Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.04.2015

Číslo 2/2015

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah
Protesty sestier a pôrodných asistentiek v Poľsku
Demonstrations of nurses and midwives in Poland

Wojciech Nyklewicz
str. 07 - 08
Ošetrovateľská konferencia Alžbety Hanzlíkovej 2015
Alzbeta Hanzlikova´s nursing conference 2015

Mária Korintušová

Abstrakt
Cieľom príspevku je priblížiť atmosféru Ošetrovateľskej konferencie v Martine dňa 13. marca 2015 venovanej reflexii života a odborného diela doc. PhDr. Alžbety Hanzlíkovej, PhD., významnej osobnosti moderného ošetrovateľstva na Slovensku.

Kľúčové slová: ošetrovateľstvo, sestra, univerzitné vzdelávanie

Abstract
This paper aims to bring the atmosphere of Nursing conference in Martin on March 13, 2015 dedicated to reflection on life and professional work doc. Mgr. Elizabeth Hanzlíková, PhD., the great personality of modern nursing in Slovakia.

Key words: nursing, nurse, university education
str. 09 - 11
Paradigma ošetrovateľstva
Nursing paradigm

Jana Čmelová

Abstrakt
Ošetrovateľstvo predstavuje samostatný vedný odbor. Je humanitnou aplikovanou vednou disciplínou, ktorú tak ako iné vedy tvorí určitá štruktúra. V článku za zaoberáme vertikálnou štruktúrou paradigmy ošetrovateľstva hierarchicky od naddicsiplinárnej paradigmy cez metaparadigmu až po konceptuálne modely ošetrovateľstva.

Kľúčové slová: vertikálna štruktúra paradigma, paradigma ošetrovateľstva, naddisciplinárna paradigma, disciplinárna paradigma, metaparadigma, poddisciplinárna paradigma, ošetrovateľský konceptuálny model.

Abstract
Nursing is a separate discipline. Humanity is applied scientific disciplines, like other sciences forms a structure. Article for dealing with vertical structure of the hierarchical paradigm of nursing over dicsipline paradigm through metaparadigmu to conceptual models of nursing.

Key words: Vertical structure paradigm. Nursing paradigm. Over discipline paradigm. Disciplinary paradigm. Metaparadigms. Below discipline paradigm. Nursing conceptual model.
str. 12 - 13
Analýza sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja
Analysis of continuing education of nurses and midwives within Banská bystrica region

Iveta Drahoňová

Abstrakt
V práci sme sa zameriavali na zisťovanie, analyzovanie efektivity a špecifík v závislosti k sústavného vzdelávaniu sestier a pôrodných asistentiek, vplyv kritérií na hodnotenie sústavného vzdelávania, pričom sme zároveň chceli zistiť skutočný stav sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a či medzi týmito kritériami existujú signifikantné rozdiely. Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že sa nám štatistickým skúmaním a analýzou údajov potvrdili závislosti sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a potvrdili vzťahy medzi zadanými kritériami, ktoré majú vplyv na proces hodnotenia sústavného vzdelávania a ovplyvňujú sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek.

Kľúčové slová: analýza, hodnotenie, sústavné vzdelávanie, sestry, pôrodné asistentky

Abstract
In this work we focused on identifying, analyzing the efficiency and specifications depending on the continuing education of nurses and midwives and the impact criterions for evaluation of continuing education. We also wanted to determine the real state of continuing education of nurses and midwives and if between those criterions there are significant differences. Based on our results we can state that with statistical review and analysis of the data confirmed the dependence of continuing education of nurses and midwives and also relations between the given criterions, which have impact to process of the evaluation of continuing education and influence continuing education nurses and midwives.

Key words: analysis, evaluation, continuing education, nurses, midwives
str. 14 - 17
Reprezentatívna sestra v ambulancii versus iba sestra v ambulancii
Representative district nurse versus just district nurse

Jaroslava Nemogová, Karol Urbanec

Abstrakt
V príspevku ponúkame čitateľovi tak trochu subjektívny pohľad na ambulanciu z pohľadu majiteľa ambulancie, resp. pohľad na ambulanciu ako na firmu, pričom táto firma sa spôsobom fungovania vo svojej podstate nijako výrazne neodlišuje od firiem v iných rezortoch – chce prosperovať a neskrachovať. Súčasťou ambulancie ako firmy je sestra – s nárokmi na firemné fungovanie, na vzdelanie a obhájenie sa v oblasti vedomostnej, ilustrujeme pohľad na prežívanie sestry v ambulancii vo vzťahu k interakcii s človekom, hodnotíme činnosť sestry z pohľadu ošetrovateľského procesu. Finálnym vyjadrením autorov je požiadavka na rozvoj a progresiu ambulantného ošetrovateľstva ako veľmi vplyvnej zložky poskytovania zdravotnej starostlivosti z pohľadu futurologického – samozrejme, s ohľadom na spoločenské možnosti.

Kľúčové slová: Ambulancia. Firma. Sestra. Nároky. Vzdelanie. Ambulantné ošetrovateľstvo.

Abstract
We offer to a reader a bit subjective review on the ambulance from the ambulance owner's perspective, or more precisely a review on the ambulance as a company, whereby this company, with its way of working, does not expressively differ from the other companies in any other branches - company wants to prosper and not to be out of business. A Part of the ambulance as a company is a nurse - with interests in business operation, education and vindication in the intellectual section, we ilustrate the view of the living nurse in relationship to interaction with a human, we rate (evaluate) nurse's activity from the view of operation process. The final expression of the authors is a requirement for the development and progression of ambulatory nursing as a highly influential component of health care provision in terms of near future - of course, with regard to social opportunities.

Key words: Ambulance. Company. Nurse. Entitlements. Education. Ambulatory nursing.
str. 18 - 21
Je čierny kašeľ chorobnou minulosťou?
Is the black/whooping cough a thing of the past?

Petra Oláhová, Jozef Vančo

Abstrakt
V príspevku autori poukazujú na alarmujúci vzostup chorých ľudí na čierny kašeľ, definujú ochorenie, analyzujú faktory vzniku, popisujú príznaky, klinický priebeh ochorenia, komplikácie, prognózu, liečbu a tiež možnosti prevencie. Cieľom príspevku je zvýšiť povedomie verejnosti a sestier o problematike čierneho kašľa ako o ochorení, o jeho príznakoch, liečbe, tiež možnostiach prevencie, očkovania. Zabijak z minulosti, prezývaný aj ako "divý kašeľ", našu populáciu kedysi poriadne potrápil a mal na svedomí milióny ľudských životov. Vedci, ktorí vynašli vakcínu, však postupne dostali toto ochorenie pod kontrolu. Nanešťastie však čierny kašeľ opäť vyčíňa a Slovensko nie je výnimkou. Je akútne respiračné ochorenie a vysoko infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša kvapôčkovým spôsobom, od už infikovaného pacienta, pričom inkubačná doba je od 7 do 21 dní. Čierny kašeľ spôsobuje baktéria - Bordetella pertusis, ktorá môže mať hlavne u dojčiat život ohrozujúci priebeh. Po prekonanom čiernom kašli vzniká dlhotrvajúca imunita. Človek je jediným zdrojom infekcie, ktorá sa prenáša kvapôčkovou cestou.

Kľúčové slová: Bordetella pertusis, čierny kašeľ, diagnostika, príznaky, prevencia, liečba

Abstract
In this paper the authors draw attention to the alarming rise of sick people from whooping cough and define the disease and analyze factors for development, describe symptoms, clinical course of the disease, complications, prognosis, treatment and also prevention options. This paper aims to raise public and nursing awareness about the issue of whooping cough as a disease, its symptoms, treatment, also the possibilities of prevention, vaccination.A killer from the past, nicknamed as "Whooping cough", our population that was once tormented and had to blame millions of human lives. The scientists who invented the vaccine but gradually got the disease under control. Unfortunately, whooping cough is again rife and Slovakia is no exception. the acute respiratory infections and highly infectious disease which is transmitted the droplet way, from an already infected subject, wherein the incubation period is between 7 and 21 days. Whooping cough is caused by bacteria - Bordetella pertussis, which can be, especially for infants, life-threatening. After overcoming whooping cough arises prolonged immunity. Man is the only source of infection that is transmitted by respiratory droplets.

Key words: Bordetella pertussis, whooping cough, diagnosis, symptoms, prevention, treatment
str. 22 - 24
Stúpajúci trend výskytu zhubných nádorov si vyžaduje zintenzívniť primárnu prevenciu
Upward trend in cancer epidemiology needs intensify primary prevention

Iveta Grežďová

Abstrakt
V súčasnosti vo svete, ale aj u nás na Slovensku zaznamenávame stúpajúci trend výskytu zhubných ochorení. Za posledné desaťročie pribudlo veľa vedeckých dôkazov o tom, že nezdravý životný štýl má dokázateľný vplyv na ich vznik. Je potrebné zintenzívniť primárnu prevenciu u detí a dospelých ľudí, edukáciou podporovať realizáciu pozitívnych zmien v ich životnom štýle a dlhodobé dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu.

Kľúčové slová: Zhubné nádory. Incidencia. Mortalita. Primárna prevencia. Životný štýl.

Abstract
Currently in the world but also in Slovakia we have recorded an upward trend in the incidence of malignant diseases. Over the last decades there is a lot of scientific evidence that unhealthy lifestyle has evincible impact on their formation. It is necessary to heighten primary prevention in children and adult and by means of education to support implementation of positive changes in their lifestyle and long-term adherence to rules of a healthy lifestyle.

Key words: Cancer. Incidence. Mortality. Primary prevention. Lifestyle.
str. 25 - 28
Edukácia onkologického pacienta o výžive v rámci terciárnej prevencie
Nutrition education of the cancer patient within tertiary prevention

Iveta Grežďová

Abstrakt
Výživa človeka zohráva významnú úlohu nielen pri vzniku niektorých zhubných ochorení, ale v prípade ich diagnostikovania môže mať vplyv aj na prognózu onkologického pacienta. Podľa odborníkov sa zdravá výživa stáva dôležitým prvkom v podpore celkového zdravia, kvality života pacienta, ako aj dĺžky jeho života. Preto edukácia pacientov po ukončení onkologickej liečby o potrebe dodržiavať zásady zdravého stravovania by mala byť dôležitou súčasťou dispenzárnej starostlivosti o pacienta v rámci terciárnej prevencie.

Kľúčové slová: Pacient po ukončení onkologickej liečby. Výživa. Edukácia. Terciárna prevencia.

Abstract
Human nutrition plays an important role not only in developing some malignancies, but in case of cancer diagnosis may have an impact on the prognosis of a cancer patient. According to cancer specialists a healthy eating becomes a significant element in promoting overall health, quality of life of the patient as well as the length of his life. Therefore education of patients after the treatments end about the need to respect the principles of healthy eating should be an important part of patient care dispensary within tertiary prevention.

Key words: Patient after cancer treatment. Nutrition. Education. Tertiary prevention.
str. 28 - 31
Tuberkulóza ako sociálny a spoločenský problém vo vzťahu k vnímaniu a prežívaniu pacienta
Tuberculosis such as social and community problem in relation to perception and survival of patient

Lukáš Kober, Zuzana Šenkárová

Abstrakt
Liečba tuberkulózy je dôležitou súčasťou zdravotníckych programov v každej spoločnosti. Pochopenie ako pacienti s tuberkulózou vnímajú hospitalizáciu, môže výrazne ovplyvniť ukončenie celej terapie. Po tom, čo pacientom oznámia diagnózu tuberkulóza, nastáva vo väčšine prípadov stav, kedy sa ich rodiny a priatelia nedokážu zmieriť s novou situáciou, čo so sebou prináša riziká sociálnej izolácie a s ňou spojených komplikácií. Pacienti sa v takomto prípade uzavrú do seba, čo výrazne komplikuje priebeh ochorenia. V minulosti sa tuberkulóza pokladala za smrteľné a nevyliečiteľné ochorenie a tento názor je vo verejnosti stále prítomný. U pacienta sa preto objavuje napätie, strach, úzkosť, psychické zmeny a duchovná tieseň. Obavy z prenosu ochorenia na rodinných príslušníkov, priateľov, či kolegov v práci generuje pocity menejcennosti, depresie a iné psychické problémy. Okrem sociálnej izolácie sa sestry stretávajú aj s ďalšími psychologickými problémami u pacientov s tuberkulózou, ako sú napríklad alkoholizmus, drogová závislosť, či asociálny spôsob života, ktoré sú veľkou prekážkou nie len pri liečbe, ale aj pri samotnom ošetrovaní takýchto pacientov.

Kľúčové slová: Tuberkulóza. Izolácia. Stigmatizácia. Diskriminácia. Psychické zmeny. Osamelosť.

Abstract
Treatment of tuberculosis is an important part of the medical programmes in each of the society. Understanding how patients perceive the hospitalisation can significantly affect the completion of the whole with tuberculosis therapy. After the diagnosis of tuberculosis patients communicate, occurs in most cases, the status of their families and friends, when they are unable to accept the new situation, which brings with it risks of social isolation and associated complications. In the past, tuberculosis was considered to be fatal and disease that cannot be cured. This view is in the public still present. Patient therefore appears the tension, fear, anxiety and mental changes. Fears of transmission of the disease to family, friends, or colleagues at work generates feelings of inferiority, depression and other psychological problems and spiritual distress. In addition to social isolation, the nurses faced also with the other psychological problems in patients with tuberculosis, such as alcoholism, drug addiction, and social way of life, which are a major obstacle, not only in the treatment, but also for the treatment of such patients.

Key words: Tuberculosis. Isolation. Stigmatization. Discrimination. Psychological problems. Under.
str. 32 - 35
Suplementum
Kvalita života u pacientov s diagnózou diabetes mellitus
Quality of life in patients with a diagnosis of diabetes mellitus

Milada Michalovová, Ľubomíra Tkáčová

Abstrakt
Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktoré sprevádza chorého až do jeho smrti a tým významne ovplyvňuje kvalitu jeho života. Tento pojem sa v súčasnosti, stáva objektívnym ukazovateľom úspešnosti terapeutických zásahov nielen v medicíne, ale aj v ošetrovateľstve. Jadrom nášho príspevku bola výskumná časť, v ktorej sme sa zamerali na to, ako ochorenie vplýva na fyzickú, psychickú a sociálnu oblasť kvality života diabetika.Našim cieľom bolo aj zistiť rozdiely v kvalite života u diabetikov liečiacich sa inzulínovou pumpou a u diabetikov bez pumpy. Výskum sme realizovali pomocou štandardizovaného dotazníka WHOQOL – BREF v edukačnom centre pre diabetikov v Michalovciach. Výskum sme realizovali v období od septembra 2014 do januára 2015 na vzorke 104 respondentov. Výber respondentov bol zámerný. Výsledky nášho výskumu ukázali, že spôsob liečby výrazne vplýva na kvalitu života diabetikov. Toto zistenie je veľmi dôležité pre sestru vo vzťahu k edukácii pacienta. Pacienti liečiaci sa inzulínovou pumpou sú spokojnejší s kvalitou svojho života, hodnotia pozitívnejšie svoje postoje vo všetkých oblastiach kvality života ako pacienti bez pumpy

Kľúčové slová: Kvalita života. Diabetes mellitus. Pacient. Inzulínová pumpa. Edukácia.

Abstract
Diabetes mellitusis a chronic disease that accompanies the patient to his death and thus significantly affects quality of life. This concept is at present , becomes an objective indicator of the success of therapeutic interventions not only in medicine but also in nursing. At the core of our work was the research part, in which we focused on how the disease affects the physical, mental and social are of the quality of life diabetic. Our go always also to determine differences in the quality of life for diabetics recovering insulin-heldpump and in diabetics without pump. Research we have carrie doutusing a standardized questionnaire WHOQOL - BREF in education centre fordiabetics in Michalovce. The research was conducted within September 2014 till January 2015 on the sample of 104 respondents. The selection of respondents was deliberate. Theres ultso four research have shown that the treatment significantly affects the quality of life of diabetics. Patient´s healing theinsulin-heldpump are more satisfied with the quality of your life, assess the more positive their attitudes in all are as of quality of life than patients with out the pump.

Key words: Qualityoflife. Diabetes mellitus. Thepatient. Insulinpump. Education.
str. 36 - 40
Preventívne stratégie využívané pri posudzovaní rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u žien po menopauze
Preventive strategies used in risk assessment factors for cardiovascular disease in postmenopausal women

Monika Labudová, Silvia Puteková

Abstrakt
Príspevok pojednáva o problematike rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (KVO) u žien po menopauze a o preventívnych stratégiách využívaných pri ich pozitívnom ovplyvňovaní. Cieľom prieskumu bolo posúdiť vzájomné súvislosti medzi prítomnosťou ovplyvniteľných rizikových faktorov, aktívnym ovplyvňovaním životného štýlu, vekom vzniku a trvaním menopauzy, ako aj vekom a vzdelaním sledovaných žien. Výsledky prieskumu ukázali, že vedomosti žien o ovplyvniteľných faktoroch kardiovaskulárnych ochorení nepriamo súvisia s ich vekom, ako aj s dĺžkou trvania menopauzy. Lepšie vedomosti o rizikových faktoroch KVO majú mladšie ženy ako aj ženy s kratším trvaním menopauzy. Podobne existuje vzťah medzi vzdelaním ženy a aktívnou zmenou životného štýlu po menopauze ako preventívnej stratégie KVO: čím je vzdelanie vyššie, tým žena viac dbá na zdravý životný štýl. Na základe výsledkov však treba zdôrazniť aj to, že celkovo ženy v menopauze, spájanou s vyšším rizikom vzniku kardiovaskulárnych ochorení a ich komplikácií, podceňujú toto riziko - až 50 % respondentiek je podľa hodnoty BMI obéznych, z toho až 75% s centrálnou formou obezity (podľa pomeru WHR).

Kľúčové slová: menopauza, kardiovaskulárne ochorenia, primárna prevencia, rizikové faktory, správny životný štýl.

Abstract
The contribution of paper is concerned about the risk factors of cardiovascular disease in postmenopausal women as well as preventive strategies that are used in their influence. The aim of the survey was to assess the interdependencies between the presence of modifiable risk factors influencing active lifestyle, age, form and duration of menopause, as well as the age and education of women studied. Survey results show that women's knowledge of modifiable factors for cardiovascular disease indirectly related to aging, as well as the duration of menopause. Better knowledge of risk factors for cardiovascular disease are younger women and women with a shorter duration of menopause. Similarly, there is a relationship between female education and active lifestyle changes after menopause as a preventive strategy for cardiovascular disease: the higher the education, the more a woman cares about their healthy lifestyle. The results should be emphasized that the fact that women in menopause, which is associated with a higher risk of developing cardiovascular diseases and their complications, underestimate the risk. Up to 50% of respondents are obese by BMI, of which up to 75% in proportion to the WHR has a central form of obesity.

Key words: menopause, cardiovascular disease, primary prevention, risk factors, healthy lifestyle.
str. 41 - 43

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020