Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 07.03.2022

Číslo 1/2022

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Sme chudobní príbuzní bratov Čechov aj v odmeňovaní zdravotníkov 07
Sestry vláda svojou ľahostajnosťou vyháňa zo Slovenska 07
Odmeny pre zdravotníkov sa minuli účinku 09
Praktická sestra - asistent nie je sestra 10
Medzinárodná ošetrovateľská komunita musí jednohlasne odsúdiť konflikt na Ukrajine. Slovenské sestry vyzvali svojich partnerov v zahraničí k solidarite a pomoci 12
V skratke ... 13
2 % z Vašich daní môžete poukázať aj na sestry a pôrodné asistentky 14
SKSaPA – poplatky 15
Prehľad (report) prezídium SK SaPA 16
Sestry z EÚ dostávajú osobitné uznanie „ Cena občana“ od Európy 19
Konferencia o budúcnosti Európy 19
Váhavosť s očkovaním a nízka zaočkovanosť proti Covid – 19 19
Stretnutie WHO odborníkov ku kvalite starostlivosti 19
ICN hovorí o prvoradej ochrane a bezpečnosti sestier a všetkých zdravotníckych pracovníkov na Ukrajine 20
Vojenský psychológ: Vaša motivácia vykonávať zdravotnícke povolanie je krehká, máte môj obdiv, ste istotou, ktorú potrebujeme 21
V roku 2021 zdravotní klauni zrealizovali 2 124 klauniád 23
Vojenskí zdravotníci pri výučbe prvej pomoci v podmienkach mierovej misie UNFICYP na Cypre
Military medics teaching first aid under the UNFICYP peacekeeping operation conditions in Cyprus

Andrea Ševčovičová

Abstrakt
Slovenskí vojaci počas svojho pôsobenia v mierovej misii na Cypre plnia rôzne úlohy vyplývajúce z mandátu misie. V rámci vykonávania patrolovania môžu čeliť incidentom s havarovanými vozidlami, kde sa vyžaduje poskytovanie prvej pomoci a aktivovanie ďalších zložiek na zvládnutie a riešenie incidentu. Výučba poskytovania prvej pomoci je v rukách erudovaných zdravotníkov, ktorí realizáciou praktických nácvikov prispievajú k zladeniu hliadkovacích tímov a získaniu rutiny pre možné využitie poskytnutia prvej pomoci v praxi.

Kľúčové slová: Edukácia vojakov. Car crash incidenty. Mierová misia. Vojenskí zdravotníci. Výučba prvej pomoci.

Abstract
During their deployment in peacekeeping operation in Cyprus, Slovak soldiers fulfil various tasks resulting from the mission mandate. While carrying out a patrol, they might face car crash incidents, where providing first aid is needed, as well as the activation of other components to manage and solve the incident. Teaching of providing first aid is in the hands of knowledgeable medics, who provide practical trainings, and thus contribute to synchronization of patrol teams and acquiring of the routine for possible utilization of providing first aid in practice.

Key words: Education of soldiers. Car crash incidents. Peacekeeping operation. Military medics. Teaching first aid.
28
Násilie v ošetrovateľskej profesii
Violence in the nursing profession

Lukáš Kober, Andrea Petrušová

Súhrn
Násilie a jeho rôzne formy, či už na pracovisku, v kontakte medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom, rodinou a komunitou, či násilie počas konfliktov, vojen a nepokojov je prítomné v rôznych formách a podobách. Mnoho sestier nechce o násilí hovoriť Majú strach z vyostrenia situácie od útočníka, či z perzekúcii zo strany zamestnávateľa, nadriadených a kolegov. Systém zdravotníctva sa v posledných rokoch stáva doslova „továrenskou výrobou“. Pracuje sa rýchlejšie, zdravotný stav pacientov sa zhoršuje, pribúda množstvo diagnostických a terapeutických postupov, nové ochorenia a nemocnice tlačia na ekonomickú efektivitu celého procesu. Dokonca sa šíria názory, že ak nie je zdravotník schopný vydržať stále zvyšujúci sa tlak na pracovnú aktivitu, je problematický, zlý a nepotrebný. Tieto okolnosti môžu viesť ku konfiktom a rôznym druhom šikany a násilia.

Kľúčové slová: Násilie. Konflikt. Ošetrovateľstvo. Sestra.

Summary
Violence and its various forms, whether in the workplace, in contact between the health worker and the patient, family and community, or violence during conflicts, wars and riots, is present in various forms. Many nurses do not want to talk about violence. They are afraid of the situation escalating from the attacker, or of persecution by the employer, superiors and colleagues. In recent years, the healthcare system has become literally "factory production". Work is faster, patients' health is deteriorating, a number of diagnostic and therapeutic procedures are increasing, new diseases and hospitals are pushing for the economic efficiency of the whole process. There is even a growing belief that if a healthcare professional is unable to withstand the ever-increasing pressure on work, he or she is problematic, bad and unnecessary. These circumstances can lead to conflict and various forms of bullying and violence.

Key words: Violence. Conflict. Nursing. Nurse.
32
Manažment rán: štandardný operačný postup MZ SR
Wound management: standard operational procedure of the MoH SR

Beáta Grešš Halász, Vlastimil Kozoň

Súhrn
Štandardizácia diagnostických a terapeutických postupov zohráva významnú úlohu v riadení kvalitnej, bezpečnej, dostupnej a efektívnej starostlivosti. Navyše, štandardizácia vo svojej podstate predstavuje implementovanie aktuálnych, a teda najnovších vedeckých a výskumných dôkazov do vzdelávania a praxe. V oblasti manažmentu rán a pacientov s ranami je štandardizácia nevyhnutná. Obzvlášť je potrebná na Slovensku vzhľadom k tomu, že súčasná prax deklaruje fragmentovanú a neefektívnu starostlivosť. Novovytvorený a schválený štandardný operačný postup „Manažment rán“ vznikol vďaka podpore Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jeho grantu pod názvom „Tvorba nových a inovovaných postupov štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“. Má za cieľ manažovať starostlivosť o pacienta s ranou v kontexte multidisciplinarity a holizmu na základe najnovších dôkazov z výskumu. V tomto príspevku autori popisujú proces tvorby materiálu a približujú obsah postupu, jeho jedinečnosť a využiteľnosť pre potreby praxe i vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo, lekárstvo, farmácia a všetkých príbuzných odboroch, ktorých sa problematika manažmentu rán dotýka.

Kľúčové slová: Manažment rán. Štandardný operačný postup. Multidisciplinarita. Prax založená na dôkazoch.

Summary
Standardization of diagnostic and therapeutic procedures plays an important role in the management of quality, safe, accessible and effective care. Moreover, standardisation inherently represents the implementation of up-to-date and therefore the latest scientific and research evidence into education and practice. In the management of wounds and patients with wounds, standardization is essential. It is particularly needed in Slovakia, given that current practice declares fragmented and inefficient care. The newly developed and approved standard operating procedure 'Wound Management' was developed thanks to the support of the Ministry of Health of the Slovak Republic and its grant entitled “Development of new and innovative standard clinical procedures and their introduction into medical practice”. It aims to manage wound care in the context of multidisciplinarity and holism based on the latest research evidence. In this paper, the authors describe the process of developing the material and outline the content of the procedure, its uniqueness and its applicability to the needs of practice and education in nursing, medicine, pharmacy, and all related disciplines involved in wound management.

Key words: Wound Management. Standard operating procedure. Multidisciplinarity. Evidence-based practice.
36
Knižné recenzie 40
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Kvalita života pacientov s kolostómiou
Quality of life of pacients with colostomy

Iveta Šimulčíková

Abstrakt
Ciele: hlavným cieľom článku je na základe dotazníkového prieskumu skúmať kvalitu života pacientov s kolostómiou.
Metódy: dedukcia, syntéza, matematicko-štatistická analýza, pričom som použila absolútne a relatívne početnosti, opisné štatistické metódy ako priemer, maximálna a minimálna hodnota, neparametrické testy ako Mann-Whitney test, Kruskal-Willis test.
Výsledky: pri analýze výsledkov som zistila, že roky strávené s kolostómiou majú vplyv na kvalitu života pacienta so stómiou. Pri veku pacienta je to obdobne, avšak pocit užitočnosti, cestovanie, zmeny v životnom štýle a vnímanie kolostómie nie sú ovplyvnené vekom pacienta. Vplyv pohlavia pacienta na kvalitu života s kolostómiou som zaznamenala pri faktoroch ako unikanie z vrecka, rodina, cestovanie, športové aktivity, spoločenské aktivity, zamestnanie, intímny život, neistota z budúcnosti a zmeny v životnom štýle.
Záver: vek a roky strávené s kolostómiou majú podobný vplyv na kvalitu života pacienta s kolostómiou, ale na druhej strane pohlavie vplýva na pacienta v nižšej miere.

Kľúčové slová: Kolostómia. Kvalita života. Stómia. Stomické pomôcky.

Abstract
Aims: The main aim of the article is to examine the quality of life of patients with colostomy on the basis of a questionnaire survey.
Methods: causal-content analysis, deduction, synthesis, mathematical-statistical analysis, using absolute and relative numbers, descriptive statistical methods such as average, maximum and minimum value, non-parametric tests such as Mann-Whitney test, Kruskal-Willis test.
Results: In the analysis of the results, we found that the years spent with colostomy have an impact on the quality of life of the patient with a stoma. It is similar with the patient's age, but the sense of usefulness, travel, lifestyle changes and perception of colostomy are not affected by the patient's age. We noted the impact of the patient's gender on the quality of life with colostomy in factors such as pocket leakage, family, travel, sports activities, social activities, employment, intimate life, uncertainty about the future and lifestyle changes.
Conclusion: age and years spent with a colostomy have a similar effect on the quality of life of a colostomy patient, but on the other hand, gender affects the patient to a lesser extent.

Key words: Colostomy. Ostomy aids. Quality of life. Stoma.
42
Validácia českej verzie dotazníka Child Care Quality at Hospital
Validation of the czech version of the Child Care Quality at Hospital questionnaire

Iveta Černohorská, Eva Hlaváčkova, Petra Růžičková, Lenka Hodačová

Abstrakt
Úvod: O kvalitě péče, tak jak ji vidí dětský pacient, není mnoho publikovaných informací. Naše práce je věnována posouzení validity české verze původního finského dotazníku Child Care Quality at Hospital (CCQH), vytvořeného pro hospitalizované děti ve věku 7–11 let.
Cíl: Prezentovat dílčí výsledky procesu zjišťování validity a reliability české verze dotazníku CCQH.
Soubor a metody: Metodika zahrnovala polostrukturované rozhovory s odborníky (9), dotazníkové šetření u hospitalizovaných dětí (77) a polostrukturované rozhovory s hospitalizovanými dětmi (14).
Výsledky: Pozitivně byl dotazník odborníky hodnocen zejména pro samotnou myšlenku vytvořit validní nástroj pro děti. Odborníci si dobře uvědomují fakt, že názory dětí a rodičů se mohou lišit. Dotazník je však podle našich zjištění pro malé děti dlouhý a složitý. Reliabilita nástroje vyjádřená hodnotou Cronbachova koeficientu alfa byla 0,88.
Závěr: Testování ukázalo dobrou reliabilitu dotazníku. Celkově však výzkum ukázal, že vyplnění dotazníku je pro malé děti náročné. V české klinické praxi doporučujeme jeho použití pouze za podmínek spolupráce dětí s nezávislou a nezaujatou kompetentní dospělou osobou. Následovat bude ověření validity nástroje prostřednictvím kvantitativní metodiky.

Kľúčové slová: česká verze CCQH, děti, dotazník, kvalita péče.

Abstract
Introduction: There is not much published information about the quality of care as seen by pediatric patients. Our work is devoted to assessing the validity of the Czech version of the original Finnish questionnaire Child Care Quality at Hospital (CCQH), created for hospitalized children aged 7-11 years.
Aims: To present partial results of the process of determining the validity and reliability of the Czech version of the CCQH questionnaire.
File and methods: The methodology included semi-structured interviews with experts (9), a questionnaire survey of hospitalized children (77), and semi-structured interviews with hospitalized children (14).
Results: The questionnaire was positively evaluated by experts, especially for the very idea of creating a valid tool for children. Experts are well aware of the fact that the views of children and parents may differ. However, according to our findings, the questionnaire is long and complex for young children. The reliability of the instrument expressed by the value of the Cronbach's alpha coefficient was 0.88.
Conclusion: Testing showed good reliability of the questionnaire. Overall, however, research has shown that completing the questionnaire is challenging for young children. In Czech clinical practice, we recommend its use only under the conditions of cooperation of children with an independent and impartial competent adult. This will be followed by verification of the validity of the tool through a quantitative methodology.

Key words: Czech version of CCQH, children, questionnaire, quality of care.
48

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022