Vyjadrenie sa k navrhovanej úprave miezd sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 26.08.2022

Vážený pán premiér, vážený pán minister zdravotníctva, vážený pán minister financií.

Aj napriek tomu, že zástupcovia stavovských organizácií neboli pozvaní na pracovné stretnutia, ktoré sa uskutočnili na Úrade vlády SR, kde boli prerokované a vo finále aj predložené návrhy na zmeny Zákona č. 578/2004, Z.z., na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov, pokladáme si za povinnosť, ako zástupcovia najväčšej skupiny zdravotníckych pracovníkov a zároveň ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve reagovať na tzv. verejnú ponuku pána ministra financií.

Je pre nás nepochopiteľné, že nie sme prizývaní na tieto pracovné stretnutia, keďže nejde o zasadnutia odvetvovej tripartity, ale rokovania o príprave zmeny Zákona o mzdách, ktoré sa priamo dotýkajú novelizácie zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. Stavovské organizácie majú zadefinované vo vlastných štatútoch, že ich cieľom je podpora odborných, sociálnych a právnych záujmov svojich členov a starostlivosť o sociálny a ekonomický rozvoj profesií, ktoré zastupujú. Preto vylúčenie zástupcov komôr v zdravotníctve nepovažujeme za demokratický, ani za férový prístup.

Verejnosť, ako aj samotné sestry a pôrodné asistentky, neskôr aj ostatní zdravotníci boli v minulom týždni s veľkou pompou na tlačovej konferencii informovaní o historickom najvyššom zvyšovaní platov zdravotníkov, pričom navyšovanie miezd zamestnancov verejnej správy, ako aj učiteľov, či iných zamestnancov sa deje bez väčšieho rozruchu a niekoľkými etapami a v konečnom dôsledku prinesie pravdepodobne väčšie zvýšenie miezd, než je tomu u zdravotníkov. Zámerne sa tak podľa nášho názoru vytvára nesprávny obraz o akomsi osobitnom prístupe k sestrám a pôrodným asistentkám a k zdravotníkom, čo vôbec nekorešponduje s realitou a s čím nemôžeme súhlasiť.

V prvom rade oceňujeme fakt, že v návrhu na zmenu Zákona č. 578/2004, Z.z. sa definuje započítanie rokov praxe pre sestry a PA, nakoľko sme roky na tento problém upozorňovali a v materiály k problematike odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sme pripravili spolu s návrhmi na zmenu odmeňovania sme tento prvok navrhli. Materiál SKSaPA sme odovzdali ministrovi zdravotníctva, premiérovi, ako aj ministrovi financií. Sestra s 15, či 20- ročnou praxou má v súčasnosti rovnaký základný plat, ako jej nastupujúce kolegyne, čo nie je ani motivačné, ani stabilizačné, pre tak potrebnej ošetrovateľskej pracovnej sile. Za rok praxe má základná mzda sestry v budúcnosti podľa návrhu zákona narásť o jedno percento, čo je 12 eur. Najviac sa zaráta 20 odpracovaných rokov. Zarátavanie rokov praxe do základnej zložky mzdy určite pomôže pri zastabilizovaní skúsených sestier v systéme.

Čo sa týka navyšovania základných koeficientov pre jednotlivé kategórie zdravotníkov, podľa zverejnených návrhov zmeny koeficientov jednotlivých profesií si vlastne viaceré profesie v zdravotníctve prilepšia viac, ako samotné sestry a PA, napriek tvrdeniu predstaviteľov rezortu zdravotníctva a financií, že sestry si prilepšia najviac, pretože nárast koeficientov napr. u lekárov, záchranárov, verejných zdravotníkov, či zdravotníckych asistentov je vyšší, než u sestier a PA. Podľa nášho názoru sa tým nenapĺňajú deklarované sľuby vlády, že kvôli nedostatku sestier a pôrodných asistentiek je potrebné ich mzdy výrazne zvýšiť. Toto nie je akceptovateľné nie len z našej strany, ale aj zo strany sestier a pôrodných asistentiek. Na základe prieskumu, ktorý si Komora realizovala po zverejnení návrhov na úpravu miezd sestier a pôrodných asistentiek sa z 2433 sestier a PA nesúhlasne vyjadrilo viac ako 80 % respondentov. Sestry a pôrodné asistentky jasne deklarovali a deklarujú svoj nesúhlas s predloženým návrhom.

Základný plat sestry, ktorý je dnes určený koeficientom ako 0,89-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve pred dvomi rokmi, sa má zvýšiť na rovný jedennásobok priemernej mzdy. Znamená to, že sestra by v budúcom roku mala mať po skončení školy pri nástupe do nemocnice základný plat 1 211 eur, ide teda o 11% nárast. Systém takto nastaveného odmeňovania myslí prioritne na staršie sestry s 20 ročnou praxou, avšak nemyslí na mladé sestry a absolventov študijného odboru ošetrovateľstvo, u ktorých nám viac ako 50% do systému zdravotníctva po absolvovaní štúdia nenastúpi. Diskrepancie vidíme teda v prístupe vlády k jednotlivým profesiám. Voči napr. lekárom absolventom budú absolventi iných zdravotníckych odbor výrazne diskriminovaní.

Návrh SKSaPA predložený predsedovi vlády aj ministrom obsahoval zvýšenie koeficientov základnej zložky mzdy u sestry s odbornou spôsobilosťou z dnešných 0,89 na 1,3, u sestry s certifikátom z dnešných 0,94 na 1,35, u sestry špecialistky z dnešných 1,06 na 1,45 a u sestry s pokročilou praxou z dnešných 1,10 na 1,5.

Kvalifikačné predpoklady

Koeficienty základnej zložky mzdy

2021

návrh

S/PA

s odbornou spôsobilosťou

0,89

1, 3

S/PA

s certifikátom

0,94

1,35

S/PA

so špecializáciou

1,06

1.45

S/PA

s pokročilou praxou

1,10

1,5

V neposlednom rade upozorňujeme na základe diskusií a prieskumov u sestier a PA, že týmto návrhom zákona nijako nevyriešime mzdy sestier a PA v ambulantnej starostlivosti, vrátane sestier v agentúrach domácej starostlivosti a v zariadeniach sociálnych služieb, pričom výkon činností sestier a PA je považovaný za výkon práce vo verejnom záujme a mal by preto odrážať nielen spoločensky nenahraditeľný prínos sestier a PA, ale aj základné princípy „za rovnakú prácu rovnaká odmena“ podľa ústavy Medzinárodnej organizácie práce a ktorý je zakotvený aj v Európskom sociálnom pilieri. Zároveň tento princíp obsahuje nielen Ústava SR, ale aj Zákonník práce.

Predložený návrh nereflektuje na naše požiadavky a ani navrhnutú výšku koeficientov pre jednotlivé kategórie sestier a pôrodných asistentiek. Nemali sme možnosť zúčastniť sa rokovaní a diskutovať o možných kompromisoch, ktoré by boli akceptované zo strany ministrov, aj zo strany sestier a pôrodných asistentiek.

Vážení pán premiér, vážení páni ministri,

podľa Vašich slov sa mzdy sestier a pôrodných asistentiek „riešia ako prvé, keďže ide o gro personálu“. Od budúceho roka sa má zvýšiť ich základná mzda, a to nárastom koeficientov a zarátaním rokov praxe.

Avšak to „gro personálu“, ktorý podľa Medzinárodnej rady sestier realizuje takmer 80% činností v zdravotníctve necíti zo strany vlády naozajstný záujem riešiť nielen mzdy, ale aj katastrofálne pracovné podmienky, kde preťažujeme personál vysokým počtom pacientov a permanentnými nadčasovými službami. Na základe vyššie spomínaných skutočností Vás vyzývame k prehodnoteniu návrhu a zároveň k dialógu s relevantnými zástupcami sestier a PA pre otvorenú a férovú diskusiu, nakoľko odkazovanie cez médiá nepovažujeme za seriózny spôsob riešenia danej problematiky.

S pozdravom

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH

prezidentka


Ďalšie články v sekcii

SKSaPA k návrhu na zmeny v odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek

SKSaPA k návrhu na zmeny v odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 13.09.2022

Sestry a pôrodné asistentky nie sú spokojné s návrhom na zvýšenie miezd. Podľa nich je nedostatočný, neodráža snahu riešiť záujem mladých ľudí o výkon týchto profesií, ani...

 Lúčime sa

Lúčime sa

Pridané dňa: 12.09.2022

Dnes sa lúčime s našou kolegyňou Annou Bírošovou, ktorá nás navždy opustila 7.9.2022 vo veku 67 rokov.

Zľavy na sortiment vydavateľstva Grada pre členov SKSaPA

Zľavy na sortiment vydavateľstva Grada pre členov SKSaPA

Pridané dňa: 28.08.2022

Zľavy pre celý sortiment vydavateľstva Grada vo výške 25 % pre členov SKSaPA

Poplatky v SKSaPA, prístup na portal.sksapa.sk

Poplatky v SKSaPA, prístup na portal.sksapa.sk

Pridané dňa: 26.08.2022

Otázky, ktoré sa týkajú prístupu na stránku portal.sksapa.sk a platieb

Aký je návrh na zvýšenie miezd sestier a PA od 1.1.2023?

Aký je návrh na zvýšenie miezd sestier a PA od 1.1.2023?

Pridané dňa: 23.08.2022

V tabuľke si podľa odpracovaných rokov nájde každá sestra návrh základného platu pre rok 2023

Neboli splnené naše požiadavky na úpravu miezd  sestier a pôrodných asistentiek

Neboli splnené naše požiadavky na úpravu miezd sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 18.08.2022

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje sklamanie nad návrhom úpravy platov sestier a pôrodných asistentiek na dnešnej tlačovej konferencii Ministra financií Igora...