Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo 4/2022

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Politici hovoria o historickom zvýšení platov sestier a pôrodných asistentiek 08
Slovenská komora sestier a pôrodných Asistentiek vydala hneď po tlačovej konferencii ministrov tlačové vyhlásenie 09
Vyjadrenie sa k navrhovanej úprave miezd sestier a pôrodných asistentiek 10
Svetový týždeň dojčenia 12
„Keď sa lampáš Florence Nightingale spojí so srdcom matky Terezy“ 14
Prehľad (report) prezídium SK SaPA 17
Starostlivosť o pacienta so zaistenými dýchacimi cestami endotracheálnou kanylou
Care for a patient with securing respiratory tract by an endotracheal cannula

Tatiana Hudáková, Mária Popovičová, Andrej Kmeť

Súhrn
Príspevok sa zameriava na oblasť starostlivosti o pacienta so zaistenými dýchacími cestami (DC) endotracheálnou kanylou (ETK). Starostlivosť o pacienta s ETK je dôležitá prioritne z dôvodu prevencie ventilátorovej pneumónie (VAP). Tá predstavuje najzávažnejšiu nozokomiálnu infekciu na intenzívnych oddeleniach. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ETK zahŕňa starostlivosť o subglotický priestor, starostlivosť o ústnu dutinu, starostlivosť o fixáciu a prevenciu vzniku defektov sliznice a kože. Z hľadiska odporúčaní získaných literárnym prehľadom je potrebné udržiavať optimálny tlak v obturačnej manžete ETK v rozmedzí 18-22 mmHg (25-30 H2O), pri odsávaní zo subglotického priestoru u pacienta s ETK s odsávaním zo subglotického priestoru sa preferuje spôsob intermitentného odsávania, pretože nedochádza k traumatizácii tracheálnej sliznice. Fixácia ETK je možná viacerými spôsobmi, avšak dôraz je kladený na prevenciu traumatizácie sliznice a prevenciu dekubitov. Súčasťou starostlivosti o pacienta s ETK je aj odsávanie z dolných dýchacích ciest, kde je možné postupovať otvoreným alebo uzatvoreným spôsobom.

Kľúčové slová: Endotracheálna kanyla. Ošetrovateľská starostlivosť. Prevencia VAP.

Summary
The report focuses on the area of patient care with a secured respiratory tract (RT) with an endotracheal cannula (ETC). Caring for a patient with ETC is important primarily for the prevention of ventilator-associated pneumonia (VAP). It represents the most serious nosocomial infection in intensive care units. Nursing care for a patient with ETC includes care of the subglottic space, care of the oral cavity, care for fixation and prevention of mucosal and skin defects. From the point of view of the recommendations obtained from the literature review, it is necessary to maintain the optimal pressure in the ETC obturation cuff in the range of 18-22 mmHg (25-30 H2O), when suctioning from the subglottic space in a patient with ETC with suction from the subglottic space prefers the method of intermittent suction, because there is no traumatization of the tracheal mucosa. ETC fixation is possible in several ways, but the emphasis is placed on the prevention of mucosal trauma and the prevention of pressure ulcers. Part of the care of a patient with ETC is suctioning from the lower RT, where it is possible to proceed in an open or closed manner.

Key words: Endotracheal cannula. Nursing care. VAP prevention.
18
Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s karcinómom hrtanu
Characteristics of nursing care in a patient with carcinoma of the larynx

Lenka Janková

Súhrn
Príspevok približuje starostlivosť o pacienta s karcinómom hrtanu. Iniciatívna spolupráca medzi pacientom, jeho rodinou, sestrou a zdravotníckymi pracovníkmi je dôležitá pre zdarné zvládnutie osobitostí vyskytujúcich sa pri ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s karcinómom hrtanu. Sestry pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti predstavuje oporu pre pacienta a jeho rodinu.

Kľúčové slová: Laryngektómia. Ošetrovateľská starostlivosť. Karcinóm hrtanu. Pacient. Sestra.

Summary
The contribution brings closer the care of a patient with cancer of the larynx. Proactive cooperation between the patient, his family, nurse and healthcare workers is important for successful management of the peculiarities occurring in the nursing care of a patient with laryngeal cancer. Nurses provide support for the patient and his family when providing nursing care.

Key words: Laryngectomy. Nursing care. Carcinoma of the larynx. Patient. Nurse.
23
Bezpečnosť seniorov v zariadeniach sociálnych služieb z pohľadu manažmentu
Safety of seniors in social services facilities from the perspective of management

Zuzana Fabianová, Alena Mochnáčová

Súhrn
Autorky sa vo svojom príspevku sústreďujú na fenomén emocionálneho a fyzického týrania v zariadeniach sociálnych služieb. Akcentujú dôležitosť témy, vzhľadom na veľmi rozšírený globálny problém narastania prípadov týrania seniorov. Súčasne definujú možnosti manažérskeho zvládnutia rizika týrania bezbranných seniorov. V závere príspevku otvárajú otázku využívania kamerových systémov v zariadeniach v kontexte priorizácie rizík.

Summary
In their contribution, the authors focus on the phenomenon of emotional and physical abuse in social service facilities. They emphasize the importance of the topic, given the widespread global problem of increasing cases of elder abuse. At the same time, they define the possibilities of managerial management of the risk of abuse of defenseless seniors. At the end of the paper, they open the issue of using camera systems in facilities in the context of risk prioritization.
26
Bezpečnosť a pády u hospitalizovaných pacientov
Safety and falls in hospitalized patients

Lukáš Kober, Lucia Kordiaková

Súhrn
Pády najčastejšie podliehajú hláseniam v akútnom nemocničnom prostredí. Pády môžu mať za následok smrť alebo vážne zranenie, vrátane zlomenín. Žiadny pád nemožno považovať za úplne neškodný, pretože je spojený aj so strachom z ďalších pádov, oneskoreným funkčným zotavením a predĺženou dĺžkou pobytu v nemocnici. Existuje viacero rizikových faktorov pádu v nemocniciach. Pády však nie sú skutočnými nehodami a existujú dôkazy, že koordinovaný prístup multidisciplinárneho klinického tímu môže znížiť ich výskyt.

Kľúčové slová: pád, bezpečnosť, pacient, ošetrovateľská starostlivosť.

Summary
Falls are most commonly reported in the acute hospital setting. Falls can result in death or serious injury, including fractures. No fall can be considered completely harmless, as it is also associated with fear of further falls, delayed functional recovery, and prolonged length of hospital stay. There are several risk factors for falling in hospitals. However, falls are not true accidents and there is evidence that a coordinated approach by a multidisciplinary clinical team can reduce their incidence.

Key words: fall, safety, patient, nursing care.
28
Úloha vitamínu D v regulácii imunity a prevencia ochorenia COVID-19
The role of vitamin D in the regulation of immunity and prevention of COVID-19 disease

Bárta Richard

Súhrn
Okrem nedávnej pandémie COVID-19 bojueme aj s pandémiou nedostatku mikroživín, najmä deficitom vitamínu D. V súčasnosti nedostatok vitamínu D sa vyskytuje u takmer 80% populácie, najmä u marginalizovaných skupin. Doterajšie poznatky z obdobia pandémie COVID-19 odhalili citlivosť organizmu k tomuto infekčnému ochoreniu. Jedným z najdôležitejších faktorov zraniteľnosti ľudského organizmu je zníženie imunity v dôsledku deficitu mikroživín. V príspevku venujeme pozornosť dostatočnej koncentrácie vitamínu D v ľudskom organizme, nakoľko práve on aktivuje expresiu génov, ktoré sa podieľajú na ochrane pred koronavírusmi. Je rovnako dôležitý pre zmiernenie účinkov „cytokínovej búrky“, ako aj liečbe komorbidít. Včasná prevencia prispieva k významnému zníženiu počtu pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, úmrtnosti, a tým k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Preto sú potrebné okrem karanténnych aj preventívne opatrenia, ktoré zabránia prepuknutiu infekcie. V tomto smere je veľmi dôležitou súčasťou zachovanie a podpora antivírusovej imunity, zníženie rizika vzniku „cytokínovej búrky“ a liečba sprievodných patológií, ktoré zhoršujú priebeh koronavírusovej infekcie. Pre dosiahnutie týchto cieľov je rozhodujúcim krokom odstránenie deficitu mikroživín.

Kľúčové slová: COVID-19. Imunita. Kalcitriol. Mikroživiny. Pandémia. Prevencia. Vitamín D.

Summary
In addition to the COVID-19 pandemic, we are currently struggling with the micronutrient deficiency pandemic, especially vitamin D deficiency. At present, vitamin D deficiency occurs in almost 80% of the population, especially in marginalized groups. Previous findings from the COVID-19 pandemic revealed the body's susceptibility to this infectious disease. One of the most important factors in the vulnerability of the human body is the reduction of immunity due to micronutrient deficiency. In this paper, we pay attention to the sufficient concentration of vitamin D in the human body, as it activates the expression of genes that are involved in protection against coronaviruses. It is just as important in mitigating the effects of a "cytokine storm" as it is in treating comorbidities. Early prevention contributes to a significant reduction in the number of patients with severe COVID-19 disease, mortality, and thus to a reduction in health care costs. Therefore, in addition to quarantine, preventive measures are needed to prevent the outbreak of infection. In this regard, maintaining and promoting antiviral immunity, reducing the risk of a "cytokine storm" and treating concomitant pathologies that exacerbate the course of coronavirus infection are very important components. The achievement of micronutrient deficiencies is a crucial step in achieving these goals.

Key words: COVID-19. Immunity. Calcitriol. Micronutrients. Pandemic. Prevention. Vitamin D.
33
Simulačná výučba, jej význam a používanie v rovine pediatrického ošetrovateľstva
Simulation learning, its importance and use in pediatric nursing

Slávka Mrosková, Ľubomíra Tkáčová

Súhrn
Simulácia je špecifický vzdelávací proces, ktorý v čo najväčšej miere imituje reálne klinické vzdelávanie. V posledných rokoch zaznamenávame výrazný nárast integrácie simulácie do vzdelávania študentov ošetrovateľstva, čo súvisí s obmedzeniami klinickej praxe, nárastom technologických procesov, ale aj preukázaním efektivity simulácie na rôzne výstupy študentov (napr. úzkosť, psychomotorické zručnosti, kritické myslenie, klinické uvažovanie, sebadôvera). Kvalita simulácie však závisí od faktorov, ako je vernosť použitého simulátora, prostredia a kvality vytvoreného a implementovaného scenára. Simulácia v rovine predprípravy študenta na poskytovanie starostlivosti novorodencovi a dieťaťu je špecificky dôležitá, pretože pregraduálna príprava študentov - v rovine teoretickej a klinickej - je v porovnaní so vzdelávaním a prípravou študentov na ošetrovateľskú starostlivosť dospelému pacientovi vo veľkej miere redukovaná.

Kľúčové slová: simulácia, vzdelávanie, študent, pediatrické ošetrovateľstvo.

Summary
Simulation is a specific educational process that imitates real clinical education as much as possible. In recent years, we have noticed a significant increase in the integration of simulation into the education of nursing students, which is related to the limitations of clinical practices, the increase in technological processe, but also the demonstration of the effectiveness of simulation on various student outcomes (e.g. anxiety, psychomotor skills, critical thinking, clinical judgment, self-confidence). However, the quality of the simulation depends on factors such as the fidelity of simulator, the environment and the quality of the created and implemented scenario. Simulation at the level of teoretical learning of students to provide care to newborns and children is specifically important, because the undergraduate learning of student – at the level of theory and clinical – is largely reduced compared to the education and preparation of students for nursing care of an adult patient.

Key words: simulation, learning, student, pediatric nursing.
37
Spánok ako ošetrovateľský problém v intenzívnej starostlivosti
Sleep as a nursing problem in intensive care

Gabriela Doktorová, Jana Martinková

Súhrn
V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou spánku v intenzívnej starostlivosti, popisujeme definíciu spánku, jednotlivé fázy spánku a význam spánku. Spánok patrí podľa Maslowovej hierarchie potrieb k základným fyziologickým ľudským potrebám. Počas hospitalizácie pacienta sa často stretávame so spánkovou depriváciou pacientov v intenzívnej starostlivosti. Kvalitu a kvantitu spánku ovplyvňujú viaceré faktory a záleží na intenzite a vplyve jednotlivých faktorov na jedinca. U pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti je náročné ovplyvniť tieto faktory a prispôsobiť potrebám hospitalizovaných. V texte sa venujeme jednotlivým faktorom ovplyvňujúcim spánkovú depriváciu, ktoré rozdeľujeme na faktory ovplyvniteľné, menej ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Spánkovú depriváciu v intenzívnej starostlivosti predkladáme ako ošetrovateľský problém v kontexte s NANDA sesterskou diagnostikou. Pre ošetrovateľskú prax je dôležité venovať problematike a poruchám spánku náležitú pozornosť a eliminovať negatívne faktory vplývajúce na spánok pacienta.

Kľúčové slová: spánok, spánková deprivácia, pacient, intenzívna starostlivosť, ošetrovateľstvo

Summary
In this paper we deal with the issue of sleep in intensive care, describe the definition of sleep, the various stages of sleep and the importance of sleep. According to Maslow's hierarchy of needs sleep is one of the basic physiological human needs. During hospitalization we often encounter sleep deprivation of patients in intensive care. The quality and quantity of sleep is affected by several factors and depends on the intensity and influence of individual factors on the individual. In patients hospitalized in intensive care units, it is difficult to influence these factors and adapt them to the needs of the hospitalized. In the text we deal with individual factors influencing sleep deprivation, which we divide into factors that can be influenced, less influenced and unaffected. We present sleep deprivation in intensive care as a nursing problem in the context of NANDA nursing diagnostics. It is important for nursing practice to pay attention to sleep issues and disorders and to eliminate negative factors affecting the patient's sleep.

Key words: sleep, sleep deprivation, patient, intensive care, nursing
41
Knižné recenzie 46
SKSaPA – poplatky 65
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Problematika dekubitov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach
The problem of pressure ulcers in medical and social facilities

Mária Popovičová, Richard Bárta

Abstrakt
Dekubity sú najobávanejšou komplikáciou v zdravotníctve. Incidencia a prevalencia preležanín je považovaná aj za mierku kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Vzhľadom k tomu moderná terapia dekubitov je svojimi výsledkami obrovským prínosom nielen pre pacienta, ale aj pre ošetrujúci personál. V kontexte komplexného prístupu k liečbe dekubitov je dôležitá technika, metóda liečby dekubitu, mobilizácia, hydratácia, zabezpečenie adekvátnej výživy pacienta a význam má aj spolupráca sestier v rámci medziodborového tímu. Cieľom výskumu bolo zistiť využívanie moderných trendov liečby dekubitov. Oslovili sme sestry pracujúce na rôznych oddeleniach. Hlbšou analýzou sme zistili, že najčastejšou využívanou modernou metódou na pracoviskách sestier pri liečbe dekubitov je používanie hydrokoloidov a hydrogélov. Z hľadiska najlepších skúseností sestier s modernými metódami využívanými na pracoviskách sestry prezentovali najlepšiu skúsenosť s krytiami s obsahom striebra. Zaznamenali sme signifikatný vzťah medzi typom oddelenia, kde sestry pracujú a využívaním metód pri liečbe dekubitov. Taktiež pri analýze vzťahov medzi typom oddelenia a modernou metódou liečby dekubitov, s ktorou majú sestry najlepšie skúseností, existuje signifikatný vzťah. Sestra ako členka multidisciplinárneho tímu, ktorá má pri manažmente dekubitov dôležitú úlohu, by mala disponovať adekvátnymi informáciami o súčasných možnostiach v liečbe dekubitov, poznať možností ich využitia a vedieť správne manažovať pacienta s dekubitom v kontexte ošetrovateľských prístupov.

Kľúčové slová: Dekubity. Moderné trendy liečby. Sestra.

Abstract
Pressure ulcers are the most feared complication in healthcare. The incidence and prevalence of bedsores is also considered a measure of the quality of nursing care. Due to this, the results of modern decubitus therapy are a huge benefit not only for the patient, but also for the nursing staff. In the context of a comprehensive approach to the treatment of pressure ulcers, the technique, method of treatment of pressure ulcers, mobilization, hydration, ensuring adequate nutrition of the patient is important, and the cooperation of nurses within the interdisciplinary team is also important. The aim of the research was to find out the use of modern trends in the treatment of pressure ulcers. We approached nurses working in different departments. Through a deeper analysis, we found that hydrocolloids and hydrogels are the most frequently used modern method in nurses' workplaces for the treatment of pressure ulcers. In terms of the best experience of nurses with modern methods used in workplaces, nurses presented the best experience with coverings containing silver. We noted a significant relationship between the type of department where the nurses work and the use of the method in the treatment of pressure ulcers. Also, when analyzing the relationship between the type of department and the modern method of treating pressure ulcers, with which nurses have the best experience, there is a significant relationship. A nurse as a member of a multidisciplinary team, who has an important role in the management of pressure ulcers, should therefore have adequate information about the current possibilities in the treatment of pressure ulcers, know the possibilities of their use and know how to properly manage a patient with pressure ulcers in the context of nursing approaches.

Key words: Pressure ulcers. Modern treatment trends. Nursing.
49
Kultúra bezpečnosti pacientov v ambulantnej starostlivosti počas pandémie COVID-19
Patient safety culture in primary care during the COVID-19 pandemic

Dominika Kalánková, Petra Bartošová, Katarína Žiaková

Abstrakt
V ústavnej starostlivosti je kultúra bezpečnosti pacientov posudzovaná bežne, výskumy v oblasti ambulantnej starostlivosti sú však len minimálne a v podmienkach Slovenskej republiky úplne absentujú. Cieľom štúdie bolo zistiť, ako zdravotnícki pracovníci vnímajú kultúru bezpečnosti pacientov v ambulantnej starostlivosti. Údaje boli zbierané prostredníctvom nástroja the Medical Office Survey on Patient Safety Culture. Zber údajov bol realizovaný od júna do decembra 2021. Respondenti boli zdravotnícki pracovníci (N = 147) pracujúci v ambulantných zariadeniach v dvoch okresoch Žilinského kraja. Získané údaje boli spracované pomocou deskriptívnej štatistiky. Percento pozitívnych odpovedí minimálne 75% dosiahlo 5 z 10 dimenzií kultúry bezpečnosti pacientov. Najlepšie hodnotenou dimenziou bolo Zaškolenie personálu (85,9%), naopak najhoršie hodnotenou bol Pracovný tlak a tempo (28,9%). Hodnotenie kultúry bezpečnosti pacientov zdravotníckymi pracovníkmi v primárnej starostlivosti odhalilo jej slabé stránky najmä v oblasti pracovného tlaku a tempa. Pravidelné posudzovanie kultúry bezpečnosti pacientov môže viesť k prijatiu potrebných stratégií zameraných na posilnenie slabých stránok, a tým zlepšeniu bezpečnosti pacientov v ambulantnej starostlivosti.

Kľúčové slová: Ambulancie. Kultúra bezpečnosti. Primárna starostlivosť. Zdravotnícki pracovníci.

Abstract
In hospital care, patient safety culture is frequently assessed; however, research in primary care is limited and completely absent in the Slovak Republic. The study aimed to investigate how healthcare professionals perceive the patient safety culture in primary care. Data were collected using the Medical Office Survey on Patient Safety Culture. Data collection was carried out between June and December 2021. The respondents were health professionals (N = 147) working in outpatient facilities in two districts of the Žilina region. The data obtained were analyzed using descriptive statistics. A percentage of positive responses of at least 75% reached five of the ten dimensions of patient safety culture. The best-rated dimensions were staff training (85.9%) and the worst-rated was work pressure and pace (28.9%). The evaluation of the patient safety culture by primary care healthcare professionals revealed its weaknesses, especially in work pressure and pace and monitoring of patient care. The regular evaluation of patient safety culture can lead to adopting the necessary strategies to reinforce weaknesses and thus improve patient safety in primary care.

Key words: Ambulances. Healthcare professionals. Primary care. Safety culture.
55
Spokojnosť mužov s výkonom povolania sestry
Men´s satisfaction with performance of the nurse profession

Andrea Ševčovičová, Dušan Sedlák

Abstrakt
Úvod: Muži sú v sesterskom povolaní dôležitou súčasťou pracovného prostredia. Aj so svojimi kolegyňami sa podieľajú na poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Na ich spokojnosť s výkonom povolania sestry vplývajú viaceré prediktory, ku ktorým patrí mzda, medziľudské vzťahy na pracovisku, prístup manažmentu a kolegov, materiálno-technické zabezpečenie pracoviska, aj výkon povolania na konkrétnej pracovnej pozícii.
Cieľ: Zistiť spokojnosť mužov s výkonom povolania sestry na základe hodnotenia vybraných prediktorov.
Metodika: Metódou zberu údajov bol neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie, distribuovaný elektronicky. Zber dát sa uskutočnil v novembri 2020. Získané dáta boli spracované v programe Microsoft Excel 2013 a štatistickom programe SPSS, verzia 22. Štúdie sa zúčastnilo 184 mužov vykonávajúcich povolanie sestra doma alebo v zahraničí, s väčšinovým zastúpením zo Slovenska.
Výsledky: Muži vykazovali najväčšiu spokojnosť s pôsobením na súčasnej pracovnej pozícii, so vzťahmi na pracovisku medzi kolegami na rovnakej pozícii a s materiálno-technickým vybavením pracoviska. Naopak, najmenej spokojní boli so mzdou a prístupom nadriadených.
Záver: Na spokojnosť mužov v povolaní sestra vplývajú viaceré prediktory. Potvrdil sa pozitívny vplyv dobrých medziľudských vzťahov a prežívanie spokojnosti so súčasnou pracovnou pozíciou. Veľmi výrazným činiteľom nespokojnosti je finančné ohodnotenie práce sestry.

Kľúčové slová: Muži v povolaní sestra. Pracovná spokojnosť. Prediktory spokojnosti.

Abstract
Introduction: Men are an important part of the work environment in the nurse profession. Together with their women colleagues they participate on providing quality health care. Their satisfaction with performance of the nurse profession is determined by various predictors, including salary, interpersonal relations in a workplace, approaches of management and colleagues, material and technical equipment in a workplace, and performance of the profession in a particular work position.
Aim: To find out men´s satisfaction with performance of the nurse profession based on the evaluation of selected predictors.
Methodic: The method of data collection was a non-standardized questionnaire of own construction, distributed electronically. The data collection took place in November 2020. The acquired data were elaborated in Microsoft Excel 2013 programme and statistics programme SPSS, version 22. The study included 184 men working in the nurse profession either at home or abroad, with prevailing representation from Slovakia.
Results: Men displayed the highest satisfaction with functioning in a current work position, with relations in a workplace among colleagues in the same position, and with material and technical equipment. On the contrary, they were least satisfied with salary and leadership´s approach.
Summary: Men´s satisfaction in a workplace is affected by various predictors. What was confirmed was a positive effect of good interpersonal relations and feeling of satisfaction with a current work position. Very significant element of dissatisfaction is a financial reward of the nurse profession.

Key words: Men in nurse profession. Work satisfaction. Predictors of satisfaction.
60

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 07.03.2022

Číslo: 1/2022