Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.07.2020

Číslo 3/2020

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Ambasádorka kampane Nursing Now Emilia Clarke hovorí: „máte silu riadiť zmeny“, adresované k výročiu NightingaleChallenge 08
Celosvetovo zomrie viac ako 600 sestier v dôsledku COVID – 19 10
Bola spustená nová aplikácia pre sestry na zvládnutie vedľajších účinkov pri liečení tuberkulózy odolnej voči liekom s cieľom zlepšiť kvalitu starostlivosti o pacientov 11
Globálne virtuálne zhromaždenie sestier a pôrodných asistentiek načrtlo kroky, ktoré sa majú podniknúť na ochranu jednotlivých sestier a pôrodných asistentiek a na posilnenie povolaní v období po COVID-19 12
Rakovina semenníkov – problém nielen u mladých mužov
Testicular cancer – not only young men's problem

Andrea Ševčovičová, Martin Rydzoň

Súhrn
Nádorové ochorenie semenníkov postihuje predovšetkým mladých mužov. Aj keď incidencia ochorenia nie je vysoká, je potrebné zamerať pozornosť na rizikové faktory vzniku nádoru a prítomnosť príznakov ochorenia. Účinným spôsobom prevencie je samovyšetrovanie semenníkov. Pri pravidelnom prehmatávaní sa dá včas odhaliť nebolestivé zväčšenie alebo prítomnosť tuhých, niekedy bolestivých hrčiek v semenníku. Každá zistená zmena má byť indikáciou na návštevu lekára, najlepšie urológa a podstúpenie ďalších odborných vyšetrení.

Kľúčové slová: Príznaky ochorenia. Rakovina semenníkov. Rizikové faktory. Samovyšetrovanie semenníkov.

Summary
Tumour disease of testes affects mostly young men. Though the incidence of the disease is not very high, it is vital to focus the attention on the risk factors for a tumour development, and presence of the disease symptoms. Efficient way of prevention is a self-exam of testicles. Regular examinations with hands allow early detection of unpainful enlargement of testes, or presence of solid, sometimes painful lumps in testes. Each detected change in testes size should be an indication for visiting a doctor, preferably urologist, and taking further professional examinations.

Key words: Symptoms of disease. Testicular cancer. Risk factors. Testicular self-examination.
13
Edukácia pacienta s vredovou chorobou predkolenia
Education patient with ulcus cruris

Alena Dziacka, Zuzana Darulová

Súhrn
Počet pacientov s vredovou chorobu predkolenia vekom stúpa, ich prevalencia je vo veku 60 – 80 rokov. Cieľom edukačného pôsobenia sestry bolo zistiť, aké vedomosti má pacient o vredovej chorobe predkolenia, a aké sú jeho zručnosti pri ošetrovaní chronickej rany. Edukantom bola 74 - ročná pacientka s vredovou chorobou predkolenia. Metódou štruktúrovaného rozhovoru sme získali spätnú väzbu o vedomostiach pacientky. Edukačné ciele boli úplne splnené a overené výstupným testom. Do návrhu edukačného štandardu boli zakomponované špecifiká ošetrovania chronických rán v domácom prostredí. Edukácia v procese hojenia vredov predkolenia zohráva dôležitú úlohu, pozitívne ovplyvňuje kvalitu pacientovho života a zvyšuje terapeutický efekt.

Kľúčové slová: Vredová choroba predkolenia. Edukácia. Edukačné ciele. Edukačný štandard.

Summary
The number of patients with crural ulcer rises with age. The highest prevalence is in the age group between 60 and 80 years. The main objective of the nurse was to find out the scope of the patient‘s knowledge about a crural ulcer and her skills in the management of a chronic wound. The patient who participated in our case is a 74-year-old female with a venous crural ulcer. Educational goals were completed and assessed by a final test. The educational plan included the specifics of wound management in home environment. Education plays a key role in the wound management since it increases the therapeutic effect which consequently improves patient’s quality of life.

Key words: Crural ulcer. Education. Educational goals. Educational standard.
16
Životné jubileum - PhDr. Helena Gondárová – Vyhničková, dipl. s. 22
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Imidž povolania sestry na Slovensku v súčasnosti
Image of nursing profession in Slovakia currently

Tatiana Hudáková, Mária Popovičová, Katarína Geciková

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou imidžu sestier v súčasnosti. Výskum bol zameraný na analýzu vnímania imidžu sestier a komparáciu názorov sestier podľa typu pracoviska, veku, dĺžky praxe a dosiahnutého vzdelania. Zvolili sme kvantitatívnu metódu, vlastne vytvorený dotazník. Výskumnú vzorku tvorilo 104 sestier. Štatistickú analýzu údajov sme realizovali prostredníctvom T testu. Zistili sme, že sestry pracujúce na ambulanciách vnímajú imidž svojho povolania významne viac pozitívne ako sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, sestry s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vnímajú imidž svojho povolania významne viac pozitívne ako sestry bez vysokoškolského vzdelania a sestry mladších vekových skupín vo veku do 40 rokov vnímajú imidž svojho povolania významne viac pozitívne ako sestry starších vekových skupín nad 40 rokov.

Kľúčové slová: Imidž profesie. Sestra. Výskum

Abstract
Article deals with the issue of the image of nurses in the present. The research was focused on the analysis of the perception of the image of the nurses and the comparison of the opinions of nurses according to type of workplace, age, length of practice and achieved education. We chose a quantitative method, a questionnaire actually created. The research sample consisted of 104 nurses. Statistical analysis of the data was done through the T-test. We found out that nurses working in out-patient clinics perceive the image of their profession significantly more positive than nurses working in health care facilities and social services facilities. Higher education nurses perceive the image of their profession significantly more positively than nurses without higher education and nurses of younger age groups (under 40) perceive the image of their profession significantly more positively than nurses of older age groups over 40 years of age.

Key words: Image of the profession. Nurses Research
24
Vnímanie praxe založenej na dôkazoch z pohľadu sestier
Perception of evidence based of practice from the perspective of nurses

Janka Beladičová, Lukáš Kober

Abstrakt
Na základe prístupu praxe založenej na dôkazoch (evidence based practice – EBP) každé rozhodnutie zdravotníckeho pracovníka v starostlivosti o konkrétneho pacienta by malo byť založené na najlepšie dostupných vedeckých dôkazoch, jeho klinických skúsenostiach a zároveň zohľadňovať preferencie pacienta (1). Zámerom nášho výskumu bolo zmapovať úroveň vedomostí/zručností sestier v oblasti EBP a analyzovať ich postoje k nej. Výskum bol realizovaný na vzorke 294 respondentov tvorených sestrami s ukončeným alebo prebiehajúcim 2. stupňom vzdelania. Pre zber informácií sme využili empirickú metódu – dotazník, ktorý sme distribuovali elektronicky. Výsledky ukázali, že až 35% respondentov sa nestretlo s pojmom EBP. Štatistická analýza výsledkov výskumu, s hladinou významnosti štandardne zvolenej na 0,05, potvrdila signifikantný rozdiel medzi odpoveďami sestier vo vnímaní praxe založenej na dôkazoch (p>?). V bližšej špecifikácii postojov a zručností respondentov vzhľadom na dĺžku praxe, akademické vzdelanie, či pracovné zaradenie sa však signifikantné rozdiely nepotvrdili. Na základe výsledkov výskumu i dobrovoľných postrehov, na ktoré mali respondenti vyhradený priestor v dotazníku, sme dospeli k záveru, že je potrebné podnietiť sestry k otvorenosti k novým postupom a aktívnemu záujmu o možnostiach v oblasti poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti a posilniť pedagogickú aktivitu i mentoring nielen na teoretickej, ale hlavne praktickej báze v oblasti EBP.

Key words: Prax založená na dôkazoch (EBP). Ošetrovateľská starostlivosť. Výskum. Postoj. Vzdelávanie. Sestra.

Abstract
Based on the evidence-based practice (EBP) approach, any decision taken by a healthcare professional in the care of a particular patient should be in accordance with best available scientific evidence, his/her clinical experience, taking into account the patient's preferences. (1) The aim of our research was to map the level of knowledge / skills of nurses in the field of EBP and to analyze their attitudes towards it. The research was carried out on a sample of 294 respondents made up of nurses with completed or ongoing 2nd level of education. For the collection of information we used empirical method - questionnaire, which we distributed electronically. The results showed that up to 35% of respondents did not meet the concept of EBP. Statistical analysis of the results of the research, with a significance level chosen by default at 0.05, confirmed a significant difference between the nurses' responses in the perception of evidence-based practice (p> ?). However, no significant differences were confirmed in the detailed specification of respondents' attitudes and skills with regard to the length of experience, academic education or job title. Based on the results of research and voluntary observations, for which respondents had reserved space in the questionnaire, we came to the conclusion that it is necessary to encourage nurses to openness to new procedures and active interest in possibilities in the area of provided nursing care and strengthen pedagogical activity and mentoring but mainly a practical basis in the field of EBP.

Key words: Evidence based practice. Nursing care. Research. Attitude. Education. Nurse.
31

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022