Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo 5/2020

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
111. Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN) 08
Medzinárodná rada sestier (ICN) oznamuje tému Medzinárodného dňa sestier pre rok 2021 10
Medzinárodná rada sestier zahajuje konzultácie o revízii etického kódexu sestier 10
Manažment agresivity pacientov
Patient aggesivity management

Tatiana Hrindová, Lenka Kmecková

Súhrn
Problematika agresivity a násilného správania sa pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti si v súčasnej dobe zaslúži náležitú pozornosť. Sestry majú byť pripravené na zvládnutie agresívnych prejavov pacienta, majú mať dostatok vedomostí a zručností na zabezpečenie manažmentu takéhoto pacienta. Cieľom príspevku je priblížiť odporúčané spôsoby komunikácie a prístupu sestry k pacientovi s agresívnym správaním pre efektívne manažovanie agresivity pacientov. Schopnosť sestry uplatňovať de-eskalačné techniky v komunikácii s pacientom, je základným predpokladom prevencie vzniku, rozvoja a gradácie agresívnych prejavov pacienta.

Kľúčové slová: Agresívne správanie. Komunikácia. De-eskalačné techniky. Pacient. Sestra.

Summary
The issue of aggression and violent behavior of patients in the provision of healthcare currently deserves proper attention. Nurses should be prepared to deal with the patient's aggressive behavior, and should have sufficient knowledge and skills to ensure the management of such a patient. The aim of the paper is to present the recommended ways of communication and approach of a nurse to a patient with aggressive behavior, for effective management of patients' aggression. The ability of the nurse to apply de-escalation techniques in communication with the patient is a basic prerequisite for prevention of origin, development and gradation of aggressive behavior of the patient.

Key words: Aggressive behavior. Communication. De-escale techniques. Patient. Nursing.
12
Špecifiká efektívnej komunikácie v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami v kontexte ošetrovateľstva
Effective communication conditions with regard to cardiovascular disease in the context of nursing

Jana Šulcová, Anna Murgová

Súhrn
Už dlhšiu dobu majú „prvenstvo“ v morbidite a mortalite, z pohľadu všetkých ochorení, kardiovaskulárne ochorenia (KVO). Výrazný pokrok v medicíne, čo sa týka farmakoterapie, ale aj v oblasti prístrojovej medicínskej techniky, nespôsobil, aby sa tento trend zlepšoval. Lekári a zdravotnícki pracovníci sa neustále zamýšľajú, ako zlepšiť starostlivosť o pacientov, ako im inak pomôcť, ako dosiahnuť, aby bolo menej chorých a umierajúcich na KVO. Jednou z možností sa javí aj zlepšenie spolupráce z pohľadu zdravotník – pacient – zdravotník. Preto sa v teoretickej rovine zaoberáme komunikáciou ako dôležitým faktorom, ktorý predstavuje významný podiel aktívneho prístupu pacienta prijať a rešpektovať odporúčania lekára a sestry v starostlivosti o svoje zdravie pri kardiovaskulárnom ochorení.

Kľúčové slová: Komunikácia. Edukácia. Sestra. Pacient.

Summary
For a long time now, cardiovascular diseases (CVD) have been "leading" in morbidity and mortality, in terms of all diseases. Significant advances in medicine, both in terms of pharmacotherapy but also in the field of medical device technology, have not led to this trend improving. Physicians and health professionals are constantly thinking about how to improve patient care, how to help them, how to make them less sick and dying of CVD. One of the possibilities also seems to be an improvement from the point of view of medical-patient-medical cooperation. Therefore, in the theoretical level we deal with communication as an important factor, which is the importance of the share of active approach in the patient to accept and respect the recommendations of the doctor and nurse in the care of their health in cardiovascular disease.

Key words: Communication. Education. Sister. Patient
16
Menej známy vitamín skupiny B
Less known B group vitamin

Ľubica Trnková, Jana Parnicová

Súhrn
Pre správne fungovanie procesov v ľudskom organizme je potrebný pravidelný prísun vitamínov a minerálov. Základným predpokladom pre jeho dosiahnutie je vyvážená a pestrá strava. V dnešnej dobe nám však ani dennodenná konzumácia ovocia a zeleniny nezaručí, že získame dostatok zdraviu prospešných látok. Inozitol je prirodzene sa vyskytujúca látka produkovaná v ľudskom tele. Ako významná zložka bunkových membrán zohráva dôležitú úlohu v mnohých biologických pochodoch. Tento vitamín skupiny B pôsobí pozitívne pri mnohých metabolických a hormonálnych pochodoch. V klinickej praxi má interdisciplinárne využitie.

Kľúčové slová: Inozitol. Strava. Vitamíny. Využitie vitamínov.

Summary
For proper function of processes in a human body it is essential to have a regular supply of vitamins and minerals. Basic assumption to achieve this is a balanced and rich nutrition. In the present, even everyday consumption of fruit and vegetables isn´t a guarantee of sufficient intake of health beneficial substances. Inositol is a naturally occurring substance produced in a human body. As a critical component of cell membranes it plays an important role in many biological processes. This B group vitamin has positive effect in various metabolic and hormone processes. In the clinic practice, inositol has interdisciplinary use.

Key words: Inositol. Nutrition. Vitamins. Use of vitamins.
22
Microtia - Our experience
Ana Mutić, Svjetlana Stipić, Ana Tomić, Josip Božić

Summary
Microtia is a congenital malformation od the ear shell. If exists in several forms and correction of this primary aesthetic defect is achieved through several different methods and techniques. In this work we will presents the achievements of clinic of Otorhinolaryngology and solving the problems that strongly affect the psychological development and life of the child itself and also their family. Our hospital, University Hospital Center Sisters of Mercy, has been performing this operation since 2016's and so far we have returned a lot of smiles to face. Reconstruction is performed in two acts. We will also elaborate on the role of anesthesia both in preoperative preparation and postoperative with a review of the most important solution to postoperative pain.
24
Recenzie publikácií 27
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Proaktívne zvládanie záťaže u pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody
Proactive coping in stroke patients

Andrea Solgajová, Dana Zrubcová, Gabriela Vörösová

Abstrakt
Cieľ: Zhodnotiť proces zvládania záťaže u pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody (CMP) podľa teórie proaktívneho zvládania. Hodnotené boli rozdiely v stratégiách zvládania záťaže podľa pohlavia, veku a osobnostných charakteristík pacientov. Metódy: Pre zber dát boli použité sebahodnotiace dotazníky Greenglassovej dotazník PCI a Mini IPIP. Celkovo bolo dotazovaných 50 hospitalizovaných pacientov po CMP. Priemerný vek respondentov bol 70 rokov (SD = 9,86). Výskum bol schválený Etickou komisiou. Išlo o prierezový typ výskumu. Výsledky: Zistili sme, že u pacientov s CMP bolo proaktívne zvládanie záťaže využívané v menšej miere ako u všeobecnej populácie. Stratégie zvládania záťaže vykazovali štatisticky významné vzťahy s viacerými osobnostnými charakteristikami. Osobnostná charakteristika Neurotizmus vykazoval negatívny vzťah s proaktívnym zvládaním u pacientov po CMP. Záver: Zisteniami prispievame k poznaniu zastúpenia proaktívneho zvládania záťaže ako protektívnemu faktoru u pacientov po CMP, ktorý môže napomáhať v účinnejšej rehabilitácii v tejto skupine pacientov.

Kľúčové slová: Zvládanie záťaže. Ošetrovateľská starostlivosť. Cievna mozgová príhoda. Osobnosť.

Abstract
Aim: The aim of the present study was to evaluate the process of coping in patients after stroke according to the theory of proactive coping. Differences in selection of coping strategies in relation to gender, age and personality traits were evaluated. Methods: Self-assessment questionnaires Greenglass’s PCI (Proactive Coping Inventory) a Mini IPIP (International Personality Item Pool) were used for data collection. A total of hospitalized 50 stroke patients participated in the study. The average age of the respondents was 70 years (SD = 9.86). The study was approved by the Ethics Committee. The study was conducted as cross-section research. Results: Proactive coping in stroke patients was used to a lesser extent than in the general population. Coping strategies showed statistically significant relationships with personality characteristics. Neuroticism has shown negative relationship with proactive coping in patients after stroke. Conclusion: The findings contribute to the understanding of the representation of proactive coping as a protective factor in patients after stroke, which can help more effective rehabilitation in this group of patients.

Key words: Coping. Nursing care. Stroke. Personality.
28
Inovatívna metóda zavádzania periférnej IV kanyly
Innovative method of IV cannula insertion

Gabriela Štefková, Mária Zamboriová

Abstrakt
Úvod: Kritické myslenie je základná schopnosť nevyhnutná na zhodnotenie akejkoľvek informácie, ktorú by mali zdravotnícki pracovníci rozvíjať v kontexte nadobudnutých vedomosti a praktických skúseností. Technika zabezpečenia intravenózneho vstupu štandardnou metódou, ako aj metódou ,,magic movement“ , je jednou z možnosti voľby zabezpečenia klinického postupu v kontexte praktických skúseností a kritickej reflexie. Posúdiť, vysvetliť a byť schopný aplikovať inovatívnu metódu zavádzania periférnej intravenóznej kanyly je výzvou pre vedecké skúmanie v klinickej praxi. Vysokoškolské vzdelávanie edukačnými stratégiami a simulačnou výučbou túto zručnosť rozvíja. Metodika: O vyhodnotenie novej techniky zavádzania intravenóznej (IV) kanyly tzv. ,,magic movement“ sme sa pokúsili overiť v simulačných priestoroch v predklinickej výučbe všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva trojfázovým modelom E – U – R (Evokácia – Uvedomenie – Reflexia) podporujúci stratégie kritického myslenia. Výsledky: Inovatívna metóda zavádzania periférnej IV kanyly vo výučbovom procese metódou E – U – R potvrdila vyššiu úroveň výkonnosti študentov uplatňovaním kritického myslenia a simulácie ako voľby integrovaného tréningu predklinickej prípravy budúcich zdravotníckych pracovníkov. Záver: Inovatívna metóda zavádzania periférnej IV kanyly poskytuje rámec na usmerňovanie tvorby učebných plánov a vyučovacích stratégií, ako aj na podporu rozvoja kognitívnych a empirických zručností zdravotníckych pracovníkov.

Key words: intravenózna kanyla, kritické myslenie, inovatívna metóda, "magic movement"

Abstract
Introduction: Critical thinking is a fundamental skill necessary to assess any information that health professionals should develop in the context of gained knowledge and practical experience. The standard technique of providing an intravenous access, as well as the method of ,,magic movement", is one of the options for providing clinical procedure in the context of practical experience and critical reflections. Assessing, explaining and being able to apply the innovative method of ,,magic movement" of peripheral intravenous cannula insertion is a challenge for scientific research in clinical practice. Higher education develops this skill through educational strategies and simulation teaching. Methodology: In connection with new information of method of IV cannulas by ,,magic movement” we decided to use a three-phase E –U – R (Evocation – Understanding – Reflexion) model to supporting strategies of critical thinking, to evaluate new techniques in preclinical general medicine and nursing instruction on IV cannula in simulation laboratories. Results: Administering a new innovation method of peripheral IV cannula have shown that student performance levels will be increased by applying critical thinking and simulation as an option for integrated pre-clinical training for future healthcare professionals. Conclusion: Innovative method of introducing peripheral IV cannula provides a framework to guide curriculum development and teaching strategies as well as to support to advance of cognitive and empirical skills of healthcare professionals.

Key words: intravenous cannula, critical thinking, innovative method, "magic movement"
33
Fyzioterapeutická starostlivosť o pacientov po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu
Physiotherapeutic care of patients after a total endoprosthesis of a knee joint

Michal Vavro, Lívia Kollárová

Abstrakt
Osteoartróza ako najrozšírenejšie degeneratívne ochorenie kĺbov predstavuje významný medicínsky, spoločenský, ako aj ekonomický problém vo väčšine rozvinutých krajín sveta. Cieľ: Cieľom pilotnej klinickej štúdie bolo vyhodnotiť efekt komplexnej postoperačnej fyzioterapeutickej liečby na vybrané fyzioterapeutické parametre a kvalitu života pacientov po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu. Súbor a metódy: Do sledovania sme zaradili 30 pacientov po implantácii totálnej endoprotézy kolenného kĺbu, ktorí absolvovali komplexnú fyzioterapeutickú liečbu zameranú na zvýšenie svalovej sily, zlepšenie rozsahu pohyblivosti, zníženie pooperačnej bolesti a opuchu stehna a na zlepšenie sebestačnosti pacientov. Pred fyzioterapeutickou intervenciou sme u každého pacienta realizovali nasledovné fyzioterapeutické vyšetrenia – svalový test, goniometrické vyšetrenie, subjektívne vyšetrenie bolesti, meranie obvodov dolnej končatiny, hodnotenie sebestačnosti prostredníctvom Barthelovho testu. Na porovnanie hodnôt sme použili štatistické testy, ktoré sa hodnotili na hladine významnosti ? (p) = 0,05. Výsledky: Po absolvovaní fyzioterapeutických procesov došlo u pacientov po TEP kolenného kĺbu k štatisticky významnému zvýšeniu svalovej sily, ako jeho flexorov, tak aj extenzorov (p=0,001), zlepšeniu rozsahu pohyblivosti do flexie v kolennom kĺbe v porovnaní s jeho rozsahom pred liečbou (p=0,001), zníženiu bolesti kolenného kĺbu (p=0,001), zníženiu pooperačného opuchu (p<0,001). Po absolvovaní fyzioterapeutickej liečby sme zaznamenali štatisticky významné zlepšenie v sledovaných pohybových zložkách: obliekanie (p=0,008), použitie toalety (p=0,001), presun z postele na stoličku (p=0,008), chôdza po rovine (p=0,001), chôdza po schodoch (p=0,001). Absolvovaná fyzioterapia štatisticky významne znížila stupeň závislosti operovaných pacientov (p=0,001). Záver: Včasná pooperačná fyzioterapeutická liečba pozitívne ovplyvňuje celkový stav pacienta. Okrem toho zlepšuje svalovú silu, rozsah pohyblivosti operovaného kĺbu, eliminuje pooperačnú bolesť a redukuje opuch, čo v neposlednom rade vedie k zlepšeniu sebestačnosti pacientov.

Kľúčové slová: Fyzioterapia. Svalová sila. Bolesť. Totálna endoprotéza. Kolenný kĺb.

Abstract
Osteoarthritis, as the most common degenerative joint disease, is a significant medical, social and economic problem in the majority of developed countries. Objective: The objective of the pilot study was to evaluate the effect of the comprehensive post-operative physiotherapeutic treatments on the selected physiotherapeutic parameters as well as patients' quality of life after a total endoprosthesis of a knee joint. Patients and methods: Thirty patients after implantation of a total endoprosthesis of a knee joint were enrolled into the pilot study. The patients underwent comprehensive physiotherapeutic treatment to increase muscle strength, improve range of movement, reduce post-operative pain and swelling of thighs and to improve their self-sufficiency. Prior to the physiotherapeutic intervention, we carried out the following physiotherapeutic examination for each patient - muscle test, trigonometric examination, subjective pain assessment, measuring the circumference of the lower limbs, evaluation of the self-sufficiency through the Barthel Test. To compare the figures, we used statistical tests which were evaluated on the significance level ? (p) = 0.05. Results: After completing the physiotherapeutic processes, we have observed among the patients who underwent a total knee replacement surgery, a significant increase in muscle strength as with the flexors as well as the extensors (p = 0.001), improvement in their range of movement in flexion in the knee joint, in comparison to its range before treatment (p = 0.001), reduction of knee pain (p = 0.001) and post-operative swelling (p <0.001), respectively. After undergoing the physiotherapeutic procedures, we recorded a statistically significant improvement in the monitored physical components: dressing (p = 0.008) and toilet use (p = 0.001), transfer from bed to chair (p = 0.008), walking on flat surface (p = 0.001), climbing stairs (p = 0.001). Passing the physiotherapy significantly reduced the degree of dependence of operated patients (p = 0.001). Conclusion: The early post-operative physiotherapy treatment positively affects patients' general condition. In addition, it improves muscle strength, range of motion of the operated joint, eliminates post-operative pain and reduces swelling that improves the self-sufficiency of patients.

Key words: Physiotherapy. Muscle Strength. Pain. Total Joint Replacement. Knee Joint.
38
Perioperačná starostlivosť v kontexte bezpečnosti pacienta
Perioperated care in the safety patient context

Elvíra Tóthová, Ildikó Kisová, Lívia Kollárová

Abstrakt
Cieľ: V príspevku sa zaoberáme bezpečnosťou pacienta v perioperačnej starostlivosti. Naším cieľom bolo identifikovať pochybenia a riziká ich vzniku, upriamiť pozornosť na zabezpečenie bezpečnosti a ochranu zdravia pacientov prostredníctvom chirurgického kontrolného listu. Vytvorili sme interný chirurgický kontrolný list prispôsobený štandardom ošetrovateľskej starostlivosti. Na skomponovanie kontrolného listu sme využili už existujúce a používané protokoly súčasne s Checklistom odporúčaným chirurgickou a anestéziologickou spoločnosťou. Metodika: Kontrolný list sme overovali na 8 klinikách, resp. oddeleniach FNsP Nové Zámky poskytujúcich perioperačnú starostlivosť. Na zber údajov ohľadom relevantnosti kontrolného listu sme použili neštandardizovaný dotazník vlastnej tvorby. Vzorka: Prieskumnú vzorku tvorilo 199 sestier FNsP Nové Zámky. Zber údajov bol realizovaný v mesiacoch apríl a máj 2018. Údaje sme analyzovali kvantitatívne, kvalitatívne a štatisticky pomocou programov Statistica a Statgraphics. Chirurgický kontrolný list sme overovali na 50 náhodne vybraných pacientoch zo všetkých chirurgických odborov vo FNsP Nové Zámky v mesiaci júl 2018. Výsledky: Z analýzy výsledkov vyplynulo, že bezpečnosť pacienta v perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti je vo FNsP Nové Zámky zabezpečená, v prípade výskytu pochybenia sa o problematike diskutuje. Záver: V príspevku poukazujeme na dôležitosť používania chirurgického kontrolného listu s relevanciou právnej ochrany.

Key words: ošetrovateľstvo, perioperačná starostlivosť, sestra poskytujúca perioperačnú starostlivosť, pochybenie, kontrolný list

Abstract
Objective: We are concerning with patient safety in intraoperated care. Our main goal is the identification of detected irregularity and some risks from their beginning. We fix on our attention to assurance care and the protection of patients health through the surgical control list. We created the internal surgical control list which is assimilated to nursing care standards. We made use of existed and used protocols to composed the controlling list with checklist of surgical and anaesteziological company. Method: We verified the controlling list in 8 clinics, or more precisely, departments in Faculty Hospital with policlinic Nove Zamky, which provides periopetated care. We used unstandardized questionare by our own used for collecting data about control list relevance. Control sample: The research sample was created by 199 nurses in FNsP Nove Zamky. The data collection was realized in April and May 2018. We analyzed the data in quantitative and qualitative analysis through Statistica and Statgraphics programs. We verified the surgical control list on 50adventive chosen patients from all surgical branches in FNsP in July 2018. Results: It was arisen from the analyse results, the patient safety in perioperated nursing care is in FNs P NZ insured. It is in the discusion in case of detected irregularity existence. Conclusion: We suggested on the surgical control list importance use with juridical safe relevance.

Key words: nursing, perioperated care, nurse who provides perioperated care, detected irregularity, control list
43

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022