Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2015

Číslo 5/2015

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah
Otvorený list sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov a laborantov poslancom Národnej rady Slovenskej republiky str. 07 - 09
2. Informácia určená: sestre pracujúcej v záchrannej zdravotnej službe
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
str. 09 - 10
Európska asociácia pôrodných asistentiek (EMA)
The European Midwives Association
str. 11 - 12
Valné zhromaždenie Európskej asociácie pôrodných asistentiek str. 12 - 13
Na prvom mieste sú tehotné ženy a deti!
Výzva na akciu Európskych pôrodných asistentiek v súvislosti s utečeneckou krízou
str. 14
Dokument o alkohole (aktualizovaný júl 2015)
Vyhlásenie k užívaniu alkoholu
str. 15
Medzinárodná charta pre prevenciu vzniku Fetálneho alkoholového spektra porúch
The international charter on prevention of fetal alcohol spectrum disorder
str. 15 - 17
Občianske združenie Pôrodné asistentky pre vás - PAV str. 18
Brošňa za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva str. 19
V tábore smrti prichádzali na svet deti v neľudských podmienkach
Children were born in inhuman conditions in death camps

Andrea Ševčovičová
str. 20 - 21
Ošetřovatelská péče, ztracené umění?
Nursing care, a lost art?

Hana Locihová, Žaneta Andersová

Abstrakt
Ošetřovatelství zcela jistě patří mezi vědecké disciplíny. Jeho profesionalizace je založena na čtyřech pilířích, kterými jsou: holistický přístup s orientací na ošetřovatelské problémy a potřeby pacienta, poskytování péče formou ošetřovatelského procesu, kvalita a bezpečnost péče a ošetřovatelská péče založena na důkazech. Jejich pregraduální kvalifikační příprava se od roku 2004 přesunula na půdu vysokých škol. Můžeme díky tomuto přechodu očekávat změny, a co to v konečném důsledku znamená pro umění ošetřovat?

Klíčová slova: ošetřovatelská péče, zdravotnická dokumentace, vzdělání sester, ošetřovatelský proces.

Abstract
Nursing certainly among the scientific disciplines. Its professionalization is based on four pillars: a holistic approach and focus on nursing problems and needs of patients, providing care through the nursing process, the quality and safety of care and nursing care based on evidence. Their pregraduate qualification preparation since 2004, moved to the universities. Thanks to this change, we can expect changes and what that ultimately means for art to care?

Key words: Nursing care, medical records, nursing education, nursing process.
str. 22 - 24
Pediatrické transporty (PeTra) Banská Bystrica
Pediatric transport (PeTra) Banská Bystrica

Marián Halaj

Abstrakt
V článku Pediatrické transporty (PeTra) sa autor zaoberá problematikou sekundárnych transportov detských pacientov od predčasne narodených po 19-ty rok života. Charakterizuje pediatrických pacientov, uvádza rozdiely, výhody a nevýhody sekundárnych transportov, ich históriu v DFNsP Banskej Bystrici, príčiny vzniku, ciele, charakteristiku pediatrického transportného tímu. Uvádza, prečo pokračovať a ako napredovať.

Kľúčové slová: Transport. Pediatria. Pacient.

Abstract
Article pediatric transports (PeTra), the author addresses the issue of secondary transports pediatric patients prematurely born after the 19th year of life. Characterized by pediatric patients, it states the differences, advantages and disadvantages of secondary transports, their history in DFNsP in Banska Bystrica, causes, objectives, characteristics pediatric transport team. It shows why and continue to progress.

Key words: Transport. Pediatrics. Patient.
str. 25 - 26
História a súčasnosť skin to skin metódy
History and present of skin to skin method

Eva Moraučíková, Eva Lazárová

Abstrakt
Príspevok prináša krátky historický prehľad vývoja metódy skin to skin a pohľad na využívanie metódy ski to skin v súčasnosti, vrátane odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Kľúčové slová: Skin to skin. Novorodenec. Popôrodná adaptácia. Starostlivosť o novorodenca.

Abstract
The paper shows short history overview on development of skin to skin method and current utilization of skin to skin method including recommendations from World Health Organization (WHO).

Key words: Skin to Skin. Newborn. Postpartum Adaption. Newborn Care.
str. 27 - 28
Podiel ošetrovateľstva v prevencii infekcií súvisiacich s hospitalizáciou
Share of nursing in prevention infections related to hospitalization

Danka Lančaričová

Abstrakt
Intenzívne ošetrovateľstvo ako jeden z aplikovaných odborov ošetrovateľstva poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyhávajú, alebo už zlyhali vitálne funkcie. Kritický stav pacienta sa spája s imunodeficienciou. Ide o stav zníženej schopnosti organizmu reagovať na škodlivé podnety. Pacienti sú vo zvýšenej miere náchylní k prolongovaným infekciám s komplikovaným priebehom a zdĺhavou liečbou. Hlavnou úlohou ošetrovateľskej starostlivosti je maximálne možná ochrana pacienta pred vznikom, alebo zanesením infekcie. Všetky preventívne opatrenia sa realizujú v snahe prerušiť známy reťazec, ktorý predstavuje zdroj nákazy, cesta prenosu a vnímavý jedinec. V tomto procese má významný podiel práve ošetrovateľstvo a sestra, ktorá najčastejšie prichádza do kontaktu s pacientom.

Kľúčové slová: Intenzívne ošetrovateľstvo. Imunodeficiencia. Infekcia. Preventívne opatrenia. Sestra.

Abstract
Intensive nursing, as one of the applied fields of nursing, provides nursing care to patient in danager of failure, failing, or has failed a vital function. The critical condition of the patient is associated with immune deficiency. It is about the status of the reduced ability of the organism to respond to noxious stimuli. Patients are increasingly prone to prolonged infections with complicated and lengthy course of treatment. The main task of nursing is the maximum possible protection of the patient prior to the occurrence or introduction of infection. All preventive measures are carried out in an attempt to break the known string that represents the source of the disease, the path of transmission and perceptive individual. In this process, has a significant share of the nursing and nurse, just that most often comes into contact with the patient.

Key words: Intensive nursing. Immune deficiency. Infection. Precautionary measures. Nurse.
str. 29 - 31
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Najčastejšie sa vyskytujúce intoxikácie v detskom veku ošetrené na Klinike pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny v Banskej Bystrici
The most common intoxication in childhood treat to Department of Anaesthesia Care of Childrean´s University Hospital Banska Bystrica

Jana Čupková, Barbora Bartošová

Abstrakt
Cieľom nášho príspevku je poukázať na problematiku pomerne vysokého výskytu intoxikácii v detskom veku. Akútne intoxikácie sa pokladajú v detskom veku za aktuálny problém so stúpajúcim počtom prípadov. Na základe analýzy materiálov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici sme zmapovali výskyt intoxikácií u detí ošetrených na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM) Banská Bystrica v sledovanom období január 2013 – december 2014. Retrospektívne sme zistili celkovo 60 prípadov intoxikácii. Z výsledkov retrospektívnej štúdie vyplýva, že najvyšší podiel intoxikácií bol zaznamenaný u dievčat a najčastejšie potvrdené pôsobiace noxy v sledovanom súbore boli lieky a etanol. Intoxikované deti vyžadujú často komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a použitie eliminačných metód.

Kľúčové slová: Otrava. Akútne intoxikácie. Dieťa. Analýza. Štúdia. Liečba.

Abstract
Aim of our article is to point out a quit high incidence of intoxication in the childhood. Numbers of cases of acute poisoning of children are rising and it triggers a serious concerns. We retrospectively looked in occurrence of acute intoxications in admissions to Department of Anaesthesia and Intensive Care of Children’s University Hospital Banska Bystrica, Slovakia during period from January 2013 to December 2014. We found 60 cases of poisoning altogether. From results of our retrospective study emerged the highest rate of acute intoxications are among the girls population. Within the cohort alcohol and ethanol were the most frequent confirmed causes. Care of children treated for intoxication is always complex and frequently requires use of renal replacement therapies as a mode of elimination.

Key words: Poisoning. Acute intoxication. Child. Analysis. Study. Treatment.
str. 33 - 37
Efektívna edukácia adolescentiek o vybraných preventívnych opatreniach v kontexte reprodukčného zdravia
Effective education of adolescence about selected preventive measures in the context of reproductive health

Jana Raková, Ivana Gaľová

Abstrakt
Úvod: Význam edukácie v oblasti preventívnych opatrení u dievčat v období adolescencie je nepochybný. Zameranie edukácie na reprodukčné a sexuálne zdravie adolescentiek pokladáme za dôležité, pretože táto problematika je napriek svojej aktuálnosti v spoločnosti neraz tabuizovaná. Cieľ a metodika: Cieľom prieskumu bolo zhodnotiť vzdelanostnú úroveň a úroveň realizácie preventívnych opatrení zameraných na reprodukčné zdravie adolescentiek a posúdiť vplyv edukácie na nami sledované údaje. Realizovali sme intervenčný prieskum u 60 študentiek druhých a tretích ročníkov gymnázia v Košiciach vo veku 16 až 18 rokov. Výsledky: Preukázateľným benefitom realizovanej edukácie bolo zistenie, že celková vedomostná úroveň adolescentiek stúpla z 59,4% pred edukáciou na 93,6% po uskutočnenej edukácii. Záver: Zlepšenie vedomostí je pre nás pozitívnym výsledkom a zároveň potvrdením, že edukácia má v oblasti prevencie osobité miesto a patrí k špecifickým kompetenciám sestier a pôrodných asistentiek.

Kľúčové slová: edukácia, prevencia, reprodukčné zdravie, adolescencia

Abstract
Introduction: The importance of education in preventive measures in girls during adolescence is unquestionable. The focus of education on reproductive and sexual health of adolescent girls is important, because this issue is despite of topicality in society often taboo. Aim and methods: The aim of the survey was to assess the educational level and implementation level of preventive measures focused on reproductive health of adolescent girls and to assess the impact of education on the monitored data. We conducted an intervention survey of 60 female students’ second and third year of secondary school in Kosice in the age 16-18 years. Results: Demonstrable benefit of realized education was finding that the overall level of skills of adolescent girls increased from 59.4% before the education to 93.6% after the education. Conclusion: Knowledge improving is a positive result for us and confirmation that the education in prevention has a special place among the specific competencies of nurses and midwives.

Key words: education, prevention, reproductive health, adolescence
str. 38 - 43
Ošetřovatelské diagnózy v klinické praxi
Nursing diagnosis in clinical practice

Eva Mynaříková , Katarína Žiaková

Abstrakt
Cíl: Cílem studie bylo zjistit používání ošetřovatelských diagnóz v klinické praxi ve vybraném zdravotnickém zařízení. Metody: Na sběr empirických údajů byla použitá metoda retrospektivní analýzy zdravotnické dokumentace, od 240 pacientů hospitalizovaných ve FN Ostrava, kde je používán klasifikační systém NANDA International. Byla zjišťována frekvence ošetřovatelských diagnóz z jednotlivých domén klasifikačního systému NANDA International. Výsledky: Na jednoho pacienta připadlo v průměru 7,1diagnóz. Bylo nalezeno 29 aktuálních, 10 potencionálních diagnóz a 11 diagnóz nebylo formulováno standardizovanou ošetřovatelskou terminologií. V 86,4% byly identifikovány diagnózy podle NANDA International. U13,6 % ošetřovatelských diagnóz nebyla použitá standardizovaná ošetřovatelská terminologie. Byly použity diagnózy z šesti domén (Výživa, Vylučování/ výměna, Aktivita/ odpočinek, Vnímání/ poznávání, Bezpečnost/ ochrana, Komfort). Převažovaly diagnózy týkající se dysfunkčních tělesných potřeb a absentovaly diagnózy z oblasti psychosociální a spirituální. Závěr:Ve sledovaném souboru převládaly ošetřovatelské diagnózy taxonomie NANDA International, v několika případech byly identifikovány nestandardizované ošetřovatelské pojmy, z čehož dva se často opakovaly. V souboru absentovaly diagnózy z domény Podpora zdraví, Sebepercepce, Zvládání zátěže a Životní principy.

Klíčová slova: Ošetřovatelské diagnózy. Standardizovaná ošetřovatelská terminologie. Zdravotnická dokumentace. Frekvence ošetřovatelských diagnóz v klinické praxi. Taxonomie NANDA International.

Abstract
Aim: The aim of the study was to explore the use of nursing diagnoses in clinical practice in selected medical institution.Methods: The method a retrospective analysis of medical records of 240 patients hospitalized at the University Hospital Ostrava, where the classification system used by NANDA International, was used to collect the empirical data. The frequency of nursing diagnoses from individual domains of NANDA International Classification Systém was determined . Results: 7.1 diagnoses fell an average per patient. It was found 29 actual, 10 potential diagnoses and 11 diagnoses were not formulated with the standard nursing terminology. Diagnoses according to the NANDA International system were identified in 86.4 per cent of cases. Nursing diagnoses were not used by standardized nursing terminology in 13.6 per cent of cases. Diagnoses were used of six domains (Nutrition, Elimination and Exchange, Activity / Rest, Perception / Cognition, Safety /Protection, Comfort). Diagnosis of dysfunctional bodily needs prevailed and absent diagnosis of psychosocial and spiritual.Conclusion: Nursing diagnoses of the NANDA International taxonomy prevailed in the observed file, non-standardized nursing terms were identified in several cases, two of these repeated frequently. Diagnosis of domain Health Promotion, Self-Perception, Coping/ Stress Tolerance and Life Principles were missing in the analysed group.

Key words: Nursing diagnosis. Standardized nursing terminology. Health rekord. The frequency of nursing diagnoses in clinical practice. Taxonomy NANDA International.
str. 44 - 49

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020