Vyhlásenie účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku

Pridané dňa: 28.10.2022

Vyhlásenie

účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier

pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku


Účastníci XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) o:

 • Rešpektovanie autonómie odboru ošetrovateľstvo a regulovaného povolania sestra v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou a neakceptovanie subjektívnych a neodborných postojov odborníkov v iných odboroch vo vzťahu k ošetrovateľstvu.
 • Presadzovanie odborného riadenia jednotlivých odborov príslušnými nezávislými odborníkmi bez dominancie „biznis“ zámerov podnikateľských skupín, ktoré nie sú v súlade s verejným záujmom.
 • Prizývanie zástupcov SK SaPA na pracovné stretnutia, týkajúce sa stabilizovania sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
 • Vypracovanie vykonávacích predpisov k novele Zákona NR SR č. 576/2004, Z. z., predovšetkým k ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadení sociálnej pomoci poskytovanej v rámci následnej zdravotnej starostlivosti alebo ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je následnou zdravotnou starostlivosťou.
 • Zabezpečenie finančného krytia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadení sociálnej pomoci poskytovanej v rámci následnej zdravotnej starostlivosti alebo ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti.
 • Vypracovanie normatívov minimálneho personálneho obsadenia v povolaní sestra, praktická sestra-asistent pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú poskytovateľmi ošetrovateľskej starostlivosti – majú pridelený kód ÚDZS. V súčasnosti nie je takýto normatív, a percento odborného personálu, do ktorého sú počítaní sociálni pracovníci, psychológovia, sestry, praktické sestry-asistenti, opatrovatelia, je definovaný len v zákone č. 448/2008, Z .z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného v prevažnej väčšine zariadení sociálnej pomoci nie je možné poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi ako to požaduje zákon č. 576/2004, Z. z.
 • Zabezpečenie nezávislej kontroly poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá je súčasťou zdravotnej starostlivosti.
 • Riešenie problematiky používania obmedzujúcich prostriedkov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Právne ukotvenie telefonickej konzultácie sestry s lekárom, tak aby to sestry v každodennej praxi nerealizovali nelegálne. Dopravovanie polymorbídnych pacientov s akútnym zdravotným problémom na Ambulanciu pohotovostnej služby je problematické. Ostáva ešte jedna absurdná možnosť: nechať u pacienta zhoršiť zdravotný stav do takej miery až to bude indikované na zavolanie posádky RLP a lekár písomne uvedie svoju ordináciu. Primerané riešenie vidíme aj v sestre s pokročilou praxou, ktorá by mala kompetencie na posúdenie zdravotného stavu klienta/pacienta pre potreby vymedzenej liečby.
 • Umožniť (znovu umožniť) bezproblémovú preskripciu zdravotníckych pomôcok sestrou podľa § 119a Zákona NR SR č. 362/2011, Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v rozsahu Vyhlášky MZ SR č. 89/2018 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka. Toto času je problematická a znižuje dostupnosť a efektivitu zdravotnej starostlivosti.
 • Vykonať revíziu akreditovaných vzdelávacích programov v ktorých sa študentom a žiakom prednáša problematika ošetrovateľského procesu. Ohradzujeme sa voči tomu aby vzdelávacia ustanovizeň profesionálneho opatrovania tvorila metodické a vzdelávacie materiály pre štúdium ošetrovateľského procesu a túto problematiku

Kurz opatrovania trvá 220 hodín, štúdium ošetrovateľstva trvá 4600 hodín. Ošetrovateľský proces patrí regulovanému povolaniu sestra. Budeme vyzývať SKSaPA na podniknutie krokov pre zachovanie autonómie povolania sestra a odboru ošetrovateľstvo aj na medzinárodnej úrovni.

 • Adekvátne riešenie výzvy Európskej komisie č. 2018/2304 (ifričment) ohľadom premenovania povolania zdravotnícky asistent na povolanie praktická sestra-asistent, ktoré by odstránilo chaos v ošetrovateľskej praxi a udržalo bezpečné prostredie pre pacienta.
 • Podporu maximálneho využitia sestry s pokročilou praxou v súlade s európskymi a svetovými trendmi.
 • Vykonanie systémových krokov pre stabilizáciu sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej pomoci , vrátane platového ohodnotenia a vhodných pracovných podmienok.
 • Vymenovanie hlavného odborníka MZ SR pre ošetrovateľstvo, ktorého funkčné miesto nie je obsadené od 1.4.2022, pričom nominácia Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) v súlade so Štatútom hlavných odborníkov MZ SR bola ministrovi zdravotníctva zaslaná ešte pred uplynutím funkčného obdobia hlavného odborníka ktorému mandát skočil 31.3.2022.
 • Dodržiavanie Zákona NR SR č. 576/2004, Z. z. § 45, ods. 4 a umožnenie hlavnému odborníkovi a krajským odborníkom MZ SR pre ošetrovateľstvo plnenie si úloh pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v odbore ošetrovateľstvo, vyplývajúcim im zo štatútu MZ SR.

My, účastníci konferencie sa ohradzujeme voči stupňujúcej nevraživosti a nenávisti voči občanom patriacim k menšinám, odlišným farbou pleti, inakosťou, vierovyznaním, s inou profesiou a občanom s inými názormi.

V Ružomberku dňa 21.10.2022

Mgr. Renáta Popundová

predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb SK SaPA


Ďalšie články v sekcii

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 28.11.2022

V dňoch 25.-26 novembra 2022 sa konala Celoslovenská odborná konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou na tému „Edukačné pôsobenie...

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora

Pridané dňa: 22.11.2022

Nedostatok sestier v SR nespôsobila zmena vzdelávania, ale dlhodobý nezáujem o situáciu sestier a pôrodných asistentiek a neustále zhoršovanie ich pracovných podmienok, vrátane slabého...

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Pridané dňa: 21.11.2022

Ponúkame vám možnosť riešiť vaše témy s našimi skúsenými špecialistami, a to bezplatne.

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 10.11.2022

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Pridané dňa: 03.11.2022

Ministerstvo zdravotníctva vyhovelo potenciálnym žiadateľom a predĺžilo termín na podávanie žiadostí v rámci výzvy na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Pridané dňa: 28.10.2022

Správa zo XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku