Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.04.2016

Číslo 2/2016

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Sestry: hybná sila zmien - zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti 07
V Poprade sa konal 16. snem SK SaPA 08 - 09
Európska Federácia Sestier 10
Pre teroristické útoky museli zrušiť zasadnutie generálneho zhromaždenia EFN v Bruseli 11
Keď ľudia utekali, aby si zachránili svoj život, vojaci, policajti, hasiči, ženy, zdravotnícki pracovníci naopak bežali do zóny katastrofy 11 - 13
Sestry – zavedenie Európskeho profesijného preukazu 13
Má sa vzdelávanie sestier vrátiť na stredné školy? My hovoríme jasné NIE!
Pohľady na aktuálnu tému
14 - 20
Ošetrovateľská starostlivosť o migrantov v utečeneckom tábore Dobová (Slovinsko)
Nursing care for migrants in a refugee camp Dobova (Slovenia)

Silvia Puteková, Oľga Kabátová, Vladimír Krčméry

Abstrakt
Migrácia rôznej intenzity postihuje všetky krajiny sveta. Spolužitie ľudí z rozličných kultúr spôsobuje intenzívnu výmenu kultúrnych tradícií, vedomostí a zvykov, zároveň však dochádza ku kultúrnym problémom, napätiu a strate pocitu bezpečnosti. V súvislosti s migráciou a s aktuálnou migračnou krízou sa stále viac dostáva do popredia multikultúrne orientovaná ošetrovateľská starostlivosť. Príspevok predkladá vlastnú skúsenosť autorov s ošetrovaním a starostlivosťou o migrantov v utečeneckom tábore Dobová v Slovinsku.

Kľúčové slová: Migrácia. Starostlivosť. Ochorenia. Ošetrovateľstvo.

Abstract
Migration of varying intensity affects all country in the world. Bringing people from different cultures results in a vibrant exchange of cultural traditions, knowledge and practices, but also occurs to cultural problems, tensions and insecurity. In relation to migration and migration to the current crisis is increasingly gaining prominence multicultural oriented nursing care. Article presented personal experience the autors with the treatment and care of migrants in a refugee camp in Dobová (Slovenia).

Key words: Migration. Care. Disease. Nursing.
21 - 25
Utrpenie žien pri zločinných experimentoch väzenských lekárov v koncentračnom tábore Ravensbrück
Suffering of women in criminal experiments of prison doctors in Ravensbrück concentration camp

Andrea Ševčovičová

Abstrakt
Väzenkyne v ženskom koncentračnom tábore Ravensbrück, okrem pracovného nasadenia, slúžili nacistickým lekárom ako objekty neľudských experimentov. Na úplne zdravých poľských politických väzenkyniach prevádzali rôzne kostné a svalové operácie. Výsledky pokusov mali priniesť pokroky v liečbe rán a v oblasti plastickej chirurgie u zranených vojakov. Násilne prevádzané operácie bez súhlasu žien, boli sprevádzané ukrutnými bolesťami s radou ďalších problémov a niektoré vyústili do trvalých deformít. Realizované experimenty si vyžiadali aj ľudské obete. Zvyšujúce sa počty operovaných čiastočne zmiernil otvorený odpor trpiacich väzenkýň a nepriaznivý vývoj vojnovej situácie z pohľadu nacistov.

Kľúčové slová: Koncentračný tábor. Väzenská nemocnica. Experimenty na ženách. Kostné a svalové operácie. Ravensbrück.

Abstract
Besides their work, female prisoners in Ravenbruck concentration camp served as the objects of inhuman experiments to Nazi doctors. They performed various skeletal and muscular operations on completely healthy Polish political prisoners. The results of the experiments were to bring progress in treating wounds and in the area of plastic surgery of injured soldiers. Enforced operations without the consent of women were accompanied by severe pains and a range of other problems and some of them resulted in permanent deformations. The experiments which were performed required some human sacrifices as well. Increasing number of the operated people was partially decreased by open resistance of suffering female prisoners and negative development of the war situation from the viewpoint of Nazis.

Key words: Concentration camp. Prison hospital. Experiments on women. Skeletal and muscular operations. Ravenbruck.
26 - 28
Transplantačný program Českej republiky
Transplantation program in the Czech Republic

Pavol Švec, Tomáš Glac, Dana Streitová, Milan Majek

Abstrakt
Transplantačná medicína v Českej republike je na veľmi vysokej úrovni. Odbery orgánov a ich následná transplantácia prebieha v siedmych republikových centrách. Niektoré z nich majú špeciálny transplantačný program. Celý proces je riadený a kontrolovaný Koordinačným strediskom transplantácií v Prahe. V ČR sú realizované odbery orgánov od dvoch skupín mŕtvych darcov, a to darcov s preukázanou ireverzibilnou stratou funkcií v celom mozgu, vrátané mozgového kmeňa, a od darcov s preukázaním nezvratnej zástavy krvného obehu. Počty darcov orgánov sú v Českej republike na porovnateľnej úrovni s vyspelými štátmi, i keď počty pacientov na čakacej listine prevyšujú počty darcov a orgánov vhodných k transplantácii. Preto sa hľadajú možnosti, ako zvýšiť počty darcov, a tým pádom i zvýšiť počty transplantácií.

Kľúčové slová: Transplantačná medicína. Transplantácia. Darca orgánov. Transplantačné centrum. Smrť mozgu.

Abstract
Transplantion medicine in the Czech republic is very high level. Subscriptions organs and transplantations take place in seven republican centers. Some of them have special transplantation program. The entire process is controlled and supervised by the Coordination Centre in Prague. In the Czech Republic are realized donations of organs from deceased donors two groups and donors with evidence of irreversible loss of function of the entire brain, including the brainstem and from donors with the evidence of irreversible collateral circulation. The numbers of organ donors in the Czech Republic at a level comparable with developed countries, although the number of patients on the waiting list exceeds the number of donors and organs suitable for transplantation. There are possibilities to increase the number of donors and thus increase the number of transplants.

Key words: Transplantation medicine. Transplantation. Organ donation. Transplantion centre. Brain death.
29 - 32
Plánované významné konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA 33
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Kvalita života pacienta s artériovou hypertenziou
The quality of life in patients with arterial hypertension

Katarína Ilavská, Silvia Puteková, Oľga Kabátová, Jana Martinková

Abstrakt
Cieľ: cieľom výskumu bolo zistiť kvalitu života pacientov s artériovou hypertenziou vzhľadom k veku, pohlaviu a hodnotám  Body mass indexu. Metodika: výskumný súbor tvorilo 95 respondentov vo veku od 25 – 78 rokov, z toho 46,32 % žien a 53,68 % mužov. Pacienti boli dispenzarizovaní na internej a kardiologickej ambulancii v Banskej Bystrici. Kvantitatívny výskum bol realizovaný pomocou štandardizovaného dotazníka kvality života SF 36. Kvalita života bola vypočítaná aritmetickým priemerom z jednotlivých dimenzií, ktoré tvorili dotazník SF 36 a vplyv vybraných premenných na kvalitu života pacientov s AH bol overovaný permutačným ANOVA – testom. Výsledky: na základe štatistických výpočtov sme zistili, že existuje rozdiel v kvalite života vzhľadom na pohlavie a hodnoty BMI indexu. Záver: jedným zo spôsobov komplexného posúdenia zdravotného stavu pacienta je hodnotenie kvality života. V rámci hypertenzie hodnotenie kvality života pomáha v individualizácii liečby a zvyšuje jej účinnosť.

Kľúčové slová: Kvalita života. Artériová hypertenzia. Dotazník SF 36. Pacient.

Abstract
Objective: the objective of the research was to determine the quality of life of hypertensive patients with respect to age, sex and body mass index. Methods: the sample consisted of 95 respondents aged 25-78 years, of which 46.32% women and 53.68% men. Patients were followed on at the internal and cardiological clinic in Banska Bystrica. Quantitative research was conducted using a standardized quality of life questionnaire SF 36. Quality of life was calculated as average of various dimensions, which formed the SF 36 and the effect of selected variables on the quality of life of patients with AH was verified permutation ANOVA - test. Results: based on statistical calculation, we found that there is a difference in quality of life according to gender and BMI index. Conclusion: one way of comprehensive health assessment of the patient's assessment of the quality of life. Within hypertension evaluation of the quality of life, it helps individualize treatment and enhance its efficiency.

Key words: Quality of life. Arterial hypertension, The SF 36. Patient.
34 - 37
Individuálne faktory ovplyvňujúce kvalitu života pacientov so sklerózou multiplex
Individual factors affecting the quality of life in patients with multiple sclerosis

Mária Sováriová Soósová, Katarína Nemcová

Abstrakt
Východiská: Sclerosis multiplex (SM) sa vyznačuje veľkou variabilitou klinického priebehu, a i keď podstatne neznižuje dĺžku života, významne mení jeho kvalitu. Individuálne faktory môžu modifikovať kvalitu života (QOL). Cieľ: Posúdiť QOL pacientov so SM z východoslovenského regiónu a vplyv vybraných sociálno-demografických a klinických faktorov na ich QOL. Metódy: Na posúdenie QOL bol použitý dotazník kvality života WHOQOL-BREF, rozdiely v QOL boli testované Mann-Whitneyho U, resp. Kruskal-Wallisovým H testom. Výsledky: Vo vzorke 70 pacientov so SM bola najhoršia QOL zaznamenaná v závislosti na lekárskej závislosti, výskyte bolesti a nepríjemných pocitov a pracovného výkonu, výskyte negatívnych pocitov, v sexuálnom živote, finančnej situácii a v realizácii záľub. Podľa pohlavia neboli identifikované rozdiely v QOL pacientov s SM. Horšia QOL bola zistená u pacientov nad 45 rokov veku života, žijúcich bez partnera (iba v doméne sociálnych vzťahov), so stredoškolským vzdelaním, sekundárne-progresívnou formou SM a trvaním ochorenia dlhšie ako 10 rokov. Záver: Poznanie individuálnych faktorov vedúcich k horšej QOL môže byť nápomocné pri odhalení a formulovaní rizikového profilu pacientov, ako aj pre výber na dôkazoch založenej liečby a ošetrovateľskej starostlivosti.

Kľúčové slová: Kvalita života. Sclerosis multiplex. WHOQOL-BREF.

Abstract
Background: Multiple sclerosis (MS) is characterized by great variability of the clinical course and although it does not substantially reduce life expectancy, significantly changes its quality. Individual factors can modify quality of life (QOL). Aim: To assess quality of life (QOL) of patients with MS from Eastern Slovakia and influence of selected socio-demographic and clinical factors on their QOL. Methods: WHOQOL-BREF questionnaire was used to assess the QOL. Differences in QOL were tested by Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests. Results: In a sample of 70 patients with MS the worst QOL was reported in medical dependency, occurrence of pain and discomfort and job performance, in the negative feelings, in sexual life, financial situation and in hobbies. Differences in QOL were not identified according to gender. Worse QOL was found in patients over 45 years of age of life, living without a partner (only in the domain of social relations), with secondary education, secondary-progressive form of MS and disease duration of more than 10 years. Conclusion: Knowledge of individual factors leading to poorer QOL may be helpful in identifying and formulating risk profile of patients and for planning evidence-based treatment and nursing care.

Key words: Quality of life. Multiple sclerosis. WHOQOL-BREF.
38 - 42
Vertebrogénne ochorenia u sestier v klinickej praxi
Vertebrogenic diseases of nurses in clinical practice

Lucia Dimunová, Jana Ďuricová

Abstrakt
V dôsledku fyzickej záťaže môžu u sestier vzniknúť ochorenia pohybového aparátu. Cieľom príspevku je uviesť výsledky prieskumu, ktorý bol zameraný na výskyt vertebrogénnych ochorení a frekvenciu pracovnej neschopnosti v dôsledku fyzickej záťaže sestier. Súbor tvorilo 489 sestier pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Na zber údajov bol použitý neštandardizovaný dotazník. Zber dát prebiehal on-line formou prostredníctvom portálu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Výsledky prieskumu poukazujú na vysoký výskyt vertebrogénnych ochorení a v ich dôsledku aj 43% pracovnú neschopnosť sestier. Ako najčastejšie príčiny sestry uvádzali fyzicky náročnú manipuláciu s pacientom, administratívne práce a dlhodobé státie. Výsledky prieskumu poukazujú na potrebu inovácie pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania zameraného na prevenciu vertebrogénnych ochorení u sestier.

Kľúčové slová: Vertebrogénne ochorenia. Sestry. Fyzická záťaž. Prevencia. Bolesť chrbta.

Abstract
The physical load of nurses can result of musculoskeletal disorders. The paper introduce results of the survey, which focused on the incidence of vertebrogenic diseases and the frequency of physical inability to work in relation to the physical load of nurses. The study group consisted of 489 nurses working in hospitals in Slovakia. Non-standardized questionnaire was used to collecting necessary data. Data collection was conducted through online portal of Slovak Chamber of Nurses and Midwives. The survey results show a high incidence of vertebrogenic disease. 43% of nurses group confirmed physical inability to work in connection with vertebrogenic diseases. As the most common causes of nurses´ vertebrogenic diseases was physically patient handling, administrative works and prolonged standing. The survey results show the importance to upgrade undergraduate and graduate education focused on prevention of vertebrogenic diseases.

Key words: Vertebrogenic diseases. Nurses. Physical load. Prevention.
43 - 45

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020