Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 29.06.2018

Číslo 3/2018

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
BIELE SRDCE 07- 08
Ocenení na celonárodnej úrovni v rámci podujatia BIELE SRDCE 08 - 16
Regionálne komory odovzdali ocenenia BIELE SRDCE 17 - 20
Praktická sestra na slovenský spôsob 21 - 22
Asociácie vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych vedách v SR 23
Stanovisko Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA 24 - 25
Na Slovensku došlo k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na „praktickú sestru„
Slovenské sestry žiadajú o podporu
26
EFN podporuje sestry na Slovensku a rozumie ich obavám 27 - 28
Digitalizácia musí podporovať ošetrovateľskú pracovnú silu 28
Sestry podporujú posilnenie prevencie 28
Rola sestier je kľúčovou pri podpore pacientov 29
Európska nadácia pre výskum ošetrovateľstva 29
Medzinárodná spoločnosť onkologických sestier 30
Multiodborová spolupráca v starostlivosti o pacienta s nádorom hlavy a krku
Multi-board cooperation in patient health with the head and crack

Veronika Vadkertiová, Lívia Kollárová, František Kurinec

Súhrn
Nádorové ochorenia sa vyskytujú u veľkej časti populácie a postihujú čoraz mladších jedincov. Zhubné nádory hlavy a krku tvoria asi 15% všetkých malignít ľudského tela. V článku sa zaoberáme rozdelením, príčinami, diagnostikou a terapiou nádorov hlavy a krku. Poukazujeme na dôležitosť multiodborovej spolupráce, ako i na aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s nádorovým ochorením hlavy a krku.

Kľúčové slová: multidisciplinárny prístup, ošetrovateľská starostlivosť, chirurgická liečba, podporná liečba.

Summary
Tumor diseases occur in a large part of the population and affect younger individuals. Head and neck cancers account for about 15% of all malignancies in the human body. We deal with the division, causes, diagnosis and therapy of head and neck cancer. We point to the importance of multidisciplinary cooperation as well as aspects of nursing care for a patient with head and neck cancer.

Key words: multidisciplinary approach, nursing care, surgical treatment, supportive treatment.
31 - 33
Výživa žien v klimaktériu
Women‘s nutrition during menopause

Eva Moraučíková, Mária Kopáčiková, Marína Kolarová

Súhrn
Životospráva je dôležitým faktorom pri skvalitňovaní života žien v klimaktérium. „Zmena životného štýlu vrátane stravovania môže výrazným spôsobom zmierniť ťažkosti v prechode“ (1). Podstatnú zložku životosprávy tvoria: racionálna výživa, eliminácia škodlivých látok a stresu, dostatočná pohybová aktivita i relaxácia. Príspevok prináša informácie o základných zásadách racionálnej výživy v klimaktériu.

Kľúčové slová: Klimaktérium. Životospráva. Žena. Výživa.

Summary
Lifestyles is an important factor in improving the lives of women in the menopause. “Lifestyles changes including nutrition can significantly mitigate the difficulties during menopause” (1). Essential components of lifestyles are as follows: balanced diet, elimination of harmful substances and stress, sufficient physical activity and relaxation. The paper provides information on the basic principles of rational nutrition in the menopause.

Key words: Menopause. Lifestyles. Woman. Nutrition.
34 - 35
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA a spoluorganizované SKSaPA v roku 2018 36
Inkontinencia – ústredný záujem okrúhleho stola 37
Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie v Košiciach 38
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Názory pôrodných asistentiek na sprevádzajúcu osobu pri pôrode
Opinions of midwives on the accompanying person at the birth

Eva Urbanová, Martina Švrková

Abstrakt
Cieľ
Hlavným cieľom štúdie bolo zistiť, ako v súčasnosti vnímajú pôrodné asistentky podpornú osobu pri pôrode. Prostredníctvom vyjadrených názorov identifikovať prítomnosť bariér medzi pôrodnými asistentkami a sprevádzajúcimi osobami.
Metodika
K zisťovaniu dát bol použitý dotazník vlastnej konštrukcie. Názory sa zisťovali prostredníctvom voľnej otázky, ktorá bola súčasťou dotazníka. Na spracovanie údajov z celého dotazníka bola použitá základná deskriptívna štatistika. Na vyhodnotenie voľnej otázky, ktorá je predmetom tejto štúdie, boli použité kvalitatívne metódy - metóda vytvárania kategórií (trsov) a metóda prostého výpočtu. Celú výskumnú vzorku tvorilo 95 pôrodných asistentiek, ktoré boli do výskumu zaradené na základe dostupného výberu, kedy základným kritériom je dostupnosť vzorky. Vlastné názory na sprevádzajúce osoby z celkového počtu respondentov 95 (100 %) vyjadrilo 28 (29 %) pôrodných asistentiek. Respondentky (n =95) pochádzali zo všetkých krajov Slovenska, 81 % (n =77) z nich uviedlo klinickú prax viac ako 1 rok a 65 % (n = 62) respondentiek pracovalo na pracoviskách s pôrodnosťou viac ako 1000 pôrodov/rok.
Výsledky
Kvalitatívnou analýzou na základe spoločných obsahových znakov sa 28 názorov (vyjadrených voľnou odpoveďou) dalo rozdeliť do šiestich kategórií (trsov). Mierne prevažovali negatívne názory na sprevádzajúcu osobu, reprezentované dvomi oblasťami: zasahovanie do kompetencií zdravotníkov a nedostatočná podpora rodičky. Za prednosť považujú pôrodné asistentky pozitívny vplyv sprevádzajúcej osoby na rodičku. V šiestej kategórii (trse) názorov sa respondentky vyjadrili k psychofyzickej príprave sprevádzajúcej osoby na pôrod, kde sa zhodli, že sprevádzajúca osoba by túto prípravu mala absolvovať.
Záver
Jednou z bariér medzi pôrodnými asistentkami a sprevádzajúcimi osobami sú negatívne postoje pôrodných asistentiek, nakoľko v danej vzorke boli v miernej prevahe na pozitívnymi. Za určitú bariéru je možné pokladať aj absenciu predpôrodnej prípravy u sprevádzajúcich osôb. Na druhej strane je evidentné, že pôrodné asistentky oceňujú pozitívny vplyv sprevádzajúcej osoby na rodičku, no jednoznačne sa nevyjadrili, že by im sprevádzajúca osoba pomáhala v práci.

Kľúčové slová: Bariéry. Pôrod. Pôrodná asistentka. Rodička. Sprevádzajúca osoba.

Abstract
Objective
The main objective of the study was to find out how midwives are currently perceiving a accompanying person at birth. To identify the presence of barriers between midwives and accompanying persons through expressed opinions.
Methodology
The self-design questionnaire was used for the collect data. Opinions were made through a free question that was part of the questionnaire. The basic descriptive statistics were used to process the data from the questionnaire. In order to evaluate the free question that is the subject of this study, qualitative methods were used - cluster formation method and simple calculation method. A survey sample was made up of 95 midwives who were included in the research on the basis of the available choice, when the basic criterion is the availability of the sample. 28 (29%) midwives express a individual opinion of the total number of respondents 95 (100%). Respondents came from all regions of Slovakia, 81% (n = 77) reported clinical practice for more than 1 year, and 65% (n = 62) of respondents worked in labor places with a birth rate of more than 1,000 births / year.
Results
Based on common content, a qualitative analysis of 28 views (expressed by free answer) could be divided into six categories (s). The negative perceptions of the accompanying person, which are represented by two areas: interference to the work of health care professionals and lack of parental support, were slightly outweighed. Midwives consider the positive influence of the accompanying person on the woman at birth to be a priority. In the sixth cluster of opinions, respondents expresed to the preparation of the accompanying person on the birth, where they agreed that the accompanying person should has the preparation.
Conclusion
One of the barriers between midwives and accompanying persons is the negative attitudes of midwives, as they were slightly outweigh in the sample. A lack of pre-pregnancy training for accompanying persons can be considered as a barrier. On the other hand, it is evident that midwives appreciate the positive influence of the accompanying person on the parent, but they clearly did not express that the accompanying person would help them in their work.

Key words: Barriers. Childbirth. Midwife. Woman in childbirth. Accompanying person.
39 - 45

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020