Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 05.11.2021

Číslo 5/2021

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Ocenenie Biele srdce 2021 09
Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“ 10
Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka manažérka“ 15
Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka pedagóg“ 17
Mimoriadne ocenenie Biele srdce 19
Cena Johanny Bórik-Hrebendovej 20
Držitelia Ceny Johanny Bórik-Hrebendovej in memoriam 20
Prezidentka prijala držiteľky ocenenia Biele srdce 22
Prehľad (report) prezídium SK SaPA 24
113 Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN) 25
European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) 26
Úlohy a činnosť odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky so zameraním na anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť 27
Problém ošetrovateľskej praxe počas kontinuálnych eliminačných metód v podmienkach pracovísk intenzívnej starostlivosti 27
Niekoľko historických momentov zo vzdelávania sestier 29
Vysokoprietoková nazálna ventilácia a ošetrovateľská prax
High flow nasal ventilation and nursing practice

Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc, Andrea Bratová, František Naňo, Viera Kormaníková

Súhrn
Tradičné metódy aplikácie O2 terapie maskou, binazálnou kanylou (kyslíkové okuliare), Venturiho maskou a podobne, vedú vo väčšine prípadov k nedostatočnému zvlhčovaniu dýchacieho plynu. Nedostatočné zvlhčovanie a ohrievanie plynu, ktorý pacient dýcha, vedie k vysušovaniu slizníc, s ďalšími následkami pre pacienta. Použitie systému ventilačnej podpory vysokým prietokom plynov aplikovaným nazálne – high flow nasal ventilation (HFloNV) na aplikáciu oxygenoterapie relatívne nízkymi prietokmi O2 do 15 – 20 l/min je zvyčajne pacientom tolerované s podstatne väčším komfortom. Prinášame pohľad (komparáciu) na tradičnú oxygenoterapiu a vysokoprietokovú nazálnu ventiláciu.

Summary
Traditional methods of applying O2 therapy with a mask, binasal cannula (oxygen glasses), Venturi mask and the like, in most cases lead to insufficient humidification of the breathing gas. Insufficient humidification and heating of the gas that the patient breathes leads to drying of the mucous membranes, with further consequences for the patient. The use of a high flow nasal ventilation (HFloNV) system for the application of oxygen therapy with relatively low O2 flows up to 15 - 20 l / min is usually tolerated by patients with significantly greater comfort. We present a view (comparison) of traditional oxygen therapy and high-flow nasal ventilation.
32
Dieťa na domácej umelej pľúcnej ventilácii
Children on home mechanical ventilation

Renáta Popiková, Lucia Behunová

Abstrakt
Domáca umelá pľúcna ventilácia (DUPV) je liečebná metóda vyhradená pre najťažšie prípady pľúcnych, ale častejšie neurologických ochorení, spojených s respiračným zlyhaním. Domáca starostlivosť umožňuje osobám so špeciálnymi potrebami zostať v ich domove. Chronická respiračná insuficiencia u detí si vyžaduje špecifický prístup a domáca umelá pľúcna ventilácia je jednou z možností jej riešenia. Možnosť zabezpečenia takejto starostlivosti po stránke právnej, administratívnej, sociálnej, zdravotnej a ošetrovateľskej, významne prispieva pri zabezpečovaní kvality života detí a ich rodín.

Kľúčové slová: Domáca starostlivosť. Domáca umelá pľúcna ventilácia. Chronická respiračná insuficiencia. Kvalita života.

Abstract
Home mechanical ventilation is a treatment method reserved for the most severe cases of lung but more common neurological diseases associated with respiratory failure. Home care allows people with special needs to stay in their home. Chronic respiratory insufficiency in children requires a specific approach and home artificial lung ventilation is one of the possible solutions. The possibility of providing such care in terms of legal, administrative, social, health and nursing, contributes significantly to ensuring the quality of life of children and their families.

Key words: Home care. Home artificial lung ventilation. Chronic respiratory insufficiency. Quality of life.
38
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii v domácich podmienkach
Nursing care of the patient on mechanical ventilation at environment of home care

Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová, Miloš Čakloš

Súhrn
Sestra je zodpovedná za kvalitné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti aj v podmienkach domáceho prostredia. V prvom rade si musí uvedomovať, že tu je pod kontrolou rodiny a verejnosti. V tomto prostredí nadobúda jej vzťah k pacientovi – klientovi úplne iný charakter v porovnaní s vzťahom v nemocnici. V samotnej realite je vlastne hosť, lebo prichádza ona za pacientom – klientom, nie on za ňou. Pri poskytovaní tohto typu starostlivosti sa dostáva do rozličných nepredvídaných situácií, napriek tomu musí realizovať všetky ošetrovateľské aktivity na vysokej úrovni a postupy vrátane zdravotno-výchovného pôsobenia. Cieľom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti formou ADOS je pomoc jednotlivcom, rodinám, či celej skupine v zdraví a chorobe. Ich úlohou je výkon činností, ktoré prispejú k uzdraveniu pacienta, či k pokojnej smrti v jeho prirodzenom prostredí. Každý pacient si vyžaduje iný, individuálny prístup, ktorý treba prispôsobiť danej situácii. Náročné sú situácie, keď do domácej starostlivosti prichádza manžel, otec, živiteľ rodiny, ktorý naposledy z domu odchádzal plný energie a domov z nemocnice prichádza úplne imobilný, závislý na umelej pľúcnej ventilácii a starostlivosť o neho spočíva na zdravotníckom laikovi - manželke. Zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť o takéhoto pacienta v domácom prostredí znamená aj realizovanie rozsiahlej a náročnej edukácie manželky. Téma príspevku je práve ošetrovateľská starostlivosť o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii v domácich podmienkach.

Kľúčové slová: Sestra. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Pacient. Umelá pľúcna ventilácia. Edukácia.

Summary
The nurse is responsible for the quality provision of nursing care even in the conditions of the home environment. First of all, she must realize that she is under the control of the family and the public. In this environment, her relationship with the patient-client is completely different from that in the hospital. In reality she is a guest, because she came to patients - client, not he come for her. In providing this type of care she finds in a wide range of unforeseen situations, despite this all she must practice all nursing activities at high level and include procedures of health education. The aim of providing nursing care through ADOS is to help individuals, families or the whole group in health and disease. Their role is to perform activities that contribute to the well being patient's or peaceful death in his natural environment. Each patient requires a different, individual approach, which needs to be adapted to the situation. Situations are difficult when a husband, father, breadwinner come to home care who last left the house full of energy and comes home from the hospital completely immobile, dependent on mechanical ventilation and the care of him depend on laick - his wife. To provide care for such a patient in the home environment means also the provide of a large and demanding education for his wife. The topic of this article is the nursing care of the patient on mechanical ventilation at environment of home care.

Key words: Nurse. Home care agency. Patient. Mechanical ventilation. Education.
40
Extrakorporálna membránová oxygenácia a jej využitie v praxi
Using of extracorporeal membrane oxygenation in practice

Tatiana Maďarová

Abstrakt
Autorka v príspevku charakterizuje extrakorporálnu membránovú oxygenáciu (ECMO) a jej základné rozdelenie. Úvodom stručne popisuje historický vývoj. Definuje indikačné diagnózy pre veno-venózne (VV) ECMO a veno-arteriálne (VA) ECMO. Popisuje možnosti terapeutického použitia ECMO technológie. V základnej rovine charakterizuje princíp fungovania ECMO. Identifikuje použitie ECMO na Slovensku.

Kľúčové slová: ECMO, typy ECMO, indikácie ECMO, použitie ECMO

Abstract
The author characterizes extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) and its basic distribution. The introduction briefly describes the historical development. Defines indicative diagnoses for veno-venous (VV) ECMO and veno-arterial (VA) ECMO. Describes the possibilities of therapeutic use of ECMO technology. At the basic level, it characterizes the principle of operation of ECMO. Identifies the use of ECMO in Slovakia.

Key words: ECMO, types of ECMO, indications of ECMO, ECMO usage.
45
Knižné recenzie 50
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Uplatnenie profesijných rol sestry v ošetrovateľskej praxi
Application of professional roles of anurse in nursing practice

Dana Kubalová, Andrea Bratová, Miloš Čakloš

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou uplatňovania profesijných rol sestry v ošetrovateľskej praxi. Cieľom práce je zistiť skúsenosti a názory sestier s uplatňovaním profesijných rol počas ošetrovateľskej praxe. Praktická časť pozostáva z kvantitatívneho výskumu, realizovaného prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka vlastnej konštrukcie. Na overenie hypotéz sme použili inferenčnú štatistiku. Pred samotným výberom testu bola zisťovaná normalita rozloženia dát premenných pomocou testov normality - Shapirov-Wilkovým testom a Kolmogorov-Smirnovým testom. Pre porovnávanie dvoch skupín v jednej premennej bol použitý neparametrický Mann-Whitneyho U test. V prípade porovnania odpovedí v rámci jednej skupiny bol použitý Chí kvadrát test. Vychádzajúc z teoretických zdrojov i výsledkov analýzy výskumu možno konštatovať, že je potrebné rozvíjať všetky profesijné roly sestry. Z výsledkov výskumu je zrejmé, že nie všetky roly sestry sú v ošetrovateľskej praxi plne aplikované.

Kľúčové slová: Ošetrovateľstvo. Sestra. Profesijná rola. Vzdelanie. Prax. Zmena.

Abstract
This contribution deals with the issue of application of professional roles of a nurse in nursing practice. The goal is to find out nurses' experiences and opinions concerning application of professional roles during nursing practice. The practical part includes quantitative research, executed through astructured, self-constructed questionnaire. Weused inferential statistics to verify the hypotheses. Before a test was chosen, the normality of data distribution was analyzed through normality tests the Shapiro-Wilk test and the Kolmogorov-Smirnov test. For a comparison of two groups in one variablewe used the nonparametric Mann-Whitney U test. In case of a comparison within one group we used the chi-squared test. Based on both theoretical resources and the results of the questionnaire analysis, we can conclude that it is needed to develop all professional roles of a nurse. It is clear from the results of the research that not all roles of a nurse are fully applied in nursing practice.

Key words: Nursing. Nurse. Professional role. Education. Practice. Change.
51

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022