Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 27.02.2015

Číslo 1/2015

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah
Dvadsať rokov pôsobenia ADOS v slovenskom zdravotníctve
Twenty years of action of nursing home care agencies in the slovak healthcare system
str. 06 - 10
Imobilita – ošetrovateľský problém v ADOS
Immobility - problem of nursing care in nursing home care agency
str. 11 - 14
Spirituálne potreby v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Spirituals needs in palliative nursing care
str. 15 - 17
Anafylaktická reakcia – intervencie rozhodujúce o živote a smrti
Anaphylactic reactions - intervention decision to life and death
str. 18 - 21
Suplementum
Kvalita života pacientov s organickým psychosyndrómom v domácom prostredí
Quality of life of patients with organic psychosyndrómom in the home environment


Abstrakt
Cieľom práce bolo identifikovať niektoré determinanty kvality života pacientov s organickým psychosyndrómom, žijúcich v ich prirodzenom rodinnom prostredí. Metodika: Súbor tvorilo 40 respondentov (19 žien a 21 mužov) s priemerným vekom respondentov 71 rokov. Prieskum bol realizovaný u pacientov v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS – SANAS) v Topoľčanoch. Zber údajov prebiehal v období september 2010 až február 2011. V rámci zberu údajov bol použitý Folsteinov test MMSE (Mini mental state examination), Barthelov index Activities of Daily Living, PCASEE škála (P- somatické, C- kognitívne, A- emočné, S- sociálne, E1-ekonomické, E2 osobnostné problémy). Výsledky boli vyhodnotené jednorozmernou deskriptívnou štatistikou. Výsledky: 36 (90%) pacientov bolo s ľahkou a strednou kognitívnou poruchou. Až 36 (90%) je závislých na pomoci podporných osôb v aktivitách denného života. Mapovaním subjektívnej kvality života sme zistili, že znaky psychického dyskomfortu vykazuje 24 (60%) pacientov. Druhou negatívne hodnotenou oblasťou bola telesná oblasť, kde sme problémy identifikovali u 22 (55%) pacientov. Sociálne fungovanie ako problémové vnímalo 21(52%) pacientov. Všetkých 40 (100%) respondentov sa v prípade problémov obracia vždy iba na rodinu, partnera alebo deti. Diskusia: Sestry pracujúce v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa dennodenne stretávajú s geriatrickými pacientmi s organickými duševnými poruchami. Kvalitu života týchto pacientov ovplyvňuje nielen ich psychické a fyzické zdravie, ale aj úroveň ich nezávislosti, materiálne a sociálne životné podmienky. Výsledky identifikujú problémové oblasti fyzického zdravia, sociálnej oblasti a emočného komponentu kvality života. Z analýz výsledkov taktiež vyplýva, že rodina je významným činiteľom opory a podpory človeka s organickým psychosyndrómom.

Kľúčové slová: Pacient. Organický psychosyndróm. Kognitívna porucha. Závislosť v sebaopatere. Kvalita života. Domáca starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Abstract
Aim of study was to identify some determinants of quality of life of the patients with organic psychosyndroma living in natural family environment as a starting point for identification of particularities of care in comunity. Methods: Study group consist of 40 respondents (19 women and 21 men) with average age of respondents 71 years. Reaserch was carried out in patients in Home Care Agency (ADOS – SANAS) Topoľčany. Colection of data was running in period from september 2010 until february 2011. During colection of data we use Folstein test MMSE (Mini mental state examination), Barthel index Activities of Daily Living, PCASSE scale (P – somatic, C – cognitive, A – emotional, S – social, E1 – economic, E2 – personal problems). Results: 36 (90%) patients were with light or mild cognitive disorder. 36 (90%) were dependet of assistance their family in activites of daily life. 24 (60%) patients show the signs of psychological discomfort. The second worse assesed area was physical area where we identified the problems in 22 (55%) patients. Social functioning as problematic was perceived by 21(52%) patients. All the 40 (100%) responders are – in case of problems – turning only to family, partner or children. Conclusions: Nurses working in Home Care Agencies everyday meet geriatric patients with organic mental disorders. Quality of life of these patients is influenced not only by mental and somatic health but also by the level of their independence, matherial and social life conditions. Results identify problematic areas of somatic health, social field and emotic component of quality. Analysis of the result also shows that family is important factor of support of human being with organic psychosyndroma.

Key words: patient, organic psychosyndroma, cognitive disorder, dependency in selfcare, quality of life, home care,nursing home care agency.
str. 22 - 26
Vzťah zomierajúceho a rodiny v domácom prostredí z pohľadu sestry pracujúcej v ADOS
Relationship of dying person with his family in home environment from the view of nurse working in nursing home care agency


Abstrakt
Napriek tomu, že ADOS nedisponuje kompletným multidisciplinárnym tímom ako v hospici, vo veľkej miere a veľmi často supluje hospicovú a paliatívnu starostlivosť v prirodzenom domácom prostredí pacienta. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná v domácom prostredí v spolupráci s rodinou je výsledkom toho, že aj v domácom prostredí sa dá aspoň čiastočne napĺňať myšlienka paliatívnej starostlivosti. Cieľom príspevku je prezentovať čiastkové výsledky týkajúca sa vplyvu dobrej spolupráce s rodinou na zomierajúcich pacientov v domácom prostredí. Súbor tvorilo 214 respondentov v domácom prostredí. Prieskum bol realizovaný v období rokov 2005 – 2011. Na zber údajov sme použili dotazník vlastnej konštrukcie. Na zistenie výskumných výsledkov bol použitý Spearmanov koeficient poradovej korelácie.

Kľúčové slová: zomierajúci pacient, rodina, spolupráca, autonómia pacienta, domáca ošetrovateľská starostlivosť.

Abstract
Although the nursing home care agency does not have the complete multidisciplinary team as a hospice, widely and very often substitutes hospice and palliative care in the natural home environment of the patient. Complex nursing care provided in the home environment means that also in the home environment can be partially fulfill the idea of palliative care in the cooperation with the family. The aim of this paper is to analyze what is the impact of cooperation with family for dying patients and for the cooperation with the nurse from nursing home care agency. The group consisted of 214 respondents at home. The survey was conducted in the period 2005 - 2011. To the collection of data we used a questionnaire of our own construction. For the detection of research results were used Spearman's rank correlation coefficient.

Key words: the dying patient, family, co-operation, patient autonomy, nursing home care.
str. 27 - 30

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020