Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 29.08.2015

Číslo 4/2015

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah
Medzinárodná spolupráca – jeden z cieľov sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii
a intenzívnej starostlivosti

International cooperation - one of the aims of specialized section of nurses working in in anesthesia and intensive care

Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc, Andrea Bratová

Abstrakt
Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek má medzi hlavné ciele a úlohy zahrnutú medzinárodnú spoluprácu – podporovanie a rozvíjanie. Príspevok prináša prehľad zahraničných aktivít a medzinárodnej spolupráce tejto odbornej sekcie sestier.

Kľúčové slová: Sestra. Anestéziológia. Intenzívna starostlivosť. Medzinárodná spolupráca.

Abstract
Section of nurses working in anaesthesiology and intensive care of Slovak company of nurses and midwives has international cooperation – support and development as one of primary objects and targets. This contribution offers an overview of foreign activities and international cooperation of this professional section of nurses.

Key words: Nurse. Anesthesiology. Intensive care. International cooperation.
str. 08 - 13
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou s témou:
Sestra – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová
str. 14 - 17
Ako sa žije a pracuje sestre v kolíske islamu? str. 18 - 21
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s kontinuálnou hemodialýzou
Nursing care of patients with continuous hemodialysis

Helena Gondárová-Vyhničková, Marián Berešík, Monika Matejová

Abstrakt
Náhrada funkcie obličiek u pacientov v resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti je indikovaná prevažne pri akútnom poškodení obličiek – acute kidney injury (AKI). V našich podmienkach sa poskytuje skoro výlučne pri súčasnej substitúcii aj iných životne dôležitých funkcií – hlavne dýchania. Prinášame naše skúsenosti so starostlivosťou o pacienta s kontinuálnou hemodialýzou.

Kľúčové slová: Kontinuálna hemodialýza. Intenzívna starostlivosť. Pacient. Sestra.

Abstract
The compensation of kidney function at patients in resuscitation and intensive care is indicated mostly at acute kidney deteriororation (AKI). In our condition it is provided almost exclusicely at present substitution and also others vital functions, especially respiration. We want to share our experience in care of patients with continual hemodialysis.

Key words: Continuous hemodialysis. Intensive care. Patient. Nurse.
str. 22 - 24
Mimotelová membránová oxygenácia ako súčasť liečby u pacientov s kardiálnym zlyhaním
Extracorporeal membrane oxygenation as part of therapy in patients with cardiac failure

Mária Labancová, Peter Benčko
str. 25 - 27
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta - dieťaťa s polytraumou
Management of nursing care in the patient - child with polytrauma

Lenka Gajdošová

Abstrakt
V súčasnosti je na Slovensku výskyt polytráum nielen u dospelých, ale hlavne u detí, jedným z hlavných príčin morbidity i mortality. Optimálna komplexná ošetrovateľská starostlivosť a liečba detského pacienta s polytraumou závisí od adekvátnej koordinácie intervencií všetkých zložiek multidisciplinárneho tímu.

Kľúčové slová: Polytrauma. Detský pacient. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť.

Abstract
Presently, our incidence of polytrauma not only in adults but especially in children is the leading cause of morbidity and mortality. Optimal complex nursing care and treatment of pediatric patients with polytrauma depends on adequate coordination of interventions of all the components of a multidisciplinary team.

Key words: Polytrauma. Pediatric patient. Complex nursing care.
str. 28 - 30
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Psychická záťaž v práci operačnej sestry
Mental stress in work of the operational nurse

Hilda Balková, Monika Zibrínová, Gabriela Takáčová

Abstrakt
Psychická záťaž je faktor práce a pracovného prostredia, zjednoteným javom pre všetky vplyvy, ktoré pôsobia na psychiku človeka. Je tiež faktorom pôsobiacim na organizmus a vyžadujúci psychickú aktivitu, psychické spracovanie a vyrovnávanie sa s požiadavkami a vplyvmi životného prostredia. V príspevku sme prezentovali výsledky prieskumu na psychickú záťaž operačných sestier pracujúcich v NÚSCH a.s. Zisťovali sme tiež aj to, čo sa môže dostaviť ako dôsledok psychickej záťaže. Na základe nášho prieskumu môžeme povedať, že práca na operačnej sále prináša u operačných sestier nielen psychickú, ale aj fyzickú záťaž a s rastúcim vekom sa pridružujú i zdravotné problémy.

Kľúčové slová: Psychická záťaž operačných sestier. Senzorická záťaž. Mentálna záťaž. Emocionálna záťaž. Negatívne faktory pracovného prostredia. Dôsledky psychickej záťaže.

Abstract
Mental load factor is work and work environment, unified phenomenon for all the influences that affect the human psyche. It also factors affecting the organism and requiring mental activity, psychological treatment and coping with the requirements and environmental influences. In this paper we presented the survey results to the mental stress of nurses working in operating as NÚSCH We examined whether and what may appear as a result of mental stress. Based on our survey, we can say that the work in the operating room nurse brings in operating not only mental but physical stress and increasing age is associated, as well as health problems.

Key words: Mental Workload operating sisters. Sensory load. Mental burden. Emotional burden. Negative factors working environment. The consequences of mental stress.
str. 31 - 35
NIDCAP – Program individualizovanej vývojovej starostlivosti a posudzovania novorodenca
NIDCAP – Newborn Individualized Developmenental Care and Assessment Program

Jana Paulovičová, Milan Laurinc, Ľubica Ilievová

Abstrakt
Nedonosení novorodenci hospitalizovaní na špecializovaných neonatologických pracoviskách sú vystavení negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia, čo má z hľadiska ich dlhodobej morbidity a celkovej mortality nepriaznivý vplyv. Preto je veľmi dôležité zvoliť ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá korešponduje s najnovšími poznatkami modernej neonatológie a zabezpečiť tak optimálny psychomotorický vývoj nedonosených detí. V rámci humanizačných trendov v neonatológii sa do popredia dostáva ucelený, detailne prepracovaný program Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (ďalej len NIDCAP), ktorý je veľkým prínosom pre predčasne narodené deti. Program pochádza zo Spojených štátov amerických a postupne sa implementuje do mnohých krajín, vrátane krajín Európskej únie. Program je založený na individualizovanej starostlivosti a posudzovaní nedonosených novorodencov. Po vyhodnotení správania dieťaťa podľa presných kritérií programu sa zvolí najvhodnejší spôsob ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá by dieťa čo najmenej traumatizovala. Dôležitým prvkom programu je zapájanie rodičov do starostlivosti o nedonosené dieťa počas hospitalizácie. Výskumná štúdia ponúka analýzu úrovne vedomostí sestier o projekte NIDCAP a jeho implementáciu v praxi na neonatologických pracoviskách na Slovensku. Taktiež sme skúmali mieru zapájania rodičov do starostlivosti hospitalizovaných detí.

Kľúčové slová: Ošetrovateľská starostlivosť. Neonatológia. Nedonosené deti. Psychomotorický vývoj. Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program /NIDCAP/.

Abstract
Premature newborns hospitalized at special neonatology stations are exposed to negative effects of external environment, which has negative effect form the point of view of long term morbidity and overall mortality. Therefore it is very important to choose such nursing care that corresponds with newest information of modern neonatology and to ensure optimal psychomotorical development of premature children. In the frame of humanizing trends in neonatology there is a focus on integrated, detailed program called Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (“NIDCAP”), which is a big benefit for premature newborns. The program comes from United States of America and is being continually implemented in many countries, including EU states. The program is based on individualized care and assessment of premature newborns. The best way of nursing care is chosen, after evaluating a child behavior according to exact criteria, to reduce traumatizing a child as less as possible. Involvement of parents in care of premature children during their hospitalization is very important element of the program. The research study tried to map the knowledge level of nurses about the project NIDCAP and about its implementation in practice at the neonatology stations on Slovakia. We were interested in level of parents’ involvement in care.

Key words: Nursing care. Neonatology. Premature newborns. Psychomotorical development. Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program /NIDCAP/.
str. 36 - 41

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020