Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 29.12.2017

Číslo 6/2017

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Komora víta zvýšenie miezd sestrám s vysokoškolským vzdelaním, no naďalej požaduje upraviť mzdy všetkým sestrám 10
Komora vyzýva dvoch rezortných ministrov na akútne riešenie neudržateľnej situácie v zariadeniach sociálnych služieb 11
Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 nedáva sestrám nádej na zlepšenie súčasného neudržateľného stavu 12
Prezidentka Lazorová na Ukrajine podpísala zmluvu o spolupráci 13 - 14
Predstavujeme: Krajskí odborníci pre odbor ošetrovateľstvo 15
Kampaň „Ošetrovateľstvo teraz!“ 16
Deň solidarity pacientov - „Človek v centre záujmu starostlivosti“ 16
Príhovor predsedníčky odbornej Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii 17
Výzva k riešeniu situácie 18 - 19
Inovujme svet, v ktorom slúžime! 20
Sestry v dlhodobej starostlivosti: bojujme predovšetkým o život! 21 - 24
SENIORBOX – posol nádeje proti predčasnému zomieraniu 25
Prvé národné ošetrovateľské štandardy uzreli svetlo sveta 26
Teambuilding v zdravotníctve potrebujeme vo zvýšených dávkach 27
Preležaniny, bremeno na pleciach sestier, alebo prevencia v SR 28 - 30
Hypodermoklýza
Hyperdemoclysis

Denisa Šarkoziová, Blanka Baloghová

Abstrakt
Stav pacientov v pokročilých štádiách nevyliečiteľných ochorení, najmä seniorov a terminálnych pacientov v paliatívnej starostlivosti, často vyúsťuje do neschopnosti príjmať lieky a tekutiny perorálnym spôsobom. Autorky príspevku poukazujú na bezpečnú, jednoduchú a šetrnú možnosť podania tekutín prostredníctvom podkožnej aplikácie - hypodermoklýzy, jej praktický aspekt, výhody i kontraindikácie.

Kľúčové slová: Nedostatočný príjem per os, Dehydratácia, Parenterálna aplikácia, Subkutánna aplikácia. Hypodermoklýza.

Abstract
The health condition of patient in advanced state who suffer from incurable disease, mainly seniors and terminal patient in paliative care, faces often to disablity of accepting drugs and liquids. The authors of contribution point to safe, easy and economical possibility of giving liquids through hyperdermatic application - hyperdemoclysis, its practical view, advantages and contra-indication. 

Key words: Insufficient of income per os, dehydration, parenteral application, subcuntaneos application, hyperdemoclysis.
30 - 31
Obézny pacient a anestézia
Patient obesity and anesthesia

Ľubica Trnková

Abstrakt
Obezita je závažné, progresívne, chronické, recidivujúce, multifaktoriálne podmienené ochorenie. Je považovaná za chorobu a súčasne ako rizikový faktor podieľajúci sa na vzniku mnohých ďalších ochorení. Ide o celosvetovú pandémiu. Obezita je problém dotýkajúci sa rôznych medicínskych odborov. Niektoré z nich riešia príčiny obezity alebo jej komplikácie. Úlohou anestéziologického tímu je riešiť perioperačný postup, vrátane vedenia anestézie pri interkurentných ochoreniach a stavoch, ktoré s obezitou môžu alebo nemusia súvisieť. U obézneho pacienta nie je žiadna anestetická technika bez rizika. Každý operačný zákrok a spôsob vedenia anestézie môže navodiť situáciu, ktorá môže byť pre pacienta nepriaznivá.

Kľúčové slová: Obezita. Anestézia. Komplikácie. Rizikové faktory.

Abstract
Obesity is a serious, progressive, chronic, recurrent, multifactorial condition. It is considered as a disease and at the same time as a risk factor contributing to many other diseases. This is a worldwide pandemic. Obesity is a problem affecting various medical disciplines. Some of them address the causes of obesity or its complications. The task of the anesthesiology team is to deal with the perioperative procedure, including conducting anesthesia for intercurrent illnesses and conditions that may or may not be related to obesity. There is no anesthetic technique in the obese patient without risk. Each surgery and method of conducting anesthesia may induce a situation that may be unfavorable to the patient.

Key words: Obesity. Anesthesia. Complications. Risk factors.
32 - 35
Ošetřovatelská péče o mediálně známou osobnost
Nursing care for media personality
36 - 38
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA a spoluorganizované SKSaPA v roku 2018 39
VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou 39 - 40
VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou 40 - 43
Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii 43 - 44
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Zvládanie záťaže u pacientov s ischemickou chorobou srdca
Coping in patients with ischemic heart disease

Andrea Solgajová, Dana Zrubcová, Gabriela Vörösová, Zuzana Spáčilová

Abstrakt
Cieľ: V príspevku sa zameriavame na zhodnotenie zvládania záťaže u pacientov s ischemickou chorobou srdca (ICHS). Zisťujeme rozdiely vo voľbe stratégií zvládania záťaže vzhľadom na dispozičné faktory - osobnostné charakteristiky a demografické faktory. Metódy: Pre hodnotenie stratégií zvládania záťaže bol použitý sebavýpoveďový dotazník Brief Cope, pre hodnotenie piatich osobnostných charakteristík dotazník Mini IPIP (International Personality Item Pool). Výberový súbor tvorilo 30 respondentov s diagnózou ICHS (I20 – I25), z toho bolo 14 žien a 16 mužov. Vekový priemer bol 61,07 roku. Výskum bol schválený etickou komisiou FN v Nitre. Výsledky: Niektoré stratégie zvládania záťaže súvisia s viacerými osobnostnými charakteristikami. Stratégia užívanie návykových látok súvisí najmä s nízkou extraverziou, prívetivosťou a svedomitosťou. Stratégia plánovanie súvisí s osobnostnou charakteristikou prívetivosť a stratégia viera s otvorenosťou. Ďalej sme zistili štatisticky významné rozdiely vo voľbe stratégií zvládania záťaže medzi mužmi a ženami. Ženy využívajú niektoré stratégie zvládania zameraného na problém a emócie viac ako muži. Stratégie humor a akceptáciu využívajú pre zvládanie záťaže skôr mladší pacienti. Záver: Osobnostné charakteristiky, pohlavie a vek sa ukazujú ako faktory ovplyvňujúce voľbu stratégií zvládania záťaže u pacientov s ICHS.

Kľúčové slová: Zvládanie záťaže. Vek. Osobnosť. Pohlavie. Ischemická choroba srdca.

Abstract
Aim: The paper aims to evaluate the use of coping strategies in patients with ischemic heart disease (IHD). The differences in coping strategies according to dispositional factors – personality characteristics and demographic factors gender and age are studied. Methods: The Self-report measure Brief Cope was used for evaluating coping strategies, The Mini IPIP (International Personality Item Pool) questionnaire was used for assessing Big Five personality factors. Sample consisted of 30 participants with IHD (I20 – I25), with 14 men and 16 women with the average age 61.07 years. The research was approved by the Ethics Committee of Faculty Hospital in Nitra. Results: Several coping strategies correlate with personality characteristics. The coping strategy Substance Use correlate with low Extraversion, Agreeableness and Conscientiousness. The coping strategy Planning correlate with Agreeableness and coping strategy Religion correlate with Openness. Statistically significant differences in coping strategies between men and women were found. Several problem focused and emotion focused strategies were used more by women. Humor and Acceptance strategies were used more by younger patients. Conclusion: Personality characteristics, gender and age are factors influencing the use of coping strategies in patients with IHD.

Key words: Coping. Age. Personality. Gender. Ischemic Hearth Disease.
45 - 49
Realizácia nefarmakologickej liečby v ústavnej starostlivosti o seniorov
Implementation of non-pharmacological treatment in institutional care of seniors

Katarína Zrubáková, Mária Novysedláková, Eva Moraučíková

Abstrakt
K najčastejším formám liečby vo vyššom veku patrí farmakologická liečba. Farmakologická liečba seniorov je ale spojená s veľkým množstvom problémov, najviac pri polyfarmácii. Z tohto dôvodu je pri niektorých symptómoch, syndrómoch nahradená nefarmakologickými postupmi. Príspevku sa preto venujeme nefarmakologickej liečbe a jej reálnemu využitiu u seniorov v ústavnej starostlivosti. V teoreticko - empirickom príspevku charakterizujeme nefarmakologickú liečbu, opisujeme najčastejšie indikácie tejto liečby a výsledky výskumu, ktorý je súčasťou projektu KEGA „Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach.“ Cieľom príspevku je prezentovať možnosti aplikácie nefarmakologickej liečby v ošetrovateľskej starostlivosti o seniora/geriatrického pacienta. Hlavnou metódou pilotnej štúdie projektu KEGA bol pološtruktúrovaný rozhovor a analýza dokumentu. Výskumný súbor tvorili sestry pracujúce v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach poskytujúcich starostlivosť seniorom, zdravotná dokumentácia, internetové stránky zariadení. Analýzou výsledkov sme zistili, že k najčastejšie realizovaným výkonom nefarmakologickej liečby patria: liečebná výživa, hydratácia, ošetrovateľská rehabilitácia, edukácia, poradenstvo, fyzikálna liečba, fytoterapia, aplikácia kyslíka. V zariadeniach sociálnych služieb je realizovaná  bazálna stimulácia, zmyslová aktivácia, reminiscenčná liečba, validácia. Zistili sme aj problémy v liečbe, a to: nedostatok pomôcok, nespolupráca pacienta, nedostatok vedomostí o niektorých metódach liečby, nezáujem vedenia o aplikáciu metód, nedostatočnú interdisciplinárnu spoluprácu.

Kľúčové slová: Nefarmakologická liečba. Senior. Ošetrovateľská starostlivosť. Projekt KEGA.

Abstract
The most common forms of treatment in older age is pharmacotherapy. Pharmacological treatment of seniors is associated with a large number of problems. The most problems are related to polypharmacy. For this reason is pharmacological treatment for some diseases and syndromes replaced by non-pharmacological treatment. This article deals with non-pharmacological treatment and its real use in the elderly in institutional care. In the theoretical-empirical contribution we characterize non-pharmacological treatment. We describe the most frequent indications of this treatment and present the results of the research that is part of the KEGA project: Possibilities of Interdisciplinary Cooperation in the Realization of Seniors Nonpharmacological Treatment in Institutional care. The aim of the paper is to present application non-pharmacological treatment in nursing care of senior / geriatric patients. The main methods pilot study were a semi-structured interview and document analysis. The research file were nurses working in the health and social facilities providing senior care, health documentation, and website of these institutions. By analyzing the results, we found that the most frequent interventions of non-pharmacological treatment were: nutrition therapy, hydration, nursing rehabilitation, education, counseling, physical therapy, phototherapy, oxygen application. In social services were realized basal stimulation, sensory activation, reminiscent therapy, validation. We also found problems in treatment there were: lack of aids, non-compliance of patients, lack of knowledge about some methods of treatment, lack of guidance on application of methods, lack of interdisciplinary cooperation.

Key words: Non-pharmacological treatment. Senior. Nursing care. The KEGA project.
50 - 54
Spokojnosť geriatrických pacientov a klientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou
The satisfaction of geriatric patients and customers with provided health care

Valéria Horanská, Ľubomíra Lizáková

Abstrakt
Cieľom príspevku je analýza spokojnosti geriatrických pacientov a klientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou z pohľadu všeobecnej spokojnosti, technickej kvality, interpersonálneho prístupu, komunikácie, finančného aspektu, času stráveného s lekárom, prístupnosťou a pohodlím. Výskum bol realizovaný pomocou štandardizovaného dotazníka na geriatrických oddeleniach a domove pre seniorov v Košiciach, v čase od januára 2016 do marca 2016, typom dotazníka PSQ -18. Geriatrický pacient sa javí ako nie veľmi kritický. Výsledky analýzy výskumu poukazujú na potrebu zlepšovania poskytovaných služieb v niektorých oblastiach. Zamerať sa máme predovšetkým na finančné zabezpečenie seniorov. Seniori sa javia ako nenároční pacienti a v mnohých prípadoch im stačí empatický prístup, čas ktorý sme ochotní im venovať a v neposlednom rade záujem. Práve tieto atribúty - vieme ponúknuť geriatrickým pacientom a klientom, bez ohľadu na materiálne a finančné zabezpečenie zariadenia a je len na nás ako sa k tejto problematike postavíme.

Kľúčové slová: geriatrický pacient, dotazník PSQ – 18, spokojnosť, zdravotná starostlivosť.

Abstract
The aim of the paper is to analyze the satisfaction of geriatric patients and patients with health care provided in terms of general satisfaction, technical quality, interpersonal approach, communication, financial aspect, time spent with the doctor, availability and comfort. The research was conducted using a standardized questionnaire in geriatric wards and in seniors' homes in Kosice, from January 2016 to March 2016, and PSQ-18 questionnaire. The geriatric patient appears to be not very critical. The results of the research analysis point to the need to improve the services provided in some areas. Focus primarily on financial security for seniors. Seniors appear to be low-demanding patients and in many cases they only demand an empathy approach and time which we are willing to give them and interst, at least. It is these attributes we offer to geriatric patients and clients, regardless of the material and financial security of the equipment and depends only on us how we are able to deal with this issue.

Key words: geriatric patient, PSQ - 18 questionnaire, satisfaction, health care.
55 - 59

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020