Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo 1/2021

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Prišli sme o osobnosť slovenského ošetrovateľstva. Navždy nás opustila viceprezidentka SK SaPA PhDr. Margita Kosturíková 08
Sestry hrdinky, ktoré obetovali vlastné životy - S úctou spomíname a ďakujeme 11
SK SaPA organizuje verejnú zbierku pre rodiny sestier, ktoré podľahli koronavírusu 12
SK SaPA je jediným hlasom sestier a pôrodných asistentiek - Pandémia ukázala, aká zraniteľná je naša profesia 12
Prečo sú sestry stále nedostatočne ohodnotené? 12
Trpíme dramatickým nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek, sestry sú vyčerpané a čelia bezprostrednému nebezpečenstvu syndrómu vyhorenia 14
Ambulantné sestry poukazujú na dopad výzvy Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina 15
Reakcia na premenovanie praktických sestier na zdravotníckych asistentov 16
Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl sa neustále prehlbuje 17
Sestry sú v popredí vakcinačných programov 18
Po odchode PhDr. Milana Laurinca, PhD., MPH, dipl.s. na Ministerstvo zdravotníctva SR sa stal novým riaditeľom Kancelárie SK SaPA PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH. 19
Predstavujeme - Odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií na MZ SR 20
Otázky a odpovede – očkovanie 24
V minulom roku urobili zdravotní klauni 2 187 klauniád - Rok 2020 bol náročný, ale podpora humorom bola o to dôležitejšia 26
Medzinárodná rada sestier diskutuje o plánoch do budúcnosti so skupinami Nursing Now z celého sveta 28
Medzinárodná rada sestier podporuje Deklaráciu rovnosti vakcín Svetovej zdravotníckej organizácie a varuje, že oneskorenie globálneho zavedenia vakcín môže byť katastrofálne 29
100-dňové odpočítavanie do Medzinárodného dňa sestier - stanovenie kurzu na prepracovanie globálnej stratégie ošetrovateľstva na roky 2021 – 2025 30
Hodnotenie kvality života pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
Evaluation of quality of life of chronic obstructive pulmonary disease

Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Zuzana Šimová

Súhrn
V príspevku sa zaoberáme možnosťami hodnotenia kvality života pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) pomocou štandardizovaných dotazníkov. Chronická obštrukčná choroba pľúc je ochorenie prevažne fajčiarov. Rýchlosť progresie, vznik komplikácií a komorbidít ovplyvňujú prognózu a kvalitu života pacientov. Hodnotenie kvality života umožňuje porozumieť, ako choroba ovplyvňuje každodenný život pacienta a môže pomôcť identifikovať skupiny obyvateľstva s nepriaznivým fyzickým a mentálnym zdravím. Výrazne napomáha vytvárať cielené programy a intervencie na zlepšenie ich zdravotného stavu.

Kľúčové slová: Chronická obštrukčná choroba pľúc, kvalita života, pacient, štandardizovaný dotazník

Summary
In this review article, we deal with the possibilities of evaluating the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) using standardized questionnaires. Chronic obstructive pulmonary disease is a disease predominantly of smokers. The rate of progression, the occurrence of complications and comorbidities affect the prognosis and quality of life of patients. Assessing quality of life allows you to understand how the disease affects a patient's daily life and can help identify populations with poor physical and mental health. It significantly helps to create targeted programs and interventions to improve their health.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, quality of life, patient, standardized questionnaire
32
Preventívne stratégie eliminácie VAP z pohľadu sestry v kontexte EBN
Preventive strategies of VAP elimination from the nurse perspective in the EBN context

Tatiana Hudáková, Lucia Širotníková

Súhrn
Na celom svete je prezentovaný najvyšší výskyt nozokomiálnych nákaz na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ventilátorová pneumónia (VAP) je závažnou komplikáciou zdravotnej aj ošetrovateľskej starostlivosti u ventilovaných pacientov hospitalizovaných na intenzívnych oddeleniach. Problematika prevencie VAP je dlhodobo predmetom intenzívnych klinických výskumov. Predpokladanom zavádzania preventívnych opatrení a ich realizáciou v praxi sa očakáva pokles incidencie VAP. Ventilátorová asociovaná pneumónia je dôležitým determinantom dĺžky hospitalizácie na oddelení intenzívnej starostlivosti, celkovej doby hospitalizácie a ceny zdravotnej starostlivosti. Zásahy realizované v prevencii VAP sú dlhodobo predmetom rôznych klinických štúdií. Séria zistených faktorov vyvolávajúcich VAP súvisí priamo so spôsobom poskytovania ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti. Vytvorené balíčky opatrení – VAP boundles, určené k prevencii VAP predstavujú spôsoby, akými sa dá efektívne redukovať výskyt VAP pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi na UVP.

Kľúčové slová: Prax založená na dôkazoch. Prevencia VAP. Úlohy sestry

Summary
The highest incidence of nosocomial infections worldwide is documented in the anaesthesiology and intensive care units. Ventilator-associated pneumonia is a serious complication that develops as a result of health and nursing care for ventilated patients hospitalized in the intensive care units. The issue of VAP prevention has long been the subject of intensive clinical research. The precondition for the introduction of preventive measures and their implementation in practice is expected to reduce the incidence of VAP. Ventilator-associated pneumonia is an important determinant of the length of the hospitalization in the intensive care unit, total length of hospitalization and healthcare costs. Interventions that are implemented in the VAP prevention have been the subject of various clinical studies for a long time. One series of identified factors causing VAP is directly related to the way nursing and health care are provided. Created packages of measures - VAP boundles, that are used to prevent VAP represent methods by which the incidence of VAP can be effectively reduced when providing nursing care to the patient on AR.

Key words: Evidence-based practice. VAP prevention. Nurses' tasks
36
Pracovná migrácia slovenských sestier
Slovak nurses labour migration

Andrea Ševčovičová, Ivana Saparová

Súhrn
Slovensko sa považuje za krajinu s významnou migračnou skúsenosťou, k čomu prispel aj náš vstup do Európskej únie s voľným pracovným trhom. Sestry sa pre pracovnú migráciu rozhodujú z rôznych dôvodov. Do zahraničných krajín odchádzajú kvôli vyššiemu finančnému ohodnoteniu práce, získaniu nových skúseností, lepším pracovným vyhliadkam, snahou zabezpečiť si vyšší životný štandard, ale aj s cieľom spoznať novú krajinu a kultúru. Každá krajina vyžaduje špecifické podmienky pre výkon sesterského povolania. Naše sestry sú v zahraničí veľmi žiadané, čo im umožňuje po splnení podmienok a vybavení potrebných formalít (uznanie vzdelania a praxe v zahraničí, vybavenie víz, absolvovanie jazykových kurzov) získať lukratívne pracovné miesta. Rozhodnutie odísť pracovať do zahraničia uľahčujú sestrám pracovné agentúry, ponúkajúce na výber viaceré oblasti. Slovenské sestry často odchádzajú do Českej republiky, ktorá pre nich predstavuje len minimálnu alebo žiadnu jazykovú bariéru. Podľa údajov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pôsobí najviac našich sestier v Rakúsku, Veľkej Británii, Českej republike a v Nemecku. Skúsené slovenské sestry bez jazykových bariér vystriedajú počas svojej kariéry aj viacero zahraničných pracovísk v rôznych krajinách.

Kľúčové slová: Pracovná migrácia. Sestry v zahraničí. Uplatnenie na trhu práce. Pracovné podmienky.

Summary
Slovakia is considered to be a country with significant migration experience, what has been enhanced by joining the European Union with its free labour market. Nurses decide for labour migration based on various reasons. They leave abroad for higher financial evaluation, gaining of new experiences, for better work prospects, and effort to secure the higher standard of living, but also with the aim to get familiarized with a new country and culture. Each country requires specific conditions for performance of a nurse profession. Our nurses are highly demanded abroad what enables them, after meeting conditions and dealing with all necessary formalities (recognition of education and practice abroad, obtaining visa, graduating from language courses), to gain lucrative work positions. The nurses´ decisions to leave for work abroad is facilitated by work agencies offering numerous areas to select. Slovak nurses often leave to Czech Republic that represents just minimal or no language barrier for them. According to the data from Slovak nurses and midwives chamber, the most of our nurses work in Austria, the Great Britain, Czech Republic, and Germany. Experienced Slovak nurses with no language barriers also change more foreign workplaces in various countries during their careers.

Key words: Labour migration. Nurses abroad. Application in the labour market. Work conditions.
42
Kniha o pôrodníctve pre baby
Book of obstetrics for midwives

Eva Urbanová

Súhrn
Príspevok sa zaoberá rozborom dobovej učebnice pre pôrodné asistentky, ktorej autorom je známy pôrodník Dr. Ján Ambro. Cieľom príspevku je predstaviť jednu z najvýznamnejších publikácií pre pôrodné baby na Slovensku v 19. storočí, o ktorej sa z rôznych článkov dozvedáme útržkovité informácie, ale zatiaľ v celej svojej šírke opísaná nebola. Na základe jednoduchej analýzy textu autorka predstavuje prierez celou knihou a jej význam pre pôrodnú asistenciu v súčasnosti.

Kľúčové slová: Pôrodná asistencia. Učebnica pre pôrodné asistentky. 19. storočie. Ján Ambro.

Summary
The paper deals with the analysis of a period textbook for midwives, the author of which is the well-known obstetrician Dr. Ján Ambro. The aim of the article is to present one of the most important textbook for midwives in Slovakia in the 19th century, about which we learn incomplete of information from various articles, but has not yet been described in its entirety. Based on a simple analysis of the text, the author presents a cross-section of the entire book and its significance for midwifery today.

Key words: Midwifery. Textbook for midwives. 19. century. Ján Ambro.
46
Knižné recenzie 50
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Česká verzia dotazníka Child Care Quality at Hospital
Czech version of the Child Care Quality at Hospital questionnaire

Iveta Černohorská, Eva Hlaváčkova, Lenka Hodačová

Abstrakt
Úvod: Pojetí zdravotní péče orientované na dítě a jeho rodinu (Family-centered care) je v rámci západní Evropy s ohledem na doporučení odborných společností shodné. Validní nástroje k hodnocení spokojenosti pacientů jsou v české praxi na národní úrovni k dispozici pouze pro dospělé pacienty. Naše práce se zaměřuje na tvorbu nástroje pro děti samotné.
Cíl: Popsat proces tvorby české verze dotazníku Child Care Quality at Hospital (CCQH).
Metodika: Dotazník byl vytvořen a psychometricky ověřen ve Finsku. Je určen dětem ve věku 7 - 11 let a obsahuje 61 položek. Vytvoření české verze bylo realizováno dle mezinárodních guidelines pro transkulturní přenos nástrojů ve zdravotnictví.
Výsledky: Srovnání výzkumné práce s dotazníkem u české, finské, italské a portugalské populace přináší zjištění zasluhující pozornost. Český výzkum ukázal, že nástroj obsahuje problematické položky. Nesoulad v překladu se objevil u sedmnácti položek. V pre-testu činily malým dětem potíže abstraktní pojmy, délka dotazníku a složité zadání otázek hodnocených 4-bodovou Likertovou škálou.
Závěr: Jako hlavní závěr naší práce lze uvést, že byly identifikovány dosud nepopsané problematické oblasti dotazníku a výzkum tak ukázal specifické požadavky na podobné nástroje určené pro českou pediatrickou populaci.

Klíčová slova: CCQH, česká verze, dětský pacient, dotazník, spokojenost

Abstract
Introduction: The concept of family-centered care is the same as in Western Europe considering the recommendations of professional societies. Valid tools for assessing patient satisfaction are available only for adult patients in Czech practice at a national level. Our work focuses on creating tools for children themselves.
Aim: To describe the process of creating the Czech version of the Child Care Quality at Hospital (CCQH) questionnaire.
Methodology: The questionnaire was developed and psychometrically verified in Finland. It is intended for children aged 7 - 11 years and contains 61 items. The creation of the Czech version was carried out following the international guidelines for the transcultural transfer of the tools in healthcare.
Results: A comparison of the research work with the questionnaire in the Czech, Finnish, Italian and Portuguese populations brings findings worthy of attention. Czech research has shown that the tool contains problematic items. A discrepancy in translation appeared in seventeen items. In the pre-test, young children had difficulties with abstract concepts, the length of the questionnaire and the complex assignment of questions rated on a 4-point Likert scale.
Conclusion: As the main conclusion of our work is that undescribed problematic areas of the questionnaire have been identified so far and the research has thus shown specific requirements for similar tools intended for the Czech pediatric population.

Key words: CCQH, Czech version, pediatric patient, questionnaire, satisfaction
51
Smoking as risky forms of behavior among adolescents
Fajčenie ako rizikové formy správania medzi adolescentmi

Gordana Major, Monika Lovrek Seničić, Josip Božić

Abstract
Smoking in adolescence is a topic on which both public health and educational institutions work with the common aim of developing a plan for education and prevention and its implementation. Heritage and the environment have an impact on adolescents' development. The family environment and parenting style play a major role in adolescent growth while the school environment and school success affect self-image formation and self-esteem. It is also very important for adolescents of both sexes that they are accepted in the group and that the group has a positive opinion of them, which can ultimately result in undesirable behavior depending on the values of that group. One of the negative behaviors is smoking, which basically has a social domain in adolescents. According to a survey conducted at the School of Nursing, 70.5% of students have smoked at least once so far, while 38.9% of students currently smoke, of which 69% smoke every day. According to the ESPAD ( European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ) survey for 2015, 62% of respondents smoked once in their lives, while 23% of them stated that they smoke every day. Considering data on smoking in adolescents, it is important to continue to plan and implement smoking prevention through national programs, school curricula and civic education.

Key words: smoking, adolescents, education, prevention

Abstrakt
Fajčenie v dospievaní je témou, ktorej sa verejné zdravotnícke aj vzdelávacie inštitúcie venujú so spoločným cieľom vypracovať plán vzdelávania a prevencie a jeho implementáciu. Dedičstvo a životné prostredie majú vplyv na vývoj dospievajúcich. Rodinné prostredie a štýl rodičovstva hrajú hlavnú úlohu v raste adolescentov, zatiaľ čo školské prostredie a úspech v škole ovplyvňujú formovanie sebaobrazu a sebaúcty. Pre adolescentov oboch pohlaví je tiež veľmi dôležité, aby boli v skupine akceptovaní a aby skupina o nich mala pozitívny názor, čo môže mať v konečnom dôsledku za následok nežiaduce správanie v závislosti od hodnôt tejto skupiny. Jedným z negatívnych prejavov správania je fajčenie, ktoré má v zásade sociálnu doménu u dospievajúcich. Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil na ošetrovateľskej škole, doteraz aspoň raz fajčilo 70,5 % študentov, zatiaľ čo v súčasnosti fajčí 38,9 % študentov, z toho 69 % každý deň. Podľa prieskumu ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) z roku 2015 fajčilo 62 % respondentov raz v živote, zatiaľ čo 23% z nich uviedlo, že fajčia každý deň.Vzhľadom na údaje o fajčení u dospievajúcich je dôležité pokračovať v plánovaní a implementácii prevencie fajčenia prostredníctvom národných programov, školských osnov a občianskej výchovy.

Kľúčové slová: fajčenie, adolescenti, vzdelávanie, prevencia
57

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022