Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2017

Číslo 4/2017

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Umožnime chronickým pacientom, aby ich sestra mohla prísť ošetriť do domáceho prostredia 08 - 09
Mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú nízky plat, hrdzavé postele a plesnivé steny 09 - 10
Otvorený list prezidentky SKSaPA zástupcom univerzít vzdelávajúcich sestry a pôrodné asistentky na Slovensku 11
Oficiálne stanovisko hlavnej odborníčky MZ SR pre ošetrovateľstvo k aktivitám Výboru pre zdravotníctvo NR SR týkajúcich sa vzdelávania sestier 12 - 13
EFN - vyjadrenie k Smernici o proporcionalite 14 - 16
Estónske predsedníctvo EÚ - Digitálne zdravie ... čo bude ďalej? 17
Verejné vypočutie Výboru EMPL Európskeho parlamentu na ochranu pracovníkov pred karcinogénmi a mutagénmi pri práci 18
Pohľad na 10 rokov činnosti Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti 19 - 21
Etika v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Ethics in intensive nursing care

Andrea Bratová, Helena Gondárová – Vyhničková, Milan Laurinc

Abstrakt
Pokrok v rozvoji medicínskej techniky umožňuje udržiavať svojich pacientov pri živote naviac niekoľko dní, týždňov, ba i mesiacov. Veľakrát s využitím prístrojov na riadené podporné dýchanie, umelým obehom krvi, elektrickým stimulátorom svalovej činnosti, pokrokom vo farmakológii a iných odvetviach, sa predlžuje agónia a utrpenie samotného pacienta i jeho príbuzných. Často sa predlžovanie života vykonáva dovtedy, kým nie je totálna istota, že možno stanoviť definitívnu smrť. Lekár si bez lekárskeho konzília nedovolí odpojiť pacienta, ktorého oživenie je podľa jeho mienky nemožné, pretože by tento akt mohol byť považovaný za eutanáziu. Pri rozhodovaní o prechode z intenzívnej liečby a starostlivosti na starostlivosť a liečbu paliatívnu je zohľadňované vyjadrenie všetkých zdravotníckych pracovníkov ošetrujúceho tímu.

Kľúčové slová: Intenzívna starostlivosť. Paliatívna starostlivosť. Terminálne štádium. Sestra. Etika.

Abstract
Progress in the development of medical technology allows to keep patients alive for more than just a few days, weeks or months. Agony and suffering of the patient himself and his relatives are often extended with the use of devices for the controlled respiratory support, artificial blood circulation, an electric stimulator of muscle activity, advances in pharmacology and other sectors. Often increases in longevity performed until there is absolute certainty that it is possible to establish a definitive death. A doctor without a medical committee will not allow to disconnect the patient, whose recovery is impossible in his opinion, because this act could be considered euthanasia. Expression of all health professionals attending the team is taken into account when deciding on the transition from intensive care and treatment to palliative care and treatment.

Key words: Intensive care. Palliative care. Terminal stage. Nurse. Ethics.
22 - 24
Inovácia vzdelávania sestier v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
Innovation of nurses education in the specialized field of anesthesia and intensive care

PhDr. Zuzana Rybárová, PhD.

Súhrn
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá komplexnou ošetrovateľkou starostlivosťou o kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánov alebo orgánových systémov. Zahŕňa aj anestetickú starostlivosť pri vykonávaní diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť sa vykonáva formou špecializačného štúdia. Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. Cieľom príspevku je priblížiť návrh inovácie minimálneho štandardu vzdelávania špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť z pohľadu garanta špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť so zameraním na jeho priebeh, podmienky prijatia na štúdium, náplň štúdia, rozsah teoretických vedomostí, zručností a praktických skúseností, ako aj formu ukončenia štúdia. Návrhy vychádzajú z praktických skúseností s manažmentom špecializačného štúdia v danom odbore. Špecializačné vzdelávanie v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v našej vzdelávacej ustanovizni má dlhoročnú tradíciu. Vykonáva sa od roku 1963. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v rokoch 2004 – 2017 vydala v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 1474 kvalifikačných dokladov.

Kľúčové slová: Inovácia vzdelávania. Minimálny štandard vzdelávania. Špecializačné štúdium. Odbor anestéziológia a intenzívna starostlivosť.

Summary
Anesthesiology and Intensive Care is a specialized department, which deals with a complex nursing care for critically ill patients, who are at risk of functional failure of one or more organs or organ systems. It also includes anesthetic care in carrying out diagnostic and therapeutic procedures of an operative and non-surgical nature. Another education of healthcare workers in the field of anesthesiology and intensive care is carried out in the form of a specialized study. Specialized study in the accredited specialization study program will extend the knowledge and skills acquired by the study and professional practice. The aim of the paper is to bring forward the proposal to innovate minimal standard of education of a specialized study in the specialized field of anesthesiology and intensive care from the perspective of the guarantor of the specialized study in the field of anesthesiology and intensive care focused on its course, the conditions of admission to study, the content of the study, the range of theoretical knowledge, skills and practical experience and also the form of study completion. The suggestions are based on practical experience with the management of a specialized study in the given field. Specialized education in the field of anesthesiology and intensive care in our educational institution has a long tradition. It has been practiced since 1963. In 2004 - 2017, the Faculty of Nursing and Professional Health Studies of the SZU has 1474 qualification papers in the specialization field of anesthesiology and intensive care.

Key words: Innovation of education. Minimal standard of education. Specialized study. Department of Anesthesiology and Intensive Care.
25 - 27
Najkvalitnejším článkom monitoringu (aj naďalej) sestra
Most important articles of monitoring (continue) nurse

Tatiana Hudáková

Abstrakt
Autorka v článku prezentuje základné a špeciálne prístrojové vybavenie nevyhnutné pre monitoring pacientov na intenzívnom oddelení. Sledovanie pacientov a monitorovanie klinického stavu sestrou je však aj popri modernej sofistikovanej technike nezastupiteľné. Sestra na intenzívnom oddelení je tým článkom multidisciplinárneho tímu, ktorý trávi s pacientom väčšinu pracovného času, pozná zmeny pacientovho stavu nielen podľa ,,monitora“, ale predovšetkým sledovaním klinického stavu pacienta vlastnými zmyslami.

Kľúčové slová: Monitoring. Prístrojové vybavenie. Sledovanie pacienta. Intenzívna starostlivosť. Sestra.

Abstract
The author introduces both basic and special medical equipment, which is crucial for the detailed monitoring of patients health condition at the intensive care unit. There is however no doubt that the first-hand monitoring of patients clinical condition by a nurse herself goes far beyond the capabilities that the modern sophisticated equipment is able to offer. Nurse is the person who spends most time with the patient and is thus most familiar with patients health condition not only thanks to the medical equipment, but also by monitoring patients vital functions by her own senses derived from her professional and educational experience.

Key words: Monitoring. Medical equipment. Monitoring of patient. Intensive care. Nurse.
28 - 31
Jak se osvědčily opatření k prevenci sepse na KARIM FN Ostrava?
What are the results of measures to prevent sepsis at the KARIM Ostrava?

PhDr. Renáta Zoubková, Mgr. Markéta Kočí, doc. MUDr. Milan Májek, CSc.

Abstrakt
Sepse získala přídomek „tichý zabiják“, protože do jednoho měsíce od stanovení diagnózy usmrtí 30% a do 6 měsíců až 50% nemocných. V současnosti je relativně málo prokázaných postupů, které lze pro léčbu sepse doporučit. V zásadě jde o postupy, které jsou zaměřené na předcházení a efektivní léčbu nozokomiálních infekcí. Sepse je vždy spojená s různým stupněm orgánové dysfunkce, součástí komplexní léčebné strategie jsou i podpůrné postupy. Tyto postupy se vztahují k prevenci ventilátorové pneumonie, katétrové sepse a ranných infekcí u chirurgických ran. Součástí prevence je také nutriční podpora kriticky nemocných a včasná laboratorní diagnostika projevů sepse. Na KARIM FNO byly zavedeny protokol pro prevenci VAP a mobility protokol s cílem zefektivnění uplatnění preventivních opatření v klinické praxi. Retrospektivně jsme zhodnotili efekt zavedených opatření na základě výskytu VAP na Oddělení resuscitační a intenzivní péče 1, kde se prokázal nesporný význam preventivních opatření.

Kľúčové slová: Sepse. Preventivní opatření. Ventilátorová pneumonie. Rehabilitace.

Abstract
Sepsis acquired the nickname "the silent killer" because within one month of diagnosis kills and 30% within 6 months up to 50% of patients. Currently, relatively few proven procedures which can be recommended for the treatment of sepsis. In principle, the procedures that are aimed at the prevention and effective treatment of nosocomial infections. Sepsis is always associated with varying degrees of organ dysfunction, part of a comprehensive treatment strategies are also supportive. These processes relate to the prevention of ventilator-associated pneumonia, catheter sepsis and wound infections in surgical wounds. Part of prevention is also a nutritional support of critically ill and timely laboratory diagnosis of sepsis symptoms. On KARIM FHO introduced a protocol for the prevention of VAP and mobility protocol to streamline the application of preventive procedures in clinical practice. We retrospectively reviewed the effect of the interventiones introduced by the occurrence of VAP in the Department of Resuscitation and Intensive Care 1, which showed undeniable importance of preventive measures.

Key words: Sepsis. Preventive procedures. Ventilator-associated pneumonia. Physiotherapy.
32 - 34
Ošetrovateľská starostlivosť, informovanosť a anestézia
Nursing care, knowledgeableness and anaesthsia

Andrea Bratová, Helena Gondárová – Vyhničková, Emília Plavčanová

Abstrakt
Príspevok približuje informácie o informovanosti pri ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov v celkovej anestézii.Informácie, periooperačná starostlivosť, kompletný multiodborovo zohratý tím a rodina počas periooperačného obdobia sú veľmi dôležité na pochopenie, podporu, zvládnutie a rekonvalescenciu pacienta.

Kľúčové slová: Sestra. Pacient. Ošetrovateľská starostlivosť. Celková anestézia. Komunikácia. Informovanosť.

Abstract
The contribution brings informations of knowledgeableness in patient at pre-operational care total anaesthesia. Information, peri-surgical care, complex multidisciplinary team and family during peri-surgical period are very important for understanding, support, management and reconvelescence of the patient.

Key words: Nurse. Patient. Nursingcare. Total anaesthesia. Communication. Knowledge ableness.
35 - 37
Z kalendára 38
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA a spoluorganizované SKSaPA v roku 2017 39
Manažment pre nelekárske študijné programy 40
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Uticaj zdravstvene prosvećenosti na strah od opšte anestezije
The influence of health enlightement on fear of general anesthesia

Svetomir Đurđević, Negra Terzić, Jovana Radovanović

Abstract
Introduction: Health is a term that is rarely thought at the right moment. It is most often talked about it when he is already threatened. With the worsening of health, the first signs of fear appear. Fear occurs because of feelings of dither, discomfort or very intense anxiety, experienced in the presence of a "danger" or on the thought of it.
Goal: Show mutual interaction of fear of general anesthesia and health enlightenment, with reference to the socio-cultural factor, as well as the level of education.
Methodology: The presence of fear in surgical patients can lead to repercussions on vital parameters just before anesthesia. The research was conducted at the Clinical Center of Serbia, Clinic for Digestive Surgery - First Surgical Clinic. In this paper, a direct and indirect observational method was used as well as a retrospective analysis of data obtained from the existing medical documentation: a) History of the disease; B) Anesthesia sheet; C) Survey questionnaire.
Results: The sample size was determined by the random selection method. Healthy enlightenment is in direct interaction with the fear of general anesthesia. It is surprising that the obtained results are inverted proportional.
Conclusion: The goal of anesthesiologic team is the patient's pre-operative psycho-physical preparation. Patient should point out all the benefits of general anesthesia, provide him with the necessary information about the pre-, peri- and post-operative course.

Key words: Fear, education, general anesthetics, psychological preparation, communication.
41 - 45
Príčiny vzniku alkoholizmu ženy a jeho dopad na vzťahy v rodine - kasuistika
Reasons of the origins of female alcoholism and its effect on family relationships - casuistic

Andrea Ševčovičová, Andrea Hutyrová

Abstrakt
Kazuistika prezentuje prípad ženy, ktorá v dôsledku zhoršujúceho sa zdravotného stavu podstúpila radikálny zákrok. Cieľom štúdie bolo zistiť príčiny vzniku alkoholizmu u ženy a jeho dôsledky na vzťahy v rodine. Metódou zberu údajov bol pološtruktúrovaný rozhovor, ktorému predchádzalo súhlasné stanovisko pacientky s účasťou na prieskume. Výsledky potvrdili, že k nadužívaniu alkoholu došlo po amputácii prsníka. Dlhodobo pretrvávajúce pitie vyústilo do narušených vzťahov v rodine, v podobe prerušenia väzieb s dcérou a zhoršeného spolunažívania s manželom. Ani viaceré hospitalizácie na psychiatrickom oddelení neviedli u pacientky k trvalej abstinencii.

Kľúčové slová: alkoholizmus ženy; príčiny a dôsledky pitia; kazuistika; vzťahy v rodine.

Abstract
The casuistic presents a case of a woman who has undergone a radical intervention as a result of worsening health state. The aim of the study was to find out the reasons of the origins of alcoholism of the woman and its effects on family relationships. The methods of data collection was semi-structured interview which was preceded by positive viewpoint of the patient with participation in the survey. The results have confirmed that alcohol abuse followed mastectomy. Long-term drinking has ended in impaired family relationships in the form of breakdown of ties with her daughter and worsened coexistence with her husband. Multiple hospitalizations at psychiatric ward has not helped the patient with permanent abstinence.

Key words: female alcoholism; reasons and effects of drinking; casuistic; family relationships.
46 - 48
Wybrane problemy emocjonalne i ich wpływ na subiektywną ocenę stanu zdrowia u chorych z ostrą zatorowością płucną
Vybrané emocionálne problémy a ich dopad na subjektívne posúdenie zdravotného stavu u pacientov s akútnou pľúcnou embóliou
Selected emotional problems and their impact on subjective health assessment in patients with acute pulmonary embolism

Krzemińska Sylwia, Matusz Maria, Borodzicz Adriana, Arendarczyk Marta

Summary
Introduction: Patients with high risk of embolism are facing death and their safety is at risk. This disease affects all dimensions of quality of life, including physical, social and emotional functioning. Both clinical state and negative emotions related to illness can worsen the condition of the patient. The unfavorable consequences of mental illness include depresjon and anxiety.
Aim:To check the health status of patients with acute pulmonary embolism. Material and methods: Solid material of 80 people diagnosed with severe pulmonary embolism hospitalized in the Regional Specialized Hospital in Wroclaw. A method useful in diagnostics with the help of the author survey and the questionnaire HADS-M.
Conclusions: The level of anxiety in patients with acute pulmonary embolism is classified as "border conditions". The level of anxiety depends on sex - women feel more anxious than men. The level of depression in women is higher than in men, but in both cases it is classified as "border conditions".

Kľúčové slová: Anxiet. Pulmonary embolism. Pactient.

Streszczenie
Wstęp: Pacjenci z zatorowością wysokiego ryzyka stają w obliczu śmierci i zagrożone jest ich poczucie bezpieczeństwa. Choroba ta ma wpływ na wszystkie wymiary jakości życia do których należy funkcjonowanie fizyczne, społeczne i emocjonalne. Zarówno stan kliniczny, jak i negatywne emocje związane z chorobą mogą pogarszać stan chorego. Do niekorzystnych następstw psychicznych choroby zaliczamy depresję i lęk.
Cel: Celem badań była próba oceny poziomu lęku u pacjentów z ostrą zatorowością płucną.
Materiał i metody: Materiał stanowiło 80 pacjentów ze zdiagnozowaną ostrą zatorowością płcną hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Metodą użytą w pracy był sondaż diagnostyczny przy pomocy autorskiej ankiety oraz Kwestionariusza HADS -M.
Wnioski: Poziom lęku u pacjentów z ostrą zatorowością płucną klasyfikowany jest jako „stany graniczne”. Poziom lęku zależy od płci - kobiety odczuwają większy lęk niż mężczyźni. Poziom depresji u kobiet jest wyższy niż u mężczyzn, w obu przypadkach jednakże klasyfikowany jest jako „stany graniczne”.

Key words: Lęk. Zatorowość płucna. Pacjent.
49 - 54
Jednoduchšie využívanie benefitného systému SK SaPA 55

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020