Žiadne zdravotnícke povolanie by nemalo niesť v označení výraz sestra, pokiaľ tí, ktorí toto povolanie vykonávajú, nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre jeho výkon.

Pridané dňa: 04.11.2021

[04.11.2021; Zdravotnícke noviny; Názory; s. 6; roč. 26; Iveta Lazorová]

Stanovisko

Navrhovaná právna úprava (zmeny názvu povolania zdravotnícky asistent na praktická sestra – asistent) je v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.

Podľa článku 31 ods. 3 tejto smernice odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia, ktoré sa môžu vyjadriť aj ako ekvivalent kreditov ECTS a ktoré obsahujú aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje aspoň jednu tretinu a klinická odborná príprava predstavuje aspoň jednu polovicu trvania odbornej prípravy. Vzdelávanie zdravotníckych asistentov nespĺňa vyššie uvedenú požiadavku, ktorá je ustanovená pre získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania sestry. Žiadne zdravotnícke povolanie by preto nemalo niesť v označení výraz sestra, pokiaľ tí, ktorí toto povolanie vykonávajú, nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre jeho výkon.Navrhované označenie praktická sestra – asistent je označenie, ktoré je mätúce predovšetkým pre samotného pacienta, teda ústredný subjekt záujmu v právnych vzťahoch upravených zákonom č. 578/2004 Z. z. Mätúci je predovšetkým v tom, že dané označenie mu na jednej strane podsúva označenie praktická sestra, čo uňho môže vyvolávať predstavu o sestre s vyššou kvalifikáciou, a na druhej strane pojem asistent, ktorý je odvodený od slova asistovať. Návrh Asociácie stredných zdravotníckych škôl, ktorý sa opiera o právnu úpravu v USA a výraz Licenced Practical Nurse, je potrebné ako inkompatibilný s právnou úpravou postavenia sestier a zdravotníckych asistentov na Slovensku odmietnuť. Táto právna úprava bola selektívne a z neznámych dôvodov účelovo zvolená.Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) podotýka, že aj v USA sa napr. používa pojem Certified Nursing Assistant, ktorý je označením pre osobu s nižšou kvalifikáciu ako licencovaná praktická sestra. V Belgicku sa napríklad obdoba pojmu praktická sestra používa ako označenie pre sestru, ktorá svojou kvalifikáciou spĺňa požiadavky ustanovené v článku 31 smernice č. 2005/36/ES. SKSaPA si však dovoľuje poukázať na návrh Európskej federácie sestier vychádzajúci z poznatkov modernej ošetrovateľskej vedy v Európe. EFN odporúča model 4-stupňového ošetrovania (Matrix 3+1), ktorý neporušuje smernice EÚ a bol vytvorený na základe praxe založenej na dôkazoch. V uvedenom modeli sú tri kategórie sestier: 1. kategória „všeobecná sestra alebo registrovaná sestra“ – General Care Nurse (RN), 2. kategória je „sestra špecialistka“ – Specialist Nurse (SN), 3. kategória „sestra s pokročilou praxou“ – Advanced Nurse Practitioner (ANP), kam spadá aj ozajstná praktická sestra s VŠ II. stupňa. „+1“ v matici 3+1 je pozícia pre „zdravotníckeho asistenta“ – Healthcare Assistant (HCA), ktorý môže vykonávať činnosti len v spolupráci so sestrou.Argumentácia, podľa ktorej má zmena označenia zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistenta priniesť vyšší záujem o štúdium tohto odboru, sa opiera o nepreukázané tvrdenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl o tom, že práve táto skutočnosť zvýšila počet študentov o 50 %. SKSaPA ani žiaden iný subjekt nepozná metodiku ani spôsob, akým Asociácia dospela k tomuto záveru, a má zároveň dôvodné pochybnosti o jeho objektivite. K záujmu o štúdium na stredných zdravotníckych školách určite nepovedie označenie zdravotníckeho povolania, ale jeho prestíž, mzdové podmienky, atraktivita pracovného prostredia, možnosť osobnostného rastu, kvalifikácie, priestor pre realizáciu osobného a rodinného života atď. Moderné prístupy v odbore ľudských zdrojov môžu jednoducho objasniť príčiny nezáujmu o výkon tohto povolania.Predložený návrh KOZ SR nie je možné posúdiť inak ako znižovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľom návrhu je umožniť výkon povolania sestry preukázateľne menej kvalifikovanými praktickými sestrami – asistentmi. Nižšia kvalifikácie logicky znamená nižšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pretože je poskytovaná zdravotníckym pracovníkom, ktorý absolvoval kratšiu teoretickú aj praktickú prípravu. Účelom premenovania povolania zdravotníckych asistentov na praktické sestry – asistentov je len klamaním pacienta, ktorý sa v označení zdravotníckych pracovníkov orientuje len veľmi ťažko, avšak pojem sestra mu je dlhodobo známy. Bude sa preto mylne domnievať, že mu zdravotnú starostlivosť poskytuje sestra, pričom to bude menej kvalifikovaný zdravotnícky asistent.SKSaPA ako orgán záujmovej samosprávy však nebude mať žiaden dosah na kvalitu výkonu toto povolania, vzhľadom na to, že zdravotnícki asistenti nie sú a nemôžu byť členmi tejto komory. V dôsledku nekvalitného výkonu tohto povolania praktickými sestrami môže vytvárať nesprávnu predstavu pacienta o nekvalitnom výkone regulovaného povolania sestier.Predstava, že sa na Slovensku vybuduje silný stav praktických sestier – asistentov, ktorí nebudú oprávnení vykonávať regulované povolanie sestier v krajinách EÚ, je mylná. Absolventi stredných zdravotníckych škôl tvoria najpočetnejšiu skupinu študentov fakúlt zdravotníctva, kde je aktivovaný študijný program ošetrovateľstvo práve s cieľom získať kvalifikáciu umožňujúcu migráciu za výhodnejšími ekonomickými podmienkami. Udržať ich v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku bude možné len vytvorením konkurenčných podmienok v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ.

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek


Ďalšie články v sekcii

Benefity pre členov SK SaPA

Benefity pre členov SK SaPA

Pridané dňa: 15.11.2021

Dovoľujem si vám v prvej časti poslať materiály k aktuálnym kúpeľným pobytom.

Podpora členov SK SaPA prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Podpora členov SK SaPA prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Pridané dňa: 15.11.2021

Podpis Zmluvy o spolupráci medzi VšZP a SKSaPA

Lipa za obete COVID-19

Lipa za obete COVID-19

Pridané dňa: 15.11.2021

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Zlaté Moravce dňa 20. októbra 2021 vysadila lipu malolistú v areáli Nemocnice AGEL Zlaté Moravce. Touto výsadbou si sestry a zamestnanci...

Snem 2021

Snem 2021

Pridané dňa: 07.11.2021

Správy zo Snemu SK SaPA, ktorý sa konal dňa 5.11.2021

Spomienka na PhDr. Emőke Takácsovú, PhD.

Spomienka na PhDr. Emőke Takácsovú, PhD.

Pridané dňa: 03.11.2021

Zdieľame spomienku na našu kolegyňu, odborníčku v pôrodnej asistencii PhDr. Emőke Takácsovú, PhD.

ČERVENÝ NOS hľadá zdravotných klaunov a klaunky

ČERVENÝ NOS hľadá zdravotných klaunov a klaunky

Pridané dňa: 26.10.2021

Umelecký riaditeľ občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors vyhlásil výberový workshop, počas ktorého vyberie nových zdravotných klaunov a zdravotné klaunky pre všetky regióny...