Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo 5/2022

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 07
ICN publikuje novú správu o pracovnej sile ošetrovateľstva v oblasti duševného zdravia 08
115. Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN) 09
Svetový deň predčasne narodených detí 10
2018 – desať rokov od Svetového dňa predčasne narodených detí 10
Lúčime sa a spomíname 11
Záujem o domácu ošetrovateľskú starostlivosť je na Slovensku vysoký. V jej dostupnosti zaostávame 12
Vyhlásenie účastníkov IX. Celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve 16.9.2022 v Martine 14
Vyhlásenie účastníkov XIII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou konanej dňa 13. – 14.10.2022 v Košiciach 15
Vyhlásenie účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku 16
Prehľad (report) prezídium SK SaPA 18
Knižné recenzie 19
SKSaPA – poplatky 45
Dôležité kontakty SK SaPA 48
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Kvalita života pacientů s obezitou hodnocená v kontextu intervalů populační normy
Quality of life of obese patients evaluated in the context of the population norm

Barbora Faltová, Markéta Papršteinová, Vít Blanař, Lucie Kánská

Abstrakt
Obezita je onemocnění ovlivňující téměř každý systém lidského těla a ovlivňuje tak kvalitu života jedince. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je celosvětově obezitou postiženo 650 milionů lidí s prevalencí téměř trojnásobně zvýšenou od roku 1975. Cílem kvantitativního výzkumného šetření bylo zjistit kvalitu života obézních jedinců navštěvujících obezitologické poradny. Výzkumný soubor v počtu 100 respondentů byl sestaven v souladu s výzkumným cílem. Pro zjištění a vyhodnocení kvality života respondentů výzkumného šetření byl použit standardizovaný dotazník WHOQOL-BREF. Výzkumná zjištění vycházejí z domén standardizovaného dotazníku. Ke každé doméně byl vypočítán doménový skór a následně porovnán mezi jednotlivými skupinami respondentů, a s intervaly populační normy. Výsledky ukazují na nejlepší kvalitu života obézních jedinců v doméně prostředí, a naopak nejnižší kvalitu života respondenti udávají v doméně fyzické zdraví s doménovým skórem pod hranicí intervalu pro populační normu.

Kľúčové slová: obezita, kvalita života, standardizovaný dotazník WHOQOL-BREF, interval populační normy

Abstract
Obesity is a disease that affects almost every system in the human body and thus affects an individual's quality of life. According to the World Health Organization (WHO), 650 million people worldwide are affected by obesity, with a prevalence almost three times since 1975. The aim of the quantitative research was to determine the quality of life of obese individuals who went to an obesity clinic. The research group of 100 respondents was composed in accordance with the research aim. A standardized WHOQOL-BREF questionnaire was used to determine and assess the quality of life of respondents. Research findings are based on the domains of a standardized questionnaire. A domain score was calculated for each domain and then compared between individual groups of respondents and the population norm intervals. Research findings show the best quality of life of obese individuals in the domain of the environment and, conversely, the lowest quality of life is reported by respondents in the domain of physical health with a domain score below the limit for the population norm.

Key words: obesity, quality of life, standardized WHOQOL-BREF questionnaire, population norm interval
23
Mediálny obraz sestry a jeho vplyv na imidž povolania
The media image of the nurse and her influence on the image of the profession

Lucia Svetláková

Abstrakt
Sesterskú profesiu v?súčasnosti možno pozorovať vo filmoch, seriáloch, v?spravodajstve, časopisoch alebo odborných článkoch. Cieľom diplomovej práce bolo porovnať názory laickej a?odbornej verejnosti na vplyv mediálneho obrazu sesterského povolania na jeho imidž. Šetrenie sme realizovali prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie, ktorý sme rozdávali od 7. do 22. decembra 2021. Prieskumu sa zúčastnilo 133 respondentov z laickej verejnosti a?131 sestier. Zistili sme, že 34,59% respondentov z?verejnosti vníma sestry prostredníctvom seriálov a?filmov ako plnohodnotné a?samostatné členky tímu, vykonávajúce viaceré roly. Až 58,78% sestier prezentuje názor, že filmy a?seriály interpretujú profesiu prostredníctvom rôznych zápletiek so svojimi kolegami. Pri porovnaní hodnotenia mediálnej prezentácie sesterského povolania podľa vzdelania a?veku respondentov sme zistili, že 22,87% laickej verejnosti so stredoškolským vzdelaním, 34,72% verejnosti s?vysokoškolským vzdelaním, 59,65% sestier so strednou školou a?44,59% sestier s?vysokou školou súhlasí s?vplyvom médií na imidž sesterského povolania. Vyšší vplyv mediálneho obrazu na imidž sesterského povolania prezentovali respondenti starší ako 36 rokov v?oboch skupinách respondentov (46,67% laikov a?51,43% sestier). Zmapovali sme aj úroveň imidžu profesie na Slovensku, kde boli zaevidované zhodné postoje medzi verejnosťou a?sestrami. 57,89% respondentov z?verejnosti a?41,98% sestier imidž hodnotia ako priemerný. Iba 7,52% respondentov z?verejnosti a?5,34% sestier ho klasifikuje ako vysoký, no 30,83% respondentov z?verejnosti a?32,06% sestier imidžu kladú nízku úroveň. Pre ošetrovateľskú prax odporúčame zlepšenie mediálneho obrazu sestier prostredníctvom reálnych informácií o?sesterskom povolaní.

Kľúčové slová: Mediálny obraz. Imidž. Sestra. Verejnosť. Slovensko. Zahraničie.

Abstract
The nursing profession can be seen in films, serials, news, magazines or expert articles. The aim of the master thesis is to compare the opinions of the unprofessional and professional public on the influence of the media image of the nursing profession on its professional image. We carried out the survey through a home-produced questionnaire, which we distributed from 7 to 22 of December 2021. 133 respondents from the unprofessional public and 131 nurses took part in the survey. We found out that 34,59% of respondents who are unprofessionals perceive the nurse through serials or films as a full-valued and independent member of the team, performing several roles. As many as 58,78% nurses present the opinion that films and serials interpret the profession through various plots with the nurses' colleagues. When comparing the evaluation of the media presentation of the nursing profession according to the education and age of the respondents, we found that 22,87% of the unprofessional public with high school education and 34,72% of the public of higher education and 59,65% of nurses with high school education and 44,59% of nurses with university degree agree with the medias' image of the nurse profession. Respondents over the age of 36 presente a major influence of the media on the image of the nursing profession in both groups of respondents (46,67% of public and 51,43% of nurses). We analyze the level of the nurse image in Slovakia, where similar attitudes were observed among the public and nurses. 57,89% of respondents of the public and 41,98% of nurses rate the nurse's image as average. Only 7,52% respondents of the public and 5,34% of nurses rate nurse's image as high, but 30,83% of respondents of the public and 32,06% of nurses rate the image as low. For nursing practice, we recommend improving the media image of nurses through real information about the nursing profession.

Key words: Media image. Image. Nurse. Public. Slovakia. Foreign countries.
31
Chýbajúca ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii – Výsledky pilotnej štúdie
Missed nursing care in pediatrics – Results of a pilot study

Dominika Kalánková, Mária Zanovitová, Daniela Bartoníčková

Abstrakt
Chýbajúca ošetrovateľská starostlivosť predstavuje signifikantný problém, ktorý ohrozuje bezpečnosť pacientov. Jej prevalencia, charakter a dôvody výskytu boli v domácich a zahraničných štúdiách opísané najmä u sestier poskytujúcich starostlivosť dospelým pacientom. Cieľom pilotnej štúdie bolo zistiť prevalenciu a charakter chýbajúcej starostlivosti a identifikovať dôvody jej výskytu na pediatrických oddeleniach. Zber údajov prebiehal v období medzi januárom a marcom 2021 prostredníctvom nástroja MISSCARE Survey – Pediatric. Výskumný súbor tvorilo 62 sestier pracujúcich na pediatrických oddeleniach dvoch fakultných nemocníc v Žilinskom kraji na Slovensku. Údaje boli analyzované prostredníctvom deskriptívnej štatistiky v štatistickom programe SPSS 25.0. Až 80,6 % pediatrických sestier nezabezpečilo počas poslednej pracovnej zmeny jednu alebo viac ošetrovateľských aktivít. Priemerný počet nezabezpečených aktivít bol 9,8 na jednu sestru. Najčastejšie nezabezpečované aktivity boli nezávislé, a to edukácia pacienta a jeho rodiny, zapojenie rodičov do starostlivosti o dieťa, starostlivosť o dutinu ústnu a pasívna mobilizácia. Najvýznamnejšími dôvodmi boli vysoký počet pacientov na jednu sestru, nedostatočný počet sestier a neočakávaný nárast novoprijatých pacientov. Výsledky pilotnej štúdie potvrdzujú a zdôrazňujú aktuálnosť a závažnosť fenoménu chýbajúcej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky. Vyplývajúc z výsledkov je potrebné pokračovať v ďalšom výskume v danej problematike a skúmať nielen dôvody výskytu chýbajúcej starostlivosti, ale aj faktory, ktoré ju ovplyvňujú v prostredí pediatrických oddelení.

Kľúčové slová: Chýbajúca starostlivosť. MISSCARE Survey. Nemocnice. Sestra. Pediatria.

Abstract
Missed nursing care represents a significant problem, jeopardizing patient safety. National and international studies describe its prevalence, pattern, and reasons for occurrence, mainly in nurses providing care to adult patients. The pilot study aimed to investigate the prevalence and pattern of missed care and identify reasons for its occurrence in pediatric care units. Data were collected between January and March 2021 by using the instrument MISSCARE Survey – Pediatric. The sample consisted of 62 nurses working in pediatric care units of two teaching hospitals in the Žilina region in Slovakia. Data were analyzed through descriptive statistics in the statistical program SPSS 25.0. Up to 80.6 % of pediatric nurses missed at least one or more nursing care activities during their last working shift. The average number of missed activities was 9.8 per one nurse. The most frequently missed activities were independent ones such as patient and family education, parents included in child´s care, mouth care and passive mobilization of the child. The most important reasons were unbalanced patient assignments, an inadequate number of nurses and an unexpected rise in patient volume. Results of the pilot study confirm and highlight the topicality and severity of the missed care phenomenon in the conditions of the Slovak Republic. Based on the results, it is necessary to continue further research within the issue and investigate the reasons for the missed care occurrence and significant factors that influence it in the pediatric care setting.

Key words: Hospitals. MISSCARE Survey. Missed care. Nurse. Pediatrics.
39

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022