Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 09.05.2022

Číslo 2/2022

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Sestry: vedúci hlas - Investujte do ošetrovateľstva a rešpektujte práva na zabezpečenie globálneho zdravia 08
Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 10
Medzinárodný deň pôrodnej asistentky „100 rokov pokroku“ 11
Ani tretia „ministerská sestra“ nemala možnosť posunúť slovenské ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu k medzinárodným štandardom 12
Stavovské organizácie v zdravotníctve opakovane upozorňujú, že s pandémiou, ani s utečeneckou krízou problémy nedostatku zdravotníkov a nedostatočného ohodnotenia ich práce nezmizli 14
Samostatná prax pôrodnej asistentky možnosti a realita 15
Kam povedú ďalšie kroky slovenského ošetrovateľstva? 16
SKSaPA – poplatky 19
Prehľad (report) prezídium SK SaPA 20
ICN #NursesForPeace – Aktualizácia kampane 2 22
Medzinárodná rada sestier víta nový rámec kompetencií WHO v rámci Svetového týždňa zdravotníckych pracovníkov 25
Vojenský psychológ: Nesmiete dovoliť na úkor práce zaniknúť psychohygiene 26
Teórie Viktora Frankla v kontexte psychickej odolnosti pri dlhodobo zvýšenom nasadení
Viktor Frankl's theories in the context of psychological resilience in a long-term increased commitment

Tomáš Poláček

Súhrn
Zdravotnícky personál bez prestávky zotrváva v nasadení, ktoré spolu s únavou prináša frustráciu, stratu motivácie a vyhorenie. Tieto nezdravé faktory hlboko naštrbujú psychickú odolnosť (rezilienciu) aj skúsenejších z nich. V rámci boja s pandémiou dlhodobo siahajú na energické rezervy, aby minimalizovali škody, ktoré COVID-19 stále pácha. Nedávna štúdia realizovaná Psychologickým ústavom Českej republiky vymedzila najčastejšie rizikové faktory pre zdravotné sestry v období pandémie. Mimo iného sú to: nízka miera pozitívnych očakávaní od budúcnosti a slabá podpora tímu a vedenia. Nápomocnou intervenciou môžu byť teórie rakúskeho psychoterapeuta Viktora Frankla. Aj keď ešte stále potrebujeme zvýšené nasadenie všetkých zdravotníkov, sústredíme pozornosť na zníženie záťažových faktorov, s ktorými musia zápasiť.

Kľúčové slová: Intervencia. Pandémia. Psychická odolnosť. Rizikové faktory. Únava. Zdravotnícky personál.

Summary
The medical staff continues to work without a break, which together with fatigue brings frustration, loss of motivation and burnout. These unhealthy factors deeply weaken the psychological resilience of even the more experienced of them. As part of the fight against the pandemic, they have been using energy reserves for a long time to minimize the damage that COVID-19 still does. A recent study by the Institute of Psychology of the Czech Republic identified the most common risk factors for nurses during a pandemic. These include: low levels of positive expectations from the future and weak support from the team and management. The theories of the Austrian psychotherapist Viktor Frankl can be a helpful intervention. While we still need increased commitment from all health professionals, we will focus on reducing the stressors they face.

Key words: Fatigue. Intervention. Medical staff. Mental resilience. Pandemic. Risk factors.
28
Reťaz prežitia u pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou
Change of survival in patient with stroke

Eva Balogová, Anna Šparcová

Abstrakt
Náhle cievne mozgové príhody tvoria skupinu ochorení charakterizovanú náhle vzniknutým alebo rýchlo sa rozvíjajúcim deficitom mozgových funkcií v dôsledku poruchy cievneho zásobenia mozgu. Predstavujú závažný zdravotnícky a sociálno-ekonomický problém vyspelých spoločností, pretože po nádorových ochoreniach a infarkte myokardu sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a prvou príčinou invalidity pacientov na Slovensku. Cieľom príspevku je priblížiť faktory ovplyvňujúce prognózu pacienta s cievnou mozgovou príhodou v akútnom štádiu.

Kľúčové slová: Apoplexia. Cievna mozgová príhoda. Prvá pomoc.

Abstract
Acute strokes are a group of diseases characterized by a sudden or rapidly developing deficit in brain function due to a disorder of the vascular supply to the brain. They represent a serious health and socio-economic problem in advanced societies, because after cancer and myocardial infarction, they are the third most common cause of death and the first cause of disability in patients in Slovakia. The aim of the paper is to present the factors influencing the prognosis of a patient with an acute stage stroke.

Key words: Apoplexy. Stroke. First aid.
31
Syndróm geriatrickej krehkosti – Frailty
Geriatric fragility syndrome - Frailty

Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Zuzana Šimová

Súhrn
Krehkosť – frailty sa definuje ako klinicky a funkčne závažný, multikauzálne podmienený pokles potenciálu zdravia s kritickým poklesom funkčných rezerv, prevažne v geriatrickom veku s nepriaznivou prognózou, stratou sebestačnosti, závažnými komplikáciami, ako je imobilita a spoluvýskyt niektorých chorôb a úrazov. Funkčná deteriorácia môže postupovať až do straty sebestačnosti, znižovania alebo úbytku mobility s postupným rozvojom imobilizačného syndrómu.

Kľúčové slová: Syndróm geriatrickej krehkosti, frailty, prevencia.

Summary
Fragility - frailty is defined as a clinically and functionally severe, multi-causal decline in health potential with a critical decline in functional reserves, mainly in geriatric age with an unfavorable prognosis, loss of self-sufficiency, serious complications such as immobility and occurrence of some diseases and injuries. Functional deterioration may progress to loss of self-sufficiency, decreased mobility with the gradual development of immobilization syndrome.

Key words: Geriatric fragility syndrome, frailty, prevention.
34
Review of the availability of medical rehabilitation
Preskúmanie dostupnosti liečebnej rehabilitácie

Monika Lovrek Seničić, Gordana Major, Josip Božić

Summary
Medical rehabilitation is an important segment in the treatment and recovery of patients. Medical rehabilitation treatment is controlled by regulations. The regulation regulates who decides on the need for rehabilitation, including the duration of rehabilitation, as well as the diagnosis of diseases with which patients can be referred for rehabilitation to a specialized institution. In Croatia, Croatian Health Insurance Fund insured persons have the right to rehabilitation at the expense of the Institute in those institutions that have a contract with the Institute, but they can also cover the rehabilitation financially under their own arrangement, where they are then given the opportunity to choose the institution they want to go to. Today, health tourism is developing more and more, which is also included in rehabilitation institutions.

Key words: rehabilitation, hospital, patient

Súhrn
Liečebná rehabilitácia je dôležitým segmentom v liečbe a rekonvalescencii pacientov. Liečebno-rehabilitačný postup je riadený predpismi. Nariadenie upravuje, kto rozhoduje o potrebe rehabilitácie vrátane dĺžky trvania rehabilitácie, ako aj diagnostiky chorôb, s ktorými môžu byť pacienti odoslaní na rehabilitáciu do špecializovaného ústavu. V Chorvátsku majú poistenci Chorvátskeho fondu zdravotného poistenia právo na rehabilitáciu na náklady inštitútu v tých inštitúciách, ktoré majú zmluvu s ústavom, ale môžu si rehabilitáciu finančne pokryť aj podľa vlastného usporiadania, kde sa im potom poskytne možnosť vybrať si inštitúciu, do ktorej chcú ísť. Dnes sa čoraz viac rozvíja zdravotná turistika, ktorá je zaradená aj do rehabilitačných ústavov.

Kľúčové slová: rehabilitácia, nemocnica, pacient.
36
Knižné recenzie 42
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Vedomosti sestier v manažmente rán na Slovensku
Nurses´ knowledge in wound management in Slovakia

Beáta Grešš Halász, Tatiana Lorinčáková

Abstrakt
Pozadie: Chronické rany predstavujú celosvetový problém. Dôležitou prerekvizitou pre komplexnú a kvalitnú multidisciplinárnu starostlivosť je vzdelanie a príležitosti preň.
Ciele: Hlavným cieľom práce bolo zhodnotiť súčasné vedomosti sestier na Slovensku, ktoré sa s ranami stretávajú počas svojej každodennej praxe, a zhodnotiť záujem a motivácie pre ďalšie vzdelávanie v oblasti manažmentu rán.
Metodika: Hodnotiaci nástroj vlastnej konštrukcie bol distribuovaný v mesiaci február 2022 predošlým zverejnením požiadavky participovať na prieskume prostredníctvom časopisov Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia a Sestra. Skúmanú vzorku tvorilo 94 sestier.
Výsledky: Úroveň vedomostí sestier dosiahla priemernú hodnotu M = 18,28 (53,76%), čo z hľadiska požiadaviek súčasnej praxe považujeme za nedostatočné. Sestry však majú záujem o ďalšie vzdelávanie vo vysokej miere so stredne vysokou úrovňou motivácie (najmä z hľadiska zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti).
Diskusia: Nedostatočné vedomosti sestier v manažmente rán sú dôsledkom nedávnej absencie štruktúrovaného systému vzdelávania pre sestry v danej oblasti. Predpokladáme, že významný prínos bude mať v súčasnosti prebiehajúci certifikačný program „Ošetrovateľská starostlivosť o rany“ na Slovensku.

Kľúčové slová: vedomosti, rany, ošetrovateľstvo

Abstract
Background: Chronic wounds are a global problem. An important prerequisite for comprehensive and high-quality multidisciplinary care is education and opportunities for it.
Aim: The main goal of the work was to evaluate the current knowledge of nurses in Slovakia who care for wounds during their daily practice, and to evaluate the interest and motivation for further education in the field of wound management.
Methods: The self-designed evaluation tool was distributed in February 2022 promoting to participate in the survey in the Professional Journal of Nursing and Midwifery and the journal Sestra. The sample consisted of 94 nurses.
Results: The level of knowledge reached an average value of M = 18.28 (53.76 %), which in terms of the requirements of current practice we consider as insufficient. However, nurses are interested in further education with a high level of motivation (especially in terms of improving the quality of care provided).
Discussion: The lack of knowledge of nurses in wound management is due to the recent absence of a structured education system for nurses in the field. We assume that the currently ongoing certification program "Nursing in Wound Care" in Slovakia will make a significant contribution.

Key words: knowledge, wounds, nursing
44
Bezpečnosť pacienta v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti
Patient safety in intensive and resuscitation care

Katarína Bašová

Abstrakt
Východiská: Práca predkladá komplexný pohľad sestry zameraný na bezpečnosť pacienta pri poskytovaní intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, obzvlášť na výkon optimálnych postupov hygieny rúk. Ak sa týmto činnostiam nevenuje dôkladná pozornosť, môžu u pacienta vznikať nežiadúce účinky vedúce k ohrozeniu jeho bezpečnosti, zdravia a života.
Ciele: Cieľmi práce je zistiť, či oddelenia intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti majú spracovanú kultúru bezpečnosti pacienta v súvislosti s výkonom optimálnej hygieny rúk. Zistiť vzdelanosť sestier v rámci správneho postupu pri hygiene rúk v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti vzhľadom na eliminovanie výskytu chýb, omylov a nežiadúcich udalostí spôsobených nedostatočnou hygienou rúk a zistiť najčastejšie uvádzané dôvody non-compliance hygieny rúk sestier v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.
Metódy: Pre zber relevantných údajov sme zvolili formu dotazníka vlastnej konštrukcie. Obsahuje 17 otázok a 5 kategorizačných otázok. Dotazníky boli zverejnené on-line. Počet návštev 287, počet iba zobrazených 127, počet dokončených 160, počet nedokončených 0.
Vzorka: Prieskumu sa zúčastnilo 287 respondentov. Súbor tvorilo 160 sestier pracujúcich na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a oddelení jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku. Zber údajov bol realizovaný od septembra 2021 do februára 2022.
Výsledky: V prieskume sme dotazníkom zistili, že stratégiu bezpečnosti pacienta majú zdravotnícke zariadenia vypracovanú, ale prevláda slabá informovanosť zdravotníckych pracovníkov s touto stratégiou. Taktiež majú spracované optimálne postupy hygieny rúk a vyvesené na dostupných miestach, ale len veľmi málo zdravotníckych pracovníkov im rozumie a riadi sa nimi. Absentuje pravidelnosť školení v rámci optimálneho postupu hygieny rúk, absentuje výkon kontrol, analýzy hlásení chýb, omylov, nežiadúcich udalostí a sťažností pacientov. Zdravotnícki pracovníci sú psychicky aj fyzicky veľmi vyčerpaní, majú nedostatok času na výkon ošetrovateľských úkonov a úkonov v rámci zabezpečenia bezpečnosti pacienta v rámci optimálnych postupov výkonov hygieny rúk. Zdravotnícki pracovníci majú poškodené ruky, vykonávajú prácu s vysokým rizikom kontaminácie, alebo sú náhle odvolaní urobiť ošetrovateľský úkon inému pacientovi, sú poverení úlohou, pri ktorej by si pri každom ošetrení pacienta museli dezinfikovať ruky, majú obavu z poškodenia pokožky, majú ochorenia kože na rukách. Manažment nemocníc nezabezpečuje zdravotníckemu personálu supervíziu.
Záver: Výsledky prieskumnej časti nám umožnili objasniť nami uložené ciele, ktoré sú v súlade so súčasnými teoretickými poznatkami uvádzaných autorov. V dôsledku teoretických poznatkov, odbornej literatúry a zistených skutočností nášho prieskumu uvádzame nasledovné odporúčania pre prax: umožniť zdravotníckym pracovníkom pravidelne absolvovať supervíziu, vypracovať aktivity, postupy a techniky na eliminovanie psychickej a fyzickej záťaže zdravotníckych pracovníkov, zaviesť kombinovaný systém hlásenia chýb, omylov a nežiadúcich udalostí a kompletnú analýzu príčin vzniku chýb, omylov a nežiadúcich udalostí, zabezpečiť pravidelné školenia zdravotníckych pracovníkov v oblasti optimálnych postupov hygieny rúk a pravidelnú kontrolu dodržiavania optimálnych postupov hygieny rúk, zaobstarať ÚV lampy, nakoľko práca s UV lampou prináša nový rozmer v kontrole hygieny rúk preto, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť a implementovať stratégiu sebahodnotenia hygieny rúk.

Kľúčové slová: Bezpečnosť. Intenzívna starostlivosť. Resuscitačná starostlivosť. Pacient. Sestra. Kontrola.

Abstract
Starting points: The work presents a comprehensive view of the nurse focused on patient safety during intensive and resuscitation care, especially on the performance of optimal hand hygiene procedures. If careful attention is not paid to these activities, the patient may develop undesirable effects leading to a threat to his safety, health and life.
Objectives: The objectives of the work are to verify the culture of patient safety related to the optimal hand hygiene on the intensive and resuscitation care units. Find out to check the education level of nurses in case of the correct procedure for hand hygiene in intensive and resuscitation care in accordance with to eliminate the number of occurrence of errors, mistakes and undesirable events caused by poor hand hygiene and identify the most frequently cited reasons for poor hand hygiene of nurses in intensive and resuscitation care.
Methods: For the collection of relevant data, we have chosen the form of a questionnaire of our own design. It contains 17 questions and 5 categorisation questions. The questionnaires were published online. Number of visits 287, number of only displayed 127, number completed 160, number of unfinished 0.
Sample: 287 respondents participated in the survey. The ensemble consisted of 160 nurses working in the department of anesthesiology and intensive medicine and intensive care units in hospitals in Slovakia. The data collection was carried out from September 2021 to February 2022.
Results: In the survey, was identified that the patient safety strategy is established in the health facilities, but the healthcare professionals have not enought of awareness of this strategy. They also have processed optimal hand hygiene procedures and posted in available places, but not all healthcare professionals understand them and follow them. Missing regularity of trainings about the optimal hand hygiene procedures and missing inspection procedures, analysis of reports, errors, mistakes, undesirable cases and patient complaints. Healthcare professionals are mentally and physically overloaded, without enought time to perform nursing and patient safety operations in accordance with optimal hand hygiene procedures. Healthcare professionals have damaged hands, they are working with risk of contamination, urgently they have to perform the healt care activities to another patient, they have a tasks wich needs after each operation to make a disinfection of their hands, they are worry about the skin protection, they have a issues with the skin on their hands. Hospital management does not provide to medical staff the process of supervision.
Conclusion: The results of the exploratory part have enabled us to clarify the objectives imposed by us, which are in line with the current theoretical knowledge of the reported authors. As a result of theoretical knowledge, professional literature and the established facts of our survey, we make the following recommendations for practice: to allow the healthcare professionals to regularly attend on process of supervision, to prepare activities, procedures and techniques to eliminate mental and physical stress of healthcare professionals, implemented combined system for reporting errors, mistakes and adverse events and a complete analysis of the causes of errors, mistakes and undesirable cases, to ensure regular training of healthcare professionals regarding optimal hand hygiene procedures, and set up process of regular inspection regarding optimal hand hygiene procedure, to obtain more UV lamps which brings more advantages of visual inspection of hand hygiene and implemented strategy of self assesment of hand hygiene.

Key words: Safety. Intensive care. Resuscitation care. Patient. Nurse. Hygiene.
52
Pozícia a významnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v čase krízovej situácie
Andrea Bratová, Janka Hašanová, Alexandra Andrašíková

Abstrakt
Práca je zameraná na aktuálny stav riešenia problematiky v oblasti RÚVZ a krízovej situácie. V práci definujeme teoretické východiská RÚVZ a krízovej situácie, charakterizujeme RÚVZ na Slovensku a približujeme súčasný stav predkladanej problematiky. Zmapovali sme postavenie a význam RÚVZ na Slovensku, kde sme stanovili, realizovali a zanalyzovali prieskum prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie. Vzorku šetrenia prostredníctvom dotazníka tvorilo 19 RÚVZ. Po vyhodnotení výsledkov sme dospeli k záveru, že postavenie RÚVZ v Slovenskej republike je v čase krízovej situácie významné a jedinečné. Význam RÚVZ v čase krízovej situácie je mimoriadny.

Kľúčové slová: Kríza. Krízová situácia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva.

Abstract
The thesis is focused on the current state of addressing the issue in the field of Regional Public Health Office (RHPO) in crisis situation. In the thesis we define theoretical basis of Regional Public Health Office and crisis situation, we characterise RHPO in Slovakia and interpret the current state of the presented issue. We mapped the position and the importance of RHPO in Slovakia where we established, implemented, and analysed the research through a questionnaire of our own design. The sample of the research through the questionnaire of our own design incorporated nineteen of Regional Health Public Offices. After evaluating the results, we concluded that the position of RPHP in Slovakia in times of crisis is crucial and unique. The importance of RHPO in times of crisis is remarkable. RPHO – Regional Public Health Office

Key words: Ciris. Crisis situation. Regional public health offices. Puhlic health office.
56
Demotivačné faktory vplývajúce na odchod sestier z ošetrovateľskej praxe v Slovenskej republike
Demotivational factors affecting the departure of nurses from nursing practice in the Slovak republic

Katarína Bašová

Abstrakt
Pre stabilizáciu sestier v ošetrovateľskej praxi na území Slovenskej republiky je nevyhnutá aplikácia motivačných faktorov do ošetrovateľskej praxe a zároveň identifikácia a eliminácia demotivačných faktorov, ktoré na sestry vplývajú negatívne a zapríčiňujú odchod sestier z ošetrovateľskej praxi v SR. V príspevku predstavujeme výsledky výskumu realizovaného metódou dotazníka v mesiacoch február 2021 a máj 2021. Výber respondentov bol zámerný. Výskumný súbor tvorilo 354 sestier pracujúcich na Slovensku v ústavnej, ambulantnej a sociálnej starostlivosti. Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali postoj sestier k tvrdeniam, ktoré faktory vnímajú ako faktory s významným demotivačným vplyvom. Výsledky našej práce preukázali, že faktory, ktoré sestry identifikovali ako demotivujúce, sú z oblasti medziľudských vzťahov, nevhodnej komunikácie a nedostatočného personálneho zabezpečenia ošetrovateľskej praxe. Vzhľadom na aktuálny a zároveň akútny nedostatok sestier v systéme zdravotnej starostlivosti v SR je nevyhnutné uplatňovanie motivačných faktorov pre sestry v ošetrovateľskej praxi na území SR, ktoré by pomohli zastabilizovať naše sestry v systéme.

Kľúčové slová: Ošetrovateľská prax. Demotivačné faktory. Motivácia. Sestra.

Abstract
For the stabilization of nurses in nursing practice in the Slovak Republic, it is necessary to apply motivational factors to nursing practice and at the same time identify and eliminate demotivating factors that negatively affect nurses and cause nurses to leave nursing practice in Slovakia. In this paper, we present the results of a survey carried out using the questionnaire method in February 2021 and May 2021. The selection of respondents was intentional. The research group consisted of 354 nurses working in Slovakia in institutional, outpatient and social care. Through the questionnaire, we found out the attitude of the nurses to the statements that the factors perceive as factors with a significant demotivating effect. The results of our work showed that the factors that the nurses identified as demotivating are from the area of interpersonal relationships, inappropriate communication and insufficient staffing of nursing practice. Given the current and acute shortage of nurses in the health care system in the Slovak Republic, it is necessary to apply motivational factors for nurses in nursing practice in the Slovak Republic, which would help stabilize our nurses in the system.

Key words: Nursing practice. Demotivating factors. Motivation. Nursing.
62

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022