aj ako mentorka na praxi a školiteľka diplomových prác študentov vysokej školy v odbore ošetrovateľstvo. V práci sa spolupodieľa na príprave a organizovaní seminárov a celoslovenských konferencií s medzinárodnou účasťou. Má humánny a zodpovedný prístup k ľuďom a k práci, ktorú vykonáva stále veľmi rada. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Nové Zámky.

      PhDr. Katarína Kaszycki

       Pani Kaszycki svoje prvé profesionálne skúsenosti a zručnosti začala zbierať na oddelení klinickej onkológie Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad-Kvetnica. Mala šťastie na veľmi milé, pracovité a šikovné kolegyne, ktoré sa jej ochotne venovali, poradili, pomohli, keď bolo treba. Aj napriek fyzickej a psychickej náročnosti práce sa pre ňu toto oddelenie stalo dobrým odrazovým mostíkom do ďalšieho pracovného života. V roku 2008 prišla pracovať do Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, kde sa stará o pacientov s pľúcnymi chorobami dodnes. Počas pandémie pracovala v prvej línii na oddelení vyhradenom pre liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Voľný čas trávi v kruhu svojich najbližších, oporou je jej najmä manžel a psík. Pestuje športy podľa sezóny, najradšej cyklistiku, korčule či snowboard. Je ochotná podať pomocnú ruku komukoľvek, kto ju potrebuje, vypočuť, poradiť. Je empatická, v práci pracuje s plným nasadením, je zodpovedná a trpezlivá. Svoje povolanie stále robí s oduševnením a radosťou. Práca je pre ňu poslaním a koníčkom zároveň a aj napriek tomu, že si už niektoré svoje sny splnila, je pripravená prijať výzvy, ktoré ju v jej sesterskej práci čakajú. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Vysoké Tatry.


       Mgr. Márta Liška

        Pani Márta je človek s hlbokým citom pre zodpovednosť a spravodlivosť. Prácou na OAIM a záchranke prispela k záchrane mnohých životov. Zdokonalila sa v správnych reakciách v čase kritických situácií. Svoje vedomosti využila aj vo výučbe prvej pomoci pre autoškoly a opatrovateľov. Počas pandémie sa snažila plne podporovať svojich kolegov nielen odborne, ale aj mentálne. Uvedomuje si, že k ľudskosti, k cti voči sebe a voči druhým, musia byť ľudia usmernení, formovaní, čiže vychovávaní. Týmto sa riadi aj s manželom pri výchove svojich dvoch dospievajúcich synov. Jej mottom je: „Keď sa zameriate na to, aby ste našli niečo dobré v každej situácii, zistíte, že váš život bude odrazu plný vďačnosti- pocitu, ktorý vyživuje dušu.“ Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

        Viera Prísažná

        Pani Prísažná po skončení strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši odišla pracovať do Bratislavy na chirurgickú kliniku do nemocnice v Starom meste na Bezručovej ulici. Začiatkom roka 1996 sa jej naskytla príležitosť pracovať v Kúpeľno - rehabilitačnom ústave Ministerstva vnútra- Bystrá v Liptovskom Jáne, kde pracovala na pozícii sestra a po doplnení vzdelania v rehabilitácii aj na pozícii rehabilitačný asistent. Neskôr začala pracovať na manažérskej pozícii v Aquaparku Tatralandia v začínajúcom wellness paradise. S dosiahnutým vzdelaním bola garantom pracoviska. V tomto období absolvovala niekoľko vzdelávacích aktivít v oblasti riadenia zmien, inovácií a nápadov a taktiež v komunikácii so zákazníkom. V roku 2015 dostala ponuku pracovať v Zariadení pre seniorov na pozícii vedúcej sestry a koordinátorky. Od apríla 2020 pracuje na pozícii riaditeľ a štatutár zariadenia. Pani Prísažná sa spolupodieľa na projektoch Európskej únie. Náš Domov pre seniorov Golden Age, o.z. v rámci výzvy IROP získal podporu na realizáciu projektov s názvom „Výstavba Zariadenia pre seniorov v obci Tomášov“, ktoré sa bude už čoskoro otvárať. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Liptovský Mikuláš.

        PhDr. Ivana Rónayová, PhD.

         Doktorka Rónayová pracuje na pozícii sestra špecialistka od roku 1996 vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb v Košiciach. Práve preto sú jej srdcovou záležitosťou kardiovaskulárne ochorenia a ich prevencia. Jej obľúbenou témou je zdravý životný štýl a edukácia. Svojimi vedomosťami obohacuje nielen svoje kolegyne, ale aj pacientov. Je prirodzeným vodcom a mentorom, svoje schopnosti využíva v každodennej komunikácii pri odovzdávaní svojich nadobudnutých poznatkov. Sama o sebe hovorí, že je večný študent, a vyhľadávanie informácii ju posúva vpred. Získané odborné vedomosti prezentuje na rôznych úrovniach vzdelávacích aktivít nielen ako aktívna prednášajúca, ale aj ako spoluorganizátor týchto aktivít. Okrem práce sestry sa venuje aj právnemu povedomiu sestier, kedy je ochotná vždy pomôcť a nájsť riešenie. Dlhodobo je aktívnou členkou rady Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I., výboru Sekcie sestier pracujúcich vo vnútornom lekárstve, v Slovenskej kardiologickej spoločnosti a v Slovenskej spoločnosti pre ošetrovanie chronických rán. Cestovanie, história, čítanie, ale aj politika patria medzi obľúbené voľnočasové aktivity pani Rónayovej. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

         Mgr. Jana Sedláková

          Pani Sedláková vyrastala v lekárskej rodine. Očná medicína je jej srdcovka a ako sestra v tomto odbore pracuje skoro celý svoj profesijný život. V roku 1994 nastúpila na očné oddelenie a o rok neskôr prešla z oddelenia na očnú operačnú sálu už ako diplomovaná operačná sestra. Inštrumentovala primárom a lekárom pri chirurgii oka spolu 25 rokov. Od roku 2014 háji záujmy a práva sestier ako predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii. S tímom odborníkov sa jej po dlhých 19 rokoch podarilo obnoviť na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave certifikačné štúdium „Ortoptika a pleoptika“. Dlhoročným snom pani Sedlákovej je vytvoriť očnú kliniku na vysokej odbornej a technickej úrovni, v ktorej sú na prvom mieste spokojní pacienti a v rovnakej miere aj personál. Tieto hodnoty našla v Očnej klinike Kulanga, kde má možnosť a voľnosť prispieť aktívne k formovaniu kliniky podľa jej najlepšieho vedomia a svedomia. Najväčšiu hodnotu má pre pani Sedlákovú rodina, ktorej je nesmierne vďačná za každodennú podporu. Návrh na ocenenie podala Regionálna komora Poprad.

          Mgr. Juliana Seničová

           Pani Seničová po ukončení štúdia v roku 1990 v Košiciach pracovala na septickej chirurgii, ktorá ju oslovila a ostala srdcovou záležitosťou do dnešných dní. Neskôr pracovala na Jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgických odborov v Michalovciach. V súčasnosti je vedúcou sestrou Klastra OAMIS a Urgent v nemocnici v Michalovciach. Je aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Michalovciach ako i sekcie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch, kde sa venuje vzdelávacím aktivitám. Dvadsaťpäť rokov sa aktívne venuje práci a poradenstvu pacientom so stómiou. Prijíma výzvy na zmeny a teší ju uspokojenie v zmysluplnej práci. Podporuje prácu s mladými ľuďmi, spolupracuje a zapája ich do aktivít v súkromnom i profesijnom živote. V jej prístupe cítiť pokoru, empatiu, trpezlivosť a zároveň radosť z každého ich úspechu. Snaží sa nezabudnúť, že pozitívny prístup a úsmev vedia urobiť zázraky i na takýchto často smutných miestach ako je nemocnica. Návrh na ocenenie podala Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch.

           Martina Slosiariková

           Pani Slosiariková je sestra s neoceniteľným prístupom k práci s pacientom. Pracuje vo všeobecnej ambulancii, ktorá poskytuje starostlivosť 4500 pacientom, zároveň je aj posádkovou ambulanciou pre viacero vojenských útvarov. Je neoddeliteľnou súčasťou pri zdravotnej starostlivosti o našich vojakov a vojenských pilotov. Pracuje aj ako dobrovoľný zdravotník pre Folklórnu skupinu Slatina. Mimo pracovných povinností pomáha ľudom v núdzi. Na folklórnom festivale Očovská hruda zachránila život vystupujúcej počas festivalu, tento rok počas dovolenky v Deviči resuscitovala topiaceho sa pána. Na kúpalisku v Sobranciach zachránila mladého muža po kolapse. Nie je však nič výstižnejšie ako charakteristika Martiny od jej kolegýň z práce: „Je liekom v živote iných ľudí. Keď ju budeš pozorovať pri práci, naučíš sa byť lepším človekom.“ Pani Slosiarikovú kolegovia vnímajú ako kamarátku a kolegyňu, ktorá uzdravuje svojim úsmevom, slovom a empatiou, vždy nájde spôsob a cestu ako sa dopracovať k cieľu. Je priateľská, spoľahlivá, ústretová. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, detašované pracovisko Poliklinika Ministerstva obrany SR Sliač.

           Mgr. Viera Szijartová

            Pani Szijartová od roku 1988 pracovala na pľúcnej klinike ako sestra pri lôžku, postupom času ako staničná sestra a zastupujúca vrchná sestra. Na pracovisku s kolektívom sestier poskytovala starostlivosť pacientom s pľúcnymi ochoreniami, pacientom pred aj po transplantácii pľúc. Od roku 2009 pracuje na pľúcnej JIS ako úseková sestra. Na tomto pracovisku sa venuje pacientom s ťažkým pľúcnym postihnutím, kedy je potrebná neinvazívna pľúcna ventilácia, pripravuje pacientov a rodinných príslušníkov v starostlivosti o pacienta v domácom prostredí na dlhodobej domácej umelej pľúcnej ventilácii. Počas prvej aj druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 pracovala na pľúcnej kovidovej JIS. So svojim tímom bojovala s pandémiou až do konca druhej vlny. Od roku 2019 pracuje ako prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava II. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava II.

            Jana Volesková

            Jana Vilčeková, pôrodná asistentky špecialistka, nastúpila do zamestnania v roku 1984, po ukončení nadstavbového štúdia v odbore pôrodná asistencia, na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Komárne, kde pracuje dodnes. Podľa slov vedúcej pôrodnej asistentky je v kolektíve obľúbená, nápomocná, pohotová, rozdáva okolo seba radosť a pozitívnu životnú energiu. O svoje dlhoročné skúsenosti sa rada podelí s mladšími kolegyňami. Venuje sa aj študentkám pôrodnej asistencie počas vykonávania ich povinnej praxe na pôrodnej sále. Za svoju prácu bola ocenená v roku 2019 ako “Najlepšia sestra Nemocnice Komárno”. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľa Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.


            Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka manažérka“:

            Sestry a pôrodné asistentky manažérky sú dôležité pre fungujúce tímy v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Ich aktivity sledujeme pri zriaďovaní a riadení klinických ošetrovateľských jednotiek. Aktívne zavádzajú do praxe ošetrovateľský proces, ktorý je založený na dôkazoch. Každoročne preverujú efektívnosť štandardných ošetrovateľských postupov a štandardov v pôrodnej asistencii v praxi. Vďaka mnohým z nich, ich odborným vedomostiam, praktickým skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu došlo k výraznému posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej služieb. Mnohé z nich sú členkami rôznych pracovných skupín a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier a pôrodných asistentiek pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami Národnej rady SR a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Okrem manažérskych schopností musia disponovať aj veľkou dávkou líderstva o čom svedčí aj kompaktnosť jednotlivých pracovných tímov. Mnohé sestry a pôrodné asistentky manažérky napriek problémom, s ktorými sa pri riadení stretávajú, dokážu vzniknuté situácie profesionálne riešiť. Sú výbornými poradkyňami, mentorkami pre svoje kolegyne v práci aj mimo nej. Profesijná etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť ich profesionality, ktorú uplatňujú predovšetkým pri riešení problémových situácií.


            PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

             Doktorka Baďuriková pôsobí v ošetrovateľskej praxi už 40 rokov a prešla si mnohými pracovnými pozíciami od sestry pri lôžku až po vedúcu odboru ošetrovateľstva. Aktuálne vykonáva funkciu vedúcej sestry na II. Onkologickej klinike v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Je prezidentkou Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, v ktorej vedie onkologickú sekciu. Organizuje a aktívne prednáša na rôznych odborných seminároch, má bohatú publikačnú činnosť, pôsobila v pedagogickej praxi a je spoluautorkou vysokoškolských učebníc. Bola zakladateľkou transplantačnej ošetrovateľskej jednotky v Bratislave. Stála pri zrode Rádioterapeutického oddelenia v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Vypracovala mnohé ošetrovateľské štandardy a ošetrovateľskú dokumentáciu pre potreby onkologickej kliniky. Kolektív v Národnom onkologickom ústave ju pozná ako vždy usmievavú, horlivo pracujúcu, plnú elánu a pozitívnej energie, ktorú vnáša medzi ľudí svojou prítomnosťou. Svoj voľný čas využíva naplno a trávi ho s rodinou, priateľmi, rada cestuje, odbehne si na turistiku a obľubuje kultúru. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava III.

             PhDr. Miriam Mati

              V pozícii sestra pracuje od roku 1997 a od začiatku svojej pôsobnosti sa venuje detskému pacientovi. Od roku 2005 je členkou Komory, kde krátko pôsobila aj ako hodnotiteľ sústavného vzdelávania. V manažérskej pozícii pôsobí od roku 2003, kedy prešla od manažérky dennej zmeny až po námestníčku pre ošetrovateľskú starostlivosť v Detskej fakultnej nemocnici Košice, kde pôsobí doteraz. Počas svojej pôsobnosti pracovala ako sestra pre Cystickú fibrózu, v tom čase jediná na Slovensku, kde postupne skvalitnila ošetrovateľskú starostlivosť o deti s týmto ochorením, zaviedla ambulantné podávanie antibiotík takto chorým pacientom. Realizovala i niekoľko štúdií v spojitosti s týmto ochorením. Od roku 2006 aktívne pracuje so študentami ošetrovateľstva. Venovala sa aj publikačnej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako garant špecializačného štúdia Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii. Charakterizuje ju profesionálny a empatický prístup, obetavosť, zodpovednosť, ochota pomôcť a poradiť. Posúva seba a sestry dopredu, nabáda ich k vzdelávaniu, k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

              Mgr. Katarína Mitschová

               Katka Mitschová pracuje na I. Ortopedicko traumatologickej klinike ako vedúca sestra. Svojim prístupom k práci je vzorom pre kolegyne aj študentov nielen ošetrovateľstva ale aj medicíny. K práci pristupuje zodpovedne, s mimoriadnym nasadením a záujmom, spravodlivo rozdeľuje kompetencie a prácu svojím spolupracovníkom či podriadeným. Pani Mitschová je každoročne hlavným organizátorom kongresu s medzinárodnou účasťou "Červeňanského dni". Aktívne sa zúčastňuje kongresov a prezentuje na medzinárodných podujatiach so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov v chirurgických odboroch najmä ortopedickú problematiku. Na klinike je mentorom pre vzdelávanie medikov a sestier v bakalárskom či magisterskom štúdiu. Svoje teoretické aj praktické vedomosti či skúsenosti odovzdáva tiež na akademickej pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odboroch ošetrovateľstva a urgentná medicína. Ako členka komisie pre špecializačné štúdium dbá o dosahovanie vysokej úrovne vzdelávania a práce sestier. Je autorkou mnohých príspevkov v časopisoch Sestra, Bedeker zdravia. Návrh na ocenenie podala Regionálna komora Bratislava II.

               PhDr. Alena Tančáková

                Doktorka Tančáková sa profesii sestra venuje 30 rokov. Vo Vranovskej nemocnici 7 rokov zastáva pozíciu námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť, v ktorej uplatňuje svoje strategické myslenie. Je mimoriadne nadanou manažérkou. Svojou zanietenou prácou inšpiruje ošetrovateľské tímy neustále sa zlepšovať v každodennej praxi. Pre spolupracovníkov je veľkým vzorom, motivátorom a v tomto náročnom období i pevnou oporou. Jej práca nekončí uplynutím pracovnej doby, k dispozícii je nepretržite, je vždy pripravená pomáhať. Aktívne kooperovala pri zrode viacerých ošetrovacích jednotiek vo Vranovskej nemocnici. V kritických situáciách, popri organizovaní samotných akcií, akými sú testovanie, očkovanie v ambulancii, či v teréne proti ochoreniu COVID-19, sa neváha aktívne zapojiť a obliecť sa do ochranného overalu. Jej charakteristickou črtou je individuálny prístup k zamestnancom, má láskavé srdce a otvorenú náruč pre každého. Návrh na ocenenie podala Regionálna komora Vranov nad Topľou.

                PhDr. Andrea Uhláriková, MPH, MHA

                 Doktorka Uhláriková má 30 rokov ošetrovateľskej praxe, z toho 5 rokov ako námestníčka ošetrovateľskej starostlivosti v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Bola poverená zriadením a riadením nového Špecializovaného psychiatrického oddelenia COVID-19 v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku. Je konzultantom a oponentom záverečných bakalárskych a magisterských prác, 10 rokov garantom špecializačného štúdia ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii a certifikovanej pracovnej činnosti v adiktológii. Je držiteľkou Janského plakety. V období pandémie bola oslovená a naliehavo privolaná do domáceho prostredia k pacientom s potvrdeným pozitívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorí boli odmietnutí ambulantným lekárom. Poskytnutím odbornej intervencie a zhodnotením závažnosti ohrozenia svojho života pani Uhláriková zabezpečila príchod rýchlej lekárskej pomoci. Odbornou pomocou a intervenciami v mimoriadne rizikovom prostredí bola neznámym pacientom poskytnutá ústavná starostlivosť zachraňujúca ich život. Pani Uhláriková už 5 rokov sociálne a finančne podporuje onkologicky choré dievčatko z Chorvátskeho Grobu. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela.

                 Mgr. Oľga Umanová

                  Pani Umanová pracuje na oddelení pneumológie a ftizeológie od roku 1989, od roku 2001 na pozícii vedúcej sestry. Dlhodobo preukazuje kvalitné manažérske schopnosti. Pre všetkých pracovníkov oddelenia predstavuje nielen vedúcu osobu, ale aj kolegyňu, kamarátku a človeka, na ktorého je možné sa obrátiť nielen s pracovnými, ale aj s osobnými problémami. Svojimi ľudskými a odbornými schopnosťami je vzorom pre celý kolektív spolupracovníkov. Svoju prácu nevníma iba ako povolanie, ale aj poslanie pomáhať druhým. Je milá, usmievavá, vie pochváliť i vyhrešiť, keď je to potrebné. K pacientom sa správa s úctou, vždy im ochotne všetko vysvetlí. Aj zásluhou pani Umanovej vládne na pracovisku priateľská a profesionálna atmosféra. Návrh na ocenenie podala Regionálna komora Trnava.

                  Mgr. Ľubomíra Ondrejičková

                   Pani Ondrejičková je vedúcou pôrodnou asistentkou v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Svojim humánnym a hlavne emaptickým prístupom k práci si získala rešpekt a úctu svojich kolegýň. Vo svojej práci je spoľahlivá, temperamentná, energická, flexibilná a hlavne ľudská. Pred vyše rokom, keď vypukla pandémia ochorenia COVID-19, pani Ondrejičková „za pochodu“ zriaďovala infekčnú pôrodnú sálu a oddelenie pre pozitívne testované pacientky. Musela sa vysporiadať s nedostatkom ochranných pomôcok, riešila organizačné a personálne zabezpečenie. Napriek tomu, že pracuje v jednozmennej prevádzke, je ochotná zastúpiť kedykoľvek ktorúkoľvek kolegyňu aj v nočných službách. V tomto turbulentnom období sama v ochrannom odeve poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť hospitalizovaným, pozitívne testovaným rodičkám. Je milá a ústretová k rodičkám aj k ich príbuzným. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Prievidza.

                   Mgr. et Bc. Adriana Pelechová

                    Adriana Pelechová ako pôrodná asistentka pracuje už 34 rokov. Na trenčiansku pôrodnicu prišla ako čerstvá absolventka v časoch, kedy pôrody v nemocnici boli prísne technickou záležitosťou. Postupne prešla všetkými oblasťami pôrodníctva a gynekológie, istú dobu pracovala aj ako terénna pôrodná asistentka. V týchto časoch si uvedomila, aká dôležitá je vízia humanizácie pôrodníctva a pozdvihovanie dôstojnosti žien pri pôrode. Odkedy sa stala pred deviatimi rokmi vedúcou pôrodnou asistentkou, usiluje sa spoločne s primárom kliniky napĺňať koncept humanity a dôstojnosti a postupne realizovať víziu toho, ako má vyzerať moderné pôrodnícke a gynekologické pracovisko. Snaží sa čo najlepšie poznať svoje pôrodné asistentky, sestry a sanitárky, rozumieť ich potrebám a spoločne s nimi hľadať cesty, ako urobiť maximum pre pacientky. Aktívne pracuje v občianskom združení Pre ženy, ktorého cieľom je napĺňať posolstvá humanity a pozdvihovať úroveň kliniky. Borí sa s rovnakými problémami ako aj ostatné zdravotnícke oddelenia. Za úžasné rodinné zázemie a podporu je vďačná svojmu manželovi a deťom. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Trenčín.


                    Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka pedagóg“:

                    Všetky ocenené sestry a pôrodné asistentky – pedagógovia vyšli z radov sestier. Po niekoľkoročnej práci s pacientmi postupne získali predpísané vzdelanie pedagóga v minulosti na strednej škole, v súčasnosti na univerzite, alebo vysokej škole. Profesionálne sa zameriavajú prioritne na vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek v súlade s novou filozofiou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti založenej na dôkazoch. Aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách, kongresoch a seminároch, na ktorých prezentujú úroveň vzdelávania študentov a ošetrovateľstva ako vedy v Slovenskej republike. Nereprezentujú len seba, ale aj jednotlivé vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v zahraničí vysoko hodnotené. Publikujú v rôznych národných aj medzinárodných časopisoch a zostavujú učebnice pre sestry a pôrodné asistentky. Mnohé z nich sa podieľali na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry a pôrodné asistentky na jednotlivých univerzitách. Zúčastňujú sa na tvorbe učebných osnov pre jednotlivé študijné odbory. Sú spoluriešiteľkami mnohých vedeckých projektov. Týmito aj inými aktivitami výraznou mierou prispeli a prispievajú k posilňovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v Slovenskej republike.


                    Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.

                     Pani docentka Dimunová je rodená Košičanka. Svoju pedagogickú činnosť na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vykonáva od roku 1997. Postupne sa prepracovala z pozície odborného inštruktora, lektora, odborného asistenta na pozíciu vysokoškolského učiteľa, na funkčné miesto docenta. Aktuálne pôsobí ako prednostka Ústavu ošetrovateľstva, na založení ktorého sa spolupodieľala už v roku 1998. Pani docentka Dimunová má bohatú publikačnú a recenznú činnosť. Aktívne sa podieľa na tvorbe akreditačných spisov pre študijný program Ošetrovateľstvo a má významný podiel pri tvorbe špecializačných študijných programov pre povolanie sestra. Napriek výraznej pedagogickej činnosti podporuje prepojenie teórie s praxou a v súčasnosti zostáva v kontakte s pacientami prostredníctvom práce v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Rodina je v osobnom živote pani docentky Dimunovej na prvom mieste, Energiu pre svoju prácu dopĺňa v prírode, je aktívnou turistkou. V živote sa riadi myšlienkou, že hodnoty bytia spočívajú vo veľkej časti v tom, ako intenzívne sme schopní ich prežívať. Hodnota nášho ľudského života závisí od hodnôt, ktoré sú v nás. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

                     PhDr. Iveta Mochnacká

                      Pani Mochnacká nastúpila na Strednú zdravotnícku školu v Košiciach v roku 2007 ako učiteľka odborných predmetov, po predchádzajúcom pôsobení ako sestra v nepretržitej prevádzke na neurologickom oddelení v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach a ako mentorka Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala, v rámci projektu Leonardo da Vinci, trojmesačný študijný pobyt na University College Cork v Írsku. Od roku 2016 je členka Rady Regionálnej komory Košice I. Počas pôsobenia na škole sa aktívne venuje aj spolupráci školy s Regionálnou komorou Košice I, úzko spolupracuje so zástupcami stavovskej organizácie a u žiakov študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra propaguje dôležitosť a význam členstva v stavovskej organizácii. Počas šestnásťročného pôsobenia v zdravotníckom školstve vykonávala 6 rokov funkciu vedúcej študijného odboru zdravotnícky asistent a 1 rok aj funkciu vedúcej študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra. Pracovala ako konzultant a oponent absolventských prác a stredoškolskej odbornej činnosti, úzko spolupracovala s predstaviteľmi manažmentu zdravotníckych zariadení a s externými vyučujúcimi pri praktickej výučbe žiakov. Pri výchove a vzdelávaní budúcich zdravotníckych pracovníkov dosahuje mimoriadne dobré výsledky a svojou prácou sa podieľa na skvalitňovaní odbornej zložky vzdelávania na škole. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I.

                      PhDr. Ľubica Rybárová, PhD.

                       Pani Rybárová svoju pedagogickú činnosť začala na Strednej zdravotníckej škole v Prešove v odbore sanitár a zdravotná sestra. Po prijatí na magisterské štúdium ošetrovateľstva na Jeseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine tam pracovala ešte rok ako pomocná vedecká sila. Počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v Hospici sv. Anežky České v Červenom Kostelci - prvom hospici na území vtedajšieho Československa. Tu sa stretla so zakladateľkou hospicového hnutia, od ktorej získala cenné rady pre prípravu svojej diplomovej práce. Po ukončení štúdia učila znovu na Strednej zdravotníckej škole v Prešove všeobecné sestry, diplomované všeobecné sestry, diplomované pôrodné asistentky a diplomované detské sestry. Stála pri akreditácii vtedajšej Fakulty zdravotníctva na Prešovskej univerzite v Prešove, v súčasnosti Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Počas rokov pôsobenia ako prodekanka pre zahraničné vzťahy a rozvoj pripravila akreditáciu odboru dentálna hygiena, rádiologická technika a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Toto obdobie jej umožnilo získať a rozvinúť zahraničné kontakty a skúsenosti z prednáškových pobytov, medzinárodných kongresov a konferencií, kde prezentovala výsledky svojej vedeckej práce a zapojila sa aj do viacerých medzinárodných projektov ako riešiteľ. Najviac si cení skúsenosti z riešenia projektu zameraného na kurikulárnu reformu vzdelávania sestier v krajinách Západného Balkánu, kde spolupracovala s kolegami z celej Európy. Počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 sa zapojila ako dobrovoľníčka do celoplošného testovania. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Prešov.


                       Mimoriadne ocenenie Biele srdce

                       Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická verejnosť oboznámená.

                       Tento rok sa Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek rozhodla udeliť mimoriadne ocenenie Biele srdce „in memoriam“ PhDr. Margite Kostúrikovej


                       PhDr. Margita Kostúriková

                        Dňa 15. januára 2021 opustila sesterskú odbornú obec významná osobnosť, pani PhDr. Margita Kostúriková. Pri výkone práce sa nakazila koronavírusom, päť týždňov bojovala s týmto ochorením, napokon tento svoj boj prehrala. Osobnosť, ktorá svoj profesionálny život venovala ošetrovateľstvu a prispela k jeho celkovému rozvoju. Viac ako 30 rokov pracovala na jednom pracovisku, a to v Centre sociálnych služieb LIKAVA. Od roku 1999 v manažérskej funkcii. Stála pri zrode novovzniknutého špecializovaného zariadenia, kde jej snaha vyústila do umiestnenia klientov na jednotlivé oddelenia podľa lekárskych diagnóz, čím sa zlepšila kvalita života klientov. Na sneme Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v roku 2006 bola zvolená do Rady komory a na pozíciu viceprezidentky pre nezdravotnícke zariadenia. Túto funkciu zastávala štyri volebné obdobia. Ako viceprezidentka bojovala za zachovanie pozície sestry v Záchrannej zdravotnej službe, bojovala o to, aby klienti aj v nezdravotníckych zariadeniach mali dostupnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Pracovala na tvorbe štátnej politiky, pripravovala vecné návrhy v procese tvorby právnych predpisov, odborných usmernení a legislatívnych návrhov v oblasti sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Zúčastňovala sa rokovaní na Ministerstve zdravotníctva a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny o pracovných podmienkach sestier, dodržiavaní právnych noriem v starostlivosti o pacientov – klientov. Publikovala v odborných periodikách, organizovala odborné konferencie i vzdelávacie aktivity pre zamestnancov špecializovaného zariadenia v oblasti starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou.

                        Život sa smrťou človeka nemusí skončiť, najmä keď ho s láskou nosíme vo svojom srdci a v spomienkach. Slovenské ošetrovateľstvo stratilo výnimočného človeka. Ostáva však navždy v našich srdciach. Gitka, ďakujem za všetko!

                        Nech tvoja hviezda svieti na nebi tak silno, akú silu si dávala ty všetkým navôkol teba.

                        Mimoriadne ocenenia Biele srdce „in memoriam“ z rúk prezidentky komory v prevezme dcéra Monika a syn Jozef


                        Cena Johanny Bórik-Hrebendovej

                        Hrdinské činy sestier a pôrodných asistentiek neostávajú bez povšimnutia. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa rozhodla udeliť po prvýkrát nové ocenenie Cenu Johanny Bórik – Hrebendovej tým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré v boji s COVID-19 stratili to najcennejšie, život. Pandémia COVID-19 si vyžiadala tisíce stratených životov pacientov. To najcennejšie však stratili aj naše kolegyne a kolega. V snahe pomáhať druhým zaplatili tú najvyššiu daň. Na Slovensku vieme o 9 úmrtiach spomedzi sestier a pôrodných asistentiek, v skutočnosti je ich však určite viac. Na tieto obete nesmieme nikdy zabudnúť. V dnešný deň počas udeľovania ocenení Biele srdce si chceme aj týmto spôsobom pripomenúť a uctiť pamiatku našich kolegýň a kolegu, ktorí sa nebáli riskovať, tak ako väčšina sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Pri tejto príležitosti Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek rozpustí verejnú zbierku, ktorá bola vyhlásená za účelom pomoci pozostalým rodinám. Predstavujeme Vám držiteľov Ocenenia Johanny Bórik – Hrebendovej.

                        Držitelia Ceny Johanny Bórik-Hrebendovej in memoriam

                        Monika Hurná

                        Bola pôrodnou asistentkou. Jednou z prvých obetí na ochorenie COVID – 19. Pracovala v Nemocnici vo Svidníku. Od roku 2019 pracovala v ambulancii jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia vo Svidníku. Monika bola aktívna pri skríningu rakoviny krčka maternice, edukovala pacientky v oblasti prevencie a liečby gynekologických ochorení. Poznalo ju celé mesto, pretože dlhé roky robila v pôrodnici a mnohým tak bola druhou mamou. Jej smrť zasiahla všetkých, čo ju poznali. „Monika bola usmievavá, obľúbená medzi kolegyňami aj pacientmi," opisovali ju miestni. Bola matkou jedného dospelého syna. Zomrela vo veku 53 rokov.

                        Milada Koperová

                        Pochádzala zo Skalitého. Pracovala na Gynekologicko pôrodníckom oddelení v nemocnici v Čadci, neskôr v ambulancii praktického lekára. Bola aktívna aj v Žilinskej diecéznej charite. Vo farskej charite v Skalitom mala na starosť zbierku potravín a hygienických potrieb, organizáciu pôstnej polievky a podporu farského letného tábora. Zomrela vo veku 50 rokov.

                        Janka Backová

                        Pracovala na internom oddelení vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou vo Veľkom Krtíši. Do poslednej chvíle s úsmevom a plným nasadením pomáhala pacientom aj dôchodcom. Rodáčka z drobnej dedinky Horná Strehová, ktorá leží na polceste medzi Lučencom a Veľkým Krtíšom, si vraj pomoc ľuďom vybrala celkom prirodzene. „Bola neustále plná elánu a ľudia sa okolo nej zhlukovali,“ hovoria jej kolegovia z interného oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou vo Veľkom Krtíši. Na oddelení pracovala od roku 2012. So staršími ľuďmi pomáhala aj v zariadení sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši na oddelení dlhodobo chorých. V novembri 2020 začala pracovať na urgentnom príjme. V období pandémie sa aktívne podieľala na prípravách a reprofilizácii kovidových traktov. Zomrela vo veku 55 rokov.

                        Jozef Horňák

                        Pripomeňme si teda skutočného hrdinu. Je ním otec, vojak a zdravotník, Jozef Horňák. Nasadzoval svoje zdravie a život v boji proti nákaze, ktorej sám po dlhom boji podľahol. Zatiaľ čo falošní hrdinovia životy ohrozujú, on ich zachraňoval a zaplatil tú najvyššiu cenu. Pôsobil v 12. mechanizovanom prápore v Nitre. Po odchode do zálohy pracoval v nemocnici na hematologicko – transfúznom oddelení a pomáhal v boji s pandémiou, ako len vedel. Aj počas celoplošného testovania odoberal vzorky v Nitre. Bojoval s ochorením tri týždne. Zostali po ňom dve dievčatá, manželka Erika a dcéra Ninka. Ochoreniu COVID-19 podľahol vo veku 47. rokov.

                        Emília Martikáňová

                        Takmer 40 rokov pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Považskej Bystrici, čo sa jej stalo nakoniec osudným, keď sa týmto zákerným vírusom nakazila práve v práci. Ľudia ju mali radi, pre jej ľudský prístup v práci, každý na ňu rád spomína ako na človeka, ktorý ich podporil v ťažkej chvíli a bol pri tom úžasnom momente zrodenia života. Bola to veľká bojovníčka aj za práva sestier. Dňa 24.07.2012 sa zúčastnila protestného zhromaždenia viac ako 300 sestier z celého Slovenska pred Národnou radou SR a nebála sa postaviť a rečniť pred kolegyňami, politikmi a novinármi. Ľudia ju mali radi, pre jej ľudský prístup v práci, každý na ňu rád spomína ako na človeka, ktorý ich podporil v ťažkej chvíli a bol pri tom úžasnom momente zrodenia života. Zomrela vo veku 61 rokov.

                        Daniela Hlozáková

                        Je ďalšou sestrou, ktorá sa počas pandémie nakazila koronavírusom v práci a chorobe podľahla. Pracovala v domove sociálnych služieb v bratislavskej mestskej časti Rača viac ako 15 rokov. Všetci naokolo ju mali radi pre jej úsmev a povahu. Ochoreniu podľahla vo veku 56. rokov.

                        Zuzana Ambrusová

                        Bola to láskavá a múdra sestra s veľkým srdcom. Pracovala na ortopedickej ambulancii u MUDr. (čítaj doktora) Hikkela v Šali. v roku 2016 získala ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni. Zomrela vo veku 61 rokov.

                        Anna Čenščáková

                        Pani Anna pracovala ako sestra v ambulancii praktického lekára a na ambulancii pohotovostnej služby v Starej Ľubovni. Koronavírusom sa nakazila v práci aj napriek tomu, že sa chránila všetkými dostupnými pomôckami. Tragédiou je, že vírus sa preniesol aj na jej manžela, ktorý ochoreniu taktiež podľahol. Zomrela iba dva týždne po svojom milovanom manželovi Františkovi. Smútok prežívajú jej deti, kolegovia ale i všetci pacienti, ktorí ju poznali. Bola totiž mimoriadne obetavá a láskavá. Nikto na ňu nikdy nepovedal krivého slova. Veď ako by aj mohol. Bola ku každému milá a nikdy nepovedala nie. Vľúdny a ľudský prístup ju radil medzi ľudí, ktorí svoju prácu robia srdcom. Zomrela o veku 58. rokov.

                        Margita Kostúriková

                        Vo veku 62 rokov nás opustila sestra s veľkým srdcom. Naša kolegyňa, veľká bojovníčka a obhajkyňa sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, dlhoročná členka Rady a Prezídia, viceprezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

                        Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám, kolegom a priateľom.


                        Ďakujeme všetkým partnerom Bieleho srdca 2021


                        Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 33 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

                        Viac informácií:

                        Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

                        prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

                        tel.: +421 918 518 178

                        e-mail: lazorova@sksapa.sk

                        PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

                        člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

                        tel.: +421 908 677 731

                        e-mail: riaditel@sksapa.sk