Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2015

Číslo 6/2015

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Boj sestier za lepšie zdravotníctvo
Nurses fights for better healthcare
07 - 14
VI. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou 15 - 16
Predstavenie prvého franchisového konceptu dlhodobej starostlivosti na Slovensku
Presentation of first franchise concept longterm care in Slovakia
17 - 20
Seniorboxy s užitočnými radami pre blízkych putujú do nemocníc
Senior boxes with helpful hints travels to the hospitals
21 - 22
Ošetrovateľské centrum a ZSS Slnečný dom na stáži vo Veľkej Británii
Nursing center and Social Services Facility „Sun house“ on an internship in the UK
23 - 25
Kontinuálna infúzna terapia Parkinsonovej choroby intestinálnym gélom
Continual intestinal gel infusion therapy in Parkinson disease
26
Ošetrovateľská dokumentácia a jej vývoj vo vysokošpecializovanom odbornom geriatrickom ústave sv. Lukáša v Košiciach
Nursing documentation and its development in specialized geriatric institute st. Lukas in Košice

Karolína Vranaiová, Tatiana Turoková

Abstrakt
V súčasnosti sa vyžaduje od sestier, aby poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu, ktorý zabezpečuje kontinuitu starostlivosti a komplexný prístup k pacientovi a jeho potrebám. Všetky údaje, ktoré sestra získa v rámci posudzovania zdravotného stavu pacienta a rovnako všetky zmeny, ktoré súvisia so sesterskou diagnostikou, plánovaním, realizáciou a vyhodnotením, musí zapísať do ošetrovateľskej dokumentácie. Podobne aj naše zariadenie sa od roku 1998 začalo uberať touto cestou. V tom čase totiž začali prichádzať do praxe prvé sestry s vyšším odborným vzdelaním. Zavedenie ošetrovateľského procesu bolo potrebné aj z toho hľadiska, že VŠOÚG sv. Lukáša zabezpečuje výučbovú základňu pre Ústav ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a pre Stredné zdravotnícke školy. Niekoľko rokov sa ošetrovateľská dokumentácia vyvíjala a neustále prebiehala jej aktualizácia a vylepšovanie. Tak ako sa niekoľko rokov kládol dôraz na zavedenie samotnej metódy do praxe, tak sa dnes zaoberáme využitím informačných technológií v zdravotníctve, ktoré prinášajú mnoho výhod pre samotné dokumentovanie. Preto sa od roku 2013 intenzívne zaoberáme návrhom ošetrovateľskej dokumentácie do klinickej praxe pre geriatrických pacientov, ktorá zohľadňuje všetky fázy ošetrovateľského procesu.

Kľúčové slová: Ošetrovateľská dokumentácia. Ošetrovateľský proces. Informačný systém.

Abstract
In today's present it is required of nurses to provide nursing care method of nursing process that ensures continuity of care and comprehensive approach to patient's needs. All data that nurses have in assessing the health of the patient as well as any changes that relate to the sister diagnosis, planning, implementation and evaluation must enroll in nursing documentation. Similarly, your device has since 1998 begun to take this course. At that time in fact they started to come to the first practice nurses with higher education. The introduction of the nursing process was also necessary in view of the St. VŠOÚG. Luke provides teaching bases for the Institute of Nursing Faculty UPJŠ and for Paramedical Schools. Several years nursing documentation developed and still ongoing update and improve it. So how many years emphasized the Introduction of the method into practice, so today we are dealing with using information technology in health care, which has many benefits for the actual documentation. Therefore, from 2013 we design intensive nursing documentation to the clinic for geriatric patients, which takes into account all phases of the nursing process.

Key words: Nursing documentation. Nursing process. Information System.
27 - 31
Možnosti efektívneho manažérstva rizika zhoršenia zdravotného stavu v kontexte komplexnej starostlivosti o seniorov v pobytových zariadeniach
Possibilities of effective risk managment related to health worsening in the context of comprehensive senior care in residential care homes

Zuzana Fabianová, Marianna Kličová

Abstrakt
Autori vo svojom príspevku poukazujú na význam cielenej detekcie typických rizík, ktoré môžu byť príčinou náhleho a nenávratného zhoršenia zdravotného stavu seniorov počas pobytu v zariadeniach sociálnych služieb, resp. ústavnej starostlivosti. V príspevku autori približujú prax vstupného hodnotenia rizík a ich efektívneho podchytenia na základe dokumentačnej šablóny. Akcent pritom kladú na význam práce sestry, ktorá nielen hodnotí riziká v rámci príjmu seniora do lôžkového zariadenia sociálnych služieb, ale tiež uplatňovaním definovaných pravidiel prispieva k stabilizácii zdravia, respektíve predchádza očakávaným rizikám. Tento profesionálny prístup , ktorý je výsledkom tvorivej práce tímu sestier Slnečného domu a Ošetrovateľského centra v Humennom, je charakteristický svojou komplexnosťou, predvídavosťou, ale i efektívnosťou, ktorá je v rámci inovácií v tejto oblasti služieb mimoriadne vhodná a potrebná.

Kľúčové slová: Komplexné manažérstvo kvality. Manažérstvo rizík. Kľúčové informačné zdroje. Efektívne hodnotenie. Kompetentný príjem. Ochrana zdravia. Destabilizácia. Analýza zhoršení zdravotného stavu.

Abstract
Authors in the article point out to the importnace of targeted detection of typical risks, which can cause sudden and non-recurring worsening of senior health condition in residential home care resp.institutional care. Authors describes the practice of the risk assessment output and their effective underpinnings based on documentary template. Emphasis is put on the importance of nurses' work, which does not evaluate only the risks of senior admission into the residential care homes, but also by applying defined rules helps to stabilize health, respectively avoid the expected risks. This professional approach, which is the result of creative nurses team work from Nursing home (Ošetrovateľské centrum) and Sunny house (Slnečného domu) in Humenne, is characterized by its complexity, foresight, but also efficiency, which is within the innovation in this service area extremely useful and necessary.

Key words: Total quality management. Risk management. Key information resources. Effective evaluation. Competent. Admission. Health protection. Destabilization. Worsening of senior health / health condition.
32 - 33
Orechy ako prevencia civilizačných ochorení
Nuts as prevention of lifestyle diseases

Gabriela Štefková, Lucia Dimunová

Abstrakt
Zdravá výživa je jedným z významných ovplyvniteľných rizikových faktorov prevencie vzniku civilizačných ochorení. Príspevok sa zameriava na jednu konkrétnu zložku funkčných potravín - orechy. Popisuje zloženie rôznych druhov orechov a ich účinky na organizmus, ktoré sú doplnené výsledkami vedeckých štúdií.

Kľúčové slová: Funkčné potraviny. Orechy. Prevencia. Zdravá výživa.

Abstract
Healthy nutrition is one of the major modifiable risk factors for the prevention of civilization diseases. This paper focuses on one particular component of functional foods - nuts. It describes a composition of different kinds of nuts and their effects on the organism. The text presents the results of scientific studies on the impact of nuts consumption on health.

Key words: Functional food. Health food. Nuts. Prevention.
34 - 36
Bola to molly?
It was molly?

Dagmar Bodáková

Abstrakt
MDMA (3,4 – metyléndioxy – metamfetamín) známy ako Molly – Extáza, je syntetická, psychoaktívna látka podobná psychotropnému amfetamínu a halucinogénnemu meskalínu. Navodzuje pocity zvýšenej energie, eufóriu, emocionálnu vášnivosť a empatiu, poruchy senzorickej a časovej percepcie. MDMA začala byť populárna u adolescentov a mládeže na scéne nočných tanečných klubov, postupne sa konzumná sieť rozrástla na rôzne vrstvy konzumentov a etník (1). MDMA je perorálne užívaná látka vo forme kapsulí alebo tabliet. Efekt trvá v priemere 3 – 6 hodín, napriek tomu nie je pre konzumentov výnimočné užiť druhú dávku za účelom urýchlenia nástupu a zintenzívnenia účinku drogy. MDMA sa obvykle kombinuje s ďaľšími látkami typu kokaín, GHB, metamfetamín, ketamín, s látkami na erektilnú dysfunkciu typu sildenafil (Viagra). Pri predávkovaní extázou v klinickom obraze dominuje sérotonínový syndróm, ktorý vedie k ďaľším závažným nežiadúcim psychologickým a patofyziologickým účinkom drogy ako sú kardiotoxicita a poškodenie myokardu, pľúcna hypertenzia, závažná hypertermia s rabdomyolýzou vedúcou k hepatorenálnemu syndrómu, multiorgánovému zlyhaniu, poruchám vedomia, kóme a náhlej smrti (2).

Abstract
MDMA (3,4 – methylenedioxy - methamphetamine), popularly known as Molly - Ecstasy, is a synthetic, psychoactive drug that has similarities to both the stimulant amphetamine and the hallucinogen mescaline. It produces feelings of increased energy, euphoria, emotional warmth and empathy toward others, and distortions in sensory and time perception. MDMA was initially popular among adolescents and young adults in the nightclub scene or at “raves” (long dance parties), but the drug now affects a broader range of users and ethnicities (1). MDMA is taken orally, usually as a capsule or tablet. Its effects last approximately 3 to 6 hours, although it is not uncommon for users to take a second dose of the drug as the effects of the first dose begin to fade. It is commonly taken in combination with other drugs that includes cocaine, GHB, metamphetamine, ketamine, and the erectile-dysfunction drug sildenafil (Viagra). Upon overdose, the potentially serious serotonin syndrome may lead to other dangerous adverse psychological and patophysiological reactions which can includes cardiotoxicity, damage to the heart, pulmonary hypertension, severe hyperthermia, rhabdomyolysis, hepatorenal failure, multiple organ failure, loss of consciousness, coma and death (2).
37 - 40
Pomoc a podpora detí po transplantácii srdca v Poľsku na príklade Sliezskeho centra pre ochorenia srdca v Zabrze
Pomoc i wsparcie jakie otrzymują dzieci po transplantacji serca w Polsce na przykładzie Śląskiego centrum chorób serca w Zabrzu
Help and support children‘s after heart transplantation in Poland on the example of the Silesian center for heart diseases in Zabrze

Gabriela Ptaszek

Streszczenie
Wstęp
Pierwszy przeszczep serca u dziecka w Polsce wykonał Profesor Zbigniew Religa w 1988 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od tego czasu w ŚCCS w Zabrzu przeprowadzane są operacje ratujące zdrowie i życie wielu dorosłym i dzieciom ze skrajną niewydolnością krążenia. Cel
Celem pracy jest przedstawienie problemów, z jakimi borykają się dzieci po transplantacji serca i ich rodziny, oraz prezentacja organizacji społecznych, których zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu tych problemów. Wnioski
Propagowanie organizacji pomagającym dzieciom po transplantacji i ich rodzinom oraz poszerzanie ich działalności bardzo poprawia jakość życia po transplantacji serca dzieciom i ich najbliższym.Súhrn
Úvod
Prvú transplantáciu srdca u u detí v Poľsku vykonal prof. Zbigniew Religa v roku 1988 v Sliezskom centre pre srdcové ochorenia v Zabze. Od tej doby sú v Zabrze vykonávané operácie zachraňujúce zdravie a životy dospelým aj deťom s extrémnym srdcovým zlyhaním. Cieľ
Cieľom štúdie je predstaviť problémy, ktorým čelia deti po transplatnácii srdca a ich rodín. Zároveň predstavuje komunitné organizácie, ktorých úlohou je pomoc pri riešení problémov. Výsledky
Podpora organizácií, ktoré pomáhhajú deťom po transplantácií výrazne zlepšuje ich kvalitu života po transplatnácií srdca deťom aj ich rodinám.
41 - 43
An awareness of palliative health care in the patient’s family
Povedomie o paliatívnej zdravotnej starostlivosti v rodine pacienta

Josip Božić, Dijana Hereković, Aleksandar Kopjar, Marija Lovrović

Abstrakt
Cieľ / Účel: Paliatívna medicína znamená kompletnú a komplexnú starostlivosť o pacientov v čase, keď sa vyčerpali všetky dostupné metódy liečby. Nezahŕňa iba kvalitu života paliatívneho pacienta, ale tiež kladie dôraz na jeho rodinu / opatrovateľa. Cieľom tohto výskumu je zistiť úroveň znalostí v rodine pacienta – ako môžu pomôcť sebe samým a paliatívnemu pacientovi. Metódy: Výskum zahŕňal 42 rodín pacientov, o ktorých zdravotnú starostlivosť sa staral personál na jednom paliatívnom oddelení všeobecnej nemocnice Varaždín – Inštitúcia pre dlhodobú liečbu a paliatívnu starostlivosť Novi Marof. Na účely tohto výskumu bol zostavený anonymný dotazník. Tiež boli analyzované zdravotné záznamy pacienta. Výskum bol vykonaný od 1. marca do 30. júna 2014. Výsledky: Výsledky značne potvrdzujú platnosť výskumu a ukazujú, že rodiny sú nedostatočne a zle informované o paliatívnej starostlivosti.

Kľúčové slová: Paliatívny pacient. Rodina. Paliatívna starostlivosť. Povedomie.

Abstract
Goal / Purpose: Palliative medicine implies complete and comprehensive patient care, when all curative treatment methods have been exhausted. It includes not only the quality of a patient’s life, but also puts emphasis on the family / guardian. The goal of this research is to establish the level of knowledge in the patient’s family - how they can help themselves and the palliative patient. Methods: The research included 42 families of patients who were in health care of staff in one palliative ward of General Hospital Varaždin – Service for prolonged treatment and palliative care Novi Marof. For the purposes of this research, an anonymous questionnaire was composed and modified. Also, patient’s medical records were analyzed. The research was done from 1 March to 30 June 2014. Results: The results considerably confirm research’s validity and show that the families are unaware and poorly informed about palliative care.

Key words: Palliative patient. Family. Palliative care. Awareness.
44 - 46
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Vstupný mikrobiálny monitoring v prevencii stafylokokových infekcií
Entry microbial monitoring in staphylococcal infections prevention

Marianna Frantová

Abstrakt
Existencia makroorganizmov, medzi ktoré patrí aj človek, je neustále v kontakte s mikroorganizmami, ktoré sú všadeprítomnou súčasťou biosféry. Výsledkom tejto ustavičnej expozície je rad interakcií, ktorých výsledok nemá väčšinou negatívny dopad na zdravie makroorganizmu, a niekedy je mu prospešný. Len v nepatrnej miere týchto vzájomných kontaktov dochádza k procesom, ktorých výsledkom môže byť poškodenie makroorganizmu. Tento jav nazývame infekcia. Staphylococcus aureus patrí medzi mikroorganizmy, ktoré sú najčastejšou príčinou infekčných ochorení u človeka. V posledných rokoch má zväčša charakter multirezistentného kmeňa v podobe MRSA, ktorý sa vysokou mierou podieľa na nozokomiálnych infekciách v zdravotníckych zariadeniach. Skorá identifikácia tohto patogénu a jeho včasná eradikácia sú kľúčovými opatreniami, ktorým treba venovať v súčasnosti veľkú pozornosť vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Prieskum bol vykonaný na území Slovenskej a Českej republiky a jeho cieľom bolo zistiť, či zdravotnícke zariadenia v oboch krajinách majú zavedený manažment preventívnych opatrení na zabránenie šírenia stafylokokovej infekcie. Prieskumný súbor tvorili oddelenia / kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v Českej republike a v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: Kvalita. Ošetrovateľská starostlivosť. Staphylococcus aureus. Mikrobiálny monitoring.

Abstract
Macroorganisms including humans are continually in contact with microorganisms as a part of biosphere. The results of this exposition are mostly without any negative effect on the health of macroorganism – sometimes the effect is positive. Less of these contacts could be the reason for the damage of macroorganism. This is what we call infection. Staphylococcus aureus is the most common reason for infectious diseases in humans. In last years it´s multiresistant form called MRSA is the cause for many nosocomial infections in health care institutions. Early identification and eradication play recently the key role in all health care institutions. The survey was conducted for Slovakia and the Czech Republic and its objective was to determine whether health care facilities in both countries have put in place management of preventive measures to prevent the spread of staphylococcal infections. A research sample consisted Department / Department of Anesthesiology and Intensive Care in the Czech and Slovak Republic.

Key words: Quality. Health Care. Staphylococcus Aureus. Microbial Monitoring.
47 - 52
Záujem študentov ošetrovateľstva o prácu so seniormi
Interest of nursing students about working with seniors

Oľga Kabátová

Abstrakt
Cieľ: cieľom kvantitatívneho prieskumu bolo zistiť záujem a najčastejšie dôvody nezáujmu študentov ošetrovateľstva o prácu v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov. Metodika: prieskum bol realizovaný pomocou dotazníkovej metódy na vzorke 94 študentov. Výsledky: výsledky prieskumu naznačujú, že väčšina skúmaných študentov (93,6 %) nemá záujem v budúcnosti pracovať v oblasti geriatrického ošetrovateľstva. Medzi najčastejšie dôvody nezáujmu študentov patrila fyzická a psychická náročnosť tejto práce, nepriaznivé pracovné podmienky, či zlá predchádzajúca skúsenosť. Závery: u študentov ošetrovateľstva, teda u budúcich sestier je potrebné pestovať pozitívny vzťah a postoje k starším ľuďom.

Kľúčové slová: študent ošetrovateľstva, ošetrovateľstvo, gerontológia, senior, starostlivosť, záujem

Abstract
Objective: The objective of quantitative research was to determine the interest and disinterest most common reasons students of nursing job in nursing care for the elderly. Methods: The survey was conducted using a questionnaire method on a sample of 94 students. Results: The results of the survey indicate that the majority of surveyed students (93.6%) is not interested in future work in the field of geriatric nursing. The most common reasons for lack of interest of students belonged to the physical and mental demands of the job, unfavorable working conditions or previous bad experience. Conclusion: Nursing students, that in future providers of nursing care is to cultivate positive relationships and attitudes to older people.

Key words: nursing student, nurging, gerontology, erderly, care, interest
53 - 55

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020