Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2016

Číslo 4/2016

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku - budeme zatvárať kliniky a oddelenia? 07 - 08
SK SaPA dúfa, že ministerská sestra vybojuje lepšie podmienky pre sestry a PA 09
SK SaPA: Doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva je dobré, očakávame od neho ďalšie riešenia 09 - 10
Legalizujme činnosti sestier podľa ich vzdelania, praxe a najnovších vedeckých poznatkov 10 - 11
Sestry sa s ministrom dohodli na zatraktívnení svojho povolania 12
SmartCare (projekt integrovanej starostlivosti) - uznáva sestry ako koordinátorov v integrovanej starostlivosti 13 - 14
Lídri v odboroch medicíny a ošetrovateľstva odsudzujú útoky na zdravotnícky personál v Sýrii 14
Členka Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SKSaPA získala ocenenie „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa“ 15 - 16
Florence Nightingaleová – legenda, ktorá celý svoj život obetovala neúnavnej práci s chorými – zomrela 13. augusta 1910 16 - 17
Rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami v povolaní sestra
The gender pay gap between men and women in the nursing profession

Milan Laurinc

18 - 19
Tuberkulóza a gravidita
Tuberculosis and pregnancy

Veronika Budziňáková

Abstrakt
Tuberkulóza (TBC) je chronické infekčné ochorenie s multiorgánovým postihnutím. Vačšinou ide o pľúcnu formu, avšak existujú aj mimopľúcne formy ochorenia. Z tohto vyplýva, že aj tehotná žena môže byť postihnutá týmto infekčným ochorením. Tuberkúlóza u tehotných sa stáva opäť aktuálnou a veľmi závažnou otázkou. V článku sa venujeme otázke tuberkulózy v tehotenstve, jej diagnostiky, liečbe a prevencii počas gravidity, ako aj menežovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodu.

Kľúčové slová: Tuberkulóza. Gravidita. Diagnostika. Liečba tuberkulózy. Ošetrovateľstvo a tuberkulóza.

Abstract
Tuberculosis (TB) is chronic infection disease which may occure in every organ. Most of cases are in the lung but there are another forms of tuberculosis in different organs. Pregnant woman may have any form of this infection disease. Tuberculosis in pregnant women has become an actual topic again. In this presentation we are analyzing the influence of tuberculosis and pregnancy, diagnosis of tuberculosis in pregnancy, therapy and prevention during pregnancy and the role of nursing care.

Key words: Tuberculosis. Pregnancy. Diagnosis. Therapy of Tuberculosis. Nursing Care and Tuberculosis.
20 - 22
Nozokomiálne nákazy a bezpečnosť pacienta v intenzívnej starostlivosti aj v kontexte spolupráce sestry a lekára
Nosocomial infections and patient safety in intensive care also in the context of cooperation between nurse and physician

Andrea Bratová, Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc

Abstrakt
Efektívna medicínska a ošetrovateľská starostlivosť, vzdelávanie, výchova, výučbové programy pre sestry a zdravotníckych pracovníkov, môžu významne napomôcť k zlepšeniu bezpečnosti, starostlivosti, spolupráce medzi sestrou a lekárom i v prevencii výskytu chýb. Zároveň však môžu významne zlepšiť stav u pacientov, hlavne v intenzívnej starostlivosti. Nesúrodosť spolupráce vedie i k nozokomiálnym nákazám, ktoré prestavujú medicínsko, ekonomicko, spoločenský problém. V oblasti zdravotníctva najviac zasahujú nozokomiálne nákazy pacientov, sestry, lekárov a predstavujú viacero otázok i problémov, vyžadujú rôzne spôsoby ich riešenia a liečby. Kvalita podávaných a získaných informácií pri nozokomiálnych nákazách je jednou z kľúčových úloh v zdravotníctve.

Kľúčové slová: Bezpečnosť. Sestra. Lekár. Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť. Nozokomiálne nákazy.

Abstract
Effective medical and nursing care, education, training programs for nurses and health care professionals can significantly help to improve the safety of care, collaboration between nurses and medical doctors as well as in the prevention of errors. At the same time they can significantly improve the condition of patients, especially in intensive care. Cooperation heterogeneity leads to nosocomial infections, which signify medical, economic, social problem. In the area of health care, nosocomial infections affect mostly patients, nurses, medical doctors and pose a number of questions and problems, they require different solutions and ways of their treatment. The quality of data and information obtained in a nosocomial infection is one of the key challenges in health care. Area of health care associate dinfection saffect most patients, nurses, doctors and pose a number of questions and problems require different solutions and ways of their treatment. The quality of data and information obtained in a nosocomial infection is one of the key challenges in health care.

Key words: Safety. Nurse. Medical doctor. Intensive Nursing Care. Nosocomial infections.
23 - 25
Vysokofrekvenčná dýzová ventilácia a jej využitie pri toalete dýchacích ciest
Use high-frequency jet ventilation at the pulmonary hygiene

Helena Gondárová-Vyhničková, Marián Berešík, Andrea Bratová, Olga Kulichová

Abstrakt
Umelá ventilácia pľúc má aj nežiaduce účinky a riziká, ktoré je nutné odstrániť alebo aspoň minimalizovať. Okrem všeobecne známych sprievodných účinkov v priebehu dlhodobej UVP jedným z najvážnejších problémov je narušenie tzv. samo očisťovacej funkcie pľúc (dýchacích ciest). V príspevku prinášame stručný prehľad metód čistenia dýchacích ciest a približujeme úlohu sestry pri čistení dýchacích ciest vysokofrekvenčnou dýzovou ventiláciou.

Kľúčové slová: Sestra. Toaleta dýchacích ciest. Dlhodobá umelá pľúcna ventilácia. Vysokofrekvenčná ventilácia pľúc. Expulzia. Inpulzia.

Abstract
Mechanical ventilation means also undesirable effects and risks those it is necessary to eliminate or at least minimalise. Among generally known accessory effects in progress of long-term ALV is damage of self-cleaning function of lungs (airways). In this contribution is brief overview of methods of airways cleaning and there is also role of nurse at cleaning airways by high-frequency bushing ventilation.

Key words: Nurse. Respiratory toilet. Long-term mechanical ventilation. High frequency jet ventilation. Expulsion. Inpulsion.
26 - 29
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA 30
Recenzia 31
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Etika v intenzívnom ošetrovateľstve z pohľadu sestier
Ethics in intensive nursing from the perspektive of nurses

Ivana Ondrejková, Helena Gondárová – Vyhničková

Abstrakt
Cieľom práce bolo zistiť skúsenosti a názory sestier na problematiku dodržiavania etických princípov a noriem u pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť. Výskumu sa zúčastnilo 122 sestier pracujúcich v rôznych nemocniciach na Slovensku. 55,3% sestier poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť na OAIM (Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) a 46,7% na JIS (Jednotka intenzívnej starostlivosti). Kvantitatívny výskum bol realizovaný pomocou dotazníka, ktorý bol rozdelený na dve časti. Prvú časť tvorili kategorizačné položky a druhú časť tvorilo 15 otázok zameraných na ciele práce a stanovené hypotézy. Na vyhodnotenie zozbieraných dát bol použitý Studentov nepárovým dvojvýberovým t – test na hypotézu 1 a hypotézy 2; 3 a 4 boli vyhodnotené jednovýberovým t – testom. Analýza záverov výskumu ukázala, že dodržiavanie etických noriem a princípov pri poskytovaní intenzívnej starostlivosti je obtiažne, čo súvisí najmä s chýbajúcou legislatívou v oblasti autonómie pacienta. Odborná verejnosť v spolupráci so stavovskými organizáciami a ich jednotlivými sekciami sestier a lekárov by mali vytvoriť dostatok priestoru na verejnú diskusiu a vytvorenie tlaku na prijatie potrebných legislatívnych krokov v oblasti uplatňovania autonómie pacienta, čo by viedlo k zvyšovaniu kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s etickými normami a princípmi.

Kľúčové slová: Autonómia pacienta. Etické normy a princípy. Intenzívna starostlivosť. Sestra.

Abstract
Objective of this thesis is to determine the experiences and opinions of nurses about the issue of observance of ethical principles and standards for patients requiring intensive care. Participants were 122 nurses working in various hospitals in Slovakia. 55.3% of nurses provide nursing care at the Anesthesiology and Critical Care unit and 46.7% in the ICU. Quantitative research was conducted through a questionnaire, which was divided into two parts. The first part consisted of categorized entries, and the second part consisted of 15 questions focusing on job objectives and hypotheses. Student's unpaired two-samples t-test was used to evaluate the collected data for the hypothesis 1 and hypothesis 2. One-sample t-test was used to evaluate the collected data for the hypothesis 3 and hypothesis 4. Analysis of research findings showed that adherence to ethical standards and principles in the provision of intensive care is difficult, related primarily to the absence of legislation in the field of patient autonomy. Professional public in cooperation with professional organizations and their respective sections nurses and doctors should create enough space for public discussion and create pressure to take the necessary legislative steps in the field of application of the autonomy of the patient, which would lead to improving the quality of nursing care in accordance with ethical standards and principles.

Key words: Ethical standards and principles. Intensive care. Nurse. The patient's autonomy.
32 - 37
Odvykanie pacienta od ventilátora – kazuistika
Weaning from mechanical ventilation - case report

Viera Kormaníková, Mária Pčolková

Abstrakt
Pacient sa z rôznych príčin dostane na oddelenie intenzívnej starostlivosti. Vo väčšine prípadov mu je poskytovaná aj umelá pľúcna ventilácia. Po zvládnutí obdobia, kedy pacient nie je schopný sám dýchať prichádza obdobie, kedy treba pacienta odvykať od umelej pľúcnej ventilácie. Aj toto obdobie je náročné – nielen pre pacienta ale i ošetrujúci personál. Prinášame naše skúsenosti s odvykaním pacienta od dýchacieho prístroja.

Kľúčové slová: Umelá pľúcna ventilácia. Pacient. Odvykanie.

Abstract
For patients are many reason to receive intensive care. In most cases there is also used mechanical ventilation. After period when the patient is unable to breathe by himself, coming weaning patients from mechanical ventilation. And this period is difficult - not only for the patient but also for the nursing staff. We would like to present our experience with weaning patients from mechanical ventilation.

Key words: Mechanical ventilation. Intensive care. Weaning from mechanical ventilation.
38 - 40
Geriatrickí pacienti a anestézia
Geriatric patients and anesthesia

Andrea Bratová, Adriana Benková

Abstrakt
Hlavným cieľom prieskumu našej práce bolo overiť informovanosť geriatrických pacientov o anestézii, ich spokojnosť s prístupom zdravotníckeho personálu a zistiť vplyv rodiny na ich psychickú pohodu. Potrebné informácie sme získali dotazníkom vlastnej konštrukcie. Našimi respondentmi boli pacienti v seniorskom veku hospitalizovaní za účelom podstúpenia niektorého druhu anestézie na Gynekologicko-pôrodníckej a Chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice Trnava. Prieskumnú vzorku tvorilo spolu 40 respondentov. Z výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že 65% respondentov je spokojných s množstvom informácií, ktoré im boli poskytnuté a 87,5% ich pokladá za zrozumiteľné. Pozitívnu skúsenosť s komunikáciou medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom malo 50% a neutrálnu 37,5% respondentov. Získané informácie mali na pacientov prevažne upokojujúci vplyv (55% respondentov), ale u niektorých aj zvýšili strach (15% respondentov). Naším prieskumom sme zistili, že rodina zohráva veľkú úlohu na psychickú pohodu seniorov počas hospitalizácie. Až 85% respondentov uviedlo, že podpora zo strany rodiny u nich zmiernila obavy z podstúpenia anestézie. Z našej práce vyplýva, že informácie o anestézii sú pre väčšinu pacientov dôležité a rovnako dôležitý je pre nich aj prístup zdravotníckych pracovníkov, ktorí im tieto informácie podávajú a nemenej dôležitá je pre nich aj psychická podpora zo strany rodiny.

Kľúčové slová: Geriatrický pacient. Anestézia. Informovanosť. Podpora. Spokojnosť. Ošetrovateľská starostlivosť.

Abstract
The main course of the survey of our thesis was to validate geriatric patients aweareness of anaesthesia, their satisfaction with attitude of medical personnel and to determine the impact of their families on their mental comfort. Necessary informations were obtained by a questionnaire of our own construction. Our respondents were patients in senior age hospitalized in order to undergo a certain type of anaesthesia on Gynaecologic-obstetric and Surgical clinic of University hospital in Trnava. Survey sample was made of 40 respondents. From survey results 65% of respondents were satisfied with the amount of information that had been given to them and 87,5 % of them considers them to be clear. Positive experience with communication between medical employee and patient had 50% and neutral 37,5 % of respondents. Obtained data had mostly calming influence on patients (55% of respondents), however in some of them it aroused feelings of fear (15% of respondents). Through our survey we determined that family has a great impact on seniors' mental well-being during hospitalization. 85% of respondents stated that support from their families reduced their worries of undergoing anaesthesia. In conclusion, our research shows that information about anaesthesia are for the most of the patients just as important as the attitude of medical employees, who provide them with these informations and psychological support from family is equally important for them.

Key words: Geriatric patient. Anaesthesia. Awareness. Support. Satisfaction. Nursing care.
41 - 45
Od specifičnog kursa do formalnog obrazovanja sestre anestetičara u Srbiji
From specific course to formal education of nurse - anesthetist in Serbia

Svetomir Đurđević, Negra Terzić

Abstract
Show the benefits and importance of formal education of specialists nurse anesthetist in relation to the nurse - anesthetists who earn their name as well as knowledge gained through years of work in operating rooms, passing through different courses, the situations in which they need to manage and through which they learn what is the job of anesthetist. Of course, always one question arises: "What is the job of anesthetist?", "Who is the anesthetist?" No one knew for sure the answer to this questions, until the arrival of formal education, which opened a new chapter in a nursing profession in Serbia. Professional title specialist nurse anesthetist carries with it great responsibility, which must be justified both through specialized studies and through work, where they will show their competences, all the potential and confirm why the nurse anesthetist in the world occupies a leading position in the nursing profession. Without education there is no progress in any profession, which implying that education is one of the pillars on which is based every community, society and globally the whole world.

Key words: Curriculum. Specialists nurse anesthetist. Informal education. Anesthesia. Competences. Study.
46 - 51

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020