Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2018

Číslo 1/2018

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek 07
Nezabudnite podávať návrhy na prestížne ocenenie „Biele srdce 2018“ 08
Zmeny v odbornej spôsobilosti sestier a pôrodných asistentiek 09 - 11
Rozhovor na aktuálnu tému... 12 - 13
Vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku – Aktivity SK SaPA

Súhrn
Cieľom príspevku je poskytnúť analýzu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek (PA) na Slovensku v kontexte európskeho priestoru, ako aj poukázať na potrebu zmeny v ďalšom vzdelávaní a v kompetenciách sestier a PA. Napredovanie medicíny vyžaduje inovácie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Súčasná prax potrebuje sestry/PA s kvalitným vysokoškolským vzdelaním, ktoré budú schopné prispôsobiť sa neustálym zmenám v poskytovaní starostlivosti, ako aj zdravotnému stavu občanov Slovenska, dokážu samostatne kriticky myslieť pri vykonávaní autonómnej ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii. Kvalitné pregraduálne vzdelávanie a následne ďalšie vzdelávanie- špecializácie a certifikáty, ako aj celoživotné – sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, sú základnými predpokladmi kvalitnej starostlivosti, ktorú potrebujú naši pacienti, pretože úspech liečby pacientov vo veľkom meradle závisí od vzdelanostného potenciálu ošetrujúcich. Regulácia povolania sestry a pôrodnej asistentky - registrácia a nadväzujúce hodnotenie sústavného vzdelávania nielen zvyšuje úroveň poskytovanej starostlivosti, ale aj napomáha získať prehľad o potenciáli pracovnej sily pri plánovaní ľudských zdrojov, ako aj v zlepšovaní nastavenia stratégií v odboroch ošetrovateľstva a v pôrodnej asistencii, zadefinovaní kompetencií zodpovedajúcich vzdelaniu, stanoveniu podmienok odmeňovania, evidovaniu migrácie pracovnej sily v európskom priestore. Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii potrebuje vybudovanie dobre fungujúcich tímov s jasnými kompetenciami jednotlivých členov, ktoré budú efektívne realizovať ošetrovateľskú starostlivosť.

Kľúčové slová: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, sústavné vzdelávanie, regulácia povolania, registrácia, kompetencie.

14 - 20
EFN Aktuality 21 - 22
3rd World Congress on Midwifery and Women’s Health
Pôrodná asistencia v kontexte starostlivosti o zdravie žien
22 - 23
Pokročilá prax v ošetrovateľstve v systéme zdravotníctva 24 - 29
Historie mužů v ošetřovatelství 30 - 33
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA a spoluorganizované SKSaPA v roku 2018 34
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Podpora bondingu po pôrode z pohľadu pôrodných asistentiek a sestier
Bonding support after childbirth from the perspectives of midwives and nurses

Lucia Mazúchová, Simona Kelčíková, Martina Kovačíková

Abstrakt
Podpora bondingu po pôrode je jedna z dôležitých intervencií zo strany pôrodných asistentiek a sestier, s množstvom preukázaných prospešných biologických, imunologických, fyziologických a psychologických dôkazov, ktoré majú pre dieťa i matku neopakovateľný význam. Cieľom štúdie bolo zistiť pohľad pôrodných asistentiek a sestier k podpore bondingu po pôrode. Štúdie sa zúčastnilo 92 pôrodných asistentiek a sestier (vek 37,1±12,2 rokov), ktoré aktuálne pracovali na pôrodnej sále. Na zber údajov sme použili neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie, ktoré sme následne vyhodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky. Väčšina respondentiek sa pozitívne vyjadrila k dôležitosti a významu podpory bondingu po pôrode. Zistili sme, že realizácia podpory bondingu v našich nemocniciach je nedostatočná. Iba 18,48% respondentiek sa súhlasne vyjadrila k správnej realizácii podpory bondingu po pôrode na ich pracoviskách. Zo strany pôrodných asistentiek a sestier sa na základe praxe založenej na dôkazoch očakáva iniciatíva pri implementácii skin-to-skin starostlivosti ako prirodzenej súčasti starostlivosti o rodičku a novorodenca po pôrode.

Kľúčové slová: Podpora bondingu po pôrode. Postoje pôrodných asistentiek a sestier. Význam bondingu po pôrode. Kontakt koža na kožu.

Abstract
One of the most important roles, midwives and nurses play, is to support the bonding of a mother and a baby after birth. This bonding has a great deal of proven and useful biological, immunological, physiological and psychological benefits for the mother and baby with its immense and irreplaceable meaning for both. The aim of our study was to find out the perspective midwives and nurses have on supporting the bonding after birth. The midwives and nurses who currently work at the Birthing Suite were interviewed (age 37±12 years) – 92 respondents in total. The method of data collection was our own questionnaire. For evaluation we used a descriptive statistic. Most of the respondents positively reacted towards the importance and significance of supporting the bonding after birth. We found out that implementation of bonding after birth is inadequate in our hospitals. Only 18,48% of the respondents agreed with correct implementation of bonding support after birth in their workplaces according. Although, most of the hospitals are trying to support bonding after birth, this support lasts only a very short time. On Evidence Based practice , midwives and nurses are expected to initiate the implementation of skin-to-skin contact as a natural part of the complete care for a mother and a newborn after birth.

Key words: Support of bonding after birth. Attitudes of midwives and nurses. Importance of bonding after birth. Skin-to-skin contact.
35 - 40
Informovanosť pacientov o rizikových faktoroch osteoporózy
Patient informedness of risk factors of osteoporosis

Andrea Ševčovičová, Jozefína Dankóová

Abstrakt
Východiská: Osteoporóza predstavuje ako civilizačné ochorenie celosvetový problém, s rastúcou tendenciou výskytu. Znalosť rizikových faktorov môže u obyvateľstva účinnou realizáciou preventívnych aktivít prispieť k znižovaniu výskytu ochorenia.
Cieľ: Zistiť mieru informovanosti o rizikových faktoroch osteoporózy a zmapovať ich prítomnosť u pacientov, ktorí neboli doposiaľ liečení na osteoporózu alebo preventívne iba užívali preparát kalcia a vitamínu D.
Metódy: Na zisťovanie informovanosti pacientov o rizikových faktoroch osteoporózy bol použitý neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Zber dát sa uskutočnil v termíne od 15. septembra do 15. decembra 2016 medzi pacientmi Osteocentra 1. súkromnej nemocnice Košice – Šaca, ktorí sa dostavili na denzitometrické vyšetrenie. Pri spracovaní údajov bola použitá jednoduchá a opisná deskriptívna štatistika – absolútna početnosť (n) a relatívna početnosť (%). Výsledky boli spracované v programe Microsoft Excel 2010.
Výsledky: Štúdie sa zúčastnilo 151 respondentov. Výsledky potvrdili primeranú znalosť vhodných opatrení znižujúcich riziko vzniku osteoporózy, ale objavili sa aj nedostatky. Respondenti najčastejšie uvádzali konzumáciu potravín s dostatočným prísunom vápnika (mlieko a jogurty) a dostatok aktívneho pohybu, ktorému sa v dĺžke trvania aspoň tridsať minút venuje denne tretina respondentov. Dennú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov potvrdila polovica respondentov, pričom ten istý počet sa priznal k sporadickej konzumácii rýb. Deficit vidíme v informovanosti o rozumnom slnení, kde iba 12 % respondentov správne uviedlo, že slnenie znižuje riziko osteoporózy. Nízka bola aj informovanosť o maku ako zdroji s vysokým obsahom vápnika, čo prezentovalo len 17 % našich respondentov. Najvýraznejší rizikový faktor zvyšujúci u našich respondentov riziko vzniku ochorenia je pokles telesnej výšky od mladosti o viac ako tri centimetre a u žien predčasná menopauza pred 45. rokom života.
Záver: Poznanie a odstraňovanie rizikových faktorov a realizácia prevencie môžu byť nápomocné pri eliminácii výskytu ochorenia. Považujeme preto zo strany sestier za dôležité zvyšovať informovať pacientov v primárnej zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: Informovanosť pacientov. Osteoporóza. Prevencia osteoporózy. Rizikové faktory.

Abstract
Scope: Osteoporosis, with growing tendency of occurrence, presents a worldwide problem. Knowledge of risk factors can contribute to the decrease of the occurrence of the disease among the population by the realisation of prevention activities.
Aim: To find out the level of informedness about the risk factors of osteoporosis and map out their presence with patients who have not yet been treated for osteoporosis or have used calcium and vitamin D medication preventively.
Methods: Non-standard questionnaire of own construction has been used to find out the patient informedness about osteoporosis risk factors, but certain insufficiencies appeared. Data collection took place between 15th September and 15th December 2016 among the patients of Osteocenter of 1st Private Hospital Košice – Šaca, who had been attending densiometric examination. Single and descriptive statistics was used to process the data - absolute percent occurence (n) and relative percent occurence (%). The results were processed in programme Microsoft Excel 2010.
Results: 151 respondents participated in the study. The results have confirmed appropriate knowledge of suitable measures decreasing the risk of osteoporosis genesis but insufficiencies have appeared as well. The most frequently presented issue was the consumption of food with sufficient content of calcium (milk and yoghurts) and sufficient active exercise at least thirty minutes long, which is performed by third of respondents. Daily consumption of milk and dairy products has been confirmed by a half of respondents while the same number has acknowledged sporadic consumption of fish. The deficit is seen in the informedness about sensible sunbathing when only 12% of respondents presented that sunbathing lowers the risk of osteoporosis. Informedness about poppy seeds as a source with high content of calcium was low as well as only 17% of the respondents knew this. The most distinct risk factor increasing the risk of the disease occurrence among the patients is the decrease of physical height since the young age by more than three centimeters with females and premature menopause among women younger than 45.
Conclusion: Awareness and elimination of risk factors and realisation of prevention can be helpful in the elimination of the occurrence of the disease. This is the reason why it is considered to be important for nurses to increase the level of informedness of patients in primary health care.

Key words: Patient informedness. Osteoporosis. Osteoporosis prevention. Risk factors.
41 - 45

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020