Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2019

Číslo 6/2019

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Nezabudnite podávať návrhy na prestížne ocenenie Biele srdce 2020 07
Spojme sa a pomôžme sestrám, ktoré postihla tragédia v Prešove 07
Nursing Now Slovakia 08 - 09
Poznámka Európskej federácie sestier k záverom rady o ekonomike blahobytu 10
Európska nadácia pre starostlivosť o novorodencov 10 - 11
Medzinárodná rada sestier vyzýva predstaviteľov štátov, aby podporili Rok sestry a pôrodnej asistentky 11 - 12
Medzinárodná rada sestier uvádza plagáty na Medzinárodný deň sestier 2020 12 - 13
Európsky fond pre výskum v ošetrovateľstve - ENRF 13
Faktory ovplyvňujúce ľudské zdroje v ošetrovateľstve na Slovensku
Milan Laurinc

Súhrn
Manažmentu ľudských zdrojov v zdravotníctve na Slovensku sa stále nevenuje dostatok pozornosti. Ministerstvo zdravotníctva SR ako regulačný orgán doposiaľ nepredložilo žiadny ucelený, strategický materiál, ktorý by identifikoval potreby pracovného trhu v oblasti zdravotníctva na nasledujúce obdobie a rovnako ani riešenia nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Na túto skutočnosť pozitívne aj negatívne vplýva množstvo faktorov, ktoré v konečnom dôsledku môžu deformovať zdravotnícky systém na Slovensku.
14 - 17
Determinanty pracovnej ne/spokojnosti sestier
Vladimír Siska, Lukáš Kober, Anna Murgová

Súhrn
Sestry v zdravotníckych zariadeniach potrebujú mať vytvorené vhodné pracovné podmienky. Medzi najvýraznejšie faktory ovplyvňujúce pracovnú spokojnosť sestier patrí pozitívne a zdravé pracovné prostredie, finančné ohodnotenie, benefity a pracovné vzťahy. Pracovná nespokojnosť môže vyústiť do fluktuácie sestier, zníženia ich produktivity a výkonnosti, absencie na pracovisku alebo nižšej pracovnej angažovanosti až syndrómu vyhorenia. Pracovná spokojnosť sestier môže vplývať na spokojnosť pacienta. Spokojnosť zamestnanca môže následne ovplyvniť spokojnosť zamestnávateľa.
18 - 21
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Uspokojovanie sexuálnych potrieb počas tehotenstva a po pôrode cisárskym rezom
Sexual needs satisfaction in pregnancy and after CAesarean section delivery

Andrea Ševčovičová, Nikoleta Šubová

Abstrakt
Úvod: Podľa rôznych definícii je podmienkou sexuálneho zdravia možnosť uspokojujúcich a bezpečných sexuálnych zážitkov. K uspokojovaniu sexuálnych potrieb dochádza aj počas tehotenstva, s ohľadom na zdravotný stav a túžby každej dvojice. Po pôrode sa prvý pohlavný styk realizuje spravidla až po šiestich týždňoch. Obdobie šestonedelia slúži na zhojenie rán a zotavenie ženy po pôrode. Vzhľadom na hojenie rany v brušnej dutine po pôrode cisárskym rezom sa u žien môžu objaviť obavy zo styku a strach z možnej bolesti.
Cieľ: zistiť a porovnať u žien prítomnosť zmien v oblasti uspokojovania sexuálnych potrieb počas tehotenstva a po pôrode cisárskym rezom.
Metodika: Metódou zberu údajov bol pološtruktúrovaný rozhovor s položkami vlastnej konštrukcie. Prieskumný súbor pozostával z troch žien, ktoré boli aspoň šesť mesiacov po pôrode cisársky rezom. Zberu dát predchádzalo informovanosť respondentiek o účele a priebehu prieskumu a ich súhlasné stanovisko s účasťou na štúdii. Analýza dát sa realizovala metódou tematickej obsahovej analýzy.
Výsledky: Pri pohlavnom styku počas tehotenstva jedna respondentka priznala obmedzenia na konci gravidity, ktoré súviseli s únavou. Ďalšia respondentka potvrdila, že vzhľadom na zvýšenie hmotnosti začala pociťovať zmeny v sexuálnej oblasti, ktoré sa stupňovali a na konci tehotenstva mali vplyv na pôžitok z pohlavného styku. Po pôrode všetky tri respondentky potvrdili, že mali strach a obavy z uspokojovania sexuálnych potrieb. Pôrod cisárskym rezom mal vplyv na ich sexuálny život. U žien sa objavili bolesti pri styku, pichanie v podbrušku a znížená chuť na sex.
Záver: Počas tehotenstva ženy zaznamenali zmeny v uspokojovaní sexuálnych potrieb, ktoré súviseli so zmenou telesných proporcií a zvýšenou únavou. Samotný pôrod cisárskym rezom má u žien vplyv na neskoršie uspokojovanie sexuálnych potrieb, vzhľadom na výskyt bolestí pri jeho praktizovaní.

Kľúčové slová: Pôrod cisárskym rezom. Sex v tehotenstve. Sexuálne zdravie. Uspokojovanie sexuálnych potrieb.

Abstract
Introduction: According to various definitions, the requirement of sexual health is a possibility of satisfactory and safe sexual experiences. Sexual needs satisfaction is present also during pregnancy, regarding health condition and desires of individual couples. After delivery, the first sexual intercourse is generally conducted after six weeks. The time of puerperium serves for wounds healing and recovery of women after delivery. Concerning the healing of the wound in abdominal cavity after Caesarean section delivery, the women might suffer from various worries before the intercourse and the fear from possible pain.
Aim: To find out and compare the presence of changes in the satisfaction of sexual needs during pregnancy and after Caesarean section delivery in women.
Methodics: The method of data collection was a semi-structured interview with items of own construction. The research set consisted of three women, who were at least six months after the Caesarean section delivery. The data collection was preceded by informing respondents about purpose and course of the research, and their affirmative attitude to the participation in the study. Data analysis was conducted using method of thematic content analysis.
Results: Concerning having sexual intercourse during pregnancy, one respondent confessed limitations by the end of the pregnancy connected with tiredness. Other respondent confirmed that due to weight increase, she started feeling changes in sexual area, that graduated and by the end of the pregnancy they had impact on sexual intercourse delight. All three respondents claimed that after delivery they had fear and concerns of sexual needs satisfaction. Caesarean section delivery had impact on their sexual life. In women, there occurred pains during intercourse, pricking in lower abdomen, and decreased sexual desire
Conclusion: During pregnancy, the women noticed changes in sexual needs satisfaction that were connected with changes in physical propositions and increased tiredness. The Caesarean section delivery itself has in women impact on later satisfaction of sexual needs, regarding pain occurrence during the intercourse.

Key words: Caesarean section birth. Sex during pregnancy. Sexual health. Satisfying sexual needs.
22 - 25
Pohľad sestier na vzdelávanie v ošetrovateľstve
Nurse view of nursing education

Terézia Pecušiaková, Oľga Kabátová

Abstrakt
Cieľ: Cieľom prieskumu bolo zistiť názory sestier na vzdelávanie v ošetrovateľstve so zameraním na pregraduálne a kontinuálne vzdelávanie.
Metodika: Ako metóda zberu dát bol použitý dotazník vlastnej konštrukcie distribuovaný sestrám elektronickou formou prostredníctvom portálu SKSaPA. Výber súboru respondentov bol zámerný, kritérium zaradenia do prieskumnej vzorky bola registrácia v SKSaPA. Celkovú prieskumnú vzorku tvorilo 470 sestier. Výsledky boli spracované v programe MS Excel.
Výsledky: Analýzou dát sme dospeli k záveru, že len malé percento sestier úplne súhlasí so súčasným systémom vzdelávania (11,7 %) a až 67 % sestier je toho názoru, že pre výkon praxe stačí stredoškolské vzdelanie. Za najväčší benefit vyššieho vzdelania sestry považujú kariérny postup (66,6 %). Kontinuálne vzdelávanie sestry hodnotia pozitívnejšie. Až 83,9 % sestier vníma kontinuálne vzdelávanie ako príležitosť nadobúdať nové vedomosti, pričom 71,7 % získané vedomosti využilo v praxi. Za najväčšiu prekážku pri dosahovaní stanoveného počtu kreditov sestry považujú finančnú náročnosť (41,5 %).
Záver: Na základe našich zistení odporúčame komplexne preskúmať oblasť vzdelávania sestier s cieľom identifikovať problém, kvôli ktorému sú sestry v tejto oblasti nespokojné.

Kľúčové slová: The aim of our research was to find out the opinions of nurses about undergraduate education and continual education in nursing care.

Abstract
Aim: The aim of our research was to find out the opinions of nurses about undergraduate education and continual education in nursing care.
Methodics: For the main research method, we chose a questionnaire of our own construction, which we distributed electronically with the help of the Slovak Chamber of Nurses and Midwives. The selection of the respondents was intentional, it consisted of the nurses registered in the Slovak Chamber of Nurses and Midwives. The total number of the respondents was 470. We evaluated the acquired data in MS Excel.
Results: By analysing the data, we came to conclusion, that only a little percentage of nurses completly agrees with current educational system (11,7 %). 67 % of nurses think that the high school education is sufficient.. Nurses consider career progression (66,6 %) as the biggest benefit of higher education. The continual education was evaluated more positively. 83,9 % of nurses perceive the continual education as an opportunity to acquire knowledge, and 71,7 % of nurses have used the acquired knowledge in practice before. The biggest obstacle in achieving regulated number of credits is, according to nurses, a financial difficulty (41,5 %).
Conclusion: Based on the results, we recommend to conduct a complex research on the topic – nursing education, to identify the problem why nurses are still dissatisfied with nursing education.

Key words: nursing, education, nurse, nurse view, undergradual education, continual education.
26 - 31

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022