Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.04.2020

Číslo 2/2020

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Výkonný výbor Európskej federácie sestier (EFN) - v solidarite 08
Spoločné vyhlásenie EFN - EfCCNa - EuSEN o pripravenosti na COVID-19 a naliehavej potrebe chrániť sestry prvej línie 10
Zdravotnícki pracovníci naliehajú na úrady, aby zaručili ochranu osobám v prvej línii pred COVID-19 11
ICN hovorí divákom BBC World News: Stúpajúca miera infekcie COVID-19 medzi zdravotníckymi pracovníkmi si vyžaduje neodkladnú akciu 11
Zápas s nákazou COVID–19 na Slovensku
Zuzana Gavalierová, Ahmadullah Fathi, Slavomír Slávik

Súhrn
Ohrozenie koronavírusom SARS-CoV-2 mobilizoval kompetentné inštitúcie Slovenskej republiky na prevenciu a boj proti ochoreniu COVID-19. Myšlienka ochrany verejného zdravia sa stala témou číslo jedna v celom spektre života. Hľadajú sa najvhodnejšie spôsoby, ako vyvážiť potrebné opatrenia bez psychickej ujmy obyvateľstva a zároveň natoľko efektívne, aby splnili svoj účel. Cieľom tohto článku je priblížiť zriedkavo používané pojmy, ktoré sú témou diskusií pre zdravotníckych pracovníkov.

Kľúčové slová: Ambulancia VLD. COVID-19. Koronavírus SARS-CoV-2. Krízová situácia. Núdzový stav. Pandémia.
13
Motivácia študentov ošetrovateľstva pre výkon klinickej praxe
Motivation of the nursing students for the clinical practice performance

Andrea Botíková, Veronika Hricová

Súhrn
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu študentov ošetrovateľstva v klinickom prostredí je efektívna a účinná motivácia. Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese zohráva vzťah medzi študentom a mentorom. Rola mentora je pre študenta pre výkone klinickej praxe kľúčová.

Kľúčové slová: Motivácia. Študent ošetrovateľstva. Mentor. Klinická prax. Stres.

Summary
The effective and active motivation is an integral part of the educational process of nursing students in a clinical environment. The relationship between the student and the mentor plays an irreplaceable role in this process. The mentor's role is crucial for the student to perform clinical practice.

Key words: Motivation. Student of Nursing. Mentor. Clinical practice. Stress.
18
Preofsia sestra a prevencia nemocničných infekcií 21
Výskyt kvapavky a syfilisu v komunite mužov majúcich sex s mužmi
Gonorrhoea and syphilis occurrence in men who have sex with men

Miroslava Marunčiaková, Andrea Ševčovičová

Abstrakt
Muži majúci sex s mužmi sú významnou skupinou prenosu sexuálne prenosných ochorení a infekcií. Za ich vznikom stojí rizikové sexuálne správanie súvisiace s promiskuitou, prostitúciou, prevádzaním análnych a orálnych sexuálnych praktík bez ochrany, častou frekvenciou pohlavných stykov a ďalšie faktory. Kvapavka ako hnisavý zápal urogenitálneho traktu sa prenáša takmer výlučne sexuálnym stykom. V roku 2018 bola na Slovensku zaznamenaná znížená frekvencia výskytu gonokokovej infekcie v porovnaní s rokom 2017, pričom najvyšší výskyt kvapavky s výraznou prevahou mužov bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji. Rizikové sexuálne správanie prispieva k vzniku infekčného syfilisu, ktorý môže okrem pohlavných orgánov postihnúť aj iné systémy. Na Slovensku došlo za posledné roky k zvýšeniu jeho incidencie, predovšetkým v Košickom kraji. Konkrétne štatistické údaje o výskyte kvapavky a syfilisu v komunite slovenských mužov majúcich sex s mužmi nie sú dostupné. V Európskom meradle sa však takmer polovica zo všetkých prípadov kvapavky a dve tretiny prípadov syfilisu potvrdila práve v tejto komunite.

Kľúčové slová: Kvapavka. Muži majúci sex s mužmi. Rizikové sexuálne správanie. Sexuálne prenosné ochorenia. Syfilis.

Abstract
Men having sex with men form a considerable group of transmission of sexually transmitted diseases and infections. Their occurrence origins from risk sexual behaviour related to promiscuity, prostitution, anal and oral sexual practices with no protection, high frequency of sexual intercourse, and other factors. Gonorrhoea as purulent inflammation of urogenital tract is transmitted almost exclusively by sexual intercourse. In 2018 in Slovakia there was recorded a decreased frequency of gonococcal infections in comparison to year 2017, whereas the highest frequency of gonorrhoea occurrence with significant prevalence in men was recorded in Bratislava Region. Risk sexual behaviour contributes to development of infectious syphilis that can, except sexual organs, affect also other systems. In Slovakia, there has been rise in its incidence in the past years, mostly in Košice Region. Exact statistic data about gonorrhoea and syphilis occurrence in men having sex with male community are not available. In European rate almost a half of all gonorrhoea cases and two thirds of syphilis cases have been confirmed right in this community.

Key words: Gonorrhoea. Men having sex with men. Risk sexual behaviour. Sexually transmitted diseases. Syphilis.
24
Riziká a komplikácie tehotenstva u dospievajúcich
Adolescent pregnancy risks and complications

Andrea Ševčovičová, Daniela Vaščáková

Abstrakt
Tehotenstvo je sprevádzané rôznymi somatickými a psychickými zmenami, ktoré pripravujú organizmus ženy na jeho špecifické požiadavky. Obdobie dospievania je podobne spojené s emocionálnymi a telesnými zmenami súvisiace s rastom organizmu a jeho dospievaním. Adolescentky majú oproti dospelým ženám v spoločnosti iné postavenie; sú často školopovinné. Vzhľadom na prebiehajúce vzdelávanie a finančnú závislosť nemajú vytvorené vhodné podmienky na narodenie a výchovu dieťaťa. Príčinou tehotenstiev u dospievajúcich býva zlé sociálne zázemie, narušené vzťahy v rodine, zvedavosť a sexuálna skúsenosť v kombinácii s užitím alkoholu a iné faktory prostredia. Takéto tehotenstvo býva sprevádzané výraznými zdravotnými, emocionálnymi a sociálnymi dôsledkami pre dospievajúcu matku, jej dieťa a blízku rodinu. Mimomaternicové tehotenstvo, patologická gravidita, predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť novorodenca, predstavujú najvýraznejšie zdravotné komplikácie tehotenstva dospievajúcich. Dôležité miesto v prevencii pred neplánovaným tehotenstvom zohráva sexuálna výchova zameraná na abstinenciu v kombinácii s užívaním antikoncepcie. Aj keď na Slovensku od roku 1993 každoročne klesá počet 15-19 ročných rodičiek, u rodičiek do 14 rokov veku sa tendencia výskytu tehotenstiev výrazne neznižuje.

Kľúčové slová: Komplikácie tehotenstva. Príčiny tehotenstva dospievajúcich. Rizikové faktory tehotenstva. Tehotenstvo u adolescentiek.

Abstract
Pregnancy is accompanied by various somatic and mental changes that prepare female body for its specific requirements. The period of maturing is similarly connected with emotional and body changes related to body growth and its maturing. Adolescents on contrary to adult women have different status in society; they are often of school age. Due to ongoing education and financial dependence they do not have appropriate conditions for child´s delivery and upbringing. The cause of pregnancy in adolescents is usually a bad social background, disrupted family relationships, curiosity or sexual experience combined with alcohol use, and other environmental factors. Such a pregnancy is usually accompanied by significant health, emotional and social consequences for adolescent mother, her child and close family. Ectopic pregnancy, pathologic gravidity, preterm birth, low birth weight of a new-born represent the most significant medical complications of adolescent pregnancies. An important role in prevention of unplanned pregnancies plays a sexual education aimed at abstinence in combination with contraception usage. Although since 1993 the number of 15-19 year old women giving birth in Slovakia decreases each year, in women giving birth until the age of 14 the tendency of pregnancy occurrences does not decrease significantly.

Key words: Pregnancy complications. Adolescent pregnancy causes. Pregnancy risk factors. Adolescent pregnancy.
28
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Kompetencie sestry pri uspokojovaní spirituálnych potrieb pacienta
Nursers 'competences to satisfy the spiritual needs of the patient

Tatiana Hrindová, Timea Ontkocová

Abstrakt
V príspevku predstavujeme výsledky kvantitatívneho výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť hodnotenie kompetencií, ktoré sestry uplatňujú pri uspokojovaní spirituálnych potrieb pacienta. Ako metódu výskumu sme použili štandardizovaný dotazník Spiritual Care Competency Scale. Výskumnú vzorku tvorilo 145 sestier poskytujúcich paliatívnu ošetrovateľskú starostlivosť. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že respondenti najpriaznivejšie vnímali svoje kompetencie pri poskytovaní duchovnej starostlivosti v oblasti komunikácie (4,26), a najmenej priaznivo vnímali svoje kompetencie v oblasti profesionalizácie a zlepšovania kvality duchovnej starostlivosti (3,49). Zistenia podporujú nevyhnutnosť vzdelávania sestier v oblasti spirituálnych potrieb, ako aj zvyšovanie angažovanosti sestier pri organizovaní zabezpečenia týchto potrieb u pacienta.

Kľúčové slová: Spirituálne potreby. Nástroje na hodnotenie spirituálnych potrieb. Kompetencie sestry. Ošetrovateľská starostlivosť.

Abstract
In this paper we present the results of quantitative research aimed at assessing the competences that nurses use to satisfy the patient's spiritual needs. We used the standardized Spiritual Care Competency Scale questionnaire as a research method. The research sample consisted of 145 nurses providing palliative nursing care. The results of the research showed that respondents most perceived their competences in providing spiritual care in the field of communication (4,26) and least favorably perceived their competences in the area of professionalization and improving the quality of spiritual care (3,49). The findings support the necessity of educating nurses in the field of spiritual needs, as well as increasing the involvement of nurses in organizing the provision of these needs to the patient.

Key words: Spiritual needs. Tools to assess spiritual needs. Nursing competences. Nursing care.
32
Model Idy Jean Orlandové a jeho využití v praxi
Ida Jean Orlando‘s model and its use in practise

Zuzana Červenková, Michal Kopecký

Abstrakt
Modely a teorie jsou návody, které definují roli sestry v konkrétních situacích, pomáhají nalézt postupy, jak uspokojit potřeby pacientů. Jsou podkladem pro aplikovaný výzkum. Ida Jean Orlandová byla vědkyní v ošetřovatelství, její práce vedla k vytvoření koncepce ošetřovatelského procesu. Cílem této práce je vytvořit pro českou a slovenskou odbornou veřejnost popis Modelu dynamického interakčního procesu Idy Jean Orlandové a nastínit jeho využití v praxi. Na 11 platformách bylo provedeno vyhledávání článků, knih, elektronických knih a webových příspěvků o práci Orlandové s cílem vytvořit jednoduchý literární přehled (nikoliv systematický). Vyhledávání bylo provedeno od roku 1961 do roku 2019, v češtině a angličtině. Bylo nalezeno 13 zdrojů pojednávajících o díle Orlandové nebo o výzkumech zaměřených na využití její teorie. Orlandová i ostatní citovaní autoři se shodují v tom, že k tomu, aby byl pacient v psychické pohodě, přispívá uspokojování jeho potřeb a vytvoření pocitu jistoty a bezpečí. Aplikace modelu Orlandové může pomoci zlepšit poskytovanou péči a snížit pacientovu úzkost. Model je jednoduchým logickým rámcem aplikovatelným na ošetřovatelskou praxi a výzkum i v dnešní době.

Key words: I. J. Orlandová. Literární přehled. Ošetřovatelské modely a teorie. Vztah sestra-pacient.

Abstract
Models and theories are guidelines, define the role of a nurse in specific situations, help to find the ways how meet patient needs. They are the basis for applied research. Ida Jean Orland was a nursing scientist. Aim of this work is create a description of the Orlando‘s model of dynamic interaction process for the Czech and Slovak professional and suggest its use in practise. A search for articles, books, e-books, and web-based articles on 11 platforms about Orlando's work was conducted in order to create a simple (not systematic) overview of literature. The year of publication ranging from 1961 to 2019, in both Czech and English language, was the only criterion for searching. 13 records describing the work of Ida Jean Orlando or researches, which applied her theory, have been found. Orlando and the other cited authors agreed that satisfying the patient´s needs, creating a feel of confident and safety make patient mentally comfortable. Application of the Orlando’s model can help to improve care and reduce patient anxiety. The model is a simple logical framework applicable to nursing practice and research today.

Key words: IJ Orlando. Literary review. Nurse-Patient Relationship. Nursing models and theories.
38

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022