Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2018

Číslo 5/2018

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Slovensko sa stalo „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva 07 - 11
Konferencia v Senci z pohľadu hlavnej odborníčky pre odbor Ošetrovateľstvo 12
SKSaPA zorganizovala 108. Generálne zhromaždenie Euróspkej federácie sesterských asociácií (EFN) 12 - 14
Predstavujeme kampaň „Ošetrovateľstvo dneška“ 15 - 17
Election Manifesto 18 - 19
Potrebujú sestry vzdelanie?
We need higher education in nursing?

Tatiana Hrindová

Abstrakt
Vzdelávanie sestier a uznanie ich vzdelania ako odbornej spôsobilosti na výkon autonómnych rozsahov praxe sú témy, ktoré sú často diskutované a sú na ne rôzne názory. V príspevku približujeme význam vzdelania v živote človeka. Zdôrazňujeme dôvody, pre ktoré je úroveň vzdelania sestier kľúčovou oblasťou pre zvyšovanie kvality a bezpečnosti ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta.

Kľúčové slová: Sestra. Vzdelanie. Vedomosti. Ošetrovateľstvo. Kritické myslenie.

Abstract
Nurse education and recognition of their education as a professional competence in a performance of antonomous extent of practice are topics that are discussed very often. There are many attitudes to them. In the contribution, we draw the meaning of education closer in people´s lifes. We point out reasons for which a level of the nurse education is a key for improving the quality and safety of nursing care for a patient.

Key words: Nurse. Education. Knowledge. Nursing, Critical thinking.
20 - 21
Klostrídiová infekcia v nemocničnom prostredí – Režimové opatrenia
Clostridium difficile infection in hospital - Regime measures

Zuzana Bukovcová

Abstrakt
Infekcia spôsobená Clostrídium difficile (CDI) je nákazlivé, povinne hlásiteľné ochorenie, ktoré je charakteristické istými zvláštnosťami v patogenéze, klinických prejavoch, výskyte komplikácií a v liečebnom postupe.
CDI zaraďujeme do skupiny nozokomiálnych infekcií. Pôvodcom je grampozitívna sporulujúca baktéria produkujúca toxíny, poškodzujúce sliznicu čreva. Je celosvetovo najčastejším a najvýznamnejším vyvolávateľom hnačkových ochorení v zdravotníckych zariadeniach.
Opatrenia eliminácie CDI sú zamerané na cestu prenosu, zamedzenie kolonizácie vnímavých jedincov, izoláciu pacienta, bariérové ošetrovacie a vyšetrovacie postupy a hygienu rúk, ktorá zohráva významnú úlohu v šírení nozokomiálnych nákaz. Preventívne opatrenia sú zamerané na cestu prenosu, používanie jednorazových ochranných prostriedkov (rukavíc, ochranného oblečenia), dôkladnú mechanickú očistu rúk, použitie dezinfekčných prostriedkov a plošnú dezinfekciu prostredia (používanie sporicídnych dezinfekčných prostriedkov, s dodržaním predpísanej koncentrácie, expozičného času a režimu dekontaminácie). Jedným z najúčinnejších opatrení je edukácia celého spektra zdravotníckeho personálu, vrátane upratovacieho, ktorý zohráva v procese šírenia CDI významnú úlohu.

Kľúčové slová: Clostrídium difficile, nozokomiálna infekcie, režimové opatrenia, dezinfekčný režim.

Abstract
Clostridium difficile infection (CDI) is a contagious, strictly notifiable disease, characterized by special features of the pathogenesis, clinical manifestations, the occurrence of complications, and the medical treatment.
CDI is classified in a group of nosocomial infections. The originator is a gram-positive spore-forming bacterium producing toxins that damage the intestinal mucosa. It is the world's most frequent and the most significant inducer of diarrheal diseases in healthcare facilities.
CDI elimination measures are aimed at transmission, prevention of colonization of susceptible individuals, patient isolation, barrier treatment and examination procedures, and hand hygiene which plays an important role in the spread of nosocomial infections. Preventive measures are focused on the route of transport, the use of disposable protective equipment (gloves, protective clothing), thorough mechanical cleaning of the hands, the use of disinfectants and surface disinfection of the environment (use of spore-forming disinfectants, adherence to prescribed concentration, exposure time and decontamination regime). One of the most effective measures is to educate the entire spectrum of healthcare personnel, including cleaning personnel, who plays an important role in the CDI proliferation process.

Key words: Clostridium difficile, nosocomial infections, regime measures, disinfection regime.
22 - 24
Vzťah vybraných systémových ochorení a parodontitídy
Connection between selected systemic diseases and periodontitis

Ľudmila Andraščíková

Abstrakt
Posledné roky sa v súvislosti s parodontitídou zameriava pozornosť aj na jej vzťah k chronickým systémovým ochoreniam. Rôzne výskumy poukazujú na fakt, že existuje súvis medzi celkovými ochoreniami a zápalovými ochoreniami parodontu. Parodontitídu možno klasifikovať ako chronické infekčné zápalové ochorenie, ktoré je charakteristické metastázovaním v ďalších častiach organizmu. Poznaním a ovplyvňovaním rizikových faktorov vzniku parodontitídy a systémových ochorení sa dajú pozitívnym spôsobom zmierniť následky poškodenia v organizme. Najdôležitejším primárnym faktorom, ktorý vieme ovplyvniť, je zachovanie alebo prinavrátenie symbiózy mikroorganizmov (orálneho mikrobiómu) v ľudskom tele. Prevencia sa preto javí ako významný a prvoradý ochranný prostriedok pred vznikom parodontitídy a rôznych systémových ochorení.

Kľúčové slová: Parodontitída. Systémové ochorenia. Rizikové faktory. Prevencia. Orálny mikrobióm. Symbióza.

Abstract
In the recent years, concerning periodontitis the attention has also focused on its relationship to chronic systemic diseases. Various researches mention the fact that there is a connection between overall diseases and inflammatory diseases of periodontium. Periodontitis can be classified as a chronic infectious inflammatory disease that is characterized by metastasizing in other parts of an organism. Knowing and influencing risk factors of periodontitis and systemic diseases origin might positively mitigate the consequences of damage in an organism. The most important primary factor that we can influence is maintaining or restoring of microorganism symbiosis (oral microbiome) in a human body. Therefore prevention appears to be a significant and primary protection mean against periodontitis and various systemic diseases occurrence.

Key words: Periodontitis. Systemic diseases. Risk factors. Prevention. Oral microbiome. Symbiosis.
25 - 27
Možnosti využitia validácie u geriatrických pacientov s demenciou
Possibility of using validation for the geriatric patients with dementia

Valéria Horanská, Ľubomíra Lizáková

Abstrakt
Starnutie je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Rieši sa množstvo problémov, ktoré dané obdobie života prináša nielen pre jednotlivca, ale aj celú spoločnosť. U starých ľudí dochádza k výraznej zmene správania, ktorá sa zvlášť prejavuje u starých dementných pacientov. Komunikácia s takýmto pacientom je veľmi náročná. Metóda validácie, ktorej autorkou je Naomi Feil, ponúka konkrétne terapeutické techniky a postupy pri komunikácii s týmito pacientmi v rôznych fázach demencie. Ide o metódu, ktorá rešpektuje jedinečnosť človeka s jeho minulosťou a zároveň rieši nedoriešené životné problémy. Výhodou tejto metódy je jej nenáročnosť na poskytovateľa a čas. Tieto výhody sú veľkým benefitom aj v starostlivosti u geriatrických pacientov s demenciou, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu.

Kľúčové slová: validácia, starnutie, demencia, komunikácia, geriatrický pacient.

Abstract
Aging is currently a highly discussed topic. It solves many of the problems that a given period of life brings not only to the individual and the whole society. With aging, especily in senior age come to significant change in behavior and experience shows that is particularly prevalent among old demented people. Communicating with this patient is very demanding. The validation method of Naomi Feil as author, offers specific therapeutic techniques and procedures for communicating with these patients at various stages of dementia. It is a method that respects the uniqueness of man, with his past and with solve of unresolved life problems. The advantage of this method is its low load for provider and time savings. These advantages bring significant benefits in the care of geriatric patients with dementia who are requiring hospitalization.

Key words: validation, aging, dementia, communication, geriatric patient.
28 - 31
Obezita u žien v staršom veku
Obesity in women of older age

Eva Moraučíková, Marcela Ižová, Mariana Magerčiaková

Abstrakt
Príspevok má teoretický charakter a je zameraný na hmotnosť žien v staršom veku. Popisuje základné postupy súvisiace s úpravou životosprávy. Pozornosť je venovaná najmä nefarmakologickým stratégiám, ktoré môžu byť nápomocné pri úprave hmotnosti.

Kľúčové slová: Žena. Obezita. Starší vek. BMI. WHtR.

Abstract
The paper has a theoretical character and is focused on weight of women in older age. It describe basic process connected with change of lifestyle. Attention is focused on non-pharmacological strategies which can help with weight adjustment.

Key words: Woman. Obesity. Older age. BMI. WHtR.
32 - 33
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SK SaPA a spoluorganizované SK SaPA v roku 2018 34
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Bezpečnosť personálu na operačnej sále
Safety of the personnel into the operating room

Andrea Ševčovičová, Dušan Sedlák

Abstrakt
Východiská: Bezpečnosť pri práci je preferovaná z pohľadu zamestnávateľa, ako aj zamestnanca. Úzko špecializovanou oblasťou v ústavnej starostlivosti sú operačné sály. Zdravotnícki pracovníci musia poznať a minimalizovať jednotlivé riziká súvisiace s výkonom profesie na špecifickom úseku práce.
Cieľ: Zmapovať skúsenosti sestier s dodržiavaním bezpečnosti personálu na operačných sálach a zistiť úroveň dostupnosti ochranných pomôcok a využívanie preventívnych opatrení v praxi.
Metódy: Na zisťovanie dodržiavania bezpečnosti personálu na operačných sálach bol použitý neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Elektronický zber dát sa uskutočnil v decembri 2017 až januári 2018. Výber respondentov bol zámerný. Kritériom výberu bola ochota spolupracovať a skúsenosti s prácou sestry na operačnej sále v pozícii operačnej sestry alebo anestéziologickej sestry. Dotazník bol distribuovaný registrovaným sestrám a pôrodným asistentkám cez portál Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a na sociálnej sieti Facebook. Pri spracovaní údajov bola použitá jednoduchá a opisná deskriptívna štatistika – absolútna početnosť (n) a relatívna početnosť (%). Získané údaje boli spracované pomocou programu Google Docs. Grafy a tabuľky boli vytvorené v počítačovom programe Microsoft Excel.
Výsledky: Prieskumu sa zúčastnilo 184 respondentov. Výsledky preukázali, že až 94,6% respondentov (n=174) považuje svoje pracovisko z hľadiska vysokého výskytu rizikových faktorov za rizikové. Respondenti považovali za najviac rizikovú prácu s biologickým materiálom, psychickú záťaž, záťaž ionizujúcim žiarením, dlhodobé státie pri operačnom výkone, fyzickú záťaž a obmedzenia stravovania a pitného režimu. Stálu dostupnosť ochranných pracovných prostriedkov potvrdilo 86,4% respondentov. Na pracovisku používa pri práci s biologickým materiálom rukavice vždy 81% respondentov (n=149), pričom 83,2% (n=153) respondentov sa už na pracovisku poranilo použitým nástrojom.
Záver: Prezentované výsledky vyžadujú prijatie takých opatrení, ktoré znížia výskyt nežiaducich udalostí na operačnej sále. Na elimináciu rizika má mať personál operačných sál k dispozícii a využívať všetky dostupné ochranné pomôcky. K zvýšeniu bezpečnosti personálu by podľa respondentov prispelo viac jednorazového materiálu, dlhšie prestávky medzi výkonmi a navýšenie počtu personálu.

Kľúčové slová: Bezpečnosť pri práci. Operačné sály. Rizikové faktory na pracovisku.

Abstract
Basis: Safety at work is preferred from point of view of employer, and also employee. Operating rooms are highly specialized field within health facility care. Medical personnel must be aware of, and minimalize individual risks related to the performance of their profession at the specific work sector.
Objective: To map the experience of nurses with maintaining safety of personnel in operating rooms, and to find out the level of protective equipment availability and using of preventive measures in practice.
Methods: To find out how the safety of personnel is maintained in operating rooms a non-standardized questionnaire of own construction was used. Electronic data collection was carried out from December 2017 till January 2018. The selection of respondents was deliberate. The criteria of selection was the will to cooperate and the experience with work in an operating room in the position of either operating nurse or nurse anesthetist. The questionnaire was distributed among registered nurses and midwives through the portal of Slovak Chamber of Nurses and Midwives, and on the social network Facebook. The data was processed using a simple and descriptive statistics – absolute rate (n) and relative rate (%). Received data were processed using Google Docs programme. Graphs and tables were created in the computer programme Microsoft Excel.
Results: 184 respondents participated in the survey. The results showed that up to 94,6% respondents (n=174) consider their workplace to be risk-bearing due to high incidence of risk factors. The respondents found the most risk-bearing the work with biological material, mental load, ionizing radiation load, long-time standing by operation performance, physical load, and limitation of eating and drinking regime. Permanent availability of protective work equipment was confirmed by 86,4% of respondents. 81% of respondents (n=149) use always gloves when working with biological material at workplace, while 83,2% (n=153) of respondents have injured themselves at workplace using a tool.
Conclusion: The presented results require adoption of such measures that will mitigate occurance of undesired incidents in operating rooms. To eliminate risks, the personnel should keep at its disposal and should use all available protective equipment. According to the respondents, more single-use material, longer breaks between performances and raising the number of personnel would help to increase the safety of personnel.

Key words: Safety at work. Operating rooms. Risk factors at workplace.
35 - 38
Kontinuálne vzdelávanie sestier – Povinnosť verzus postoje sestier
Continuous education nursing – Charge versus attitudes nursing

Tatiana Hudáková

Abstrakt
Celoživotné vzdelávanie je stratégiou pre celý život. Vzdelávanie sestier v Slovenskej republike reaguje nielen na dynamiku spoločenských zmien, ale aj na najnovšie trendy vzdelávacej politiky vo svete, ktoré implementuje do systému celoživotného vzdelávania sestier. V príspevku sme sa zamerali na zistenie a vyhodnotenie názorov a postojov sestier súvisiacich s celoživotným vzdelávaním. Zároveň sme mapovali účasť sestier na aktivitách sústavného vzdelávania. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že celoživotné vzdelávanie je podľa sestier dôležitým aspektom profesie, rozhodujúcim faktorom pri výbere vzdelávacej aktivity je však naďalej počet získaných kreditov. Je potrebné, aby sestry boli motivované k celoživotnému vzdelávaniu, čo má obrovský potenciál v meniacom sa svete a umožňuje im získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré budú implementovať vo svojom profesijnom živote.

Kľúčové slová: Kontinuálne vzdelávanie. Prieskum. Sestra.

Abstract
Lifelong learning is a strategy for a whole life. Learning of nurses in Slovak Republic reacts not only to a dynamics of social changes, but also to a latest educational politics in the world, which is implementated into the system of lifelong learning of nurses. In this article we concentrated identification and evaluation of the opinion and attitude of nurses related to their education and in-service courses. At the same time we carried out a research on participation of nurses at continuous educational acitivities. From outcome of survey emerge that according to nurses lifelong learning is crucial profession aspect, but decisive factor in choosing of continuous educational activity is still number of gained credits. It is necessary that the nurses were motivated by the fact that lifelong learning has the huge potential in present changing world and it allows them to acquire new knowledge and skills that will be implemented in their Professional life.

Key words: Lifelong education. Research. Nurse.
39 - 45

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020