Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo 4/2021

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Ocenenie Biele srdce 2021 10
„Ošetrovateľstvo je v kríze“: nedostatok zamestnancov ohrozuje pacientov 11
Vyjadrenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k zisteniam NKÚ 13
Prehľad (report) prezídium SK SaPA 16
Globálny Summit o zdraví 17
Vieme kto sme? Kto je zdravotníckym pracovníkom a ako sa vykonáva zdravotnícke povolanie 19
Prvý intenzívny kurz ELNEC na Slovensku ,,Sestry sestrám“ 20
Význam skríningu v prevencii onkologických ochorení
Importance of screening in preventing oncological disease

Ľubica Trnková

Súhrn
Onkologické ochorenia predstavujú v súčasnosti pre zdravotníctvo závažný problém. Po chorobách kardiovaskulárneho systému sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Prognóza pacienta so zhubným nádorovým ochorením závisí predovšetkým od včasného záchytu ochorenia a je známe, že včas diagnostikovaná choroba má šancu na efektívnejší výsledok terapie. Význam pre zníženie mortality a incidencie onkologických ochorení má aktívne a organizované vyhľadávanie včasných štádií ochorenia v rámci sekundárnej prevencie prostredníctvom skríningu. Dôležité je tiež urobiť všetko preto, aby sa zvýšilo povedomie obyvateľov Slovenska o možnosti účinnej prevencie.

Kľúčové slová: Prevencia. Skríning. Onkologické ochorenia.

Summary
Recently, oncological diseases present a serious problem for health care system. They are the second most frequent cause of death in Slovakia, after cardiovascular disease. Prognosis of a patient with malignant tumor disease depends primarily on timely diagnostics of the disease and it is well-known that a disease which has been diagnosed early has a chance of more effective therapy result. Active and organized search of early stages of the disease within secondary prevention through screening has an importance for decreasing mortality and tumor-related disease incidence. It is vital to do everything to increase the awareness of the population of Slovakia about the possibilities of effective prevention.

Key words: Prevention. Screening. Oncological disease.
22
Hodnotenie klinického prostredia v ošetrovateľstve
Evaluation of clinical enviroment in nursing

Anna Hudáková, Ľubomíra Tkáčová, Dagmar Magurová

Súhrn
Cieľom príspevku je prezentovať na základe obsahovej analýzy hodnotiacich nástrojov tie, ktoré budú reflektovať spôsobilosti študentov pri ich implementácii v klinickej praxi. Kompetencie študenta v klinickej praxi boli definované ako činnosti, výstupy alebo výsledky. Metódy hodnotenia majú byť spoľahlivé a konzistentné. Realizácia nástrojov v ošetrovateľskej praxi bola definovaná ako najlepšia formu hodnotenia pre bakalárske študijné programy. Inkorporácia klinického hodnotenia do portfólia študentov zabezpečí kompozitný obraz ich výkonnosti pre následný vstup do ich odbornej praxe. Kritériá klinickej praxe zahŕňajú evaluáciu kognitívnych, afektívnych a psychomotorických poznatkov pre potreby realizácie sesterských intervencií podľa najnovších poznatkov a odporúčaní.

Kľúčové slová: Terminológia Študent. Klinická prax. Nástroje hodnotenia.

Summary
The aim of this paper is to present on the basis of content analysis of assessment tools those that will reflect the clinical competence of students in their implementation in clinical practice. Competency of student in clinical practice were defined as activities, outcomes or results. Methods of evaluation should be reliable and consistent. Realisation of tools in nursing practice was define as the best form of evaluation for bachelor degree programs. Incorporation of clinical evaluation in portfolio of students secures composite picture of their performance for subsequent entry into their professional practice. Criteria of clinical practice include the evaluation of cognitive, affective and psychomotor knowledge for the needs of nursing interventions based on the latest knowledge and recommendations.

Key words: Terminology. Student. Clinical practice. Tool of evaluation.
26
Vybrané oblasti stravovania a pitného režimu v liečbe hypertenzie
Selected areas of diet and drinking regime in the treatment of hypertension

Slávka Mrosková, Ľubomíra Tkáčová

Abstrakt
Hypertenzia je závažný celospoločenský problém. Prevalencia hypertenzie je celosvetovo, vrátane Slovenska, vysoká a s vekom výrazne stúpa. Hypertenzia je závažným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, cievnej mozgovej príhody, ochorení obličiek. Súčasťou terapie ochorenia sú režimové opatrenia – vrátane úpravy stravovania a pitného režimu. Príspevok poukazuje na význam nefarmakologických intervencií na pokles krvného tlaku a rozoberá vybrané aspekty stravovania (príjem soli, draslíka, magnézia) a pitného režimu u pacientov s hypertenziou. Zmena stravovania nie je vhodná iba pre hypertonikov, ale má svoje opodstatnenie aj v primárnej prevencii ochorenia.

Kľúčové slová: hypertenzia, režimové opatrenia, príjem soli, pitný režim.

Abstract
Hypertension is a serious society – wide problem. The prevalence of hypertension worldwide, including Slovakia, is hight and increases significantly with age. Hypertension is a serious risk factor for cadiovaskular disease, stroke, kidney disease. The therapy of the disease includes lifestyle modification – including adjustment of diet and drinking regime. The article points out the importance of non-pharmacological interventions for the reduction of blood pressure and analyzed selected aspects of diet (salt, potassium, magnesium) and drinking regime in patients with hypertension. Dietary change is not only suitable for hypertensive patients, but also has its justification in the primary prevention of the disease.

Key words: hypertension, lifestyle modification, salt intake, drinking regime.
30
Psychosociálna záťaž pomáhajúcich profesií v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Psychosocial burden of supporting professions in hospital and paliative care

Filip Gerec, Lenka Štefáková

Súhrn
Multidisciplinárny tím pracovníci v pomáhajúcich profesiách v hospicovej a paliatívnej starostlivosti sú denne vystavení množstvu činiteľov, ktoré vplývajú na ich psychosociálnu záťaž. Výskumné aktivity poukazujú na stúpajúci trend rôznych negatívnych dopadov, ako je syndróm vyhorenia alebo dlhý pracovný čas a to nielen počas pandémie COVID-19, ktorá značne prispela k zvýrazneniu negatívnych efektov.

Kľúčové slová: Pomáhajúce profesie. Psychosociálna záťaž. Multidisciplinárny tím. Hospicová a paliatívna starostlivosť.

Summary
Multidisciplinar team in the hospice and palliative care helping professions are exposed daily to many factors that affect their psychosocial burden. Research activities point to an increasing trend of various negative impacts, such as burnout syndrome or long working hours, not only during the COVID-19 pandemic, which has contributed significantly to highlighting the adverse effects.

Key words: Helping professions. Psychosocial burden. Multidisciplinar team. Hospice and palliative care.
34
Knižné recenzie 37
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Možnosti zvyšovania komfortu a spokojnosti pacientov v dentálnej praxi
Possibilities of increasing patient comfort and satisfaction in dental practise

Ľudmila Andraščíková, Beáta Gelačáková, Andrea Ševčovičová

Abstrakt
Východiská: Posledné roky sa systém poskytovania celkovej starostlivosti o pacienta vyvíja pozitívne predovšetkým smerom k pacientovi. Prvky marketingu a manažmentu aplikované do zdravotníctva sa zameriavajú nielen na zvyšovanie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotníckych služieb, ale najmä na spokojnosť pacienta pri ich prijímaní.
Cieľ: Zistiť frekvenciu a dĺžku návštevnosti dentálnej praxe a následne zmapovať externé faktory prostredia dentálnej praxe s ich následným vplyvom na spokojnosť pacienta.
Metódy: Na zisťovanie údajov týkajúcich sa návštevnosti dentálnej praxe a mapovanie názorov pacientov smerujúcich k zvyšovaniu spokojnosti a komfortu bol použitý neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Zber dát sa realizoval v januári a februári 2021. Dotazník bol osobne distribuovaný na zubné a dentálno-hygienické ambulancie na Slovensku. Pri spracovaní empirických údajov bola použitá jednoduchá deskriptívna štatistika (absolútna (n) a relatívna (%) početnosť).
Výsledky: Štúdie sa zúčastnilo 93 respondentov, z ktorých 46 % (n=43) navštívi raz ročne ambulanciu dentálnej hygieny a 40 % (n=37) ambulanciu zubného lekára. Čas strávený v čakárni predstavuje u 43 % (n=40) respondentov približne 30 minút. Jedno ošetrenie trvá menej ako 30 minút u 59 % (n=58) respondentov. Významnými faktormi spokojnosti je u 31 % (n=35) opýtaných bezbolestnosť pri ošetrení a dôkladná informovanosť o výkonoch (92 %, n=86). Pri vstupe do čakárne vníma 36 % (n=38) pacientov pozitívne vôňu a čistotu. Stres z ošetrenia znižuje u 58 % (n=56) opýtaných prístup ošetrujúceho, ako aj krátka doba čakania (26 %, n=25). Až 33 % (n=35) respondentov si vybralo ošetrujúceho na základe referencie známych. Vzdialenosť od miesta bydliska je dôležitým faktorom spokojnosti u 25 % (n=27) respondentov. Moderné zariadené prostredie a moderná prístrojová technika v pacientoch vyvoláva pocity bezpečia a istoty (87 %, n=81).
Záver: Pacienti využívajúci služby dentálnej praxe očakávajú od ošetrujúceho dentálneho tímu profesionalitu, empatický prístup, dostatok informácií a bezbolestnosť pri ošetrovaní. Krátka doba čakania pred ošetrením eliminuje stres u pacienta a príjemné prostredie v priestoroch čakárne i samotnej ambulancie prispieva k spokojnosti i celkovému komfortu pacienta.

Kľúčové slová: Dentálna prax. Dizajn dentálnej praxe. Dentálny tím. Komfort pacienta. Spokojnosť pacienta.

Abstract
Resources: Recently, the system of overall patient health care has been developing positively, mainly towards the patient. Marketing and management elements implemented into health care focus not only on increasing the quality of provided nursing care and health care services, but primarily on the patient satisfaction at their acceptance.
Aim: To find out the frequency and length of attendance rate of dental practice and next to map the external factors of the dental practice environment and the following influence on patient satisfaction. Methods: Non-standard questionnaire of own construction has been used to investigate the data concerning the attendance rate of dental practice and to map the patient opinions aiming at the increase of their satisfaction and comfort. Data acquisition was performed in January and February 2021. The questionnaire was distributed personally to dentist and dental-hygienic practices in Slovakia. Simple descriptive statistics (absolute (n) and relative (%) rate) was used to process empiric data.
Results: 93 respondents participated in the study, out of which 46 % (n=43) attend the dental hygiene practice once a year and 40 % (n=37) attend the dentist practice. The time spent in the waiting room present approximately 30 minutes for 43 % (n=40) respondents. One medical attention lasts less than 30 minutes at 59 % (n=58) respondents. Among the important factors of satisfaction at 31 % (n=35) respondents are painlessness of the attention and thorough awareness of the attention (92 %, n=86). When entering the waiting room, 36 % (n=38) patients positively perceive fragrant smells and cleanliness. The stress caused by the medical attention is decreased at 58 % (n=56) respondents by the approach of the attending medical worker as well as short waiting time (26 %, n=25). As much as 33 % (n=35) respondents have selected their attending medical worker based on the reference of friends. Distance from the home address is also an important factor of satisfaction for 25 % (n=27) respondents. Modern-equipped facility and modern dental technology evokes feelings of safety and security in patients (87 %, n=81).
Conclusion: Patients utilizing the services of dental practice expect professional approach, empathy, sufficient information and painlessness of treatment from the attending dental team. Short waiting time before the treatment eliminates stress of the patient and pleasant environment of the waiting room as well as the practice itself contribute to the satisfaction and overall comfort of the patient.

Key words: Dental practice. Dental practice design. Dental team. Patient comfort. Patient satisfaction.
39
Uplatnenie kompetencií sestier v praxi
The application of the competence of nurses in practice

Eva Bandíková, Jana Čapská

Abstrakt
Cieľ: Zistiť postoj sestier z hľadiska reálneho aplikovania kompetencií sestier v ošetrovateľskej praxi.
Metodika: Pre zber dát sme realizovali kvantitatívny prieskum dotazníkom vlastnej konštrukcie, ktorý bol distribuovaný sestrám prostredníctvom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Výberový prieskumný súbor predstavovalo 201 registrovaných sestier. Vyhodnotenie výsledkov sme interpretovali pomocou Microsoft Office Excel.
Výsledky: Z postoja sestier je viditeľné, že majú záujem doplniť si informácie o svojich kompetenciách v ošetrovateľskej praxi. Za najdominantnejšie zmeny z navýšenia kompetencií sestier v praxi pokladajú sestry zvýšenie profesijnej zodpovednosti a autonómnosť profesie. V súčasnej praxi na Slovensku nedochádza k úplnému uplatneniu kompetencií sestier s dôrazom na negatívny vplyv atmosféry ich pracovného prostredia.
Záver: Z názorov sestier v Slovenskej republike je zrejmé, že napriek legislatívnej úprave ich kompetencií v roku 2018, stále existujú rezervy v ich uplatnení v praxi.

Kľúčové slová: Sestra. Ošetrovateľstvo. Kompetencie sestier. Ošetrovateľská prax. Legislatíva.

Abstract
Aim: To find out the attitude of nurses from the aspect of real application of the competence of nurses in nursing practice.
Methodology: For data collection we have carried out a quantitative survey with a self-designed questionnaire which was distributed to registered nurses through the Slovak Chamber of Nurses and Midwives. The selective survey sample consists of 201 registered nurses. We interpreted the evaluation of the results using Microsoft Office Excel.
Results: The attitude of nurses clearly shows that they are interested in gaining information about their competencies in nursing practice. The changes in the increase of the competence of nurses in practice that are considered by nurses as the most dominant are the increase of the professional responsibility and autonomy of the profession. In current practice in Slovakia, there is no full application of the competence of nurses with emphasis on the negative impact of the atmosphere of their work environment.
Conclusion: It is clear from the opinions of nurses in Slovak Republic, that despite the legislative adjustment of nursing competence in 2018, there are still gaps in their application in practice.

Key words: Nurse. Nursing. Competence of nurses. Nursing practice. Legislation.
44
Starostlivosť o vlastné zdravie u zdravotníckych pracovníkov
Own health care for healthcare professionals

Palková Tatiana, Brázdilová Dana

Abstrakt
Príspevok je zameraný na skupinu zdravotníckych pracovníkov a ich starostlivosť o vlastné zdravie. Autorky si ako cieľ práce stanovili zistiť a porovnať starostlivosť o vlastné zdravie u sestier a záchranárov pracujúcich v oblasti urgentnej a intenzívnej starostlivosti. Zamerali sa na nedostatky v primárnej a sekundárnej prevencii. Pozornosť venovali dodržiavaniu preventívnych opatrení na ochranu vlastného zdravia v súkromnom a v pracovnom prostredí. Empirická časť bola realizovaná prostredníctvom on-line dotazníka, ktorý bol členený na otázky týkajúce sa životného štýlu, pracovného prostredia ale aj preventívnych prehliadok. V spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a so Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov bol rozposlaný ich registrovaným členom. Autorky získali dôležité informácie, ktoré poukazujú na vážne nedostatky v prevencii starostlivosti o svoje zdravie u vybranej skupiny zdravotníckych pracovníkov.

Kľúčové slová: Prevencia. Zdravie. Sestra. Zdravotnícky záchranár.

Abstract
An article is focused on health workers and their care for their own health. The authors were determined a goal of the work to obtain and compare the health care of own health of healthcare workers in the field of urgent and intensive medicine. They focused on deficiences in primary and secondary prevention. Attention was not only paid to the adherence to precautionary measures to protect own health in the private life, but also in the working environment. In the empirical part, the authors deal with the results of an online questionnaire survey, which was divided into questions about lifestyle, working environment and preventive examinations. In cooperation with the Slovak Chamber of Nurses and Midwives and with the Slovak Chamber of Medical Rescuers, it was sent to their registered members. The authors were obtained important information that points to serious deficiencies in the health care prevention of selected group healthcare workers.

Key words: Prevention. Health. Nurse. Paramedic.
50

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022