Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2016

Číslo 6/2016

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Predstavitelia komory na rozporovom konaní tlmočili zásadné pripomienky k spornej vyhláške 10
V Piešťanoch diskutovali najvyšší predstavitelia SK SaPA a Regionálnych komôr 10
SK SaPA žiada ministra zdravotníctva, aby zastavil zlý návrh rozšírenia kompetencií zdravotníckym asistentom 11 - 12
Rozšírenie kompetencií zdravotníckym asistentom prinesie ešte väčší chaos medzi zdravotníkmi 12 - 13
Arogancia prezidenta SOZZaSS Szalaya škodí pacientom 13
Európska federácia sestier vyzýva slovenskú vládu, aby presunom kompetencií na zdravotníckych asistentov neohrozovala pacientov 14 - 15
Vzdelávanie sestier a pokročilé role - Smerovanie k integrovanej starostlivosti
Nursing education and advanced roles - Moving towards integrated care

Paul De Raeve
16 - 17
Pokročilá ošetrovateľská prax v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku 18 - 19
Pokročilá prax v ošetrovateľstve: manažment rán
Advanced practice in nursing: wound management

Beáta Grešš Halász, Ľubomíra Tkáčová

Abstrakt
Pokročilá prax v ošetrovateľstve je považovaná za novodobú rolu sestier. Jej uplatnenie zahŕňa širokú škálu zameraní a špecializácií. V neposlednom rade je to aj špecializácia súvisiaca s manažmentom rán. V mnohých krajinách sa pokročilá registrovaná prax sestier so špecializáciou na manažment rán uplatňuje. Je to rola uplatňujúca najnovšie trendy v technológiách a vede zohľadňujúca socio- ekonomické a demografické podmienky súčasnosti. Podmienky pre certifikáciu sú určované v závislosti od legislatívy a podmienok danej krajiny. Odborníci však uvádzajú, že obsah kurzov a podmienky certifikácie nie sú jednotné, čo je situácia v neprospech pacienta. Pokročilá prax sestier v oblasti manažmentu rán je veľmi komplexná, vyžadujúca expertízu vo vedomostiach, zručnostiach, rozhodovaní, vodcovstve, mentorstve, edukácii, výskume v oblasti špecializácie a schopnosti v implementácii praxe založenej na dôkazoch. Uplatnenie role v primárnej až kvartérnej starostlivosti jednotlivcom, rodinám, komunitám prináša pozitívne výsledky pre spoločnosť.

Kľúčové slová: Pokročilá prax v ošetrovateľstve. Manažment rán. Certifikácia. Vzdelanie.

Abstract
Advanced nursing practice is a modern role of nurses. It covers a wide range of specializations. It also includes wound management. Advanced practice registered nurses with wound management specialization is known in many countries. The role includes the latest trends in technology and science, considering the present socio- economic and demographical conditions. The terms of certification are determined by the legislation and conditions of the country. However, experts argue that the content of courses and certification conditions are not uniform, which is a situation detrimental to the patient. Advanced practice nursing in wound management is very complex and requires expertise in knowledge, skills, decision making, leadership, mentoring, educating, research in the field of specialization and skills in implementation of evidence-based practice. Implementation of the role within primary to quaternary care to individuals, families, communities brings positive results for the society.

Key words: Advanced Practice in Nursing. Wound Management. Certification. Education.
20 - 22
Špecifiká procesu adaptácie sestier na operačných sálach
Specifics of the adaptation process of nurses at the central operating theatre

Ildikó Kisová, Lívia Kollárová, Zuzana Bystrická

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa zameriava na špecifiká procesu adaptácie sestier na operačných sálach. Jeho cieľom je priblížiť teoretické aspekty a východiská skúmanej problematiky, identifikovať odborný, kontinuálny a postupný proces adaptácie a poskytovania teoretických informácii. Proces adaptácie podmieňujú praktické činnosti, prijímanie rád a pomoci od starších kolegýň, ale v neposlednom rade aj štúdium teoretických poznatkov z odbornej literatúry. Adaptácia sestier pri nástupe do klinickej praxe má veľký význam pre skvalitňovanie intraoperačnej ošetrovateľskej starostlivosti. Operačné sestry, ktoré sú odborne pripravené po teoretickej aj praktickej stránke, môžu poskytovať kvalitnú intraoperačnú starostlivosť. Takýto výkon povolania znamená pre operačnú sestru vysokú mieru zodpovednosti, ktorej prevzatie umožňuje zreálniť autonómiu a odbornosť ošetrovateľstva v praxi.

Kľúčové slová: Intraoperačná starostlivosť. Operačná sestra. Manažment. Adaptácia. Štandard.

Abstract
The article focuses on the specifics of the adaptation process of nurses in operating theatres.Its aim is to present the theoretical aspects and background to the research problems, identify the professional, continual and gradual process of adaptation and provide theoretical information. The adaptation process assumes practical activities, receiving advice and help from older colleagues, last but not least, studying the theoretical knowledge from professional literature. The adaptation of nurses entering to clinical practice has a great importance for the improvement of intraoperative nursing care. Surgical nurses, who are professionally prepared in both theoretical and practical terms, can provide high-quality intraoperative care.Such a performance in the profession of the operating nurse means a high degree of responsibility, which allows the nurse to make a real assumption of autonomy and professionalism in nursing practice.

Key words: Intraoperative care. Surgical nurse. Management. Adaptation. Standard.
23 - 28
Ošetrovanie Bercového vredu v domácom prostredí – kazuistika
Treatment of Varicose ulcer in domestic environment - casuistic

Anna Semaňáková, Andrea Ševčovičová

Abstrakt
Prítomnosť chronickej rany predstavuje pre pacienta a okolie značný diskomfort v podobe prítomnej bolesti, zápachu, mokvania. Pri ošetrovaní rany v domácom prostredí môže dôjsť k narušeniu role, narušeným vzťahom v rodine a sociálnej izolácii. V kazuistike prezentujeme prípad pacientky, ktorej vlastné samoošetrovanie Bercového vredu v domácich podmienkach vyústilo do hospitalizácie. Po jej ukončení bola prostredníctvom sestry z agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti zahájená ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientky. Počas 92 - dňového sledovania hojenia ošetrovanej chronickej rany nedošlo k vymiznutiu defektu. Po 40 dňoch však pacientka uvádzala zníženie bolesti na Malzcekovej škále o 1 až 2 stupne. Ďalším problémom bolo narušenie kožnej integrity, a s tým súvisiaca prítomnosť zápachu. Edukácia o možnostiach liečby, význame dodržiavania kompresívnej terapie a opatrení na predchádzanie vzniku infekcie, zvýšila informovanosť pacientky a podporila záujem rodinných príslušníkov.

Kľúčové slová: Chronická rana. Hojenie rany. Ošetrovanie Bercového vredu. Kazuistika.

Abstract
Presence of a chronic wound presents for the patient and his/her environment a considerable discomfort in the form of everpresent pain, foul odor, gastrostaxis. When the wound is treated in domestic environment, there can occur impaired roles, impaired relationships in family and social isolation. The casuistic presents a case of a female patient whose self-treatment of varicose ulcer in domestic environment has lead into hospitalization. After it has been finished, nursing care in the patient´s domestic environment has been initiated with the help of a nurse from the agency of domestic care. During 92 days-long observation of healing of the treated chronic wound the defect has not dissapeared. However, after 40 days the patient has specified a decrease of pain on Malzcek scale in 1 to 2 degrees. Disturbance of skin integrity and the accompanying presence of foul odor has been presented as another problem. Education about the possibilities of treatment, complying with the compressive therapy and precautions to prevent infection bursts have increased the patient´s awareness and supported the interest of members of the family.

Key words: Chronic wound. Healing of wound. Treatment of varicose ulcer. Casuistic.
29 - 35
Prevencia dekubitov ako priorita a kompetencia sestier v profesionálnom ošetrovateľstve
The prevention of pressure ulcers as a priority and competence of nurses in professional nursing

Lenka Fencáková

Abstrakt
Dekubity zostávajú napriek pokroku v medicíne stále vážnym problémom so značným medicínskym, sociálnym a ekonomickým rozmerom. V boji proti dekubitom považuje Európsky poradný panel pre tlakové rany za najúčinnejšiu prevenciu ich vzniku. Kľúčovým faktorom je pritom kvalitná ošetrovateľská starostlivosť. Cieľom príspevku bolo poukázať na význam prevencie dekubitov a využitie hodnotiacich nástrojov pre skvalitnenie preventívnych a ošetrovateľských postupov. Uvádzame jednotlivé medzinárodné organizácie a ich aktivity. Medzi najznámejšie škály na posúdenie rizika vzniku dekubitov patria Nortonovej škála, Waterlowovej stupnica, Knollova škála, Bradenova škála. Existujú situácie, kedy sa aj napriek preventívnym opatreniam vzniku dekubitov zabrániť nedá. Príkladom sú Kennedyho škvrny. Tému dekubitov považujeme za stále aktuálnu vzhľadom na to, že poznatky a vedomosti v prevencii a liečbe dekubitov sa systematicky dopĺňajú a pribúdajú výsledky výskumov, ktoré menia zaužívané postupy.

Kľúčové slová: dekubity, prevencia, medzinárodné organizácie, posudzovacie škály.

Abstract
Despite of the progress in medicine pressure ulcers are still a serious problem of a big medical, social and economical dimensions. European Advisory Panel thinks that in the battle against pressure ulcers the prevention is the most effective against formation of bedsores. The key factor is a quality of nursing care. The aim of the work was to higlight the importance of prevention of bedsores and the use of evaluate tools to improve the quality of preventive and nursing procedures.Here are various international organizations and their activities. The best known scales to evaluate the risk of bedsores are Norton Scale, Waterlow Scale, Knoll Scale, Braden Scale. Despite of the prevention there are situations in which we can not avoid formation of bedsores. Examples are taches of Kennedy. The topic of bedsores we consider as still actual considering that knowledge and information in prevention, and treatment of bedsores are systematically completed and updated results of researches are changing applicated procedures.

Key words: bedsores, a prevention, international organizations, evaluate scales.
36 - 39
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA a spoluorganizované SKSaPA v roku 2017 40 - 41
Aktivity odborných sekcií SKSaPA
Správa z Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v ADOS, SK SaPA
Stretnutie zástupcov agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) s ministrom zdravotníctva SR
Pracovná stáž v Orthopädisches Spital Speising (OSS) vo Viedni 23.-24.6.2016
Inšpiratívna stáž na ortopedickej klinike vo Viedni očami sestier Slnečného domu
42 - 47
Jednoduchšie využívanie benefitného systému SK SaPA 48
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Historické mezníky ošetřovatelské perioperační péče od poloviny 20. století po současnost: literární přehled
Historical milestones of peri-operative nursing care from the mid-20th century to the present: a literary review

Petra Pavlová, Jana Holá, Jiři Šiller

Abstrakt
Perioperační ošetřovatelské postupy zaznamenaly od poloviny minulého století značný vývoj. Od tohoto období se také začaly objevovat kvalitní odborné texty popisující tehdejší situace, postupy a procesy z prostředí operačních sálů. Původním záměrem autorů bylo vypracovat přehled významných historických souvislostí problematiky perioperační péče. Cílem tohoto příspěvku je zprostředkovat metodu práce s poznatky literárního přehledu, za použití nástroje „PICo“. A zároveň ukázat vývoj a rozvoj perioperační péče. Metodika a vyhledávací strategie: Zdrojem dat byla odborná elektronická databáze EBSCOhost, doplněná o dostupné nejnovější české knižní publikace. Stáří publikací nebylo limitované. Výchozím vyhledávacím obdobím se předpokládala 50. léta 20. století. Klíčová slova se zaměřovala na ošetřovatelství aplikované v prostředí operačních sálů. Review otázka byla zvolena pomocí metody „PICo“. Výsledky: Z celkového počtu 35 sdělení, bylo do přehledu zahrnuto sedm přehledových textů zaručujících vysokou vědeckou kvalitu. Vybrané texty představují historické události a situace s dopadem na současnou ošetřovatelskou perioperační péči. Příspěvek zároveň poukazuje na změnu postavení a role operačních sester. Získané poznatky byly rozděleny do oblastí: I. perioperační ošetřovatelství, II. retrospektivní pohled do perioperačních praktik, III. vzdělávání a změny postavení operačních sester. Závěr: Studium minulosti pomáhá porozumění a ovlivňování současnosti.

Kľúčové slová: Historie, literární přehled, operační sál, perioperační péče, perioperační sestra

Abstract
Peri-operative nursing procedures have experienced since the middle of last century, a significant development. From this period also began to appear-quality texts describing the then situation, procedures and processes from operating rooms. The authors' original intention was to develop an overview of the major historical issue of perioperative care. The aim of this paper is to provide a method of working with the results of the literary review using the "PICo" tool. And at the same time show the development of nursing peri-operative care. The methodology and search strategy: Data source was professional electronic databases EBSCOhost, augmented by the latest Czech book publications. The age of the publications was not limited. The default search period is assumed a 50th years of 20th century. Keywords were focused on nursing applied in operating rooms. Review question was chosen using the methods of "PICo". Results: From a total of 35 of the communication was to the list included seven briefing texts guaranteeing the high scientific quality. The selected texts represent historical events and situations with an impact on current nursing perioperative care. The post also points to the change of the position and the role of operational sisters. Lessons learned have been divided into areas: I. peri-operative nursing, II. a retrospective look into the practices of perioperative care, III. education and changes in the status of operating nurses. Conclusion: The study of the past helps to understand and influence the present time.

Key words: History, literary review, operation theatre, perioperative care, perioperative nurse
49 - 53
Druhy odberovej techniky vo flebotómii a ich vplyv na laboratórnu diagnostiku
Types of draning system in phlebotomy and its effects on laboratory diagnosis

Jana Ragančíková

Abstrakt
Základným predpokladom pre precíznu laboratórnu diagnostiku s vysokou mierou vypovedajúcej hodnoty je optimálna preanalytika. Laboratórne hodnoty môžu byť správne iba vtedy, keď sú štandardizované všetky podmienky, za ktorých je vzorka odoberaná. V analytickej časti porovnáme jednotlivé odberové systémy a zistíme ich vplyv na hemolýzu in vitro, ako aj bezpečnostné prvky jednotlivých odberových systémov.

Kľúčové slová: preanalytika, ovplyvňujúce faktory, pacient, chyby pri odbere, bezpečnosť

Abstract
Optimal pre-analytics is the basic prerequisite for precise laboratory diagnostics with high level of elimination. Laboratory values may be correct only if all the conditions under which the sample is taken are standardised. The theoretical part is focused on current knowledge as well as problems in terms of pre-analytics. In the analytical part, individual systems of sampling are compared and their impact on in vitro haemolysis as well as the elements of securing each sampling system are determined.

Key words: preanalytical , influence factors , patient, wrong handling during blood collection, safety.
54 - 57

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020