Trpíme dramatickým nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek, sestry sú vyčerpané, a čelia bezprostrednému nebezpečenstvu syndrómu vyhorenia

Pridané dňa: 17.02.2021

Bratislava, 17.2.2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozorňuje, že situácia v systéme je dramatická. Sestier je enormný nedostatok, sú vyčerpané, unavené, nemajú možnosť si čerpať dovolenky, podliehajú syndrómu vyhorenia.

Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej, „zaťaženie zdravotníckych zariadení a sestier v tzv. červených zónach nepoľavuje, práve naopak. Pandémia COVID-19 sa podpísala nielen na strate životov tisícov pacientov, ale aj zdravotníkov, ktorí zaplatili najvyššiu daň za snahu pri záchrane pacientov. Podľa údajov Medzinárodnej rady sestier ( ICN) počet úmrtí spomedzi sestier na celom svete presahuje číslo 2 200. Na Slovensku sa tisícky sestier nakazili , no bohužiaľ máme informácie aj o 7 úmrtiach spomedzi sestier. Na tieto obete nesmieme nikdy zabudnúť“.

Sestry sú nedostatkovou profesiou v systéme zdravotnej starostlivosti. Ich enormné preťaženie, a neustále sa vystavovanie vysokému stupňu infekcie vedie k čoraz väčšej psychickej tiesni. Existuje riziko, že pandémia poškodí ošetrovateľskú profesiu na ďalšie generácie, pokiaľ vláda neprijme opatrenia na riešenie problému s COVID-19, ktorý môže vyvolať exodus z povolania. Na svete podľa údajov ICN chýba šesť miliónov sestier, ďalšie štyri milióny majú dôchodkový vek dosiahnuť v nasledujúcich desiatich rokoch. Podobná situácia je aj na Slovensku. V nasledujúcej dekáde nám odíde zo systému 1/3 sestier, ktoré nestihneme nahradiť, ak sa nebudeme problémom seriózne zaoberať. „Vláda musí bezprostredne konať v záujme ochrany ošetrovateľskej profesie a nášho, už aj tak krehkého systému zdravotnej starostlivosti. V opačnom prípade ohrozujeme zdravie našich občanov“, dodala Iveta Lazorová.

Podľa zverejnených údajov OECD z roku 2018 sa priemerný počet sestier na 1 000 obyvateľov v EÚ pohybuje na úrovni 8,2 pričom na Slovensku je to len 5,7. „Nie je to pre nás nový údaj a opakovane na katastrofálny stav sestier upozorňujeme už niekoľko rokov. Keď už zamestnávatelia, či politici neveria sestrám, mali by uveriť oficiálnym štatistikám OECD. Otázka znie, na čo ešte čakajú? V počte sestier na 1000 obyvateľov sme na chvoste EÚ a štatistiky za roky 2019 a 2020 sú pre nás ešte hrozivejšie. Len pre porovnanie: v roku 2019 odišlo z profesie 959 sestier a pôrodných asistentiek, nástup absolventov do profesie za to isté obdobie predstavoval 429 novo registrovaných. V roku 2020 odišlo z profesie 911 sestier a pôrodných asistentiek, absolventov za to isté obdobie sme registrovali 389. Tieto údaje jasne svedčia o tom, že ošetrovateľská profesia je vážne ohrozená“ , uvádza Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie komory.

Od 1.1. 2021 prisľúbil premiér zdravotníkom, ktorí pracujú v tzv. COVID zónach navýšenie rizikového príplatku z 0, 72 €/hod. na 7€/hod. v hrubom. Podľa usmernenia MZ SR by mal tento príplatok patriť všetkým zamestnancom, ktorí pracujú na COVID oddeleniach, ale aj mimo nich, ak počas výkonu svojej práce prišli do kontaktu s biologickým faktorom – teda vírusom SARS-CoV-2. SK SaPA zrealizovala v aktuálnom mesiaci anketu na vzorke 550 respondentov. Z celkového počtu, takmer 50 % respondentov uviedlo, že pracuje v tzv. červených zónach, teda na reprofilizovaných COVID oddeleniach/JIS/ARO. Sľúbený príplatok za január bol vyplatený u 63 % z nich, prevažne v štátnych zariadeniach . Z analýzy prieskumu ďalej vyplýva, že existujú prípady, kedy nebol sestrám vyplatený sľúbený rizikový príplatok v plnej sume, príp. nie za všetky odpracované hodiny. Častokrát išlo u polovičné sumy, teda 3, 50 €/hod.

„Je pre nás nepochopiteľné, že aj v tak závažnej situácii v akej sa nachádzame musíme riešiť tieto otázky a pýtať sa kolegýň, či dostali to, čo mali prisľúbené. Viac ako 55 % respondentov uviedlo, že nemá žiadne informácie o metodike, či vnútornom predpise, ktorý jasne definuje podmienky pridelenia rizikového príplatku. Polovica z celkového počtu respondentov však žiadne príplatky za prácu v biologickom riziku nevidela ani pred prísľubom pána premiéra. Ide prevažne o sestry z ambulancií, či z oddelení, ktoré fungujú štandardne, avšak prípady COVID pozitívnych pacientov tam majú na dennej báze, dialyzačné strediská, operačné sály, zariadenia sociálnych služieb, či sestry v ozbrojených zložkách. Riziko COVID nákazy je všade a práve tí, ktorí nevedia, že sa starajú o infekčného pacienta a nemajú ani adekvátne ochranné pomôcky sú často najviac ohrození “. Dodal riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober.

Vyčerpanie pociťujú aj sestry v zariadeniach sociálnych služieb. Napriek zavedeniu hygienicko – epidemiologických opatrení nastalo šírenie vírusu medzi klientami, ktorí sú často polymorbídni (trpia viacerými ochoreniami naraz) a omnoho viac zraniteľní. Pozitívni klienti nie sú vždy umiestnení v už dnes preplnených nemocniciach, ale ostávajú v zariadeniach aj so závažnými príznakmi, čo spôsobuje enormnú záťaž pre sestry a ostatný personál v týchto zariadeniach. Počet úmrtí klientov od vypuknutia pandémie sa zvýšil. Aj tu sa nám ukazujú nedostatky systému. V niektorých zariadeniach sestry nahrádzajú lekárov, riešia stav pacientov len cez telefonické konzultácie s lekármi, ktorí odmietajú návštevu klientov, a to často aj v prípadoch, kedy je ich prítomnosť žiadúca, či nevyhnutná. Jediným riešením je potom prevoz pacientov prostredníctvom záchrannej zdravotnej služby do nemocníc. Personálne poddimenzovanie zariadení a absencia kvalifikovaných sestier je bežným javom a roky zakrývaným problémom. Touto otázkou by sa malo zaoberať tiež ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Chorých a bezvládnych nemáme len v nemocniciach a musíme byť schopní sa o nich postarať.

COVID-19 si naozaj nevyberá a našiel si cestu aj za múry väzníc, kde poskytovanie zdravotnej starostlivosti komplikuje fakt, že klienti sú obmedzený na slobode a ak ochorejú, starostlivosť sa musí poskytovať priamo v ústavoch na výkon väzby. Štandardná ambulantná starostlivosť sa mení, zabezpečujú sa karanténne opatrenia, prebieha testovanie a liečba komplikácií. Starostlivosť o takýchto pacientov častokrát sťažuje fakt, že mnohí z klientov sú chronicky chorí, drogovo závislí a majú aj iné infekčné ochorenia. Systém je postavený tak, že počty sestier sú normované na ambulantnú starostlivosť, ale zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou sú sily týchto sestier na pokraji možností. Z mnohých ústavov na výkon trestu sa stali COVID pavilóny a sestry sa v týchto priestoroch pohybujú v obdobných ochranných pomôckach ako to môžeme vidieť v nemocniciach. Väzenské cely sa stali nemocničnými izbami.

S nástupom nových, vysoko infekčných variantov vírusu a pribúdajúcimi dôkazmi o účinkoch tzv. long (dlhého) COVID-u, SK SaPA vyzýva vládu a príslušné ministerstvá, aby nepodceňovali rozsah tejto krízy. COVID-19 odhalil roky neriešené problémy nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, preto im musíme venovať náležitú pozornosť. Očakávame úbytok pracovnej sily v ošetrovateľstve o ďalších 15 – 20 %, pričom tento nedostatok bude mať vplyv na všetky zdravotnícke služby aj po skončení pandémie. Nielen v nemocniciach, ale aj v ambulanciách, v zariadeniach sociálnych služieb, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ak sa práve teraz nepodniknú jasné kroky na realizáciu opatrení, vytvorí sa neprekonateľná priepasť s potenciálne ničivými účinkami.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


  Ďalšie články v sekcii

  Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

  Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

  Pridané dňa: 05.05.2021

  Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

  Správa z konferencie

  Správa z konferencie

  Pridané dňa: 29.04.2021

  Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

  Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

  Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

  Pridané dňa: 15.04.2021

  112te Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN)

  E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

  E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

  Pridané dňa: 05.05.2021

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

  POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

  POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

  Pridané dňa: 02.04.2021

  Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

  Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

  Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

  Pridané dňa: 31.03.2021