Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2016

Číslo 5/2016

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Vo Vysokých Tatrách sa konala konferencia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien“ 08 - 10
Za útok na zdravotníka bude vyšší trest 11
Odborníci na ošetrovateľstvo nesúhlasia s vrátením vzdelávania sestier späť na stredné školy 11
Sestry a pôrodné asistentky žiadajú ministra zdravotníctva, aby zastavil výhodný biznis v zdravotníctve 12
SK SaPA: Návrh rozpočtu pre rok 2017 je zlou správou pre pacientov aj zdravotníkov 12 - 13
Zatraktívnenie povolania sestry sa nedá urobiť bez úpravy platov 13
Slovenské ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien 14 - 15
Dánsky Magazín ALT nominoval na tohtoročné dámske ocenenie „Žena 2016“ všetky Dánske sestry 15
Bezpečnosť ošetrovateľského personálu je dôležitá pri poskytovaní kvalitnej starostlivosti o pacientov, hovorí pracovné Fórum ICN 16
Vzťah sestra – lekár s dopadom na pacienta
The relationship between nurses and doctors with patient outcomes

Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová, Milan Laurinc

Abstrakt
V rámci ošetrovateľskej praxe sestra vykonáva tieto druhy výkonov: samostatne, samostatne na základe ordinácie lekára, v spolupráci s lekárom. Všetky úkony musí zladiť, naplánovať realizovať. Značnú časť jej práce zaberá komunikácia a spolupráca s lekárom. V príspevku prinášame niektoré aspekty spolupráce sestra – lekár, dôvody problémovej spolupráce a komunikácie a pohľad na dopad na pacienta.

Kľúčové slová: Sestra. Lekár. Spolupráca. Pacient.

Abstract
In the context of nursing practice, nurse carries out the following types of services: individually, independently based on physician's prescription, in cooperation with the physician. All operations must be matched, plan to implement. Communication and collaboration with physicianstakesa significant part of its work. The paper brings some aspects of cooperation nurse - physician, the reasons problematic cooperation and communication, and look at the impact on the patient.

Key words: Nurse. Doctor. Cooperation. Patient.
17 - 21
Možnosti konzervácie odobratých obličiek určených k transplantácii
The choices of conservation of withdrawn kidneys used to transplantation

Pavol Švec, Tomáš Glac, Klára Rusková, Dana Streitová

Abstrakt
V roku 2015 sa v ČR odtransplantovalo 453 obličiek. Evidovaných na waiting liste zostalo na konci roku 2015 430 pacientov. Obličiek k transplantácii je podstatne menej ako je chorých pacientov čakajúcich na obličku. V dnešnej dobe môžeme získať obličky od altruistických, či príbuzenských darcov, darcov so smrťou mozgu (HBD), či NHBD darcov. Problémom u darcov so smrťou mozgu je ich marginalita. Ďalšou možnosťou sú darcovia z programu NHBD (Non Heart Beating Donor), novšia skratka je DCD (Donation after Cardiac Death) Sú to darcovia s preukázanou nezvratnou zástavou krvného obehu. Po ukončení odberu, ako u darcov so smrťou mozgu (HBD), tak u DCD darcov, sú obličky uložené do prezervačného roztoku. V súčasnej dobe existujú dve metódy prezervacie odobraných orgánov, statická prezervácia chladom (cold storage) a prístrojová pulzatilná hypotermická perfúzia (napr. pomocou prístroja LifePort Kidney Transporter LKT). Vo FN Ostrava využívame taktiež hypotermickú formu prezervácii obličiek, a to ako u marginálnych darcov, tak u darcov z programu DCD.

Kľúčové slová: prezervacia, konzervácia, transplantácia, obličky, perfúzia.

Abstract
There were transplated 453 kidneys in Czech republic in 2015. 430 patients waiting for tarnsplatation of kidneys remained on waiting list in the end of year 2015 . The amount of kidneys that are suitable for trasplantation is always less then amount of sick people who are waiting.. There are possibilities to get suitable kidneys- the first is to get it from altruistic donors and donors from family or getting suitable organs from dead donors with brain death (HBD - Heart Beating Donor) or NHBD (Non Heart Beating Donor) . The problem with HBD is their marginality. The other option are donors with irreversible cardiac and blood circulation arrest - NHBD, newly DCD (Donation after Cardiac Death). In both – HBD and NHBD - the kidneys are stored in preservation solution. There are two ways of preservation nowadays: static cold storage and deviced pulsatil hypothermic perfusion ( for example with LifePort Kidney Transporter LKT). We use hypothermic form of preservation of kidneys for marginal donors same as for DCD in FN Ostrava.

Key words: preservation, transplantation, kidneys, perfusion.
22 - 25
6th International Conference for Psychiatric nurses with participation of Visegrad Four Member States 26 - 27
Uplatnenie hodnotiacich škál pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti gerontopsychiatrickému pacientovi
The application of the rating scales, in providing nursing care to the patient psychiatric

Oľga Lukačovičová

Abstrakt
Práca prezentuje využitie hodnotiacich škál pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti gerontopsychiatrickému pacientovi v podmienkach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Objektom skúmania je gerontopsychiatrický pacient, u ktorého sa posudzuje zdravotný stav na základe hodnotiacich škál. V práci prezentujeme prehľad jednotlivých druhov hodnotiacich škál s ohľadom na špecifická zdravotného stavu pacienta a holistický prístup v ošetrovateľskej praxi. Vypracovali sme návrh vzorových hodnotiacich škál podľa potrieb gerontopsychiatrického pacienta a ich uplatnenie v praxi. Zamerali sme sa na posúdenie základných aktivít denného života, na bolesť, prevenciu a riziko pádu, hodnotenie rizika preležaniny, hodnotenie vedomia, kognitívnych funkcií, zmätenosti a depresie. Odporúčame uplatniť v ošetrovateľskej praxi pri starostlivosti o gerontopsychiatrického pacienta hodnotiace škály na posudzovanie zdravotného stavu s cieľom zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: hodnotiaca škála, gerontopsychiatrický pacient, ošetrovateľská starostlivosť.

Abstract
The work presents the use of the scales of assessment for the provision of nursing care to the patient in terms of constitutional health care geriatric psychiatric. The object of the investigation is a geriatric psychiatric patient is assessed on the basis of health status evaluation scales. At work we present an overview of the different types of assessment scales, with respect to the specific health status of the patient and a holistic approach in nursing practice. We have drawn up a draft sample assessment scales according to the needs of the geriatric psychiatric patient and their application in practice. We focused on the assessment of the basic activities of daily life, the pain, and the risk of falls prevention, risk assessment, the assessment of the risk of bed sores, confusion, cognitive impairment and depression. We recommend that you apply in the nursing practice in caring for the patient's range of geriatric psychiatric evaluation on the health assessment, in order to increase the level and quality of health care provided.

Key words: evaluation, the patient, nursing care, the range geriatric psychiatric.
28 - 34
Psychologické dôsledky prežitých tráum v koncentračných táboroch
Psychological consequences of trauma experienced in concentration camps

Andrea Ševčovičová

Abstrakt
Preživší z nacistických koncentračných táborov zažili počas svojho väznenia rôzne podoby trýznenia, násilia a emocionálne ťažkých a stresujúcich situácii. V konfrontácii s vysokým pracovným zaťažením, vyčerpanosťou, únavou, hladom, nedostatkom spánku a týraním čelili denne krutým táborovým podmienkam. Po oslobodení sa u nich objavili príznaky vysokej dráždivosti, ktoré neboli prítomné pred prežitím traumy. Za prítomnosti porúch spánku a koncentrácie, návalov hnevu, poklesu sociálneho a pracovného výkonu a ďalších sprievodných príznakov trvajúcich viac ako mesiac, sa u nich ako dôsledok traumy prejavila posttraumatická stresová porucha - syndróm koncentračného tábora.

Kľúčové slová: Posttraumatická stresová porucha. Koncentračné tábory. Trauma. Dôsledky trýznenia.

Abstract
The survivors from Nazi concentration camps experienced different forms of torment, violence and emotionally hard and stressful situations during their imprisonment. In confrontation with high labour load, exhaustion, tiredness, starvation, lack of sleep, torture, they faced cruel camp conditions on daily basis. After liberation, symptoms of hyperirritability emerged in them, which had not been present before experiencing the trauma. Posttraumatic stress disorder - a symptom of concentration camp – became evident in them as a result of trauma, together with sleep disorders and concentration disorders, fits of rage, decrease of social and working performance and other accompanying symptoms, which lasted more than a month.

Key words: Posttraumatic stress disorder. Concentration camps. Trauma. Consequences of torment.
35 - 39
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA v roku 2016 40 - 41
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Ošetrovateľstvo a informačno - komunikačné technológie
Nursing and information and communications technologies

Ľubica Poledníková, Alica Slamková, Ľuboslava Pavelová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Mária Semanišinová

Abstrakt
Cieľom bolo zistiť a analyzovať záujem návštevníkov nami vytvorenej webovej stránky: www.kega.fsvaz.ukf.sk o edukáciu a poradenstvo v oblastiach domácej starostlivosti o seniorov, psychicky chorých, chirurgických pacientov a zomierajúcich. Ako výskumnú metódu sme použili obsahovú analýzu elektronických dokumentov na menovanej webovej stránke, ktorá má dve časti – edukačnú (edukačné materiály) a diskusné fórum. V časti diskusné fórum výskumný súbor tvorilo 70 respondentov – 60 žien a 10 mužov vo veku od 18 až do 76 rokov, priemerný vek bol 40,3. Z hľadiska roly respondenta, otázku položili 16 pacienti, 52 rodinných príslušníkov/známych a 2 profesionálne opatrovateľky. Zistili sme, že najviac navštevovanou oblasťou v edukačnej časti webovej stránky bola oblasť starostlivosti o zomierajúceho pacienta s počtom zobrazení 5508 a najviac navštevovanou edukačnou témou bola téma „Starostlivosť o pacienta s bolesťou“ (2782 zobrazení), ďalej nasledovali oblasti: starostlivosť o seniora (3815), o chirurgického pacienta (2767) a  o psychicky chorého (2509). V diskusnom fóre bolo položených 70 otázok, najviac (34) sme zaregistrovali v oblasti starostlivosti o seniorov. Obsahové zameranie otázok bolo veľmi pestré, zahŕňali biologické, psychické aj sociálne potreby pacientov alebo ich opatrovateľov. Profesionálne poradenstvo a edukácia na diaľku sa javí ako efektívny spôsob, ktorý má potenciál poskytnúť informácie veľkému počtu ľudí nákladovo efektívnym spôsobom.

Kľúčové slová: teleošetrovateľstvo, edukácia, domáca starostlivosť, webová stránka.

Abstract
The objective was to find out and analyse interest of the visitors of the website: www.kega.fsvaz.ukf.sk in education and counselling in the areas of home care for the elderly, the mentally ill, surgical patients, and the dying. We used content analysis of the electronic documents on the website which has two parts – educational (educational materials) and the discussion forum. In the part the discussion forum, the sample included 70 respondents – 58 women and 10 men aged from 18 to 76 years, the average age was 40.3. As for the roles of the respondents, the questions were asked by 16 patients, 52 family members/friends, and two professional caregivers. We found out the most commonly visited area in the educational part of the website was the area of care for dying patients with 5,508 visits; the most commonly visited educational topic was the topic “Care for patients with pain” (2,782 visits); other areas were visited as follows: care for the elderly (3,815 visits), care for surgical patients (2,767), and care for the mentally ill (2,509). In the discussion forum, 70 questions were asked; the most questions (34) were in the area of care for the elderly. The content focus of the questions was miscellaneous; they included biological, psychological, and social needs of patients or their caregivers. Professional counselling and education at a distance appears as an effective way which has a potential to provide information to a large number of people cost-effectively.

Key words: telenursing, education, home care, website.
42 - 49
Edukace žáků střední zdravotnické školy v European Resuscitation Council (ERC) Guidelines 2015
Education of secondary nursing schiools students in the European Resuscitation Council (ERC) Guidelines 2015

Eva Samšeňáková, Eva Hlaváčková, Nikola Vodehnalová

Abstrakt
Cíl: Cílem studie bylo posoudit znalosti žáků v problematice laické KPR před edukací a po edukaci (hned a měsíc po edukaci). Metodika: Metoda průzkumu byla rozdělena na dvě části – teoretická a praktická. Teoretická část tvořila edukační prezentaci laické KPR, kterou si poté každý žák mohl vyzkoušet v praktické části na resuscitační figuríně. Studie zahrnuje 32 žáků prvního ročníku střední zdravotnické školy. Hodnocení znalostí probíhalo formou testů (pre-test, post-test, test retence informací). Testy byly statisticky zpracovány na hladině významnosti 0,01. Výsledky: Počáteční znalosti žáků byly na dobré úrovni, nicméně mezi pre-testy a posty-post testy byl prokázán statisticky významný rozdíl (znalosti se zvýšily o 23 %). Test retence informací prokázal snížení znalostí o necelých 5 %, ale nejednalo se o statisticky významný rozdíl. Statisticky významný rozdíl byl prokázán i mezi pre-testy a testy retence informací. Závěr Znalosti žáků se po edukaci statisticky významně zvýšily. Je důležité zamyslet se nad způsobem edukace a vhodně použít aktivizační metody, které vedou k motivaci žáků. Analýza hodnotících nástrojů je rovněž důležitá.

Kľúčové slová: edukace, kardiopulmonální resuscitace, první pomoc, retence informací, střední zdravotnická škola

Abstract
Objectives: The aim of the study was to assess and increased knowledge of students regarding a lay person’s CPR before education and immediately after the education (immediately and one month after the education). Methodology: For the research an educational demonstration method was chosen. The educational part comprised of a presentation of a lay person’s CPR, which every student could try to give in the demonstration part on a CPR manikin. A study involved 32 students of the first grade of a secondary nursing school. The knowledge was assessed by tests (a pre-test, a post-test, and an information retention test). The tests were statistically processed at the significance level of 0.01. Outcomes: The initial knowledges of pupils were at a good level, but the pre-tests and post-post tests showed a statistically significant difference (knowledge increased by 23%). Test retention of information demonstrated to decrease the knowledge of almost 5%, but it was not a statistically significant difference. A statistically significant difference was also demonstrated between pre-test and test retention of information. Conclusion: Knowledge of pupils after education increased significantly. It is important reflect on the way education and appropriate use of activation methods that lead to motivating pupils. Analysis of assessment instruments is also important.

Key words: education, cardiopulmonary resuscitation, first aid, information retention, secondary
50 - 53
Využití standardizovaných škál pro hodnocení výživy u seniorů v sociálním zařízení
Use of standardized scales for nutrition evaluation in the eldery in a rertirement home

Ingrid Juhásová, Lenka Chmelíková

Abstrakt
Výživa senioru je důležitá pro jejich kvalitu života. Cílem práce je zmapovat nutriční stav seniorů prostřednictvím vybraných nutričních testů v sociálním zařízení. Soubor tvoř 87 senioři (průměrný věk: 86; min. 69; max. 96 let). Délka pobytu ve vybraném sociálním zařízení byla 1 rok až 7 let. Na získání údajů byly použity testy: MNA (Mini Nutritional Assessment), univerzální nástroj na odhalení podvýživy (Malnutrion universal screening tool – MUST) a index tělesné hmotnosti (body mass index – BMI). Výsledky jsou vyhodnoceny v absolutní a relativní četnosti. Škálou MUST bylo zjištěno, že poruchu výživy má 13% seniorů. Škála MNA potvrdila poruchu výživy u 50 % seniorů. BMI test odhalil 30 % v kategorii obezity a v kategorii normální stav výživy se dle BMI nacházelo 25 % senioru. Problematika výživy seniorů v sociálním zařízení nesmí být opomíjenou oblastí v péči o seniory, protože dobrý stav výživy je předpokladem zlepšení kvality života.

Kľúčové slová: nutriční posuzování, senior, výživa, škály, Mini Nutritional Assessment, Malnutrion universal screening tool, Body Mass index.

Abstract
The elderly’s nutrition is important for their quality of life. The aim of the study is to explore the nutritional status of the elderly through selected nutritional tests in a social care home. The sample of respondents consisted of 87 elderly (average age 86, min. 69, max. 96 years of age), who have been residing in social care home from one year to seven years. In order to obtain data needed, the following test were used: MNA (Mini Nutritional Assessment), the universal tool for detecting undernutrition (Malnutrion Universal Screening Tool - MUST) and BMI (Body Mass Index). The results were evaluated in absolute and relative frequency. The scale of MUST revealed that 13% of clients suffer from a certain sort of eating disorder. The scale of MNA confirmed nutritional disorders in 50 % of clients. BMI test revealed a large percentage in the category of obesity (30 %). According to BMI, 25 % of the elderly fall into the category of normal nutritional status. Nutritional issues of the elderly in social care homes should not be neglected area of the elderly care because a good nutritional status is a prerequisite for improving the quality of their life.

Key words: nutrition, nutritional assessment, the elderly, scales, Mini Nutritional Assessment, Malnutrion universal screening tool, Body Mass index.
54 - 57
Adaptační proces zdravotnických záchranářů v podmínkách Zdravotnické záchranné služby České republiky
The adaptation process of praramedic in the Czech republic

Jaroslav Pekara, Renata Procházková

Abstrakt
Sdělení se zabývá organizací adaptačního procesu zdravotnických záchranářů s vazbou na činnost a specifika poskytování přednemocniční neodkladné péče v podmínkách Zdravotnické záchranné služby České republiky. Cílem našeho průzkumu bylo porovnání realizace adaptačních procesů mezi zdravotnickými záchrannými službami v České republice. Pro sběr dat byl zvolen kvantitativní dotazník, který byl zaslán vedoucím vzdělávacích a výcvikových středisk zdravotnických záchranných služeb v ČR. Výstupem článku jsou specifická doporučení pro konkrétní potřeby adaptačních procesů Zdravotnických záchranných služeb v České republice.

Kľúčové slová: adaptační proces, školitel, zdravotnický záchranář, zdravotnická záchranná služba.

Abstract
The paper subscribes the organization of adaptation process of paramedics in the Czech Republic with binding to specifics and work in the prehospital care. The aim of our interest was the comparison of adaption process between emergency medical services in the Czech Republic. We created a qualitative questionnaire and we sent it to the educational center in every emergency medical service in the Czech Republic. The output of our study is the specifics recommendations for the concrete needs of the educational center in every emergency medical service in the Czech Republic.

Key words: Adaptation process. Supervisor. Paramedic. The Emergency Medical Service.
58 - 63
The importance of informing a patient with postoperative pain when using continuous epidural analgesia?
Epiduralna analgezija – smanjuje li viši stupanj edukacije bolesnika stupanj poslijeoperacijske bolnosti?

Josip Božić

Abstract
Introduction: According to the results of significantly cited studies, current methods for reducing the postoperative pain are not satisfactory. Extended postoperative pain causes a prolonged course of hospitalization and the consequent increase in costs. The purpose of this study was to determine to what extent the use of epidural analgesia affects the occurrence and treatment of complications, ultimate outcomes and length of hospitalization. Method: The study was conducted at the General Hospital Varaždin. The study included 72 patients (experimental and control groups). For purposes of the researchthe original questionnaire was made. The degree of reliability of the questionnaire was tested using Cronbach. The questionnaire contained parameters, namely: demographics, degree of patient’s education on methods of reducing pain, the degree of patient’s satisfaction with method of analgesia. Results: The degree of reliability of the questionnaire is 0.7 (significant reliability). For the purpose of comparison, the results of two groups were obtained using Chi-square and t-test (p < 0,05). Results were analyzed with the statistical package SPSS 19.0 (IBM Software package for statistical analysis, Statistical analysis in social science, USA). Discussion: The results show that patients who received epidural analgesia had a higher degree of satisfaction compared to patients who received conventional parenteral methods of disposing the pain. In 36.6 % of patients the results show that the level of quality of the treatment significantly increased. Methods / procedures used by nurses in reducing the level of pain are significant for the course and the outcome of the treatment.

Key words: pain. pain assessment. measurement of pain level. informed consent.

Sažetak
Uvod: Prema rezultatima značajno citiranih studija, metode za smanjenje stupnja poslijeoperacijske boli nisu zadovoljavajuće. Protrahirana poslijeoperacijska bol uzrokuje produljeni tijek bolničkog liječenja, te posljedično povećanje troškova. Svrha je provedenog istraživanje utvrditi u kojem opsegu uporaba epiduralne analgezije utječe na pojavu i liječenje komplikacija, krajnje ishode liječenja i duljinu trajanja hospitalizacije. Metoda: Istraživanje je provedeno u Općoj bolnici Varaždin. U istraživanje su Uključena 72 ispitanika (ispitivana i kontrolna skupina). Za svrhe istraživanja izrađen je originalni upitnik. Stupanj pouzdanosti upitnika provjeren je Cronbach-metodom. Upitnik je sadržavao parametre, i to: demografske podatke, stupanj edukacije bolesnika o metodama kupiranja bolnosti, stupanj zadovoljstva bolesnika provedenom metodom analgezije. Rezultati: Stupanj pouzdanosti upitnika iznosi 0,7 (znatna pouzdanost). Radi usporedbe dviju skupina, rezultati su dobiveni uporabom chi-kvadrat i t-testa (p < 0, 05). Rezultati su obrađivani uporabom statističkog paketa SPSS 19,0 (IBM Software package for statistical analysis, Statistical analysis in social science, USA). Rasprava: Rezultati pokazuju da su bolesnici kod kojih je uporabljena metoda epiduralne analgezije zadovoljniji u odnosu na bolesnike kod kojih je uporabljena konvencionalna parenteralna metoda zbrinjavanja boli. Kod 36,6% ispitanika rezultati pokazuju da je stupanj kvalitete liječenja znatno povećan. Metode/postupci koje upotrebljavaju medicinske sestre radi smanjenja stupnja boli važne su za tijek i krajnji ishod liječenja.

Ključne riječi: bol. procjene bolnosti. mjerenje stupnja boli. informirani pristanak.
64 - 67

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020