Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 27.06.2015

Číslo 3/2015

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odovzdala ocenenia Biele srdce
Slovak chamber of nurses and midwives forwarded White heart awards

SKSaPA
str. 08 - 17
Tridsať sestier sa dočkalo morálneho ocenenia u prezidenta Andreja Kisku
Thirty nurses lived to see the moral valued at slovak president Andrej Kiska

SKSaPA
str. 18
Sestry: Hybná sila zmien: efektívna starostlivosť, rentabilita
Nurses: A force for change: care effective, cost effective

Iveta Michalcová
str. 19 - 22
Posolstvá k Medzinárodnému dňu sestier
Assoc. Prof. Natalia Shygonska, PhD., RN
str. 23
Zo sesterského pamätníka ...
MA. Renata Mroczkowska, RN
str. 24
Medzinárodný deň sestier je oslavou nás a našej nádhernej profesie ...
Andy Gibbs BSC (Hons), MSC, PGCE, RN
str. 25
Európska federácia sesterských asociácií (EFN) – čo o nej (ne)vieme
European Federation of Nurses Associations (EFN) - what about it we do (not) know

Jana Slováková
str. 26 - 27
Odkazy k Medzinárodnému dňu sestier ...
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH; doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
str. 28
Slovenské ošetrovateľstvo prišlo o osobnosť v oblasti vzdelávania sestier str. 29
Vzdelanie v ošetrovateľstve - potreba pre pacientov
Education in nursing - necessary for patients

Helena Gondárová-Vyhničková, Andrea Bratová
str. 30 - 31
Muži v maskáčoch s červeným krížom na rukáve
Men in battle uniform with a red cross on the sleeve

Andrea Ševčovičová
str. 32
Profesionálna zodpovednosť – etické a právne aspekty ošetrovateľskej praxe
Professional responsibility - ethical and juridical aspects of nursing practice

Ľudmila Ščepánová

Abstrakt
Dnešné hodnoty, o ktoré sa človek usiluje, sa posunuli do individuálnej sféry. Špeciálnou hodnotou v rámci hodnotového systému človeka je presvedčenie. Človek sa usiluje konkrétne skutočnosti pretransformovať do vlastnej skúsenosti a individuálnej svojráznosti. V súčasnosti pred nami stojí požiadavka neustáleho vzdelávania, s čím súvisí aj uplatňovanie poznatkov z oblasti práva v ošetrovateľskej praxi. Presne stanovené kompetencie jednotlivých zdravotníckych pracovníkov umožňujú sestre vykonávať len tie činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a nepreberať kompetencie vyššie či nižšie postavených spolupracovníkov.

Kľúčové slová: sestra, pacient, hodnoty, etika, zákon.

Abstract
The values that people desire to achieve have nowadays shifted towards the individual sphere. Personal beliefs represent a unique value within an individual’s value system. People are working towards transforming concrete values into their own experiences and individual peculiarities. At present, we are facing the requirement of continuous education which includes the application of the knowledge of the Law in nursing practice. The competencies of individual health-care professionals are now explicitly defined which enables them to preform only those tasks that fall under their specific competencies and preventing them from taking over duties from their higher or lower qualified co-workers.

Key words: nurse, patient, values, ethics, law.
str. 33 - 35
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Muž ako poskytovateľ ošetrovateľskej starostlivosti
Man as a provider of nursing care

Hana Locihová

Abstrakt
Článek je zaměřen na genderovou problematiku mužů jako poskytovatelů ošetřovatelské péče. Cílem je analyzovat základní faktory tohoto fenoménu, jež se podílí na rozdílech při poskytování péče mužem se snahou identifikovat základní specifika z různých úhlů pohledu poskytování ošetřovatelské péče se snahou znázornit představu o vývoji daného problému v České a Slovenské republice. V kontextu předpokládaného výzkumného záměru bylo realizováno výzkumné šetření v České a Slovenské republice se snahou nalézt odpovědi na vytyčené oblasti (hypotézy). Souhrnné výsledky byly zpracovány na základě popisné statistiky a pro statistické testování hypotéz byl použit Chí kvadrát test. Problematika implementace mužů do takto feminizované profese sebou přináší různé a mnohdy protichůdné názory, jak u laické populace-tedy pacientů, tak i odborné veřejnosti, a to nejen v České, ale i Slovenské republice. Analyzovat tento výzkumný problém není zcela vůbec jednoduché pro svoji rozmanitost. Hledat to, co nás spojuje a propojuje při poskytování péče, je zcela jistě jedna ze správných cest. Muži mají svůj specifický přístup k pacientům, který je často založen na iniciální nedůvěře, která mnohdy pramení z neznalosti a předsudků. Při jejich překonání ze stran pacientů jsme potom mnohdy konfrontováni se skutečností, že jsou to právě muži, kteří jsou v očích pacientů něčím výjimečným, zvláštním v tom pozitivním slova smyslu.

Kľúčové slová: muži v ošetřovatelství, muž v profesi sestra, gender v ošetřovatelství, všeobecný ošetřovatel.

Abstract
This article is focused on gender equality as providers of nursing care. The aim is to analyze the main factors of this phenomenon, which contributes to differences in providing care may be an effort to identify the basic specifics of different perspectives providing nursing care to attempt to illustrate the idea of ??the development of the problem in the Czech and Slovak Republic. In the context of the expected research project was realized survey in the Czech and Slovak Republic are trying to find answers to the tracking area (hypotheses). Summary results were compiled based on descriptive statistics and statistical hypothesis testing was used chi-square test. The issue of equality in the implementation follows feminized profession brings different and often conflicting views of both the general population-that is, patients and professionals not only in Czech but Slovak Republic. Analyse this research problem is not entirely easy at all for its diversity. Find what brings us together and connects the provision of care is certainly one of the correct path. Men have their own specific approach to patients, which is often based on initial mistrust that often stems from ignorance and prejudice. When overcome by the patient then we are often confronted with the fact that it is the men who are in the eyes of patients, something special, particular in the positive sense of the word.

Key words: male in nursing, men in nursing, male nurse, gender in nursing.
str. 36 - 40
Skúsenosti ľudí bez domova so zdravotníckou starostlivosťou
Experiences of people homeless with health care

Lenka Špirudová, Nikol Gřešáková

Abstrakt
Článek se zamýšlí nad problémy, se kterými se setkávají lidé označovaní jako bezdomovci, v souvislosti se zdravotnickou péčí. Kvalitativní výzkum zahrnuje rozhovory s patnácti klienty dvou azylových domů a se sociálními pracovníky těchto dvou azylových domů. V závěru je definováno „desatero“ zásad pro zlepšení komunikace zdravotníků s pacienty - osobami bez domova.

Kľúčové slová: bezdomovectví, zkušenosti, důstojnost člověka, kvalita zdravotnické péče, zdravotnická péče.

Abstract
The article points out the problems with health care for the homeless. Qualitative research includes interviews with 15 clients from two asylum houses and with social workers both asylum houses. At the end the “ten commandments” defines principles for communicating with patients – homeless.

Key words: health care,. healthcare providers, homeless, experiences, communication.
str. 41 - 45

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020