Úvod / Oznamy / Výzva pre ministerku zdravotníctva
Výzva pre ministerku zdravotníctva
Vážená pani
doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA
ministerka
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava


V Bratislave, 07. 02. 2019


VEC: Výzva pre ministerku zdravotníctva
Vážená pani ministerka doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA,

dovoľte nám, aby sme vyzdvihli odborný prínos hlavnej odborníčky MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Heleny Gondárovej – Vyhničkovej, dipl. s. v oblasti ošetrovateľstva. Jej kroky vždy smerovali a smerujú k zvyšovaniu statusu sestry a prezentovaniu najnovších poznatkov v ošetrovateľstve v súlade s medzinárodnými trendami. Veľmi nás znepokojilo vyjadrenie v ktorom Asociácia nemocníc Slovenska obviňuje hlavnú odborníčku MZ SR pre ošetrovateľstvo z demagógie, arogancie, šírenia poplašnej správy, ako aj dehonestácie praktických sestier.

Je poľutovaniahodné, že ani po 20 rokoch sa ošetrovateľstvo na Slovensku nedostalo na úroveň iných vedných disciplín a verejnosti je podsúvaný názor, že sestry len kritizujú, ale neprinášajú riešenia. Ošetrovateľstvo je neustále dehonestované práve zo strany zamestnávateľov, predstaviteľov politického života, ako aj zo strany samotných lekárov, pričom podľa nášho názoru podpora ministerstva zdravotníctva SR je skôr formálna, obmedzovaná na úroveň mediálnych vyjadrení, ktoré majú napomáhať skôr zlepšeniu imidžu ministerstva, ale nie samotných sestier.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s hlavnou odborníčkou MZ SR pre ošetrovateľstvo Vám predložila niekoľko návrhov na riešenie nedostatku sestier a rovnako na zlepšenie ich postavenia. Sestry v praxi však necítia úprimný záujem riešiť problematiku ošetrovateľstva, vnímajú absenciu komunikácie z Vašej strany, z čoho pramení aj ich demotivácia, nezáujem a neochota zotrvať v tomto systéme.


Vážená pani ministerka,

my, predsedovia odborných sekcií, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a krajskí odborníci MZ SR pre ošetrovateľstvo, vyjadrujeme plnú podporu hlavnej odborníčke MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Helene Gondárovej – Vyhničkovej, dipl. s. a vyzývame Vás, aby ste stanoviská a názory hlavnej odborníčky považovali za smerodajné a relevantné, nakoľko odrážajú názory odbornej ošetrovateľskej verejnosti a vychádzajú z praxe založenej na dôkazoch, s ktorými sa plne stotožňujeme.


S úctou
Mgr. Denisa Šarkoziová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v geriatrii

PhDr. Anna Macková, MPH, dipl. s.
predsedníčka sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

PhDr. Milan Laurinc, PhD, dipl. s.
predseda sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

PhDr. Zuzana Gavalierová
predsedníčka sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

PhDr. Yveta Béressová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie

Mgr. Daniela Jarabová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v otorinolaryngológii

Mgr. Martina Dubovcová, PhD.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii

PhDr. Monika Nováková
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Mgr. Zuzana Kalabová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

PhDr. Margita Kostúriková
poverená vedením sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Mgr. Sedláková Jana, dipl. s.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii

PhDr. Martina Lásková, MPH
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Mgr. Helena Červeňáková, dipl. s.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v neurológii

Ružena Holecová dipl. op. s.
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach

Mgr. Jarmila Bodnárová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v endoskopii

PhDr. Zuzana Bukovcová
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Lucia Behúnová, dipl. s.
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Košický samosprávny kraj

PhDr. Andrea Bratová, PhD.
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Nitriansky samosprávny kraj

PhDr. Anna Bullová
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Žilinský samosprávny kraj

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Trnavský samosprávny kraj

PhDr. Marta Gažiová
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Viera Janovská
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Marianna Kličová
krajská odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, Prešovský samosprávny kraj

Ďalšie články v sekcii

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek
Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorý by od januára 2019 mal zvýšiť mzdy sestier a pôrodných asistentiek.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri