Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2020

Číslo 1/2020

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Nezabudnite podávať návrhy na prestížne ocenenie Biele srdce 2020 07
2020 Medzinárodný rok sestry a pôrodnej asistentky 07
Predstavujeme Ošetrovateľstvo dneška - Nursing Now 08
Skutočnosť, že som si zachránila život je iba šťastná náhoda 09
Spojme sa a pomôžme sestrám, ktoré postihla tragédia v Prešove 10
Správa o činnosti EFN- pracovný rok 2019 10
EFN: Oslava sestier a diskusia o dôležitosti digitálnej zdravotnej starostlivosti 14
Generálny riaditeľ ICN informuje Generálneho riaditeľa WHO o práci ICN týkajúcej sa prepuknutia Koronavírusu 16
Etický kódex zdravotníckeho pracovníka 18
Multirezistentné kmene v nemocničnom zariadení karbapenemázy - Poznáme riziká?
Zuzana Bukovcová

Súhrn
Problematika multirezistencie baktérií na antibiotiká nadobúda v súčasnosti pandemický charakter. Výskyt bakteriálnych kmeňov s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie produkujúcich karbapenemázy je novým a nebezpečným fenoménom pozorovaným na Slovensku od konca roka 2013. Baktérie produkujúce tieto enzýmy sú schopné degradovať účinok antibiotík, čím sa liečba v súčasnosti dostupnými antibiotikami stáva neúčinnou. V roku 2014 bolo MZ SR vypracované Odborné usmernenie, ktoré zahŕňa organizačné a protiepidemiologické postupy eliminujúce proces šírenia týchto nebezpečných kmeňov. Organizačné opatrenia sú zamerané na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, podmienky laboratórnych analýz a  materiálno–technické vybavenie pre osobitný ošetrovateľský režim. Protiepidemiologické postupy zahŕňajú vstupný laboratórny skríning, včasnú identifikáciu a izoláciu rizikového pacienta a účinné hygienické postupy. K povinnosti poskytovateľa patrí hlásenie výskytu týchto nebezpečných bakteriálnych kmeňov.

Kľúčové slová: baktéria, rezistencia, antibiotikum, karbapenemázy, epidemiologický režim

Abstract
The issue of bacterial multiresistance to antibiotics is currently pandemic. The emergence of bacterial stems with clinically and epidemiologically important resistance mechanisms producing carbapenemases is a new and dangerous phenomenon observed in Slovakia since the end of 2013. The bacteria producing these enzymes can degrade the effect of antibiotics, making current treatment with available antibiotics ineffective. In 2014, the Ministry of Health of the SR prepared the Expert Guideline, which includes organizational and anti-epidemiological procedures eliminating the process of spreading these dangerous stems. Organizational measures are focused on educating of health care workers, on conditions of laboratory analyses and material-technical equipment for the distinct nursing regimen. Anti-epidemiological procedures include initial laboratory screening, early identification and isolation of the patient at risk and effective hygiene procedures. It is the responsibility of the provider to report the presence of these dangerous bacterial stems.

Key words: bacteria, resistance, antibiotic, carbapenemases, hygienic regime.
20
Tetovanie na tele ošetrujúceho personálu
Tattoos on treating personnel's bodies

Andrea Ševčovičová, Oľga Dzimková

Abstrakt
Tetovanie sa stalo módnym trendom nielen u mladej generácie, preto sa spolu s inými modifikáciami zdobenia ľudského tela objavuje aj v zdravotníckom povolaní. Naša legislatíva sa nevyjadruje k prítomnosti tetovania priamo u zdravotníkov, aj keď v niektorých profesiách môže byť práve tetovanie na viditeľných častiach tela prekážkou prijatia do zamestnania. V zahraničí vyžadujú niektorí zamestnávatelia od zdravotníkov zakrývanie tetovaných miest oblečením. Vzhľadom na nedostatok personálu sú však niektorí zamestnávatelia viac tolerantní voči modifikáciám zdobenia na tele ošetrujúceho personálu. Podľa zahraničných štúdií zaujímajú pacienti rôzne postoje k ošetrovaniu personálom s tetovaním. Niektorým tetovanie na tele lekárov a sestier vôbec nevadí, ale u iných sa objavujú pochybnosti o odbornosti, profesionalite a poskytovanej kvalite starostlivosti.

Key words: Modifikácie zdobenia tela. Tetovanie v zdravotníckej praxi. Názory pacientov na tetovanie.

Abstract
Tattoo has become a modern trend not only for the young generation, therefore along with other human body decoration modifications it also appears in medical profession. Our legal system does not state anything about tattoo presence directly in health care personnel, though in some professions the tattoo on visible body parts might be the barrier in admission to work. Abroad some employers require medical personnel to cover tattooed bodies by clothes. Due to the lack of personnel, some of the employers are more tolerant towards decoration modifications on treating personnel's bodies. According to foreign studies, patients take various attitudes towards treatment from tattooed personnel. Some of them do not have any objections towards tattoos on doctors' and nurses' bodies but some of them doubt their knowledge, professionality, and have reservations about quality of provided care.

Key words: Body decoration modifications. Tattoos in medical practice. Patients' opinions on tattoos.
23
Prax založená na dôkazoch v ošetrovateľstve
Evidence-based practice in nursing

Jana Beladičová, Lukáš Kober

Súhrn
Súčasná doba prináša pokrok, ošetrovateľstvo nevynímajúc. Dôraz sa kladie na kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečia poznatky z výskumu začlenené do ošetrovateľskej praxe, zavádzanie a realizácia praxe založenej na dôkazoch. Predkladaný text sa venuje definovaniu praxe založenej na dôkazoch (EBP), popísaniu jeho jednotlivých krokov, bariéram, krátkej histórii i súčasnému stavu riešenej problematiky.

Key words: Prax založená na dôkazoch. Výskum. Ošetrovateľstvo. Databáza.

Abstract
Modern times bring progress to every aspect of our lives and the field of nursing is not an exception. The emphasis is put especially on quality nursing practice based on implementing research findings in the nursing practice, as well as on establishing and developing evidence-based practice (EBP). The present text is devoted to the definition of evidence-based practice (EBP), the description of its individual steps, barriers, a short history and the current state of the issue.

Key words: Evidence-based practice. Research. Nursing. Database.
27
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s metabolickým syndrómom
Nursing care management of patients with metabolic syndrome

Jana Lauková, Anna Melichová, Zdenka Turáneková

Abstrakt
K civilizačným ochoreniam sa dnes prioritne radí vysoký krvný tlak, obezita, cukrovka a metabolický syndróm. Všetky uvedené diagnózy majú vysokú predikciu úmrtia na infarkt alebo mozgovú porážku. Prieskum realizovaný na súbore 200 respondentov s diagnózou (MS) metabolický syndróm, dispenzarizovaných v diabetologických ambulanciách mapoval aktuálny životný štýl respondentov prieskumu, v závislosti od prítomnosti faktorov podieľajúcich sa na vzniku MS. Výsledky potvrdili, že respondenti s diagnostikovaným DM a MS majú nedostatočné vedomostí o zásadách správnej výživy a jej režime na hladine významnosti p=0,0286 (W= < 1,6449;∞). Štatistická významnosť na hladine významnosti p=0,0323 (W= 1,6526;∞) sa potvrdila aj v oblasti nedostatočnej redukcii nadváhy v korelácii s priemernou hodnotou BMI 35,59 a úrovňou fyzickej aktivity respondentov na hladine p hodnota, 4,165.10-6, je menšia ako hladina významnosti α = 0,01. Na pridružené ochorenia hypertenziu sa v súbore liečilo 99,50 % respondentov, hypercholesterolémiu malo potvrdenú 91 % respondentov a hyperurikémiu malo zistenú 65,50 % respondentov. Pozitívnosť minimálne troch ukazovateľov dokazuje, že metabolický syndróm je potrebné riešiť radikálnym spôsobom. Úspešnosť klinických zásahov sa v podstatnej miere odvíja od motivácie pacienta riešiť svoj zdravotný problém Otvára sa priestor pre edukačnú a ošetrovateľskú rolu sestry s cieľom eliminovať faktory vzniku civilizačných ochorení.

Kľúčové slová: cukrovka, metabolický syndróm, hypertenzia, edukácia, ošetrovateľstvo.

Abstract
High blood pressure, obesity, diabetes and metabolic syndrome are some of the most common current civilization diseases. All of these diagnoses have a high likelihood of death from heart attack or stroke. A research conducted on 200 respondents with the metabolic syndrome (MS) followed up in the diabetic clinics mapped the respondents´ life style, depending on the presence of MS causing factors present. The outcomes confirmed, that respondents with SM and MS diagnosis are lack of knowledge about healthy nourishment principles of a significant scale p=0,0286 (W= < 1,6449;∞). A statistically significant value p=0,0323 (W= 1,6526;∞) has been proved in the insuffuicient overweight reduction in correlation with the average BMI value (35,59), and with respondents´ physical activity on the value level 4,165.10-6, lower than significant scale α = 0,01. In addition, of the examined sample, 99,5% of respondents are being treated of hypertension, 91% of hypercholesterolemia and 65,5% of hyperuricemia. The positivity of at least three indicators proves a radical solution is needed in the MS treatment. The clinical treatment success rate is to substantial extent dependent on patients´ motivation to care and solve his/her health issue. Therefore we see a space for educational and treating role of a nurse with an aim to eliminate the causing factors of civilization diseases.

Key words: diabetes, metabolic syndrome, hypertension, education, nursing
30

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 02.05.2023

Číslo: 2/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2023

Číslo: 1/2023

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2022

Číslo: 6/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.10.2022

Číslo: 5/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.08.2022

Číslo: 4/2022

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.07.2022

Číslo: 3/2022