Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2017

Číslo 1/2017

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa stala členom Medzinárodnej spoločnosti sestier v onkologickej starostlivosti 10
Svetové dni rakoviny 2017 11
Kedy sa budú môcť pôrodné asistentky starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach aj na Slovensku? 11 - 12
SK SaPA upozorňuje na to, že za údajným neetickým správaním zdravotníkov môže byť aj ich psychické a fyzické preťaženie 12 - 13
SK SaPA upozorňuje na to, že kompetentní pred verejnosťou zatajujú chýbajúce sestry v slovenskom zdravotníctve 13
Sestry veria, že zmena trestného zákona, kedy sa zdravotnícki pracovníci pri výkone povolania stávajú chránenou osobou, odradí pacientov od agresívnych útokov 14
Valné zhromaždenie EMA v Bulharsku 15
Správa o činnosti Európskej federácie sestier za rok 2016 15 - 17
Sestry – kľúčoví partneri pre inováciu a budúcnosť zdravotníctva 19
Človek – v centre záujmu zdravotnej starostlivosti: nezabúdajme na sestry! 19 - 20
Sestra vysokou školu potřebuje, jinak bude uklízečkou ještě hodně dlouho! 20 - 21
Ošetrovateľská dokumentácia ako súčasť zdravotníckych informačných technológii
Nursing documentation as part of the health information technologies

Lukáš Kober

Abstrakt
Zmysluplné využívanie zdravotníckych informačných technológií sa stalo štandardom v mnohých západných zdravotníckych systémoch už pred niekoľkými rokmi, a to s nástupom moderných technológií a informačných systémov, ktorým sa nevyhol ani sektor zdravotníctva. Využívanie jasne definovaných štandardov pre používanie elektronických zdravotníckych záznamov, ktoré slúžia na výmenu pacientových klinických dát medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, poisťovňami a medzi poskytovateľmi a samotnými pacientmi, dávajú užívateľom zmysluplné pravidlá pre používanie a nakladanie so všetkými informáciami, týkajúcimi sa zdravia, zdravotného stavu pacienta a populácie vrátane využiteľnosti a kontroly finančných prostriedkov, ktoré sa využívajú na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Moderné informačné technológie hrajú dôležitú úlohu vo všetkých oblastiach priemyslu, rovnako ako aj v našom osobnom živote. Implementácia moderných technológii používaných sestrou alebo pôrodnou asistentkou úzko súvisí s jej profesijným postojom, vzdelaním a chuťou zaviesť do praxe najnovšie poznatky a trendy v odbore.

Kľúčové slová: ošetrovateľstvo, dokumentácia, štandardizácia, softvér, prax.

Abstract
Meaningful use of health information technology has become the norm in many Western health systems several years ago and with the advent of modern technology and information systems, which did not avoid the health sector. The use of clearly defined standards for the use of electronic medical records, which serve to exchange patient clinical data among health care providers, insurers and between providers and patients themselves, give users meaningful rules for the use and management of all information relating to health, the patient's condition and population, including the utilization and control of funds that are used to provide health care. Modern information technologies play an important role in all areas of industry, as well as in our personal lives. Implementation of modern technologies used nurse or midwife is closely related to her professional attitude, education and taste put into practice the latest knowledge and trends in the field.

Key words: nursing, documentation, standardization, software practice.
22 - 26
Možnosti ovplyvnenie klimakterických ťažkostí žien
Possibilities to influence climacteric difficulties of woman

Eva Moraučíková, Mária Kopáčiková, Eva Lazárová

Abstrakt
V popredí liečby klimakterických ťažkostí v súčasnosti stojí hormonálna terapia estrogénmi, ale čoraz viac žien sa zaujíma o alternatívne spôsoby liečby, napr. aromaterapia, akupunktúra, fytoterapia, homeopatia atď. Príspevok prináša prehľad možností ovplyvnenia klimakterických ťažkostí žien tradičnou a alternatívnou cestou.

Kľúčové slová: klimaktérium, symptóm, žena, hormón, liečba.

Abstract
Currently estrogen hormonal therapy stands in the foreground of climacteric difficulties treatment. However more and more women are interested in alternative treatments such as aromatherapy, phytotherapy, homeopathy, etc. The paper brings the possibilities to influence women climacteric difficulties by traditional and alternative methods.

Key words: menopause, symptom, woman, hormone, therapy.
27 - 29
Výhody a indikácie hormonálnej antikoncepcie
Benefits and indications of hormonal contraception

Veronika Budziňáková

Abstrakt
Hormonálna antikoncepcia (HAK) je dnes najrozšírenejšou antikoncepčnou metódou. K dispozícii je široká škála antikoncepčných prípravkov s možnosťou individuálnej voľby pre pacientku/klientku. Každej žene možno vybrať podľa aktuálnej potreby takzvanú antikoncepciu na mieru. HAK nepôsobí iba ako mechanizmus ochrany pred otehotnením, ale má aj pozitívne využitie v liečbe rôznych ženských ochorení a porúch menštruačného cyklu ako hormonálna terapia. Poruchy menštruačného cyklu patria medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré ženy navštívia gynekológa. Abnormálne silné a predĺžené menštruačné krvácanie, bolestivá menštruácia a iné.

Kľúčové slová: hormonálna antikoncepcia, menštruácia, dysmenorea, predmenštruačný syndróm, akné, estrogén, gestagén.

Abstract
Hormonal contraception is currently the most common contraceptive method. A vast number of contraceptive products are available. Each woman can get individualized contraception based on her actual needs. Hormonal contraception does not act only as a mechanism of protection against pregnancy but also has a positive utility in the treatment of various diseases and disorders of the female menstrual cycle such as hormone therapy. Menstrual cycle disorders belong to the most common reasons of visitting the outpatient gynaecologist. Abnormally strong and prolonged menstrual bleeding , dysmenorrhoea and others.

Key words: hormonal contraception, menstrual, dysmenorrhoea, premenstrual syndrome, acne, estrogen, progestogen.
30 - 32
New teaching methods for practical training in midwifery
Nové vyučovacie metódy pre praktický tréning v pôrodnej asistencii

Štefánia Andraščíková, Ľubica Rybárová, Gabriela Kuriplachová, Silvia Žultáková

Key words: Midwifery, Education,, Teaching methods, Practical training, PBL, Mind mapping
33 - 36
Nová rola sestry v ambulanciách OAIM – katétrová sestra
The new role of nurses in intensive care ambulations – a catheter´s nurse

Silvia Nidelová

Abstrakt
Úlohou sestry pri výkone svojho povolania je implementácia nových postupov a poznatkov s cieľom zvýšenia kvality poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti. Jednou z možných nových úloh je vznik novej, vysoko špecializovanej role sestry - katétrová sestra, na ambulancii anestéziológie a intenzívnej medicíny. Jej zavedením sa znížil počet komplikácií v dôsledku zavedenia centrálneho žilového katétra, a to zavedením konkrétnych, cielených preventívnych opatrení. Starostlivosť o centrálny žilový katéter je ale úlohou každej sestry, ktorá počas výkonu svojho povolania prichádza do kontaktu s ním. Preto je nesmierne dôležité a potrebné neustále zveľaďovanie poznatkov a zručností vzťahujúcich sa k používaniu centrálneho žilového katétra, ako aj o prevencii možných komplikácií spojených s jeho zavedením.

Kľúčové slová: Rola sestry. Nová funkcia. Katétrová sestra. Prevencia katétrovej infekcie. 2% Taurolidine.

Abstract
The scope of a nurse’s work includes the implementation of new processes and knowledge to increase the quality of nursing care. One possible new task is the creation of a new, highly specialized role of the nurse – a Catheter’s nurse, at the clinic of anesthesiology and intensive care. Its introduction has reduced the number of complications due to the application of central venous catheters through the introduction of specific, targeted preventive measures. Care of central venous catheters is the task of every nurse, who comes into contact with a patient during their work. Therefore development and improvement of knowledge and skills related to the use of a central venous catheter is important as is the prevention of possible complications associated with its implementation.

Key words: The role of nurses. New feature. A catheter´s nurse. Prevention of catheter – related infection. 2% Taurolidine.
37 - 38
Prevencia chorôb obehovej sústavy - edukácia sestrou
Prevention of circulatory system diseases - education by nurse

Zuzana Gavalierova, Ahmadullah Fathi

Abstrakt
Slovensko v medzinárodných porovnávaniach má dlhodobo nepriaznivé výsledky v edukácii a prevencii odvrátiteľných chorôb obehovej sústavy (CHOS) - ochorení srdca a ciev. Priveľa občanov Slovenskej republiky ešte stále ohrozuje svoje zdravie preventabilnými rizikovými faktormi CHOS. Najbližšie k občanom z hľadiska liečebno – preventívnej starostlivosti majú ambulancie všeobecných lekárov, kde sa hlavne na poli prevencie spolu podieľajú lekár aj sestra. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZSR) historicky po prvýkrát určuje sestru ako kompetentného zdravotníckeho pracovníka pre poučenie o režimových opatreniach, výkon merania krvného tlaku tlakomerom a edukáciu o domácom meraní tlaku dospelým pacientom s artériovou hypertenziou. Preventívne snahy aj formou edukácie v ambulanciách by sa mali zamerať hlavne na odvrátiteľné rizikové faktory, ktoré ak sa neliečia, majú potenciál k vzniku CHOS. Autori dúfajú, že článok uľahčí edukáciu sestrám v ich ambulantnej praxi.

Kľúčové slová: edukácia, choroby obehovej sústavy, ambulantná prax, sestra.

Abstract
According to the international researches, Slovakia has poor results in education and prevention of  avoidable circulatory system diseases (CSD) – diseases of the heart and vessels. Too many Slovak citizens still put their lives in danger via preventable hazardous factors of CSD. Clinics of general practitioners, where mainly the doctors and nurses participate on the field of prevention, are to citizens from the aspect of medical-preventive care closest. Slovak ministry of health appoints nurses for the first time in history as a competent medical employee to educate about regime actions, execute the measurements of blood pressure by blood pressure monitor and the education about home blood pressure measurements performed by adult patient with arterial hypertension. Preventative efforts  in form of ambulatory education,  should mainly focus on the avoidable hazardous factors, which if not treated, have the potential in forming CSD. Authors hope, that this article will simplify the educational process for nurses in their ambulant practice.

Key words: education, circulatory system diseases, ambulatory practice, nurse.
39 - 44
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SKSaPA a spoluorganizované SKSaPA v roku 2017 47 - 49
7th European federation of Critical Care Nursing associations Congress 50
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Prevencia vzniku syndrómu vyhorenia v pôrodnej asistenci
Burnout prevention in midwifery

Ľubica Bánovčinová, Laura Dobšovičová

Abstrakt
Syndróm vyhorenia je stav fyzického, emocionálneho a duševného vyčerpania. Ide o aktuálnu tému, pretože čoraz viac ľudí trpí týmto syndrómom. Je dôležité vedieť, čo syndróm vyhorenia znamená a hlavne, ako by sme sa pred ním mali chrániť. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť stratégie, akými sa pôrodné asistentky chránia pred vyhorením. Výskumu sa zúčastnilo 121 pôrodných asistentiek (vek 41,97 ± 9,9), ktoré boli oslovované prostredníctvom emailu a prostredníctvom osobného kontaktu. Ako merací nástroj bol použitý štandardizovaný dotazník Maslach Burnout Inventory (MBI) zameraný na stupeň vyhorenia a dotazník vlastnej tvorby zameraný na zistenie demografických údajov, stratégie ochrany pred vyhorením, na stresory a mieru stresu v práci pôrodnej asistentky. Výsledky ukazujú, že najčastejšími stratégiami na prevenciu voči stresu sú pre pôrodné asistentky: rodina, kontakty a rozhovor s priateľmi, relaxačné techniky, šport a masáž. Ďalšie výsledky poukazujú na vysoký stupeň vyhorenia (54,55%) v oblasti emocionálneho vyčerpania (EE). Vysoký stupeň vyhorenia (48,98%) zaznamenávame aj v oblasti depersonalizácie. Naopak v oblasti osobného uspokojenia výsledky ukazujú na nízky stupeň vyhorenia. Aj napriek tomu, že pôrodné asistentky poznajú a využívajú stratégie na prevenciu voči stresu a syndrómu vyhorenia, týmto syndrómom trpia. Je dôležité venovať sa prevencii a viesť pôrodné asistentky k tomu, aby tieto techniky využívali.

Kľúčové slová: syndróm vyhorenia, prevencia, pôrodná asistencia, stres.

Abstract
Burnout syndrome is a state of physical, emotional and mental exhaustion. It is a current topic, because more and more people are suffering from this syndrome. It is important to know what burnout syndrome is and especially to know how to protect ourselves from it. The main aim of this study is to find out the strategies, which can help midwives to protect themselves from burnout. 121 midwives participated in this research (age 41.97 ± 9.9). They were either contacted directly per email or through personal contact. As a measurement tool was used a standardized questionnaire Maslach Burnout Inventory (MBI) focused on levels of burnout and self made questionnaire focused on finding demographic data, protection strategies from burnout, stressors, and the stress at work of midwife. The results have shown that the most common prevention strategies against stress for midwives are: family, keeping contacts and conversations with friends, relaxation techniques, sports and massage. Other results have shown a high level of burnout (54.55%) in emotional exhaustion (EE). The high level of burnout (48.98%) has been noticed in depersonalization. In contrast, in the area of personal satisfaction have the results shown a low level of burnout. Despite the fact that the midwives know and use strategies for the prevention against stress and burnout, they suffer from this syndrome. It is important to apply oneself to the prevention and lead midwives to use these techniques.

Key words: burnout syndrome, prevention, midwife, stress.
52 - 56
Trends in nursing development. The background and challenges of electronic documentation in nursing
Kierunki rozwoju pielęgniarstwa. Podstawy i wyzwania elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej - wyzwania.

Dorota Kilańska, Agnieszka Karolczak

Abstract
The digitization of documents in nursing is a challenge that must be tackled in the immediate future. Apart from the need of learning how to use new equipment, these will be the changes including not only applied terminology but also the looking at the nursing practice through standardization of the nursing practice data sets. The visualization of medical events conducted by nurses will help them in assessing their impact on the effects of the therapeutic process. The purpose of this publication is to introduce readers to the digitization process of nurses’ work with the use of interoperable tools. There is plenty of scientific evidence, that the digitization of Nursing brings many benefits not only to nurses, for instance, shortening documentation process, but also helps with managing patient care. Around the World there is more than 50 years of experience in digitalization of nursing. Nurses in Polish nurses can benefit from best practices and proven tools in order to face reality in Poland. The implementation of nursing documentation will be significant in shaping health policy in general, as it will allow a visualization of nurses’ work and its impact on the effects of treatment and adverse events.

Key words: Classification, Health Policy, Nursing Diagnosis, Nursing Informatics, Nursing Legislation, Health Services Administration

Streszczenie
Cyfryzacja dokumentów pielęgniarskich to wyzwanie, z którym należy się zmierzyć w najbliższym czasie. Poza koniecznością nauczenia się korzystania z nowych urządzeń będą to zmiany nie tylko w stosowanej terminologii, ale także w spojrzeniu na praktykę pielęgniarską poprzez ujednolicenie zbioru danych o pielęgniarstwie. Uwidocznienie zdarzeń medycznych realizowanych przez pielęgniarki pozwoli na ocenę ich wpływu na efekty procesu terapeutycznego. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikom procesu cyfryzacji pracy pielęgniarek z wykorzystaniem interoperacyjnych narzędzi. Istnieje wiele dowodów naukowych świadczących, że cyfryzacja w pielęgniarstwie przynosi wiele korzyści nie tylko samym pielęgniarkom, jak np. skrócenie czasu dokumentowania, ale i pacjentom, czy zarządzającym ochroną zdrowia. Ponad 50 lat doświadczeń to także możliwość korzystania z dobrych praktyk i sprawdzonych narzędzi, które trzeba zmierzyć z rzeczywistością w Polsce. Wdrożenie dokumentacji pielęgniarskiej będzie znaczące dla kształtowania polityki zdrowotnej w ogóle, gdyż pozwoli na uwidocznienie pracy pielęgniarek i jej wpływu na efekty terapii i występowanie zdarzeń niepożądanych.

Słowa kluczowe: Klasyfikacja, polityka zdrowotna, diagnoza pielęgniarska, informatyka w pielęgniarstwie, prawo w pielęgniarstwie, administrowanie ochroną zdrowia
57 - 63

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020