Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo 2/2021

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
SK SaPA organizuje verejnú zbierku pre rodiny sestier, ktoré podľahli koronavírusu 08
Sestry a pôrodné asistentky majú najväčší pomer zastúpenia žien v povolaní, preto si nielen pri príležitosti dnešného MDŽ zaslúžia adekvátnu pozornosť od predstaviteľov štátu 09
Exodus sestier pokračuje enormným tempom 11
Vymenovanie nového ministra zdravotníctva - Odpovedá Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA 12
Reakcia na návrh SAS, ktorý by umožňoval ukladať pracovnú povinnosť mimo núdzový stav 13
112te Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN) 13
Predstavujeme víťazov literárnej súťaže "Daj fotke príbeh" 16
Školské sestry nielen počas pandémie COVID-19 18
Uplatnenie dietoterapie pri liečbe epilepsie
Application of diet therapy in the treatment of epilepsy

Ľubica Trnková, Kristína Zubková

Súhrn
Diétne opatrenia aplikované pri liečbe epilepsie boli opísané už v starovekých časoch. V roku 1920 bola zostavená ketogénna diéta vhodná pre pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou. Jej kľúčovým mechanizmom je ketóza, teda prítomnosť ketolátok navodených upraveným limitovaným príjmom potravy obsahujúcej prednostne vyšší podiel tukov. Organizmus ako zdroj energie využíva práve spomínané ketolátky. Dôležitá je aj vedomosť, že metabolity, ktoré vznikajú pri nasadení takejto diéty, uľahčujú prienik a dostupnosť antiepileptík. Výber pacientov vhodných na liečbu diétou je podmienený vekom. Ketogénna diéta je teda odôvodnená alternatívna liečba farmakorezistentnej epilepsie.

Kľúčové slová: Epilepsia. Dietoterapia. Ketóza.

Summary
Dietary measures used to treat epilepsy have been described since ancient times. A ketogenic diet suitable for patients with drug-resistant epilepsy was established in 1920. The key mechanism of a ketogenic diet is ketosis. This is the presence of ketone bodies induced by limited food intake, which preferably contains a higher proportion of fat. The organism uses the aforementioned ketone bodies as source of energy. It is important to know that the metabolites formed during the administration of this diet facilitate the penetration and availability of antiepileptic drugs. The choice of patients suitable for dietary treatment is age-dependent. A ketogenic diet is a justified alternative treatment for drug-resistant epilepsy.

Key words: Epilepsy, Diet therapy, Ketosis
19
Sociological aspects of pregnant woman's body development
Sociálne aspekty vývoja tela tehotnej ženy

Monika Lovrek Seničić, Gordana Major, Josip Božić

Súhrn
Vnímanie tela tehotnej ženy sa časom zmenilo. Zatiaľ, čo ženy zvykli nosiť oblečenie, ktorými sa snažili zakryť svoje tehotenstvo, dnes je úplne prijateľné odhaliť a ukázať svoje nahé tehotné telo. „Skrytie“ tehotenstva v západnom svete bolo dôsledkom tabu, že tehotenstvo pripomína telesnosť a sexuálny akt, ktorý to spôsobil. To si vyžadovalo zakrytie tehotnej ženy a stiahnutie sa zo spoločnosti až do okamihu pôrodu. V priebehu času sa viditeľnosť tela počas tehotenstva úplne zmenila. Dnes, po vzore svetových hviezd, chce každá tehotná žena potlač jej bruška v sadre, fotografie, ktoré poznačia jej rast zo dňa na deň. Za prvé 3 mesiace sa považovali a stále sa považujú obdobia, keď je plod obzvlášť citlivý a je pravdepodobnejšie, že dôjde k spontánnemu potratu. Dnes v dobe sociálnych sietí ženy oznamujú svoje tehotenstvo všetkým okamžite po objavení sa malého modrého plusu na teste. V tomto príspevku sa ukáže, s akými zmenami v tele sa tehotné ženy stretávajú počas tehotenstva, od úplného začiatku až po pôrod.

Kľúčové slová: tehotenstvo, zmeny, telo, pôrod

Summary
Perception of a pregnant woman's body has been changing through time. While women used to wear baggy clothes trying to cover their pregnancy, today it is completely acceptable exposing and showing your naked pregnant body. „Hiding“ pregnancy once in the Western world was a consequence of taboos that the pregnancy reminds of a corporeality and sexual act that caused it. That required from the pregnant woman covering up and withdrawal from society until the moment of birth. Over time perspective of the body's pregnancy visibility has completely changed. Today, following the example of the world's starlets, every pregnant woman wants a print of her belly in plaster, photos that mark the growth of her belly from day to day. The first 3 months were considered and still are considered a period when the fetus is particularly sensitive and a miscarriage is more likely to occur. Today in the age of social networks, women announce their pregnancy to everyone immediately after the appearance of a small blue plus on the test. In this paper, it will be shown what changes in the body pregnant women encounter throughout the pregnancy, from the very beginning to childbirth.

Key words: pregnancy, changes, body, childbirth
22
Knižné recenzie 26
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Spokojnosť s prácou zdravotníckych asistentov/praktických sestier z pohľadu sestier so skúsenosťami na tejto pozícii
Contentment with health assistants/practical nurses' work from the point of view of nurses with experience in this position

Andrea Ševčovičová, Erika Brejčáková

Abstrakt
Úvod: Spolupráca sestier a zdravotníckych asistentov/praktických sestier (ZA/PS) je pri poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti nevyhnutná. Každé z uvedených povolaní má svoje kompetencie. V roku 2017 došlo u ZA k ich úpravám, pričom preškolenie personálu k vykonávaniu navýšených kompetencií ostalo v rukách zamestnávateľa. Sestry, ktoré začínali v praxi ako ZA/PS, tak dokážu zhodnotiť plnenie ich pracovných úloh a prezentovať vlastné skúseností s prácou ZA/PS na svojom pracovisku.
Cieľ: Zmapovať u sestier so skúsenosťami na pozícii zdravotníckeho asistenta/praktickej sestry spokojnosť s prácou zdravotníckeho asistenta/praktickej sestry na súčasnom pracovisku. Metodika: Metódou zberu údajov bol neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Zber dát prebehol elektronicky v termíne od 1. – 15. januára 2020. Dotazník bol prostredníctvom snehovej gule distribuovaný do mailových schránok tých sestier, o ktorých sme mali vedomosť, že predtým pracovali ako ZA/PS. Štúdie sa zúčastnilo 44 sestier, s väčšinovým (93,2%; n=41) zastúpením žien. Najviac respondentov 36,4% (n=16) z hľadiska dĺžky praxe pôsobilo v pozícii zdravotníckeho asistenta od 1 do 3 rokov. Pri spracovaní výsledkov bola použitá jednoduchá deskriptívna štatistika. Získané údaje boli spracované v programe Microsoft Excel 2015.
Výsledky: Pri uvádzaní konkrétnych skúseností s prácou ZA/PS za obdobie posledných šiestich mesiacov najviac respondentov 47,7% (n=21) uviedlo, že s každým ZA/PS majú, čo sa týka spolupráce, individuálne skúsenosti, ale 40,9% (n=18) potvrdilo, že ZA/PS sú nápomocní sestre a 29,5% (n=13) respondentov uviedla, že svoju prácu ZA/PS vykonávajú zodpovedne. Opačného názoru je zhodne po 20,5% (n=9) respondentov, podľa ktorých ZA/PS často vyžadujú kontrolu kvôli splneniu zadaných úloh a odmietajú vykonávať niektoré činnosti, ktoré majú v kompetencii (15,9%; n=7). Štvrtina (27,3%; n=12) respondentov ich preto kontroluje často a 15,9% (n=7) dokonca vždy. Spoluprácu s nimi však hodnotí 72,7% (n=29) pozitívne. Navýšením kompetencií ZA/PS došlo k odbremeneniu sestier (19%; n=8), alebo sa naopak zhoršili vzťahy medzi sestrami a ZA/PS (21,4%; n=9). Respondenti však väčšinou (45,2%; n=19) uvádzali, že k žiadnej zmene nedošlo.
Záver: Výsledky štúdie potvrdili, že ZA/PS sú nápomocní sestre, ale vyžadujú kontrolu plnenia úloh. Navýšením kompetencií ZA/PS v praxi nenastala v pracovnej oblasti výrazná zmena, boli však zaznamenané zhoršené vzťahy medzi oboma povolaniami.

Kľúčové slová: Postoje sestier. Pracovná spokojnosť. Pracovné vzťahy. Praktická sestra. Zdravotnícky asistent.

Abstract

Introduction: The cooperation of nurses and health assistants/practical nurses (HAs/PNs) is vital for providing quality nurse care. In 2017, there was a modification in HAs, while re-schooling of the personnel in order to be able to perform increased competencies, remained in the hands of employers. The nurses, who started their practice as HAs/NPs are thus able to evaluate fulfilment of their work tasks and present their own experience with HA/NP work at their workplace. Aim: To map contentment of nurses possessing health assistant/practical nurse position experience with the work of health assistant/practical nurse at current workplace.
Methodics: The method of data collection was a non-standardized questionnaire of own construction. The data collection was carried out electronically from 1st to 15th of January 2020. The questionnaire was distributed in the form of a snowball into the mailboxes of the nurses we knew they had been working as HAs/NPs before. The study included 44 nurses, with prevailing representation of women (93,2 %; n=41). Most of the respondents, 36,4 % (n=16), concerning the length of the practice, acted in the position of a health assistant from 1 to 3 years. For results elaboration a simple descriptive statistics was used. The achieved data were elaborated in Microsoft Excel 2015 programme.
Results: When stating particular experience with HA/PN work in the last six months, the most respondents 47,7 % (n=21) stated their experience regarding work with each HA/PN was very individual; however 40,9 % (n=18) confirmed that HAs/PNs were helpful for nurses, and 29,5 % (n=13) respondents stated that HAs/PNs performed their work reliably. Of the opposite opinion are identically 20,5 % (n=9) respondents according to whom HAs/PNs often require control of assigned tasks and they refuse to carry out some of the activities that lie in their competencies (15,9 %; n=7). A quarter (27,3 %; n=12) of respondents therefore controls them often, and even 15,9 % (n=7) controls them always. However, the cooperation with them was judged positively by 72,7 % (n=29). By increasing of HAs/NPs competencies, the nurses have been unburdened (19 %; n=8), or on the contrary, the relationships between nurses and HAs/NPs have become worse (21,4 %; n=9). The respondents mostly stated (45,2 %; n=19) that there has been no change at all, though.
Summary: The study results confirmed that HAs/NPs are helpful for nurses, but they require control of task fulfilment. By increasing HAs/NPs' competencies, in practice there has been no significant change in the work field, however, the impaired relationships between the two professions have been noticed.

Key words: Nurses' attitudes. Work contentment. Work relationships. Practical nurse. Health assistant.
27
Faktory vplývajúce na profesionálny imidž sestry
Factors affecting of nurses professional image

Tatiana Hrindová, Judita Kiralyová

Abstrakt
Pre budovanie pozitívneho imidžu sestry je nevyhnutné, aby sestry boli hrdé na svoju profesiu. V príspevku predstavujeme postoje sestier k tvorbe profesionálneho imidžu. Do výskumu realizovaného metódou dotazníka sa zapojilo 556 sestier, poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť v SR. Zber dát prebiehal v mesiacoch jún a júl 2020. Výsledky výskumu ukazujú na potrebu zvyšovania prestíže ošetrovateľstva v spoločnosti uplatňovaním faktorov, ktoré umožnia zlepšovanie imidžu sestier.

Kľúčové slová: Profesionálny imidž sestry. Sestra. Ošetrovateľstvo.

Abstract
To build a positive image of a nurse, it is essential that the nurses are proud of their profession. In this article, we present the attitudes of nurses to the creation of a professional image. 556 nurses providing nursing care in the Slovak Republic participated in the research carried out by the questionnaire method. Data collection took place in June and July 2020. The results of the research show the need to increase the prestige of nursing in society by applying factors that will improve the image of nurses.

Keywords: Professional image of a nurse. Nurse. Nursing.
31
Pohybová aktivita seniorov v zariadeniach sociálnych služieb
Motion of seniors activity in social services facilities

Iveta Černohorská, Eva Hlaváčkova, Lenka Hodačová

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá pohybovými aktivitami seniorov. Cieľom príspevku bolo charakterizovať pohybovú aktivitu u seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a zistiť rozdielnosť služieb a pohybových aktivít seniorov v zariadeniach sociálnych služieb sídliacich na Slovenku (Nitrianskom okrese) a v Nemecku. Metódy: Pre zber dát sme využili kvalitatívny výskum štruktúrovaným pozorovaním a kvantitatívny výskum realizovaný prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie. Aplikovanými metódami boli ďalej metóda literárnej analýzy, metóda porovnávania a matematicko-štatistická metóda. Nami získané kvantitatívne dáta sme vpísali do koloniek vybraného Chí-kvadrát testu. Výsledky: Kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom sme dospeli k zisteniu, že medzi zariadeniami sociálnych služieb Slovenska a k nemu porovnávaného Nemecka sú enormné rozdiely. V Nemecku dochádza ku kvalitnejšej starostlivosti o seniorov, ku častejšiemu a dôslednejšiemu vykonávaniu pohybových aktivít. Seniori žijúci v slovenských zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú pohybové aktivity menej často. Pohybové aktivity sú jednostranné, chýba ich rôznorodosť a zameranie na rozvoj, či udržanie silových, kondičných a koordinačných pohybových zručností. Ošetrovatelia nemajú čas, možnosti a mnohí ani vedomosti a skúsenosti na to, aby vykonávali so svojimi klientami dostatočné a pre ich zdravie vyžadujúce pohybové aktivity. Záver: Vykonávanie pohybových aktivít u seniorov v zariadeniach sociálnych služieb Slovenska a Nemecka je rozdielne. Vzariadeniach sídliacich na Slovensku absentuje kvalita, kvantita, dostatočnosť a rôznorodosť vo vykonávaní pohybu u ubytovaných seniorov.

Kľúčové slová: Pohyb. Seniori. Pohybová aktivita. Zariadenia sociálnych služieb. Ošetrovateľstvo.

Abstract
The paper deals with physical activities of seniors. The aim of the paper was to characterize physical activity in seniors in social services facilities and to find out the difference between services and physical activities of seniors in social services facilities located in Slovakia (Nitra district) and Germany. Methods: For data collection, we used qualitative research by structured observation and quantitative research carried out through a self-designed questionnaire. The applied methods were also the method of literary analysis, the method of comparison and the mathematical-statistical method. We entered the quantitative data obtained by us into the columns of the selected Chi-square test. Results: Qualitative and quantitative research has found that there are enormous differences between the social services facilities of Slovakia and Germany compared to it. In Germany, there is better quality care for the elderly, more frequent and more consistent exercise activities. Seniors living in Slovak social services facilities perform physical activities less often. Physical activities are one-sided, they lack diversity and focus on the development or maintenance of strength, fitness and coordination movement skills. Nurses do not have the time, opportunities, and many do not have the knowledge and experience to perform sufficient physical activities with their clients that require physical activity. Conclusion: Performing physical activities for seniors in social services facilities in Slovakia and Germany is different. Facilities located in Slovakia lack quality, quantity, sufficiency and diversity in the performance of movement in accommodated seniors.

Key words: Movement. Seniors. Physical activity. Social services facilities. Nursing.
38
Efektívnosť realizovanej edukácie o prvej pomoci u detí v školskom veku
Effectiveness of first aid education for school-aged children

Darina Demková, Jana Michalková, Lucia Dimunová

Abstrakt
Úvod a cieľ: Na edukáciu o prvej pomoci nikdy nie je priskoro, práve naopak, dôležité je deťom vštepovať zásady prvej pomoci už od útleho veku. Naším cieľom bolo preskúmať úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností detí v oblasti poskytovania prvej pomoci v nadväznosti na cielenú edukáciu v školskom prostredí. Metodika: Intervenčný prieskum prebiehal v období 02-03/2019. Prieskumný súbor tvorilo 53 detí piateho ročníka základnej školy v Košiciach. Vyhodnotením dát vstupného neštandardizovaného dotazníka sme zistili úroveň vedomostí detí a na tomto základe bola naplánovaná a realizovaná edukácia. Po edukácii bol uskutočnený opakovaný zber dát k porovnaniu vedomostí detí pred a po edukácii. K spracovaniu a analýze dát boli použité metódy deskriptívnej štatistiky a Chí-kvadrát test. Výsledky: Potvrdil sa nám signifikantný rozdiel vo vedomostiach detí pred a po realizovanej edukácii (p < 0,00001). Z celkového počtu 53 detí (100 %) dosahovali výborné výsledky pred edukáciou len 3 deti (6 %), po edukácii to bolo až 42 detí (79 %). Záver: Výsledky potvrdzujú, že kooperácia sestry na podpore a ochrane zdravia detí školského veku priniesla benefit. Veríme, že efektívnosť uskutočnenej edukácie preukázanej nárastom nadobudnutých poznatkov a zručností u detí bude kľúčová a rozhodujúca najmä pri ich interakcii s postihnutým jedincom a adekvátne aplikovanými postupmi prvej pomoci.

Key words: vedomosti, prvá pomoc, deti v školskom veku, sestra, edukácia

Abstract
Introduction and aim: It is never too early to educate about first aid, on the contrary, it is important to instill the principles of first aid in children from an early age. Our aim was to examine the level of theoretical knowledge and practical skills of children in the field of first aid in connection with targeted education in the school environment. Methods: The survey took place in the period 02-03/2019. The research group consisted of 53 children of the fifth year of primary school in Košice. By evaluating the data from the input questionnaire, we found out the level of knowledge of children and then education was planned and implemented. After education, repeated data collection was performed to compare the level of knowledge of children. Descriptive statistics methods and a chi-square test were used to process and analyze the data. Results: We confirmed a significant difference in children's knowledge before and after education (p < 0.00001). Out of the total number of 53 children (100%), only 3 children (6%) achieved excellent results before education, after education it was up to 42 children (79%). Conlusion: The results confirm that the cooperation of the nurse in the support and protection of the health of school-age children brought benefits. We believe that the effectiveness of the education demonstrated by the increase in acquired knowledge and skills in children will be crucial and decisive especially in their interaction with the disabled individual and adequately applied first aid procedures.

Kľúčové slová: knowledge, first aid, school aged children, nurse, education
46

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022