Výzva pre ministerku zdravotníctva

Pridané dňa: 08.02.2019

Vážená pani
doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA
ministerka
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava


V Bratislave, 07. 02. 2019


VEC: Výzva pre ministerku zdravotníctva
Vážená pani ministerka doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA,

dovoľte nám, aby sme vyzdvihli odborný prínos hlavnej odborníčky MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Heleny Gondárovej – Vyhničkovej, dipl. s. v oblasti ošetrovateľstva. Jej kroky vždy smerovali a smerujú k zvyšovaniu statusu sestry a prezentovaniu najnovších poznatkov v ošetrovateľstve v súlade s medzinárodnými trendami. Veľmi nás znepokojilo vyjadrenie v ktorom Asociácia nemocníc Slovenska obviňuje hlavnú odborníčku MZ SR pre ošetrovateľstvo z demagógie, arogancie, šírenia poplašnej správy, ako aj dehonestácie praktických sestier.

Je poľutovaniahodné, že ani po 20 rokoch sa ošetrovateľstvo na Slovensku nedostalo na úroveň iných vedných disciplín a verejnosti je podsúvaný názor, že sestry len kritizujú, ale neprinášajú riešenia. Ošetrovateľstvo je neustále dehonestované práve zo strany zamestnávateľov, predstaviteľov politického života, ako aj zo strany samotných lekárov, pričom podľa nášho názoru podpora ministerstva zdravotníctva SR je skôr formálna, obmedzovaná na úroveň mediálnych vyjadrení, ktoré majú napomáhať skôr zlepšeniu imidžu ministerstva, ale nie samotných sestier.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s hlavnou odborníčkou MZ SR pre ošetrovateľstvo Vám predložila niekoľko návrhov na riešenie nedostatku sestier a rovnako na zlepšenie ich postavenia. Sestry v praxi však necítia úprimný záujem riešiť problematiku ošetrovateľstva, vnímajú absenciu komunikácie z Vašej strany, z čoho pramení aj ich demotivácia, nezáujem a neochota zotrvať v tomto systéme.


Vážená pani ministerka,

my, predsedovia odborných sekcií, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a krajskí odborníci MZ SR pre ošetrovateľstvo, vyjadrujeme plnú podporu hlavnej odborníčke MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Helene Gondárovej – Vyhničkovej, dipl. s. a vyzývame Vás, aby ste stanoviská a názory hlavnej odborníčky považovali za smerodajné a relevantné, nakoľko odrážajú názory odbornej ošetrovateľskej verejnosti a vychádzajú z praxe založenej na dôkazoch, s ktorými sa plne stotožňujeme.


S úctou
Mgr. Denisa Šarkoziová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v geriatrii

PhDr. Anna Macková, MPH, dipl. s.
predsedníčka sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

PhDr. Milan Laurinc, PhD, dipl. s.
predseda sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

PhDr. Zuzana Gavalierová
predsedníčka sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

PhDr. Yveta Béressová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie

Mgr. Daniela Jarabová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v otorinolaryngológii

Mgr. Martina Dubovcová, PhD.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii

PhDr. Monika Nováková
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Mgr. Zuzana Kalabová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

PhDr. Margita Kostúriková
poverená vedením sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Mgr. Sedláková Jana, dipl. s.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii

PhDr. Martina Lásková, MPH
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Mgr. Helena Červeňáková, dipl. s.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v neurológii

Ružena Holecová dipl. op. s.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach

Mgr. Jarmila Bodnárová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v endoskopii

PhDr. Zuzana Bukovcová
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Lucia Behúnová, dipl. s.
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Košický samosprávny kraj

PhDr. Andrea Bratová, PhD.
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Nitriansky samosprávny kraj

PhDr. Anna Bullová
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Žilinský samosprávny kraj

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Trnavský samosprávny kraj

PhDr. Marta Gažiová
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Viera Janovská
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Marianna Kličová
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Prešovský samosprávny kraj

Ďalšie články v sekcii

SVETOVÝ TÝŽDEŇ DOJČENIA 2019

SVETOVÝ TÝŽDEŇ DOJČENIA 2019

Pridané dňa: 19.08.2019

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je partnerom SVETOVÉHO TÝŽDŇA DOJČENIA 2019.

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov  v 21. storočí

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí

Pridané dňa: 14.03.2019

Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo...

SK SaPA:  Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?

SK SaPA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?

Pridané dňa: 09.03.2019

Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv....

Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Pridané dňa: 26.02.2019

Európska federácia sestier (EFN) vyzýva portugalského premiéra Antonia Costu, aby otvoril dialóg s organizáciou Ordem dos Enfermeiros pod vedením Any Rity Cavaco. Nemôžeme ignorovať hlas...

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.01.2019

Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných...

Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc

Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc

Pridané dňa: 18.09.2018

Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky....