Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo 2/2023

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Prehľad (report) prezídium SK SaPA08
Naše sestry. Naša budúcnosť.09
116. Valné zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier (EFN)10
Účasť a vystúpenia ICN na 5. globálnom fóre WHO o ľudských zdrojoch11
Prezidentka ICN vyzýva vlády, aby prijali okamžité opatrenia na zavedenie plánu pre zabezpečenie všeobecného zdravotného pokrytia13
Konflikt na pracovisku – jeho zdroje, prevencia a spôsoby riešenia
Martina Lepiešová, Dominika Kohanová,Jana Hičíková

Súhrn
Interpersonálny konflikt v pracovných kolektívoch je taký rozšírený, že sa zdá nevyhnutný a v niektorých prípadoch neriešiteľný. Pre existenciu konfliktov v ľudských záležitostiach existuje veľa dôvodov, my sa zameriame v našom príspevku na predsudky, domýšľavosť a závisť, ktoré radíme do kategórie subjektívnych. Odpoveďou na konflikty sa javí kontakt, konfrontácia a alternatívne spôsoby prostredníctvom intervencie tretej osoby. V závere konštatujeme tiež dôležitý význam odpustenia.

Kľúčové slová: Domýšľavosť. Konflikt v práci. Konfrontácia. Kontakt. Odpustenie. Predsudky. Závisť.

Summary
Interpersonal conflict in work teams is so widespread that it seems inevitable and in some cases unsolvable. There are many reasons for the existence of conflicts in human affairs, we will focus in our post on prejudice, conceit and envy, which we classify as subjective. The response to conflicts appears to be contact, confrontation and alternative ways through the intervention of a third person. In conclusion, we also note the important importance of forgiveness.

Key words: Conceit. Conflict at work. Confrontation. Contact. Forgiveness. Prejudices. Envy.
16
Uniforma sestry ako symbol profesionality
Martina Lepiešová, Dominika Kohanová,Jana Hičíková

Súhrn
S formovaním profesijnej identity sestier súvisí aj nosenie uniformy. Uniformovaný vzhľad sestier zostáva vplyvným symbolom profesionality a podieľa sa na vytváraní profesionálneho imidžu profesie, teda ovplyvňuje vnímanie, dojmy, presvedčenia a predstavy, ktoré majú ľudia o sestrách a ošetrovateľstve. Symbolizuje odbornosť a od sestier sa očakáva, že majú zručnosti potrebné na výkon svojej práce, a že sú viazané určitými normami a etickými zásadami. Nosenie uniformy podporuje aj u študentov ošetrovateľstva vytváranie sebaobrazu a profesionálnej identity, čo môže viesť k lepšiemu pocitu sebadôvery a v konečnom dôsledku k lepšiemu výkonu v ošetrovateľskej praxi. Stále platí, že ošetrovateľské uniformy sú symbolom odhodlania a disciplíny vznešeného povolania.

Kľúčové slová: uniforma, profesijná identita, profesijné roly, symbol odbornosti, imidž povolania

Summary
The formation of the nurses' professional identity is closely related to wearing a uniform. The uniform appearance of nurses remains an influential characteristic of professionalism and contributes to the professional image of the profession, thus influencing the perception, impressions, beliefs, and ideas that people have about nurses and nursing. It symbolizes expertise, and nurses are expected to have the skills necessary to perform their work and to be bound by certain standards and ethical principles. Wearing a uniform also supports the creation of self-image and professional identity in nursing students, which can lead to a better feeling of self-confidence and, ultimately, to better performance in nursing practice. It is still true that nursing uniforms are a symbol of the determination and discipline of a noble profession.

Key words: uniform, professional identity, professional roles, symbol of credibility, image of profession
19
Kvalita života pacientov po laryngektómii
Martina Lepiešová, Dominika Kohanová,Jana Hičíková

Súhrn
Laryngektómia je chirurgický výkon, ktorým sa odstraňuje celá časť hrtana. Ide o radikálny zásah do organizmu, ktorý pacienta ovplyvní nielen po somatickej, ale aj po psychickej stránke. Pacient sa musí vyrovnať s mnohými zmenami, ktoré ho po zákroku čakajú. Jeho kvalita života je narušená napríklad zmenou vzhľadu, narušenou komunikáciou, ťažkosťami s príjmom potravy, či problémami s prehĺtaním. Všetky zmeny, ktoré vzniknú, vyvolávajú u pacienta pocit menejcennosti, neistoty a ďalšie maladaptačné prejavy. Z uvedeného dôvodu je hlavným cieľom nášho príspevku poukázať na náročnosť ochorenia a jeho dopad na kvalitu života pacientov.

Kľúčové slová: Onkologické ochorenie hrtana. Onkologický pacient. Laryngektómia. Tracheostómia. Kvalita života.

Summary
Laryngectomy is a surgical procedure that removes the entire part of the larynx. It is a radical intervention in the organism, which will affect the patient not only from a somatic point of view, but also from a psychological point of view. The patient has to cope with many changes that await him after the procedure. His quality of life is impaired, for example, by a change in appearance, impaired communication, difficulties with food intake or problems with swallowing. All the changes that arise cause the patient a feeling of inferiority, insecurity and other maladaptive manifestations. For this reason, the main goal of our contribution is to point out the severity of the disease and its impact on the quality of life of patients.

Key words: Oncological disease of the larynx. Oncology patient. Laryngectomy. Tracheostomy. Quality of life.
22
Recenzie publikácií25
SKSaPA – poplatky59
Dôležité kontakty SK SaPA62
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Problém agresie pacientov voči sestrám: prierezová štúdia
The problem of patient aggression against nurses: a cross-sectional study

Martina Lepiešová, Dominika Kohanová,Jana Hičíková

Abstrakt
Vysoký výskyt incidentov násilia pri výkone povolania je problémom sestier na medzinárodnej úrovni – sestry sú častejšie objektom násilia v porovnaní s inými zdravotníckymi profesionálmi. Cieľom našej štúdie bolo zistiť, aký je výskyt agresie pacientov voči sestrám a aké faktory ovplyvňujú jej výskyt z perspektívy sestier v Slovenskej republike. Zber údajov prebiehal medzi júnom a augustom 2022. Sestry boli oslovené pomocou portálu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Pre zber údajov boli použité dva nástroje a to Výskyt agresie pacientov voči sestrám (VAPS) a Faktory agresie pacientov voči sestrám (FAPAS). Údaje boli analyzované prostredníctvom deskriptívnej štatistiky. V našej štúdii bolo 100 % sestier konfrontovaných s agresiou pacientov v období posledného roku výkonu ich praxe, pričom najčastejšou formou agresie pacientov bol verbálny útok – urážky, nadávky. Ako najpodstatnejšie faktory ovplyvňujúce výskyt agresie pacientov voči sestrám boli v našom výskume identifikované tie, ktoré sa vzťahovali k charakteristikám pacientov. Výskum v oblasti agresie pacientov voči sestrám je v podmienkach Slovenskej republiky stále aktuálny vzhľadom na jej vysoký výskyt v klinickej praxi.

Kľúčové slová: Agresia. Rizikové faktory. Sestry. Výskyt agresie pacientov.

Abstract
The high prevalence of incidents of occupational violence is a problem of nurses internationally – nurses are more often the object of violence compared to other health care professionals. Our study aimed to find out the incidence of patient aggression toward nurses and the factors affecting its incidence from the perspective of nurses in the Slovak Republic. Data were collected between June and August 2022. The nurses were recruited using the portal of the Slovak Chamber of Nurses and Midwives. Two instruments were used for data collection, namely Violence and Aggression of Patients Scale (the VAPS) and Factors Affecting Patient Aggression Scale (the FAPAS). Data were analyzed using descriptive statistics. In our study, 100% of nurses were confronted with patient aggression during the last year of their practice, while the most frequent form of patient aggression was verbal attack, insults, scolds. The most significant factors affecting the incidence of patient aggression towards nurses were those related to patient characteristics. Research in the field of patient aggression towards nurses is still relevant in the conditions of the Slovak Republic due to its high incidence in clinical practice.

Key words: Aggression. Nurses. Patient aggression incidence. Risk factors.
27
Zdravotná gramotnosť pacientov s artériovou hypertenziou z perspektívy ošetrovateľstva
Health literacy of patients with arterial hypertension from the nursing perspective

Mariana Magerčiaková, Katarína Zrubáková, Mária Novysedláková, Marcela Ižová, Mária Šupínová

Abstrakt
Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym ochorením a hlavným rizikovým faktorom pre vznik ochorení srdca, obličiek a náhlej cievnej mozgovej príhody. V prevencii a liečbe artériovej hypertenzie ľudia potrebujú získavať relevantné informácie predovšetkým zo strany zdravotníckych pracovníkov. Tieto sú však schopní implementovať do správania a konania zameraného na podporu zdravia iba v prípade, že majú istú úroveň zdravotnej gramotnosti. Zdravotná gramotnosť je schopnosť získavať, prečítať, pochopiť a využiť zdravotné informácie tak, aby človek mohol správne rozhodovať o svojom zdraví. Článok je zameraný na prezentáciu výsledkov pilotnej štúdie so zameraním na priemerné skóre škál v jednotlivých doménach zdravotnej gramotnosti v rámci vybranej vzorky respondentov. V nadväznosti na výsledky sú sumarizované intervencie sestier, ktoré môžu prispieť k optimalizácii úrovne zdravotnej gramotnosti laickej verejnosti v prevencii a terapii artériovej hypertenzie.

Kľúčové slová: zdravotná gramotnosť, artériová hypertenzia, pacient, pilotná štúdia, ošetrovateľstvo, sestra.

Abstract
Arterial hypertension is the most common cardiovascular disease and the main risk factor for heart disease, kidney disease and sudden stroke. In the prevention and treatment of arterial hypertension, people need to obtain relevant information primarily from healthcare professionals. However, they are able to implement these into behavior and action aimed at promoting health only if they have a certain level of health literacy. Health literacy is the ability to acquire, read, understand and use health information so that a person can make the right decisions about his health. The article is focused on the presentation of the results of a pilot study with a focus on the average score of the scales in individual domains of health literacy within the selected sample of respondents. Following the results, interventions of nurses are summarized, which can contribute to optimizing the level of health literacy of the lay public in the prevention and therapy of arterial hypertension.

Key words: health literacy, arterial hypertension, patient, pilot study, nursing, nurse.
32
Význam nutričnej starostlivosti u pacientov s nádormi hlavy a krku
The importance of nutritional care in patients with head and neck tumors

Katarína Zrubáková, Anna Herinková, Mária Novysedláková

Abstrakt
Udržať dobrý výživový status by malo byť neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti od prvého kontaktu s onkologicky chorým. Intervencie by mali obsahovať zhodnotenie výživového stavu, zistenie rizika malnutrície, identifikáciu malnutrície, sarkopénie, naplánovanie intervencii na ich zabránenie resp. elimináciu. Dobrý nutričný stav je jedným z hlavných podmienok úspešnej liečby väčšiny závažných ochorení, ku ktorým patria aj onkologické ochorenia. Zahájenie skorej nutričnej starostlivosti, pred operačným výkonom, chemoterapiou, rádioterapiou, môže ovplyvniť celkový priebeh liečby, eliminovať vznik komplikácii, resp. ich oddialiť. V konečnom dôsledku to má aj ekonomický benefit, eliminujú sa náklady na liečbu. Cieľom príspevku je poukázať na význam skorej nutričnej podpory u pacientov s nádormi hlavy a krku, ktoré sú hodnotené ako najrizikovejšie z hľadiska vzniku malnutrície. Metódou výskumu bola prípadová štúdia (case study), doplňujúcimi metódami boli analýza zdravotnej dokumentácie, rozhovor, pozorovanie, hodnotiace nástroje- MNA, Kritéria hodnotenia ťažkostí MDU podľa WHO, Kritéria hodnotení komplikácii v ústnej dutine, VAS, Karnofského index. Súborom boli dvaja hospitalizovaní pacienti s diagnostikovaným onkologickým ochorením, ktorým bola aplikovaná rádioterapia a chemoterapia. Výskumom sme zistili, že zahájenie skorej nutričnej podpory ešte pred začatím onkostatickej liečby významne ovplyvňuje vznik komplikácii. U prvého respondenta sme zaznamenali skorý nástup komplikácii- postradiačná mukozitída, úbytok hmotnosti, znížený príjem stravy, znížené biochemické parametre- B, Al, zvýšené CRP. U druhého respondenta so zahájenou skorou nutričnou podporou sa objavili komplikácie až v závere liečby. Výsledky sú súčasťou projektu KEGA 009 KU-4-2022.

Kľúčové slová: Malnutrícia. Nádory hlavy a krku. Nutričná starostlivosť. Nutričný skríning. Onkológia.

Abstract
Maintaining a good nutritional status should be an integral part of care from the first contact with an oncological patient. Interventions should include assessment of nutritional status, detection of the risk of malnutrition, identification of malnutrition, sarcopenia, planning of interventions to prevent them or elimination. Good nutritional status is one of the main conditions for the successful treatment of most serious diseases, including oncological diseases. The initiation of early nutritional care, before surgery, chemotherapy, radiotherapy, can influence the overall course of treatment, eliminate the occurrence of complications, or delay the onset of complications. In the end, it also has an economic benefit, the costs of treating the complication are eliminated. The aim of the article is to point out the importance of early nutritional support in patients with head and neck cancer, who are assessed as the most at-risk in terms of developing malnutrition. Methods the research method was a case study, additional methods were the analysis of health documentation, interview, observation, evaluation tools- MNA, Criteria for evaluating the difficulties of MDU according to WHO, Criteria for evaluating complications in the oral cavity, VAS, Karnofsky index. The group consisted of two hospitalized patients diagnosed with oncological disease who were applied radiotherapy and chemotherapy. Through research, we have found that the initiation of early nutritional support even before the start of oncostatic treatment significantly affects the occurrence of complications. In the first respondent, we noticed an early onset of complications - postradiation mucositis, weight loss, reduced food intake, reduced biochemical parameters - B, Al, increased CR. In the second respondent with early nutritional support, complications appeared only at the end of the treatment. The results are part of the KEGA 009 KU-4-2022 project.

Key words: Head and neck tumors. Malnutrition. Nutritional care. Nutritional screening. Oncology
39
Pripravenosť absolventov ošetrovateľstva na prácu na novorodeneckých a pediatrických oddeleniach z pohľadu zamestnávateľov
Readiness of newly nursing graduates to work in neonatal and pediatric wards from the point of view of employers

Slávka Mrosková, Gabriela Kuriplachová, Jana Cuperová, Ľubomíra Tkáčová

Abstrakt
Všeobecne orientované pregraduálne vzdelávanie sestier má obmedzené možnosti pripraviť študentov na klinickú prax na špecifických pracoviskách, ako sú novorodenecké a pediatrické (N/P) oddelenia. Cieľom výskumu bolo preto posúdiť pripravenosť absolventov ošetrovateľstva na prácu na N/P oddeleniach z pohľadu zamestnávateľov – vedúcich a úsekových sestier na N/ P oddeleniach Slovenskej republiky. Výskumnú vzorku tvorilo 46 respondentov. Skúmali sme záujem o prácu na N/ P oddeleniach, pripravenosť absolventov na prácu s novorodencom/detským pacientom (rozmedzie: 1-10), problémy absolventov pri nástupe do zamestnania. 82,7% respondentov uviedlo, že sa záujem o prácu na N/P oddeleniach zo strany absolventov ošetrovateľstva znížil, resp. výrazne znížil. Celková pripravenosť absolventov je na priemernej úrovni (M = 5,30). Najčastejšie uvádzaným problémom u absolventov pri nástupe do zamestnania je ich nízka motivácia, dlhý proces adaptácie, nedostatočná teoretická a praktická príprava, strach pri práci s dieťaťom. S ohľadom na úroveň pripravenosti absolventov pre prácu s novorodencom/detským pacientom je nevyhnutné, aby vzdelávacie inštitúcie modifikovali proces vzdelávania s cieľom adekvátnejšej prípravy študentov pre potreby klinickej praxe.

Kľúčové slová: Absolvent ošetrovateľstva. Novorodenecké oddelenia. Pediatrické oddelenia. Zamestnávateľ. Vzdelávanie.

Abstract
General-oriented undergraduate nursing education has limited opportunities to prepare students for clinical practice in specific workplaces, such as neonatal and pediatric (N/ P) wards. The aim of the research was to assess the readiness of nursing graduates to work in N/ P departments from the point of view of employers - managers nurses at the N/ P departments of the Slovak Republic. The research sample consisted of 46 respondents. The analyzed factors included: interest in working in N/ P departments, readiness of graduates to work with newborn/ child patients (range: 1-10), problems of graduates when starting a job. 82.7% of the respondents said that the interest in working in N/ P departments on the part of nursing graduates has decreased or significantly reduced. The overall preparedness of graduates is at an average level (M = 5.30). The most frequently mentioned problem for graduates when starting a job is their low motivation, a long adaptation process, insufficient theoretical and practical training, and fear when working with a child. With regard to the level of preparedness of graduates for work with newborn/ child patients, it is necessary that educational institutions modify the education process with the aim of more adequate preparation of students for the needs of clinical practice.

Key words: Newly graduated nurse. Neonatal wards. Pediatric wards. Employer. Education.
45
Preventívne prehliadky v kontexte podpory zdravia v priebehu pandémie COVID-19
Preventive medical check-ups in the context of health promotion during pandemics COVID-19

Iveta Mochnacká

Abstrakt
Dobré zdravie je predpokladom blahobytu a kvality života. Je prostriedkom k dosahovaniu životných cieľov i cieľom samotným. Odborný príspevok zameraný na základné preventívne prehliadky (ZPP) v kontexte podpory zdravia v priebehu pandémie COVID-19 popisuje súčasný stav problematiky v oblasti ZPP. Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť postoj respondentov k ZPP v priebehu pandémie COVID-19, a to prostredníctvom dotazníkovej metódy. Prieskumnú vzorku tvorí 132 respondentov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie sestra alebo pôrodná asistentka. Prieskum bol realizovaný v online prostredí. Analýzou výsledkov prieskumu sme zistili, že najvyššia účasť respondentov na ZPP je u zubného lekára (87,12 % respondentov). Nasleduje účasť na preventívnej gynekologickej prehliadke (65,15 %). Pravidelne ZPP o dospelých u všeobecného lekára pre dospelých (VLD) absolvuje najmenej respondentov (64,40 %). Záujem o absolvovanie ZPP v priebehu pandémie COVID-19 určite klesol u 20,45 % respondentov. Najviac respondentov určite súhlasí s tvrdením, že význam ZPP spočíva v odhalení včasného štádia ochorenia a pri ZPP mu bol zistený zvýšený cholesterol v krvi. Najčastejšou motiváciou k účasti na ZPP bolo skoré zistenie nádorového ochorenia v rodine alebo v blízkom okolí. V oblasti organizácie ZPP najviac respondentov uviedlo, že na ZPP sú objednaní na presný čas. Najčastejšou prekážkou absolvovania ZPP sú chorí v čakárni. Oblasť životného štýlu, ktorej respondenti počas pandémie venujú najväčšiu pozornosť je starostlivosť o pitný režim. V diskusii sú výsledky prieskumu porovnávané so zisteniami pani Masnej - autorky bakalárskej práce na tému Postoje sestier k preventívnym prehliadkam (2017). Zároveň sú uvedené poznatky z literatúry, ktoré vysvetľujú naše zistenia. V závere príspevku sú uvedené odporúčania pre prax zamerané na zlepšenie účasti na ZPP.

Kľúčové slová: Pandémia. Podpora zdravia. Postoj. Prevencia. Preventívne prehliadky. Zdravie.

Abstract
Good health is a presupposition for well-being and quality of life. It is a way to achieve life goals and the goals themselves. The expert contribution focused on basic preventive examinations (PECs) in the context of health promotion during the COVID-19 pandemic describes the current state of issues in the field of prevention and PECs. The main goal of the research was to find out the attitude of the respondents towards PECs during the COVID-19 pandemic, through the questionnaire method. The research sample consists of 132 respondents working as nurses or midwives. The research was implemented in an online environment. Analyzing the results of the research, we found out that the highest participation of respondents in the PEC is at the dentist (87.12% of respondents). This is followed by participation in a preventive gynecological examination (65.15%). The least number of respondents (64.40%) regularly complete the PEC for adults at GP. During the COVID-19 pandemic, 20.45% of respondents certainly decreased their interest in completing the PEC. Most of the respondents certainly agree with the statement that the importance of PECs lies in the detection of an early stage of the disease, and with PEC their blood cholesterol was found to be elevated. The most common motivation for participating in the PECs was the early detection of cancer in the family or in the immediate vicinity. In the area of PEC organization, most respondents said that they are booked for the PEC at the exact time. The most common obstacle to completing the PEC is ill patients in the waiting room. The area of lifestyle that respondents pay the most attention to during the pandemic is taking care of their drinking regime. In the discussion, the results of the research are compared with the findings of Mrs. Masna - the author of the bachelor's thesis on the topic of Nurses' attitudes towards preventive examinations (2017). At the same time, findings from the literature are presented that explain our findings. At the end of the article, there are recommendations for practice aimed at improving participation in the PECs.

Key words: Pandemic. Health promotion. Attitude. Prevention. Preventive examinations. Health.
50

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo: 2/2022