Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2017

Číslo 5/2017

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Sestra zo Slovenska sa stala novou členkou Rady Európskej federácie sestier 08 - 09
Krátky rozhovor s Mgr. Janou Slovákovou, PhD., novou členkou Rady EFN 09
I. Lazorová vo Varšave: Pri riešení problémov slovenských a poľských sestier je potrebné postupovať spoločne 10
SK SaPA podporí projekt Nutričná akadémia pre sestry 2018 11
Zúčastnili sme sa ako pozorovatelia na zasadnutí Európskej federácie sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti 12
V Českých Budějoviciach sme dohodli ďalšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania a ochrany duševného zdravia na pracovisku 13
Slovenské zdravotníctvo potrebuje dofinancovať, no takýmto spôsobom sa to nedá robiť donekonečna 13
Sestry z Vyšehradskej štvorky vyzývajú vlády, aby ich problémy riešili v spolupráci s Európskou úniou 14 - 15
Vyhlásenie
Účastníci XIV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 30. 6. – 1. 7. 2017 v Ružomberku vydávajú nasledovné vyhlásenie:...
16 - 17
Členovia EFN vyberajú nové riadiace pozície a sústreďujú sa na Proporcionalitu a Antimikrobiálnu rezistenciu! 18 - 19
Zhromažďovanie ďalších údajov vyháňa sestry mimo lôžko! 19 - 20
Sestry prinášajú elektronické zdravotníctvo bližšie k občanom 20
Závislosť žien a jej stúpajúci trend
Addiction of women and its rising trend

Darina Gešková, Viera Lábajová

Abstrakt
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora je zameraný na liečbu všetkých druhov závislostí látkových aj nelátkových s celoslovenskou pôsobnosťou. Viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti liečby závislosti nás viedli k retrospektívnej analýze a porovnaniu štatistických údajov žien liečených v OLÚP, n.o. Predná Hora v rokoch 1995-1998 s rokmi 2015-2016. Upozorňujeme na príčiny vzniku závislostí, nárast liečby závislostí u žien, zníženie ich vekovej hranice a vznik nových rizikových povolaní žien.

Kľúčové slová: Alkoholizmus. Závislosť, Ženy.

Abstract
Medical Institute of Psychiatry – OLÚP n.o., Predná Hora focuses on the treatment of all kinds of the substance use disorders and the behavioral or process addictions (non-substance addiction) with a nationwide activity in Slovakia. More than 40 years of experience in the field of addiction treatment led us to a retrospective analysis of the statistical data of women treated in OLÚP n.o. Predná Hora within the years 1995-1998 compared with those women who were treated in the years 2015 and 2016. We highlight the causes of addiction, age of the women who were treated, and the emergence of new risky professions for women.

Key words: Alcoholism. Substance use disorder. Women.
21 - 24
O drogovo závislých a o vzťahoch v OLÚP, n.o., Predná Hora
Drug use disorder and interpersonal relationships OLÚP, n.o., Predná Hora

Marianna Hajdúková, Viera Gabajová

Abstrakt
Práca podrobne sleduje u drogovo závislých rodinné zázemie, z ktorého vzišli, vlastné partnerské vzťahy pacienta, vzťahové problémy, ale aj vzťahy voči spoločnosti, v ktorej žijú. Hľadá odpoveď na otázku, kde u drogovo závislých vznikajú začiatky rozpadu ich vzťahov. Formou retrospektívnej štúdie autori podávajú rozbor anamnestických údajov získaných z chorobopisov pacientov závislých od drog hospitalizovaných v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n.o. Predná Hora.

Kľúčové slová: Droga. Medziľudské vzťahy. Rodina. Spoločnosť. Závislý od drog.

Abstract
This report examines the family background of people who have drug use disorder, their problems in the partnership, as well as their relationship towards the society they are living in. The authors are trying to find the answer to the question – when and where we can find the beginning of the problems which has caused the relationship decay. The authors also provide an analysis of the anamnestic data, which were obtained by retrospective study, from the medical records of patients with drug use disorder who were hospitalized in the Medical Institute of Psychiatry OLÚP, n.o., Predná Hora.

Key words: Drug. Drug use disorder. Family. Interpersonal relationships. Society.
25 - 27
Liečba Parkinsonovej choroby duodenálnou pumpou z pohľadu sestry
Therapy of Parkinson´s disease with duodenal pump from a nurse´s perspective

Zuzana Bagoňová

Abstrakt
Parkinsonova choroba patrí aj v dnešnej dobe k vážnym neurologickým ochoreniam, pri ktorých neexistuje žiadna prevencia a aktuálne ich nevieme ani vyliečiť. Výrazne zasahuje do každodenného života pacientov a znižuje kvalitu ich života. Vďaka liečbe duodenálnym gélom je však možné udržiavať príznaky ochorenia pod kontrolou v priebehu dňa. Táto liečba smeruje k maximálnemu možnému zmierneniu príznakov ochorenia, ale aj k prevencii výskytu komplikácií, ktoré so sebou ochorenie prináša. Pacientom sa vďaka liečbe zvyšuje dyskomfort a súčasne sa znižuje miera odkázanosti na pomoc okolia. Pre pacienta je táto pomoc neoceniteľná.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, duodenálna pumpa, duodenálny gél, dyskomfort, kvalita života.

Abstract
Up to this day, the Parkinson’s disease is still a serious neurological condition without existence of any kind of prevention and it is not possible to cure it right now. It’s significantly affecting everyday living and decreasing quality of the patient’s life. Thanks to the duodenal gel treatment it’s possible to maintain the disease symptoms under day control. This treatment heads towards maximal possible reduction of the symptoms, but also to prevent the occurrence of complications. Patient’s discomfort and the dependency rate on surroundings is reduced by this treatment. For the patient, this help is invaluable.

Key words: Parkinson’s disease, duodenal pump, duodenal gel, dyscomfort, quality of life.
28 - 30
Aktuálne postavenie mechanickej trombectómie v manažmente ischemickej CMP v Slovenskej republike
Mechanical trombectomy of the present position in the management of ischemic vascular stroke in the Slovak republic

Nikola Andreanská

Súhrn
Akútna trombectómia sa v súčasnosti hodnotí ešte stále ako ,,malý zázrak“, ktorý dokáže dosiahnuť stopercentné zlepšenie klinického stavu pacienta, u ktorého sa vyskytli príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody. Aj tu však platí známe ,,Timeis Brain“, čiže čas je rozhodujúci faktor rovnako ako pri intravenóznej trombolýze. Pravdepodobnosť dobrého klinického efektu závisí od času dosiahnutia rekanalizácie. Na akom princípe funguje akútna trombektómia? U ktorých pacientov sa môže realizovať? Na základe publikovaných údajov si následne priblížime jednotlivé aspekty danej problematiky.

Kľúčové slová: akútna trombektómia, mechanická reperfúzna liečba, ischemická cievna mozgová príhoda.
31 - 32
Psychická a fyzická záťaž sestier pracujúcich na jednotke intenzívnej starostlivosti
Mental and physical workload of nurses working in intensive care units

Elena Červeňáková

Abstrakt
Práca sestier na jednotkách intenzívnej starostlivosti je vznešeným poslaním, no i veľmi dynamickou a náročnou skúškou ich fyzickej a psychickej sily a vytrvalosti. Na prácu sestry sa v súčasnom systéme zdravotnej starostlivosti kladú vysoké nároky. Ošetrovateľské povolanie dnes vykonáva moderná žena, ktorá chce žiť a realizovať sa v profesionálnom aj v osobnom živote. Spoločenské a hmotné ocenenie jej práce nie je primerané, čo neraz spôsobuje postupnú stratu motivácie, psychické a fyzické vyčerpanie. Preto by sme mohli charakterizovať profesiu sestry na JIS ako jedno z najťažších povolaní, na ktoré pôsobia rôzne rizikové faktory. Dopady preťaženosti a dlhodobého stresu majú často za následok, že trpia nielen sestry, ale aj samotný pacient.

Kľúčové slová: Sestra. Psychická záťaž. Fyzická záťaž. Jednotka intenzívnej starostlivosti.
32 - 34
Zaradenie pacientov po cievnej mozgovej príhode do pracovného procesu
Enrolled patients after a stroke in the labor force

Martina Engelová
35 - 36
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA a spoluorganizované SKSaPA v roku 2017 37
Správa z XIX. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA s medzinárodnou účasťou 38 - 39
Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XX.
V4 stretnutie psychiatrického ošetrovateľstva
39 - 40
Z činnosti odbornej Sekcie sestier pracujúcich v neurológii pri SK SaPA 40 - 42
Správa o priebehu Podtatranskej konferencie ambulantných lekárov a sestier 2017 s medzinárodnou účasťou 43 - 44
Jednoduchšie využívanie benefitného systému SK SaPA 45

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020