Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2017

Číslo 3/2017

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelila ocenenia Biele srdce 07 - 15
Prezident Kiska prijal držiteľky ocenenia Biele srdce 16
Regionálne komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek udelili ocenenia Biele srdce 17 - 27
Pozdravy k oslavám Medzinárodného dňa sestier 27 - 30
Sestry: Hlas v popredí 31 - 33
Zrada na sestry: Politici rokujú o vzdelávaní sestier bez nich za zatvorenými dverami 33
Významná cena aj pre ošetrovateľské centrum ... 34
EFN k Medzinárodnému dňu sestier 35
ICN Kongres - Sestry: Hlas v popredí, dosahovanie Cieľov udržateľného rozvoja 36
Najväčší svetový kongres sestier 36 - 37
Annette Kennedy bola zvolená za novú prezidentku ICN 38 - 39
Nová prezidentka ICN Annette Kennedy oznámila svoje „motto“: spoločne 39
Príhovor predsedníčky Sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie 40
Príhovor predsedníčky Sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva 41
Dezinfekcia - dodržiavanie bezpečných kritérií pri jej aplikácii
Disinfection - observance of a safe criterion for its application

Yveta Béressová

Abstrakt
Dezinfekcia je zdravotníckym výkonom, ktorý sa vykonáva indikovane ako súčasť protiepidemického režimu každého zdravotníckeho zariadenia, s cieľom odstrániť rozhodujúci počet choroboplodných zárodkov a prerušiť cesty prenosu infekcie od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi. Dezinfekcia sa vykonáva ako súčasť technologických postupov v prevádzkach s výkonom epidemiologicky závažných činností (napríklad v potravinárstve, vo výrobniach kozmetických prípravkov, vo výrobniach liečiv, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a inde) (1). Globálny harmonizovaný systém je zostavený v režime, aby bolo možné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia týkajúce sa využívania jednotlivých chemických látok a zmesí v rámci zdravotníckej praxe.

Kľúčové slová: chemická látka; zmes; označenie; bezpečnostné kritériá.

Abstract
Disinfection is a medical performance that is performed as a part of the antiepidemic regime of each medical facility in order to eliminate the critical number of disease pathogens and disrupt the route of transmission of the infection from the origin of the disease to the susceptible individual. Disinfection is carried out as part of technological processes in operations with epidemiologically significant activities (eg in food, cosmetics, pharmaceuticals, human body care facilities and elsewhere). The Global Harmonized System is modeled in order to be able to comply with all safety precautions concerning the use of individual chemicals and mixtures within the healthcare practice.

Key words: chemical substance; the mixture; labeling; Safety criteria.
42 - 44
Sterilizácia a monitorovanie procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok
Sterilization and monitoring of the process of sterilization of medical assistance

Yveta Béressová

Abstrakt
V uvedenom článku by som sa chcela venovať popisu metód a foriem sterilizačného procesu a následne monitorovaniu procesu v zmysle platnej legislatívy. Pre dodržanie kompatibility procesu sterilizácie je potrebné dodržiavať stanovené kritériá, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu želateľného efektu – sterilnej zdravotníckej pomôcky, kde celý postup dokážeme monitorovať dostupnými a overenými metódami.

Kľúčové slová: zdravotnícka pomôcka; sterilizácia; monitorovanie; indikátory.

Abstract
In this article, I would like to describe the methods and forms of the sterilization process and, consequently, to monitor the process according to valid legislation. To ensure compatibility of the sterilization process, it is necessary to follow the criteria that will be directed to achieving the desired effect - a sterile medical device, where we can monitor the whole process with available and validated methods.

Key words: medical aid; sterilization; monitoring; indicators.
45 - 48
Komunikace s pacientem ve vybraných oblastech zdravotní péče
Communication with the patient in selected areas of health care

Barbora Petrášová, Renata Procházková

Abstrakt
Dobré komunikační schopnosti zdravotníka značnou měrou přispívají k celkové copliance pacienta v léčbě. To, zda bude mít pacient důvěru v navrhované metody léčby, rady a doporučení obecně, ovlivňují mimo jiného dobré komunikační dovednosti zdravotníka. Komunikace není osobnostní charakteristika, kterou člověk má, anebo nemá, je to celá řada dovedností, kterým je třeba se učit. Komunikovat v běžném sociálním styku není totéž jako komunikovat s pacientem. Na základě řady moderních studií je možno konstatovat, že strategie efektivní komunikace v klinické praxi pozitivně ovlivňuje terapeutický vztah, a tím také pacientovu spokojenost a výsledky léčby. Následující příspěvek se zabývá specifiky komunikace v různých medicínských oborech, jako jsou primární a urgentní péče, lůžková péče v oblasti chirurgie, psychiatrie, vnitřního lékařství a onkologie. Dále se dotýká problematiky, jak přistupovat k pacientovi dlouhodobě nemocnému, trpícímu chronickou bolestí, či umírajícímu. V neposlední řadě se zde věnujeme zvláštnostem v komunikaci s dětským pacientem.

Kľúčové slová: Efektivní komunikace. Dětský pacient. Komunikační dovednosti. Zdravotní péče.

Abstract
The good communication skills of a health care professional greatly contribute to the patient's overall co-treatment. Whether the patient will have confidence in proposed treatment methods, advice, and recommendations generally affects, among other things, the good communication skills of a health care professional. Communication is not a personality characteristic that one has or does not have, it is a whole range of skills to be learned. Communicating in common social interaction is not the same as communicating with the patient. On the basis of a number of modern studies, it can be stated that the effective communication strategy in clinical practice positively influences the therapeutic relationship and hence patient satisfaction and treatment outcomes. The following paper deals with the specifics of communication in various fields of medicine, such as primary and emergency care, bed care in the field of surgery, psychiatry, internal medicine and oncology. It also touches the issue of how to approach a patient with a long-term ill, suffering from chronic pain or dying. Last but not least, we focus on the peculiarities of communication with the child patient.

Key words: Effective communication, health care, communication skills, childhood patient.
49 - 55
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SK SaPA a spoluorganizované SK SaPA v roku 2017 56
Odborníci na ošetrovateľstvo: Pacienta vieme diagnostikovať a nastaviť mu liečbu, ale počas doliečovania ho nechávame takmer samého v rozpadnutých posteliach 57 - 58
II. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek 59 - 60

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020