Voľby do orgánov SK SaPA

Pridané dňa: 27.02.2018

Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Bratislave vyhlasuje voľby do orgánov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa budú konať dňa 20. 04. 2018 v priestoroch hotela Satel Poprad.
1. Delegáti Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len ,,Snemu komory”) volia členov Rady komory, Kontrolného výboru komory, Disciplinárnej komisie komory, viceprezidenta komory pre sestry, viceprezidenta komory pre pôrodné asistentky. Delegáti Snemu komory volia orgány komory tajným hlasovaním. Funkčné obdobie členov orgánov komory je štvorročné. Funkcia členov orgánov komory je nezlučiteľná s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy.
2. Do orgánov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len ,,Komory SaPA”) môžu byť zvolení všetci členovia regionálnej komory, ktorí boli zvolení za delegátov Snemu komory, alebo členovia komory, ktorí majú mandát delegáta a súhlasia s voľbou.
3. Právo byť volení do orgánov komory SaPA majú tí, ktorí:
a) Sú ku dňu vyhlásenia volieb členmi príslušnej regionálnej komory.
b) Sú prítomní na Sneme, na ktorom voľby prebiehajú. Právo byť volení má člen komory aj za svojej neprítomnosti, ak svoju neúčasť vopred písomne ospravedlnil vážnymi dôvodmi a priložil písomný súhlas so svojou kandidatúrou.
c) Súhlasia so svojou kandidatúrou.
4. Predseda volebnej komisie a jej členovia nesmú byť uvedení na kandidátnej listine a byť
volení do ktoréhokoľvek orgánu komory SaPA.
5. Právo byť volení nemajú členovia komory, ktorým bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zákon“), a to:
a) jedno volebné obdobie nasledujúce po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia na základe § 65 ods.2, písm. a),
b) dve volebné obdobia nasledujúce po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia na základe § 65 ods.2, písm. b).
6. Ak získajú kandidáti do orgánov komory rovnaký počet hlasov, o tom, kto sa stane členom orgánu komory rozhodne žreb.
7. Na voľbu členov Rady komory, Kontrolného výboru komory, Disciplinárnej komisie komory, viceprezidenta komory pre sestry a viceprezidenta komory pre pôrodné asistentky dostane každý oprávnený volič pri prezentácii samostatné kandidátne listiny. Na každej kandidátnej listine je vyznačené, na voľbu ktorého orgánu je určený. Kandidátne listiny sú potvrdené pečiatkou, podpísané prezidentom a predsedom kontrolného výboru komory.
8. Na kandidátnu listinu na voľbu členov Rady komory, Kontrolného výboru komory, Disciplinárnej komisie komory sa uvádza najmenej dvojnásobný počet kandidátov ako je voľbou obsadzovaný počet miest.
9. Delegáti Snemu komory na návrh odstupujúcej rady komory schvália počet členov rady komory. Minimálny počet členov rady komory je 12, vrátane prezidenta a viceprezidentov.
10. Počet členov Disciplinárnej komisie schváli Snem komory na návrh odstupujúcej rady komory. Disciplinárna komisia musí mať minimálne piatich členov, pričom ich počet musí byť vždy nepárny.
11. Počet členov Kontrolného výboru schváli Snem komory na návrh odstupujúcej rady komory. Kontrolný výbor musí mať minimálne siedmych členov, pričom ich počet musí byť vždy nepárny.
12. Kandidátna listina je platná ak delegát označí rovnaký, resp. nižší počet miest obsadzovaných voľbou. Kandidátna listina je neplatná ak delegát označí vyšší počet miest obsadzovaných voľbou alebo neoznačí žiadneho kandidáta.
13. Na kandidátnej listine sa voľba kandidáta vyznačí zakrúžkovaním jeho poradového čísla.
14. Po sčítaní všetkých platných hlasov pre jednotlivých kandidátov sa podľa počtu získaných hlasov určí poradie kandidátov. Zvolení sú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v súlade s počtom, ktorý bol pre ten ktorý orgán určený.
15. Kandidáti, ktorí neuspeli vo voľbách sa stávajú náhradníkmi, a to v poradí podľa počtu získaných hlasov.
16. Za viceprezidenta komory pre sestry a viceprezidenta komory pre pôrodné asistentky je zvolený ten kandidát, ktorý za daný profesijný smer, získa väčšinu hlasov všetkých prítomných delegátov Snemu.
17. Po zvolení sa viceprezidenti komory stávajú členmi rady komory. V prípade, ak boli zvolení za viceprezidentov regionálnej komory členovia iného orgánu komory, príslušný orgán komory okamžite, po skončení voľby viceprezidentov komory, kooptuje ďalšieho člena orgánu, pričom postupuje podľa čl. 18.
18. V prípade ak získajú kandidáti na post viceprezidenta rovnaký počet hlasov, o víťazovi volieb rozhodne žreb.
19. Výsledky volieb zverejní volebná komisia v čase určenom programom Snemu komory.
20. Námietky proti priebehu volieb s uvedením konkrétneho dôvodu môže podať každý člen komory do 14 dní od konania volieb. Ak kontrolný výbor zistí opodstatnenosť námietky, rozhodne podľa závažnosti o prípadnej neplatnosti volieb a o prijatých opatreniach. So svojim rozhodnutím oboznámi Radu komory.
V Bratislave 22. 02. 2018

Mgr. Iveta Michalcová, v. r.
volebný komisár

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života.

TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života.

Pridané dňa: 07.08.2020

Bratislava 07. 08. 2020 – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodný fond Organizácie spojených národov pre núdzové situácie detí (UNICEF) sa za podpory ďalších...

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Pridané dňa: 12.05.2020

Iniciatíva ktorej cieľom je vytvoriť celosvetové hnutie solidarity prostredníctvom poďakovania tým, ktorí našu spoločnosť chránia v prvej línii.

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Pridané dňa: 12.05.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier  a pôrodných asistentiek

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 12.05.2020

Bratislava 12. 05. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne v máji pripomína osobnosť moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale a na jej počesť...

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 05.05.2020

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Pridané dňa: 23.04.2020

Čo znamená núdzový stav pre sestry a pôrodné asistentky v súvislosti s pandémiou koronavírusom na Slovensku?