Verejné vyhlásenie

Pridané dňa: 24.05.2023

My, operačné sestry

so znepokojením prijímame informácie o nekoncepčných snahách vytvoriť nový typ zdravotníckeho pracovníka – „operačného asistenta.“ Umožnenie „operačnému asistentovi“ inštrumentovať pri operačných výkonoch s rôznym stupňom náročnosti výkonu považujeme v konečnom dôsledku za ohrozenie bezpečnosti pacienta. V tak závažnej životnej situácii akou operačný výkon pre pacienta určite je, je určite adekvátnejšie súčasné legislatívne nastavenie, keď pri operačných výkonoch inštrumentuje regulované zdravotnícke povolanie - sestra/ sestra so špecializáciou pre operačné sály. Súčasná platná legislatívna úprava, napr. definujúca odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, je plne v súlade s legislatívou EÚ, čo však navrhovaný operačný asistent nespĺňa.

Medicína, operačné výkony sú stále náročnejšie. Spolu s medicínou ide ruka v ruke ošetrovateľstvo a iné vedné odbory. Je paradoxom, že práve so stúpajúcou náročnosťou jedného odboru má klesať náročnosť druhého odboru. Dnes sú operačné výkony zrejme menej náročnejšie ako budú zajtra. Ostáva otázkou: „Prečo zajtra má inštrumentovanie vykonávať pracovník s nižšou odbornou spôsobilosťou ako dnes?“

K vyjadreniu niektorých manažmentov „veď inštrumentárka len podáva nástroje“, dovolíme si uviesť skutočnosť, že napr. lekár - ortopéd po vyštudovaní medicíny a dokonca po získaní špecializácie „neoperuje celého človeka“. Nedotýkajú sa ho operácie brucha, hrudníka, hlavy a iných orgánov a častí tela lebo pre bezpečnosť pacienta sa užšie špecializuje. Alebo tomuto lekárovi nebude potrebné 6- ročné štúdium medicíny a postačí mu kratšia odborná príprava? Veď neoperuje celého človeka.

Operačný výkon, ktorého nedeliteľnou súčasťou je inštrumentovanie, si vyžaduje erudovaného pracovníka - sestru, resp. sestru špecialistku so špecializáciou v operačnej sále. Súčasne si dovoľujeme akcentovať, že toto špecializačné štúdium je v Slovenskej republike aktivované podľa minimálneho štandardu ako 2 ročné po predchádzajúcej súvislej dvojročnej praxi na operačnej sále, čiže sestra sa stáva špecialistkou po celkovo minimálne 4 rokoch súvislej práce na operačnej sále vrátane štúdia. Sestra špecialistka vykonáva špecializované pracovné činnosti v operačných sálach, najmä inštrumentuje pri chirurgických riešeniach ochorení v jednotlivých chirurgických odboroch. Pripravované snahy by takéhoto špecialistu nahradili po 4-ročnom stredoškolskom štúdiu.

Určitý stupeň/druh vzdelávania je spätý (predpokladá) aj s určitými vstupnými charakteristikami budúceho študenta s presnými výstupnými charakteristikami absolventa, ktoré sú i súčasťou pedagogickej dokumentácie akreditovaných odborov. S daným obsahom vzdelávania sa ako legislatívne, tak i v praxi, viažu všetky kompetencie pri výkone povolania (či už samostatne, s dohľadom alebo podľa indikácie lekára).

Nižšia kvalifikácia logicky znamená nižšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pretože je poskytovaná zdravotníckym pracovníkom, ktorý absolvoval kratšiu teoretickú aj praktickú prípravu. Nedostatok zdravotníckeho personálu neoprávňuje nikoho k úpravám zákonov a vyhlášok smerom k znižovaniu kvality. Porušovaním nie len našej ale aj európskej legislatívy nedosiahneme nič, iba prehĺbenie problémov , ktoré v zdravotníctve nesporne sú. Len otvorenou a konštruktívnou a hlavne odbornou debatou môžeme nájsť správne riešenia.

Dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že podobným krokom bolo vytvorenie kategórie zdravotníckeho asistenta, ktorý sa už roky problematicky začleňuje do praxe. Nemá vyhradené kompetencie, zasahuje do kompetencií sestier. Nepomohlo ani premenovanie tohto povolania na praktickú sestru, k čomu ako problematickému sa vyjadrila aj Európska komisia s hrozbou pokuty. Následné premenovanie na praktická sestra-asistent prináša do systému ešte väčší chaos, ktorý neprospieva stabilizácii personálu, ohrozuje bezpečnosť pacienta. Toto bol jeden z neodborných krokov kompetentných aj napriek nesúhlasu odborníkov v ošetrovateľstve. Toto povolanie v rôznych podobách – pomenovaniach nebolo akceptované ani v ošetrovateľských tímoch. Uvádzame to preto, lebo podobne ako u tohto povolania, ktorého úlohou bolo zaplátanie dier – miest po chýbajúcich sestrách, tak aj zámer vytvoriť operačného asistenta pôjde podobným spôsobom a prinesie chaos a v konečnom dôsledku ohrozenie pacienta.

Apelujeme na hlavnú odborníčku MZ SR pre Ošetrovateľstvo, aby neiniciovala a nepodporovala takého kroky. Veď v Zákone NR č. 576/2004, Z. z. sa uvádza, že hlavní odborníci a krajskí odborníciporadným orgánom ministra zdravotníctva SR, ktorí spolupracujú s MZ pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení ZS v príslušnom odbore a v Štatúte má uvedené, že hlavní odborníci sa podieľajú na vypracúvaní návrhov a na realizácii hlavných smerov ROZVOJA v príslušnom odbore.

Ako dlhoročná námestníčka pre ošetrovateľstvo vo fakultnej nemocnici mala možnosť zastabilizovať si personál pôsobením „smerom dolu a smerom hore“, čo zrejme nevyužila. Dlhé roky v manažérskej funkcii len čakávať, že „sa to samé“ vyrieši je prinajmenšom nezodpovedné – najviac voči pacientovi! Manažérske riešenie znížením odbornej prípravy sestier to len prehlbuje. Ani jeden hlavný odborník nejde proti svojmu odboru. Pod rozvojom odboru rozumieme progres a nie regres niekoľko desaťročí dozadu so znižovaním kvality.

Ošetrovateľstvo je samostatný odbor nielen na Slovensku ale aj v medzinárodnom ponímaní. Zasahovanie do autonómie ošetrovateľstva inými odborníkmi považujeme za neadekvátne, dehonestujúce a sestry destabilizujúce. Preto vyzývame Ministerstvo SR o elimináciu takýchto neodborných zásahov do ošetrovateľstva. Podobne eliminovanie biznismenských snažení o lacných pracovníkov.

Na vedomie:

MUDr. Michal Palkovič, MPH, minister zdravotníctva SR

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD., štátna tajomníčka MZSR

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA

Mgr. Silvia Bodnárová, riaditeľka Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií MZ SR – poverená riadením

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, poslankyňa NR SR, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

PhDr. Gabriele Nováková, MHA,MPH dp.s., podpredsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

Krajskí odborníci MZ SR pre Ošetrovateľstvo – od r. 2022 absentujú

Médiá

V Bojniciach dňa 22.05.2023

Mgr. Ľubica Urbancová

predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach

SKSaPA


Ďalšie články v sekcii

Eva Kollárová  BIELE SRDCE

Eva Kollárová BIELE SRDCE

Pridané dňa: 23.05.2023

BIELE SRDCE

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Pridané dňa: 22.05.2023

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách...

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Pridané dňa: 18.05.2023

Dňa 19.5.2023 budú kancelárie komory zatvorené

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Pridané dňa: 16.05.2023

Biele srdce v kategórii sestra v praxi si prevzali Mgr. Štefánia Brunovská, Ľudmila Havrilová a Johanka Konkoľová.

Lúčime sa a spomíname

Lúčime sa a spomíname

Pridané dňa: 15.05.2023

Dňa 3. mája 2023 nás navždy opustila pani Pavla Hrtoňová. Prehrala boj so zákernou chorobou. Bola skvelou matkou 3 dcér, výnimočnou ženou nielen pre svoju rodinu, ale aj pre celú komunitu....

Medaila Florence Nightingale: Ocenenie výnimočných sestier a ošetrovateľských asistentov

Medaila Florence Nightingale: Ocenenie výnimočných sestier a ošetrovateľských asistentov

Pridané dňa: 15.05.2023

ocenení za rok 2023