Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo 6/2022

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Prehľad (report) prezídium SK SaPA10
Ošetrovateľstvo a anesteziológii a intenzívnej starostlivosti11
Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SK SaPA – 15 rokov činnosti13
Správa z XIII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou15
Vyhlásenie účastníkov XIII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou konanej dňa 13. – 14.10.2022 v Košiciach20
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností vo svetle paragrafov21
Štandardizácia intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti22
Úprava minimálnych štandardov pre špecializačné a certifikačné študijné programy v intenzívnej starostlivosti23
Mechanická kardiopulmonálna podpora v skratke a v skratkách26
Novinky z mezinárodního kongresu sester pracujících v intenzivní péči26
Oddelenie anestéziológie, perioperačnej medicíny a intenzívnej starostlivosti v nemocnici BORY
Department of anaesthesiology, perioperative medicine and intensive care unit at BORY hospital

Andrea Bučuričová

Súhrn
Oddelenia intenzívnej starostlivosti vystavené vysoko-špecializovanými pracovnými postupmi, technickým vybavením, ale zároveň veľkému náporu pracovného stresu vedia byť kritickým miestom každej nemocnice. Pracoviská, ktoré sú v niekoľko ročnej prevádzke so zohranými medicínskymi a nemedicínskymi tímami to vedia mať často krát veľmi náročné. Z toho dôvodu budovanie nového oddelenia anestéziológie, perioperačnej medicíny a intenzívnej starostlivosti s inovatívnymi procesmi, novým prístrojovým vybavením muselo predchádzať niekoľko ročnej príprave. V procese budovania nemocnice BORY bolo zásadné, že prvá sestra Alena Kendrick, ktorá bola obsadená do pozície riaditeľky ošetrovateľstva, participovala na projekte už od januára 2019. Sama mala možnosť si zostaviť druho-líniový manažment, ktorý bol niekoľko mesiacov školený na manažérske zručnosti a mal možnosť sa podieľať na budovaní jednotlivých ošetrovateľských úsekov. Popritom bolo kľúčové zostavenie presného adaptačného plánu. Transparentná komunikácia pri výberových konaniach nám zabezpečovala rozširovanie tímov o ďalších kolegov, ktorí mali silné odhodlanie zmeniť stereotypy a priniesť do slovenského zdravotníctva inovatívnu zmenu.

Kľúčové slová: Nemocnica, technologické inovácie, adaptačný plán, komunikačné štandardy

Summary
The intensive care unit is exposed to highly specialised work procedures and technical equipment and simultaneously deals with an incredible stress burden. Even workplaces that have been in cooperation with well-coordinated medical and non-medical teams for several years can often be challenging in this area. Therefore, the construction of a new Department of Anaesthesiology, Perioperative Medicine and Intensive Care with innovative processes and new High-Tech equipment had to be preceded by several years of preparation. It was crucial that the first nurse took part in the project team early in the phase of construction of the Bory Hospital. Therefore, Alena Kendrick was employed as the Director of Nursing and had been participating in this project since January 2019. She had the opportunity to select and create a team of second-line nursing managers, that together undertook a year-long training programme in managerial skills, leadership and communication skills. These nursing managers participated in creation of processes and set-up of individual nursing sections as well as in relevant staff recruitment procedures. In addition, the compilation of an accurate adaptation/orientation plan was crucial. Transparent communication during the recruitment process ensured we expanded the teams with colleagues committed to changing stereotypes and bringing innovative changes to the Slovak healthcare system.

Key words: Hospital, technological innovations, adaptation plan, communication standards
32
Nástroje na hodnotenie delíria v intenzívnej starostlivosti
Delirium assessment tools in intensive care

František Naňo, Milan Laurinc, Viera Kormaníková

Súhrn
U kriticky chorých pacientov je delírium závažnou a častou poruchou, ktorá je spojená s predĺženou intenzívnou starostlivosťou a hospitalizáciou, ako aj so zvýšenou morbiditou a mortalitou. Bez použitia nástroja na skríning delíria ho sestry a lekári na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) často nezachytia. Preto je potrebné poznať hlavné prejavy delíria, ako aj spoľahlivé, citlivé a overené nástroje na jeho hodnotenie, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Pri zavádzaní nástroja na hodnotenie delíria je vhodné aplikovať prispôsobenú implementačnú stratégiu, so zameraním na jej potenciálne prekážky. Pre adekvátnu a včasnú liečbu delíria je jeho skoré rozpoznanie dôležité. Preto je rutinný skríning pacientov na odhalenie delíria nevyhnutný.

Kľúčové slová: intenzívna starostlivosť, delírium, hodnotenie, skríning, nástroj.

Summary
In critically ill patients, delirium is a serious and frequent disorder that is associated with prolonged intensive care and hospitalization, as well as increased morbidity and mortality. Without the use of a delirium screening tool, it is often missed by intensive care unit (ICU) nurses and doctors. Therefore, it is necessary to know the main manifestations of delirium, as well as the reliable, sensitive, and validated tools for its assessment that are currently available. When introducing a delirium assessment tool, it is advisable to apply a customized implementation strategy, focusing on its potential obstacles. For adequate and timely treatment of delirium, early recognition is important. Therefore, routine screening of patients for delirium is essential.

Key words: intensive care, delirium, assessment, screening, tool.
40
Náplň práce anesteziologickej sestry v centre asistovanej reprodukcie
Job duties of anesthesiology nurse in the center of assisted reproduction

Štefánia Cmárová, Jana Jankesová

Súhrn
Nedávne obdobie pandémie Covid-19 bolo a stále je pre zdravotníkov veľkou skúškou. Mnohí museli vydať zo seba maximum a pritom zažívali vypäté situácie. Bojovali s neznámym, so strachom, ale aj so sebou samým, aby mohli ďalej a znova pokračovať. Už dávno sa hovorí o poddimenzovaní zdravotníctva, o nespravodlivosti, ktorej sú zdravotní pracovníci súčasťou a krivde, ktorá sa na nich valí z každej strany. Je len veľmi málo povolaní, ktoré obetujú pre druhých takmer všetko - čas, zdravie, sviatky. Aj v prípade tohto náročného obdobia sme sa presvedčili, že ako jedno z mála povolaní nemáme Vianoce, Nový rok, Veľkú noc a chýba nám čas na svojich najbližších. Naše možnosti sú v tomto smere v zdravotníctve limitujúce, a keďže je nás aj málo, tak ťažko realizovateľné. Práve toto nedostatočné riešenie katastrofálnej situácie v zdravotníctve sa podpísalo aj na vlastnom rozhodnutí, a to odísť do súkromného sektora. Vybrali sme si kliniku asistovanej reprodukcie. Nechceli sme však odísť ďaleko od smeru, ktorý nás baví, a ktorý si ešte počas štúdia získal naše srdcia. Práca anestéziologickej sestry na tomto pracovisku sa nelíši od práce sestry na pracoviskách jednodňovej starostlivosti. Reprodukčné centrum je funkčne plne vybavené na bežné, ale aj kritické situácie v predoperačnej, perioperačnej a pooperačnej starostlivosti. Naším cieľom je priblížiť možnosti kliniky a oboznámiť kolegov a priateľov aj o sektore, ktorý sa v spoločnosti spomína len okrajovo a v rámci anestéziológie takmer minimálne. Radi by sme rozšírili prehľad aj o zdravotníckych pracovníkoch, ktorí sa anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti venujú častokrát mimo dosah nemocnice. Potrebné je mať v tomto prípade dostatok vedomostí a zručností, aby sme vedeli adekvátne zareagovať v prípade vzniknutých komplikácií.

Kľúčové slová: anestéziologická sestra, centrum asistovanej reprodukcie, vzdelávanie, jednodňová starostlivosť

Summary
Healthcare professionals faced complex challenges in the past, but in recent years the pressure has almost reached its limits. Many have given their best for long periods without taking a well-deserved break. They fought the unknown, their fears, and their doubts about themselves, and they kept going on and on. It is common knowledge of the staff shortages in the healthcare system, the injustice the healthcare workers are a part of, and the injustice they face from all sides. However, the changes to prevent this are feeble. Very few professions sacrifice almost everything for others - time, health, and holidays. Even during the COVID-19 pandemic, we confirmed that, as one of the few professions, we do not have the luxury to enjoy Christmas, New Year, Easter, birthdays or time spent with our families. In this regard, our options in the healthcare sector are limiting, and since there are only a few of us, it is not easy to implement these options. For the reasons mentioned above, we decided to leave for the private sector. We chose to work in a fertility clinic as we did not want to go far from the direction we enjoyed. This kind of work won our hearts during our studies. The work of an anaesthetist nurse at the fertility clinic is not too different from that of a day-care nurse. The fully-equipped clinic offers excellent care in standard as well as in critical pre-, peri- and post-operative situations. The goal is to approach our colleagues and friends and to connect them with a fertility sector that is only marginally mentioned in society and almost minimally within anaesthesiology. We also want to bring attention to healthcare workers often out of reach of anaesthesiology and intensive care hospitals. In this case, it is necessary to have enough knowledge and skills to react adequately in case of complications.

Key words: anaesthesia nurse, reproductive centre, education, one-day care.
47
Simulácia vo vzdelávaní sestier
Simulation in nursing education

Miroslava Líšková, Dana Zrubcová, Andrea Solgajová

Súhrn
V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou simulácie vo vzdelávaní sestier. Charakterizujeme simuláciu ako inovatívnu metódu vyučovacieho procesu, ktorá otvára priestor aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, rozvíja kritické myslenie študentov a zároveň umožňuje okamžitú spätnú väzbu a reakciu učiteľa. Simulovanie reálnych klinických prípadov zlepšuje vzájomnú komunikáciu a umožňuje nácvik spolupráce v multidisciplinárnom tíme. Popisujeme kreovanie základov simulačného centra. Simulačné centrá sa stávajú v jednotlivých európskych krajinách štandardným nástrojom na poskytovanie kvalitného vzdelávania v zdravotníckych odboroch. Podmienkou vybudovania centra je zabezpečenie moderných simulátorov pacientov s možnosťou voľby zhoršeného stavu zdravia, systému pre nahrávanie nácviku starostlivosti o pacienta a nástrojov na cvičenie s virtuálnymi pacientmi v rámci existujúcich systémov riadenia učenia (LMS). Vytvorenie základov simulačného centra pre zdravotnícke odbory na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva obsahuje bezdrôtové ošetrovateľské simulátory pacienta, systém pre nahrávanie nácviku založeného na simulácii. Realizovanie vzdelávania založeného na zážitkovom učení s využitím simulátorov a systémom nahrávania a zaznamenávania simulácie posúva vzdelávanie sestier vyššie kvalitatívnym smerom, hoci si vyžaduje veľa štúdia a prípravy situácií, scenárov, učebných materiálov a testov zo strany pedagógov.

Kľúčové slová: simulácia, metóda vyučovania, vzdelávanie sestier, simulačné centrum, virtuálna realita

Summary
In the presented contribution, we deal with the issue of simulation in the education of nurses. We characterize the simulation as an innovative method of the teaching process, which opens up the spac e to apply theoretical knowledge and practical skills, develops students' critical thinking, and at the same time enables immediate feedback and the teacher's response. Simulating real clinical cases improves mutual communication and enables practicing cooperation in a multidisciplinary team. We describe the creation of the basics of the simulation center. In individual European countries, simulation centers are becoming a standard tool for providing quality education in the health professions. The condition for building the center is the provision of modern patient simulators with the option of selecting a deteriorated health status, a system for recording patient care training and tools for training with virtual patients within the existing learning management systems (LMS). Creating the foundations of a simulation center for health professions at the Faculty of Social Sciences and Health, includes wireless nursing patient simulators, a system for recording simulation-based training. The realization of education based on experiential learning with the use of simulators and a simulation recording and recording system moves the education of nurses in a higher quality direction, although it requires a lot of study and preparation of situations, scenarios, teaching materials and tests on the part of educators.

Key words: simulation, teaching method, nursing education, simulation center, virtual reality
50
Prínos jednej z československých držiteliek medaily Florence Nightingaleovej pre ošetrovateľstvo
The contribution of one of the czechoslovak nominees of the florence nightingale medal for nursing

Dominika Ďurišková, Andrea Ševčovičová

Súhrn
V histórií ošetrovateľstva nasledovali viaceré sestry a ošetrovateľky snahu Florence Nightingaleovej o reformné zmeny a ovplyvnenie fungovania ošetrovateľského systému. Na počesť najvýznamnejšej ošetrovateľky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva bola na podnet Červeného kríža založená tradícia udeľovania Medaily Florence Nightingaleovej. Ide o najvýznamnejšie medzinárodné ocenenie pre sestry a dobrovoľníkov Červeného kríža za významné aktivity vykonávané počas trvania vojnových konfliktov, ale taktiež za aktivity v prospech rozvoja ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania. Jej udeľovanie podlieha prísnym výberovým kritériám, ktoré boli počas storočnej histórie udeľovania niekoľkokrát prispôsobené aktuálnym požiadavkám prislúchajúceho obdobia. Sestry z nášho územia boli za svoje činy viackrát nominované na udelenie tejto významnej medaily. Marta Anna Šindlerová získala za aktivity v otázkach ošetrovateľskej a preventívnej činnosti ocenenie v roku 1967. Počas práce na ministerstve sa aktívne podieľala pri tvorbe nových návrhov zákonov a ošetrovateľských smerníc. Podporovala budovanie ošetrovateľských škôl, organizovala vzdelávacie aktivity, pričom jej prioritným zámerom bolo zvýšenie spoločenskej prestíže povolania sestier a takisto zlepšenie úrovne vzdelávania v odbore.

Kľúčové slová: Červený kríž. Marta Anna Šindlerová. Medaila Florence Nightingaleovej. Profesionálny prínos. Československé ošetrovateľky vo vojne.

Summary
In the history of nursing, several nurses followed Florence Nightingale's efforts to reform and influence the functioning of the nursing system. In honor of the most influential nurse and the founder of modern nursing, the tradition of awarding the Florence Nightingale Medal was established at the initiative of the Red Cross. It represents the most important international award for nurses and volunteers of the Red Cross for significant activities carried out during the duration of war conflicts, but also for activities in favor of the development of nursing and nursing education. Its awarding is subject to strict selection criteria, which have been adapted several times during the century-long history of awarding to the current requirements of the relevant period. Nurses from our territory have been nominated several times for the award of this significant medal for their actions. Marta Anna Šindlerová received an award in 1967 for her activities in nursing and activities related to preventive measures. During her work at the Ministry, she actively participated in the creation of new draft laws and nursing guidelines. She supported the establishment of nursing schools, organized educational activities, while her prior objective was to increase the social prestige of the profession of nurses and also to improve the level of education in the field.

Key words: Red Cross. Marta Anna Šindlerová. Florence Nightingale Medal. Professional Contribution of Czechoslovak Nurses in the War.
53
Knižné recenzie58
SKSaPA – poplatky67
Dôležité kontakty SK SaPA70
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Analýza vybraných zdravotných rizík a ich vplyvov na sestry pracujúce v anestéziológii a intenzívnej medicíne na území Slovenskej republiky
Analysis of selected health risks and their effects on nurses working in anesthesiology and intensive care medicine in the territory of the Slovak republic

Monika Matošová, Natália Nagyová

Abstrakt
V posledných rokoch mnohé európske zdravotnícke systémy pociťujú výrazný úbytok zdravotníckych pracovníkov - najmä v kategórii sestra. Povolanie sestry v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína je jedným z najnáročnejších profesií, pretože počas jej pracovných činností je vystavená rizikám rôzneho druhu súčasne. Cieľom príspevku je poukázať na prítomnosť faktora psychickej záťaže v povolaní sestier vyššie uvádzanej odbornosti. Autorky v praktickej časti sumarizujú výsledky dotazníka zameraného na analýzu vybraných zdravotných rizík a ich vplyv na sestry pracujúce v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína na území Slovenskej republiky. Za metódu získania informácii k danej problematike autorky použili empirickú metódu dotazníka, ktorý bol distribuovaný vedúcim sestrám 50 pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny vo všetkých krajoch Slovenska. Prieskum bol realizovaný v období marec a apríl 2022. Zo sumarizácie a vyhodnotení výsledkov prieskumu vyplynulo, že u štatisticky významne väčšieho percenta respondentov - 73,91% predstavuje psychická záťaž najväčšie riziko spomedzi všetkých rizikových faktorov práce a pracovného prostredia.

Kľúčové slová: anestéziológia a intenzívna medicína, sestra, zdravotné riziká, prieskum, psychická záťaž

Abstract
In recent years, many European healthcare systems have experienced a significant decrease in healthcare workers, especially in the nurse category. The profession of a nurse in the field of Anesthesiology and intensive care medicine is one of the most demanding professions, because during her work she is exposed to risks of various kinds at the same time. The aim of the contribution is to point out the presence of the psychological stress factor in the profession of nurses with the above – mentioned expertise. In the practical part, the autors summarize the results of a questionnaire focused on the analysis of selected health risks and their impact on nurses in the field of Anesthesiology and intensive care medicine in the territory of the Slovak Republic. As a method of obtaining information on the issue, the autors used the empirical method of a questionnaire, which was distributed to the head nurses of 50 anesthesiology and intensive care units in all regions of Slovakia. The survey was carried out between March and April 2022. From the summarization and evaluation of the survey results, it emerged that for a statistically significantly larger percentage of respondents – 73.91%, mental stress represents the greatest risk among all risk factors of work and the working environment.

Key words: anesthesiology and intensive care medicine, nurse, health risks, survey, psychological burden
61

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022