Žiadne zdravotnícke povolanie by nemalo niesť v označení výraz sestra, pokiaľ tí, ktorí toto povolanie vykonávajú, nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre jeho výkon.

Pridané dňa: 04.11.2021

[04.11.2021; Zdravotnícke noviny; Názory; s. 6; roč. 26; Iveta Lazorová]

Stanovisko

Navrhovaná právna úprava (zmeny názvu povolania zdravotnícky asistent na praktická sestra – asistent) je v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.

Podľa článku 31 ods. 3 tejto smernice odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia, ktoré sa môžu vyjadriť aj ako ekvivalent kreditov ECTS a ktoré obsahujú aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje aspoň jednu tretinu a klinická odborná príprava predstavuje aspoň jednu polovicu trvania odbornej prípravy. Vzdelávanie zdravotníckych asistentov nespĺňa vyššie uvedenú požiadavku, ktorá je ustanovená pre získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania sestry. Žiadne zdravotnícke povolanie by preto nemalo niesť v označení výraz sestra, pokiaľ tí, ktorí toto povolanie vykonávajú, nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre jeho výkon.Navrhované označenie praktická sestra – asistent je označenie, ktoré je mätúce predovšetkým pre samotného pacienta, teda ústredný subjekt záujmu v právnych vzťahoch upravených zákonom č. 578/2004 Z. z. Mätúci je predovšetkým v tom, že dané označenie mu na jednej strane podsúva označenie praktická sestra, čo uňho môže vyvolávať predstavu o sestre s vyššou kvalifikáciou, a na druhej strane pojem asistent, ktorý je odvodený od slova asistovať. Návrh Asociácie stredných zdravotníckych škôl, ktorý sa opiera o právnu úpravu v USA a výraz Licenced Practical Nurse, je potrebné ako inkompatibilný s právnou úpravou postavenia sestier a zdravotníckych asistentov na Slovensku odmietnuť. Táto právna úprava bola selektívne a z neznámych dôvodov účelovo zvolená.Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) podotýka, že aj v USA sa napr. používa pojem Certified Nursing Assistant, ktorý je označením pre osobu s nižšou kvalifikáciu ako licencovaná praktická sestra. V Belgicku sa napríklad obdoba pojmu praktická sestra používa ako označenie pre sestru, ktorá svojou kvalifikáciou spĺňa požiadavky ustanovené v článku 31 smernice č. 2005/36/ES. SKSaPA si však dovoľuje poukázať na návrh Európskej federácie sestier vychádzajúci z poznatkov modernej ošetrovateľskej vedy v Európe. EFN odporúča model 4-stupňového ošetrovania (Matrix 3+1), ktorý neporušuje smernice EÚ a bol vytvorený na základe praxe založenej na dôkazoch. V uvedenom modeli sú tri kategórie sestier: 1. kategória „všeobecná sestra alebo registrovaná sestra“ – General Care Nurse (RN), 2. kategória je „sestra špecialistka“ – Specialist Nurse (SN), 3. kategória „sestra s pokročilou praxou“ – Advanced Nurse Practitioner (ANP), kam spadá aj ozajstná praktická sestra s VŠ II. stupňa. „+1“ v matici 3+1 je pozícia pre „zdravotníckeho asistenta“ – Healthcare Assistant (HCA), ktorý môže vykonávať činnosti len v spolupráci so sestrou.Argumentácia, podľa ktorej má zmena označenia zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistenta priniesť vyšší záujem o štúdium tohto odboru, sa opiera o nepreukázané tvrdenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl o tom, že práve táto skutočnosť zvýšila počet študentov o 50 %. SKSaPA ani žiaden iný subjekt nepozná metodiku ani spôsob, akým Asociácia dospela k tomuto záveru, a má zároveň dôvodné pochybnosti o jeho objektivite. K záujmu o štúdium na stredných zdravotníckych školách určite nepovedie označenie zdravotníckeho povolania, ale jeho prestíž, mzdové podmienky, atraktivita pracovného prostredia, možnosť osobnostného rastu, kvalifikácie, priestor pre realizáciu osobného a rodinného života atď. Moderné prístupy v odbore ľudských zdrojov môžu jednoducho objasniť príčiny nezáujmu o výkon tohto povolania.Predložený návrh KOZ SR nie je možné posúdiť inak ako znižovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľom návrhu je umožniť výkon povolania sestry preukázateľne menej kvalifikovanými praktickými sestrami – asistentmi. Nižšia kvalifikácie logicky znamená nižšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pretože je poskytovaná zdravotníckym pracovníkom, ktorý absolvoval kratšiu teoretickú aj praktickú prípravu. Účelom premenovania povolania zdravotníckych asistentov na praktické sestry – asistentov je len klamaním pacienta, ktorý sa v označení zdravotníckych pracovníkov orientuje len veľmi ťažko, avšak pojem sestra mu je dlhodobo známy. Bude sa preto mylne domnievať, že mu zdravotnú starostlivosť poskytuje sestra, pričom to bude menej kvalifikovaný zdravotnícky asistent.SKSaPA ako orgán záujmovej samosprávy však nebude mať žiaden dosah na kvalitu výkonu toto povolania, vzhľadom na to, že zdravotnícki asistenti nie sú a nemôžu byť členmi tejto komory. V dôsledku nekvalitného výkonu tohto povolania praktickými sestrami môže vytvárať nesprávnu predstavu pacienta o nekvalitnom výkone regulovaného povolania sestier.Predstava, že sa na Slovensku vybuduje silný stav praktických sestier – asistentov, ktorí nebudú oprávnení vykonávať regulované povolanie sestier v krajinách EÚ, je mylná. Absolventi stredných zdravotníckych škôl tvoria najpočetnejšiu skupinu študentov fakúlt zdravotníctva, kde je aktivovaný študijný program ošetrovateľstvo práve s cieľom získať kvalifikáciu umožňujúcu migráciu za výhodnejšími ekonomickými podmienkami. Udržať ich v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku bude možné len vytvorením konkurenčných podmienok v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ.

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek


Ďalšie články v sekcii

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 28.11.2022

V dňoch 25.-26 novembra 2022 sa konala Celoslovenská odborná konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou na tému „Edukačné pôsobenie...

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov  zdravotníckeho sektora

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora

Pridané dňa: 22.11.2022

Nedostatok sestier v SR nespôsobila zmena vzdelávania, ale dlhodobý nezáujem o situáciu sestier a pôrodných asistentiek a neustále zhoršovanie ich pracovných podmienok, vrátane slabého...

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Pridané dňa: 21.11.2022

Ponúkame vám možnosť riešiť vaše témy s našimi skúsenými špecialistami, a to bezplatne.

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom  v Starej Ľubovni

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 10.11.2022

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Pridané dňa: 03.11.2022

Ministerstvo zdravotníctva vyhovelo potenciálnym žiadateľom a predĺžilo termín na podávanie žiadostí v rámci výzvy na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Pridané dňa: 28.10.2022

Správa zo XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku