Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 27.08.2020

Číslo 4/2020

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Spoločné vyhlásenie: Podpora duševného zdravia a pohody sestier prvých línií - Pripravenosť na COVID-19 08
Zorientujme sa v tituloch 09
Sestrou vedené, protokolom riadené odpájanie od umelej ventilácie pľúc
Nurse led, protocol directed weaning from mechanical lung ventilation

František Naňo, Milan Laurinc, Andrea Bratová, Viera Kormaníková, Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.

Súhrn
V tomto príspevku sme sa zamerali na získanie prehľadu o tom, čo so sebou prináša vedenie odpájania od umelej ventilácie pľúc sestrou, ako to prispieva starostlivosti o pacienta, a aké odporúčania a protokoly sa v rámci procesu odpájania od ventilácie využívajú. Zároveň sme sa zaujímali o to, aké predpoklady sú nevyhnutné pre správny a úspešný priebeh samotného procesu odpájania a implementáciu takejto kompetencie medzi činnosti sestier. V texte možno ďalej nájsť odpovede na to, aké faktory ovplyvňujú vedenie odpájania pacienta od umelej ventilácie sestrou, či aké metódy a spôsoby môžeme využiť. Povolanie sestry sa neustále vyvíja, pribúdajú nové a nové kompetencie. Jednou z činností, ktoré by mohli v budúcnosti sestry prevziať, je napríklad odpájanie pacientov od umelej ventilácie pľúc. Takáto činnosť však vyžaduje prijatie odbornou verejnosťou, ako lekármi, tak aj sestrami samotnými, nielen zvládnutie teoreticky, ale aj v praxi. Okrem toho bude nevyhnutné kvalitné vzdelávanie v tejto oblasti, vytvorenie dôsledne vypracovaných protokolov pre odpájanie od ventilácie, čo musí zároveň priniesť aj adekvátne zvýšenie finančného ohodnotenia sestier. Predpokladom pre úspešné zavedenie tejto činnosti do bežnej praxe je zvýšená autonómia sestier a dobrá spolupráca medzi profesiami sestry a lekára.

Kľúčové slová: Intenzívna starostlivosť. Umelá ventilácia. Neinvazívna ventilácia. Odpájanie. Protokol.

Summary
In this paper, we focused on gaining an overview of what entails disconnection from the mechanical lung ventilation led by the nurse, how it contributes to patient care, and what recommendations and protocols are used in the weaning process. At the same time, we were interested in what preconditions are necessary for the correct and successful course of the disconnection process itself and the implementation of such competence among the activities of nurses. In the text, there is also possible to find answers to what factors affect the management of disconnection of the patient from mechanical ventilation by the nurse, or what methods and ways we can use. The profession of a nurse is constantly evolving, new and new competencies are added. One of the activities that nurses could take over in the future is, for example, to disconnect patients from mechanical lung ventilation. However, such activity requires acceptance by the professional public, both doctors and nurses themselves, not only mastering theoretically but also in practice. In addition, quality education in this area will be necessary, the creation of consistently developed protocols for disconnection from ventilation, which must also bring an adequate increase in the financial evaluation of nurses. The supposition for the successful introduction of this activity into common practice is increased autonomy of nurses and good cooperation between the professions of nurse and doctor.

Key words: Intensive care. Mechanical ventilation. Non-invasive ventilation. Weaning. Protocol.
12
Výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Enteral nutrition from the sepsis prevention point of view in intensive care

Renáta Zoubková, Kateřina Strážnická

Súhrn
Sepse představuje jednu z nevážnějších komplikací u nemocných v intenzivní péči, která je spojena s vysokou mortalitou a morbiditou kriticky nemocných. Dosud neexistuje jednoznačná strategie léčby. Jediným opatřením zůstává účinná prevence. Mnoha výzkumy byl prokázán význam jistých preventivních opatření, které mohou snížit výskyt sepse na pracovištích intenzivní péče. Mezi tato opatření patří i včasná nutriční podpora nemocných. Pro lékaře představuje výživa pojem vědecký, výzkumný. Role sestry je především v technickém zajištění výživy, sledování stavu výživy a výskytu komplikací s ní spojených.

Kľúčové slová: Enterální výživa. Nazogastrická sonda. Nasoduodenální sonda. Perkutánní gastrostomie. Standardizovaný operační postup. Úroveň informovanosti. Intervence sestry.

Summary
Sepsis is one of the severest complications of patients on intensive care which is connected with a high mortality and morbidity of critically ill patients. There has not been found an explicit treatment strategy until now. The only precaution is an effective prevention. There were a lot of researches on several preventive precautions which could reduce the occurance of sepsis on the departments of intensive care. These were evaluated as very signifficant. One of the preventive precautions is a well timed nutritive support of the patients. The physicians regard nutrition as an academic and investigative term. The role of nurses technically lies in providing and following the status of nutrition as well as of the complications occurrence which are closely connected with it.

Key words: Enteral nutrition. Nasogastric sonde. Nasodudenal sonde. Percutaneous gastrostomica. Standardized operational procedure. Level of informationes. Intervention of nurces.
16
Spánok ako ošetrovateľský problém v intenzívnej starostlivosti
Sleep as a nursing problem in intensive care

Gabriela Doktorová, Jana Martinková

Súhrn
V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou spánku v intenzívnej starostlivosti, popisujeme definíciu spánku, jednotlivé fázy spánku a význam spánku. Spánok patrí podľa Maslowovej hierarchie potrieb k základným fyziologickým ľudským potrebám. Počas hospitalizácie pacienta sa často stretávame so spánkovou depriváciou pacientov v intenzívnej starostlivosti. Kvalitu a kvantitu spánku ovplyvňujú viaceré faktory a záleží na intenzite a vplyve jednotlivých faktorov na jedinca. U pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti je náročné ovplyvniť tieto faktory a prispôsobiť potrebám hospitalizovaných. V texte sa venujeme jednotlivým faktorom ovplyvňujúcim spánkovú depriváciu, ktoré rozdeľujeme na faktory ovplyvniteľné, menej ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Spánkovú depriváciu v intenzívnej starostlivosti predkladáme ako ošetrovateľský problém v kontexte s NANDA sesterskou diagnostikou. Pre ošetrovateľskú prax je dôležité venovať problematike a poruchám spánku náležitú pozornosť a eliminovať negatívne faktory vplývajúce na spánok pacienta.

Kľúčové slová: spánok, spánková deprivácia, pacient, intenzívna starostlivosť, ošetrovateľstvo

Summary
In this paper we deal with the issue of sleep in intensive care, describe the definition of sleep, the various stages of sleep and the importance of sleep. According to Maslow's hierarchy of needs sleep is one of the basic physiological human needs. During hospitalization we often encounter sleep deprivation of patients in intensive care. The quality and quantity of sleep is affected by several factors and depends on the intensity and influence of individual factors on the individual. In patients hospitalized in intensive care units, it is difficult to influence these factors and adapt them to the needs of the hospitalized. In the text we deal with individual factors influencing sleep deprivation, which we divide into factors that can be influenced, less influenced and unaffected. We present sleep deprivation in intensive care as a nursing problem in the context of NANDA nursing diagnostics. It is important for nursing practice to pay attention to sleep issues and disorders and to eliminate negative factors affecting the patient's sleep.

Key words: sleep, sleep deprivation, patient, intensive care, nursing
20
Vplyv prostredia intenzívneho oddelenia na spánok pacientov
Influence of icu enviroment on patient´s sleeps

Tatiana Hudáková, Mária Popovičová, Katarína Geciková

Súhrn
Príspevok má teoretický charakter. Venuje sa problematike vplyvu rušivých faktorov intenzívneho prostredia na kvalitu spánku pacientov hospitalizovaných na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Autori uvádzajú vplyvy prostredia v kontexte potreby spánku u pacientov na intenzívnych oddeleniach. Výsledky sumarizácie teoretických podkladov by mali byť etablované na pracoviskách intenzívnej starostlivosti, aby bola zabezpečená kvalita spánku, ktorý je základnou ľudskou potrebou a v možnostiach sestier je aj eliminovanie ovplyvniteľných rušivých faktorov prostredia v kontexte spánku pacientov.

Kľúčové slová: Intenzívne oddelenie. Spánok. Vplyvy prostredia. Ošetrovateľstvo. Nursing

Summary
This report has theoretical character. It addresses issue of influence of disturbing factors of ICU environment on patient`s sleep. Authors cite environmental effects in context of sleeping needs in ICU patients. Results of theoretic bases summarization should be adopted at intensive care departments to ensure quality of sleep, which is basic human need and it is also in nurse`s possibilities to eliminate influenceable disturbing environmental factors in context of patience`s sleep.

Key words: ICU. Sleep. Influence enviroment.
24
Sestra, ktorá za svoju oddanosť povolaniu zaplatila životom
Dominika Ďurišková

Súhrn
Edith Cavell, vo svete známa aj ako anglický anjel, sa stala najznámejšou britskou ženskou obeťou prvej svetovej vojny. Pôvodne pestúnka detí sa začala zaujímať o dianie v zdravotníctve a zamerala sa na rozvoj podmienok pre vzdelávanie budúcich sestier a zlepšenie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Stala sa vedúcou medicínskeho inštitútu a vybudovala modernú nemocnicu na výučbu sestier v Bruseli, kde pôsobila väčšinu času počas svojej krátkej, ale úspešnej kariéry. Študentky z jej inštitútu neskôr pôsobili v ošetrovateľských zariadeniach po celej krajine. Prelomovým bodom kariéry sa stala prvá svetová vojna, počas ktorej premenila vzdelávací inštitút na útočisko pre ranených vojakov bez ohľadu na ich občianstvo a príslušnosť k armáde. Stala sa členkou odporového hnutia, ktoré pomáhalo s presunmi ranených vojakov na nepriateľských územiach. Snahy o jej obhajobu boli neúspešné, a tak bola Cavellová, pôvodom anglická občianka, odsúdená nemeckou armádou za vojnovú zradu na smrť odstrelením. Rozhodnutie súdu je vzhľadom na jej humanitárne činy v prospech všetkých obetí vojny dodnes považované za nespravodlivé.

Kľúčové slová: Edith Cavel. Odporové hnutie. Ošetrovateľstvo. Sestra. Vojna. Vzdelávanie.

Summary
Edith Cavell, also known in the world as the English Angel, became the most famous British female victim of the First World War. Originally a governess, she became interested in health care and focused on developing conditions for the education of future nurses and improving the quality of nursing care provided in hospitals. She became the head of the Medical Institute and built a modern hospital for training nurses in Brussels, where she worked most of the time during her short but successful career. Students from her institute later worked in nursing homes across the country. The turning point of her career was the First World War, during which she turned an educational institute into a sanctuary for wounded soldiers, regardless of their citizenship and membership in the army. She became a member of the resistance movement, which helped move wounded soldiers in enemy territories. Efforts to defend her case were unsuccessful, and so Cavell, an English citizen, was sentenced to death by shooting by the German army for wartime treason. The court's decision is still considered unfair in view of her humanitarian actions in favor of the all victims of the war.

Key words: Edith Cavel. Resistance movement. Nursing. Nurse. War. Education.
29
Potravinové alergie a intolerancie z pohľadu nutričného terapeuta
Food allergies and intolerances from a nutritional therapist's point of view

Ľubica Trnková, Marianna Gašpárová

Súhrn
Prevalencia potravinovej alergie sa zvyšuje a často býva označovaná ako druhá vlna epidémie alergie. Potravinová alergia je imunologicky podmienená nežiadúca reakcia na potravinu, ktorá nemusí byť špecifickou odpoveďou nášho imunitného systému, ale môže byť prejavom potravinovej neznášanlivosti - intolerancie. Je preto dôležité odlíšiť alergiu od intolerancie. Prejavy alergií na potraviny majú pestré, často veľmi netypické klinické prejavy, od ľahkých až po závažné, život ohrozujúce. Potravinové intolerancie sú neimunologickej povahy a sú zodpovedné za viac nežiadúcich reakcií na potraviny ako potravinové alergie. Identifikovať potravinu vyvolávajúcu alergiu nie je vždy jednoduché; liečba zahŕňa elimináciu alergénu a liečbu podľa symptómov. Ostatná liečba je imunologická a farmakologická patriaca do rúk lekára. Pri starostlivosti o pacientov s potravinovou alergiou alebo potravinovou intoleranciou je veľmi dôležitá rola nutričného terapeuta.

Kľúčové slová: Potravinová alergia. Potravinová intolerancia. Eliminačná diéta. Nutričný terapeut.

Summary
Food allergy prevalence is increasing and is often marked as the second wave of allergy epidemic. Food allergy is an immunologically conditioned undesired response to food articles that doesn't have to be a specific response of our immune system, however, it can be a sign of food intolerance. Therefore, it is important to distinguish between allergy and intolerance. Food allergy symptoms have various, often very uncommon clinical displays, varying from mild to severe, life threatening ones. Food intolerances are of non-immunological nature and are responsible for more undesired responses to food articles than food allergies. It is not always easy to identify a food article causing allergy; cure includes allergen elimination, and cure according to symptoms. Additional cure is immunological and pharmacological belonging to a physician's hands. When taking care of patients suffering from food allergies or intolerances, the role of a nutritional therapist is vital.

Key words: Food allergy. Food intolerance. Elimination diet. Nutritional therapist.
32
Význam štandardu pre edukáciu pacienta s diagnózou akútny koronárny syndróm
The importance of the standard for education of a patient with diagnosis acute coronary syndrome

Jana Šulcová, Anna Murgová

Súhrn
Akútny koronárny syndróm (AKS) svojou početnosťou spĺňa kritériá civilizačného ochorenia a predstavuje jeden z najpálčivejších problémov našej populácie. Príspevok sa zaoberá teoretickými poznatkami AKS, rizikovými faktormi a potrebou edukácie riadenej sestrou na zmenu životosprávy formou edukačného štandardu. Zmenou postojov pacientov k svojmu zdraviu a úpravou životosprávy možno zabrániť recidívam, ale aj úmrtiam na AKS. Edukácia – realizácia zdravotno - výchovného pôsobenia je v oblasti prevencie stále viac vyvíjajúci sa pojem, a ak sa má vykonávať na profesionálnej úrovni, je potrebné, aby mala sestra vypracované edukačné ošetrovateľské štandardy, ktoré určujú záväznú normu kvalitnej edukácie a umožňujú jej zároveň objektívne hodnotenie.

Kľúčové slová: Akútny koronárny syndróm. Rizikové faktory. Edukácia. Edukačný štandard.

Summary
Acute coronary syndrome (ACS), with its number, meets the criteria of the disease of civilization and is one of the most pressing problems in our population. The paper deals with theoretical knowledge of ACS, risk factors and the need for education led by a nurse to change lifestyle in the form of an educational standard. By changing patients' attitudes to their health and adjusting their lifestyle, recurrences can be prevented, but also deaths from ACS. Education - the implementation of health education is an increasingly evolving concept in the field of prevention, and if it is to be carried out at a professional level, it is necessary for the nurse to have developed educational nursing standards that determine a binding standard of quality education and allow her objective evaluation.

Key words: Acute coronary syndrome. Risk factors. Education. Educational standard.
36
Alternatívy bez dymu pre dospelých fajčiarov
Smoke-free alternatives for adult smokers

Michal Gurka

Súhrn
Na Slovensku dnes fajčí 26 % dospelej populácie, pričom podiel fajčiarov v spoločnosti tiež dlhodobo klesá. Napriek tomu Svetová zdravotnícka organizácia na základe demografických trendov odhaduje, že v roku 2025 počet fajčiarov prekročí jednu miliardu. Cieľom stratégie regulácie tabakových výrobkov vo väčšine krajín je predchádzať vytvoreniu návyku, znížiť spotrebu tabakových výrobkov a podporiť odvykanie od fajčenia. Hoci tieto opatrenia viedli v uplynulých troch desaťročiach k poklesu prevalencie fajčenia, nie je pravdepodobné, že môžu fajčenie úplne eliminovať. Najnovší pokrok v oblasti vedy a technológií umožňuje vývoj inovatívnych produktov, ktoré predstavujú alternatívy bez dymu s nižšou škodlivosťou pre zdravie, a ktoré je súčasná generácia dospelých fajčiarov ochotná prijať. Vedecké štúdie dokazujú, že môžu efektívnejšie a rýchlejšie zmierniť škodlivé dopady fajčenia v porovnaní s tradičnými opatreniami. Odborníci súhlasia s tým, že nikotín, hoci je návykovou látkou, nie je primárnou príčinou vzniku ochorení súvisiacich s fajčením. Ochorenia súvisiace s fajčením, ako napr. rakovina pľúc, kardiovaskulárne ochorenia a emfyzém pľúc, sú vyvolané predovšetkým inhaláciou škodlivých látok, ktoré sa z veľkej časti vytvárajú pri spaľovaní tabaku. Nikotín teda nie je ich primárnou príčinou. Zásadným rozdielom medzi cigaretou a bezdymovým tabakovým výrobkom je skutočnosť, že zatiaľ, čo tabak v cigarete horí a vzniká tak cigaretový dym, tabak v bezdymovom tabakovom výrobku sa len nahrieva a miesto dymu vzniká aerosól. Aerosól obsahuje v priemere o 95% menej škodlivých a potenciálne škodlivých látok, vrátane karcinogénov, v porovnaní s klasickou cigaretou. Je veľmi dôležité spomenúť, že ani nahrievaný tabak, ani e-cigarety, ale ani napríklad žuvací tabak nemožno odporúčať ako úplne neškodné, pretože nikotín konzumovaný v akejkoľvek podobe zostáva návykový, a nie je teda bez rizík. Avšak ako súčasť cesty “harm reduction“ môžu byť alternatívy prospešné aj v rámci liečby závislosti a predchádzania následkov fajčenia.

Summary
In Slovakia today, 26% of the adult population smokes, while the share of smokers in society has also been declining for a long time. Nevertheless, based on demographic trends, the World Health Organization estimates that in 2025 the number of smokers will exceed one billion. The aim of tobacco control strategies in most countries is to prevent the development of habits, reduce tobacco consumption and promote smoking cessation. Although these measures have led to a decline in the prevalence of smoking over the past three decades, they are unlikely to eliminate smoking completely. Recent advances in science and technology have made it possible to develop innovative products that are smoke-free alternatives with less harmful effects on health and that the current generation of adult smokers is willing to accept. Scientific studies show that they can reduce the harmful effects of smoking more effectively and more quickly than traditional measures. Experts agree that nicotine, although an addictive substance, is not the primary cause of smoking-related illnesses. Smoking-related diseases, such as lung cancer, cardiovascular disease and lung emphysema, are caused primarily by inhalation of harmful substances, which are largely formed during the burning of tobacco. Thus, nicotine is not their primary cause. The fundamental difference between a cigarette and a smokeless tobacco product is that while the tobacco in the cigarette burns to produce cigarette smoke, the tobacco in the smokeless tobacco product is only heated and an aerosol is formed instead of smoke. The aerosol contains on average 95% less harmful and potentially harmful substances, including carcinogens, compared to a conventional cigarette. It is very important to mention that neither heated tobacco nor e-cigarettes, but also, for example, chewing tobacco, cannot be recommended as completely harmless, because nicotine consumed in any form remains addictive and is therefore not without risks. However, as part of the harm reduction pathway, alternatives can also be beneficial in treating addiction and preventing the consequences of smoking.
41
Mobilná intenzívna jednotka - Transport kriticky chorých pacientov
Mobile intensive unit - Critical patients transport

Tomáš Dudich

Súhrn
Kriticky chorí pacienti môžu vyžadovať špecializovanú starostlivosť, ktorá je poskytovaná iba na specializovných pracoviskách vyššeho stupňa. Špecializované centrá sú sústredené vo väčších mestách, súčasný trend centralizácie zdravotnej starostlivosti vyžaduje komplexný systém transportu kriticky chorých pacientov. Centralizácia určitých chirurgických zákrokov a dostupnosť určitých terapeutických zákrokov, spôsobuje nárast transportov medzi nemocničnými zariadeniami. Frekvencia transportov sa zvyšuje kvôli novým metódam zobrazovania, rádiologickej intervencie, ktoré zatiaľ nie je možné vykonať pri pacientovej posteli. Preprava v nemocnici a medzi nemocnicami predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť pacientov. Autor približuje fungovanie mobilnej intenzívnej jednotky u nás a vo svete, zaoberá sa špecifikami transportu kriticky chorých pacientov vyžadujúcich intenzívnu medicínsku a ošetrovatelskú starostlivosť.

Kľúčové slová: mobilná intenzívna jednotka, transport, kriticky chorý pacient, transportná trauma, transportná medicína

Summary
Critically ill patients may require specialized care, which is provided only in specialized centers of a higher degree. Specialized centers are concentrated in larger cities, the current trend of centralization of health care requires a comprehensive system of transport of critically ill patients. The centralization of certain surgical procedures and the availability of certain therapeutic procedures is causing an increase in transports between hospital facilities. The frequency of transports is increasing due to new imaging methods, radiological intervention, which is not possible to perform at the patient's bedside. Hospital and inter-hospital transport poses a serious risk to patient safety. The author describes the functioning of the mobile intensive care unit in our country and in the world, deals with the specifics of the transport of critically ill patients requiring intensive medical and nursing care.

Key words: mobile intensive care unit, transport, critical care patient, transport trauma, transport medicine
44
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Komunikácia s príbuznými pacienta v prednemocničnej starostlivosti
Communication with patient’s relatives in prehospital care

Dana Brázdilová, Karin Bogárová

Abstrakt
Autorky sa v príspevku venujú komunikačným zručnostiam a stratégiám zdravotníckych záchranárov. Zameriavajú sa na komunikáciu s príbuznými pacienta počas resuscitácie, na komunikáciu s pozostalými a na komunikáciu so zákonnými zástupcami. Ako hlavnú výskumnú metódu využili riadený rozhovor so zdravotníckymi záchranármi z praxe. Nášho prieskumu realizovaného v roku 2020 sa zúčastnilo 25 respondentov. Po vyhodnotení môžeme skonštatovať, že zdravotnícki záchranári využívajú správne komunikačné stratégie a majú dostatočné komunikačné zručnosti. Zdravotnícki záchranári majú záujem o ďalšie vzdelávanie sa v danej problematike.

Kľúčové slová: Prednemocničná zdravotná starostlivosť. Komunikácia. Príbuzní. Resuscitácia. Pozostalí. Zákonný zástupca.

Abstract
The authors focus on communication skills and strategies of paramedics. They focus on communication with the patient's relatives during resuscitation, communication with survivors and communication with legal representatives. As the main research method, they used a guided interview with paramedics from practice. 25 respondents took part in our survey conducted in 2020. After evaluation, we can conclude that paramedics use the right communication strategies and have sufficient communication skills. Paramedics are interested in further education in the given issue.

Key words: Pre-hospital healthcare. Communication. Relatives. Resuscitation. Remainder relatives. Guardian.
48
Ekonomické zhodnocení nákladů na ošetřování střednědobých žilních katétrů
Economic assessment of treatment costs medium - term venous catheters

Kateřina Hašová, Kateřina Horáková, Magda Michaliková

Abstrakt
Midline katétry poskytují životaschopnou alternativu k centrálním katétrům, je-li prvořadou potřebou spolehlivý přístup na pět dnů nebo více a centrální katétry nejsou potřeba. Cílem studie bylo zjistit výskyt lokálních známek zánětu podle druhu krytí. Dalším cílem na základě analýzy výsledků vzniku lokálních známek zánětu při ošetření Midline katetrů bylo optimalizovat náklady na ošetřování těchto žilních vstupů. Soubor tvořilo 100 pacientů, kterým byl zaveden Midline katétr. 41 pacientů bylo ošetřeno fólií s chlorhexidinem (skupina CHG) a 58 pacientů bylo ošetřeno fólií bez antiseptika (skupina SINE). Na základě výsledků studie jsme zjistili, že není rozdíl ve vzniku lokálních známek zánětu v místě vpichu Midline katétru v závislosti na typu krytí, diagnóze, ani klinice, kde byl pacient hospitalizován. Toto zjištění vedlo k analyzování nákladů na ošetřování místa vpichu Midline katétru. Z daných analýz je zřejmé, že významně levnější je používání jednoduché fólie bez antiseptika. Toto ošetření je možno použít u všech pacientů, pokud individuálně nezhodnotíme potřebu jinak.

Key words: Midline katétr. Fólie s chlorhexidinem. Fólie bez antiseptika. Lokální známky zánětu. Náklady. Ošetřování.

Abstract
Midline catheters offer a viable alternative to central catheters when there is a need for reliable access for 5 or more days and central catheters are not needed. This study aims to determine the presence of local signs of inflammation depending on the type of dressing. Based on the results of the presence of local signs of inflammation analysis while using Midline catheters this study also intends to optimise the costs of treating these venous accesses. The research was performed on 100 patients with Medline catheter insertion, 41 of these patients had been treated with chlorhexidine foil (CHG group) and 58 patients had been treated with foil without antiseptics (SINE group). Based on the results of the project we concluded that there was no difference in the occurrence of inflammation in the area of the Midline catheter insertion based on the dressing used. These findings led to the analysis of the costs of treating the area of the Midline catheter insertion. It was apparent that using a simple foil without antiseptics was considerably cheaper. This kind of treatment can be used on all patients unless there is an individual need to do otherwise.

Key words: Midline catheter. Foil with chlorhexidin. Foil without antiseptic. Local signs of inflammation. Costs. Treatment.
53

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022